Årsredovisning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Det här är en kortversion av kommunens årsredovisning 2018. Den fullständiga årsredovisningen finns som pdf.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Kommunens vision är att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktig planering. Lidköpingsborna är nöjda med sin kommun. En av de viktigaste värdemätarna av hur väl kommunens verksamheter motsvarar förväntningarna är i vilken utsträckning medborgarna är nöjda bland annat vad gäller:

  • Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på
  • Attityder till olika verksamhetsområden
  • Möjligheter till inflytande

Jämfört med andra kommuner i Sverige ligger Lidköpings kommun på höga resultatnivåer.

Året som gått och det ekonomiska resultatet

Befolkningen fortsätter att öka och vid årsskiftet var antalet kommuninvånare 39 879. En ökning med 373 personer jämfört med samma period 2017, mest av alla i västra Skaraborg. Under året har flera investeringsobjekt färdigställts bland andra Sjölunda skola, Majåkerskolan, ombyggnad av Bäcklidens äldreboende, Ågårdens äldreboende samt förskola, och Skogsbäckens förskola med kök och matsal för Stenportsskolan.

Vänta på nödvändiga tillstånd för det nya avloppsreningsverket Ängens ARV riskerar att förskjuta etableringen till 2023. Utöver att miljönyttan senareläggs riskerar fördröjningen att göra investeringen dyrare samt att exploateringen av Hamnstaden förskjuts ytterligare.

Vid årsskiftet hade drygt 6 000 kunder anslutning via fiber i stadsnätet och ytterligare 1 200 kunder via en fiberförening.

I samband med bokslutet redovisas resultaten för de indikatorer som kommunfullmäktige valt som vägvisare på väg mot visionen ” Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun”. Uppföljning av de 44 indikatorer i kommunfullmäktiges styrkort som varit möjliga att följa upp bedöms 17 indikatorerna uppnå målvärdet, 17 indikatorer bedöms delvis uppnå målvärdet och 10 indikatorer bedöms inte uppnå målvärdet.

Under 2018 omsatte kommunen 2,9 miljarder kronor och resultatet uppgick till plus 91,3 miljoner kronor.

Årets investeringar uppgick till 513,2 mnkr, en investeringsnivå som kräver extern upplåning. Investeringar i fastigheter uppgår till 214 miljoner kronor, däribland investeringar i skolor, förskolor, äldreboende, energisparåtgärder och återinvesteringar. Investeringar i gatuanläggningar uppgår till 10,8 miljoner kronor och för vatten & avlopp, renhållning, elnät och bredband uppgår investeringarna sammantaget till 235,5 miljoner kronor under 2018.

Medborgarundersökning

Senaste medborgarundersökningen gjordes 2017. Resultatet visar att nöjdhetsgraden har ökat på flera punkter jämfört med när undersökningen genomfördes 2015. Medborgarna är till exempel nöjdare med Lidköping som plats att leva och bo i, och fler skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lidköping. Medborgarna är också nöjdare med:

  • Kommunens verksamheter som helhet
  • Samtliga områden i undersökningen jämfört med medelvärdet för övriga 133 kommuner som deltagit förutom utbildningsmöjligheter
  • Ökat möjligheter till inflytande jämfört med 2015.

Medborgarna är nöjdare/lika nöjda med samtliga områden i undersökningen jämfört med 2015 förutom bostäder och kommunikation. De är även mindre nöjda med grundskola 2017 jämfört med 2015, men glädjande nog är de som har erfarenhet av grundskolan mer nöjda jämfört med övriga som deltagit i undersökningen.

En ny medborgarundersökning kommer att göras under 2019.

Lidköpings kommun har i grunden god ekonomi och goda förutsättningar för att ge hög service till medborgarna. Kommunen har bland annat under perioden 1999 till och med 2015 tillskjutit 807 miljoner kronor från det kapital som kommunen fick vid försäljningen av aktier i Gullspångs kraftaktiebolag. Avkastningen på kapitalet används för att finansiera delar i drifts- och investeringsverksamheten. Det innebär att kommunen har lite mer ekonomiska resurser att satsa på verksamheten jämfört med andra kommuner.

Taxenivåerna inom elnät, vatten- och avlopp, renhållning och fjärrvärme är förhållandevis låga, jämfört med andra kommuner.

Kommunens kapitalförvaltning

Det kapital som kommunen fick vid försäljningen av aktier i Gullspångs kraftaktiebolag är placerade i aktie- och räntefonder. Efter en lång period av stigande tillgångspriser blev 2018 ett svagt år på kapitalmarknaden, framförallt fjärde kvartalet kännetecknades av avtagande riskaptit och fallande tillgångspriser.

Kommunens portfölj minskade med cirka 61 mnkr i värde under 2018, en värdeminskning motsvarande 2,4 procent. Portföljens marknadsvärde vid årsskiftet var 2 431 mnkr. Den 17 januari 2019 hade tappet återhämtats då portföljen stigit i värde med 73 mnkr till totalt 2 504 mnkr.

Nämndsredovisningar 2018

Barn- och skolnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Kommunstyrelsens verksamheter, verksamhetsberättelse 2018
Kultur- och fritidsnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Miljö- och byggnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Räddningsnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Samhällsbyggnadsnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Social- och arbetsmarknadsnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Teknisk servicenämnd, verksamhetsberättelse 2018
Utbildningsnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Vård- och omsorgsnämnd, verksamhetsberättelse 2018