Årsredovisning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Det här är en kortversion av kommunens årsredovisning 2017. Den fullständiga årsredovisningen finns som pdf.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Kommunens vision är att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktig planering. Lidköpingsborna är nöjda med sin kommun. En av de viktigaste värdemätarna av hur väl kommunens verksamheter motsvarar förväntningarna är i vilken utsträckning medborgarna är nöjda bland annat vad gäller:

  • Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på
  • Attityder till olika verksamhetsområden
  • Möjligheter till inflytande

Jämfört med andra kommuner i Sverige ligger Lidköpings kommun på höga resultatnivåer.

Medborgarundersökning 2017

Resultatet visar att nöjdhetsgraden har ökat på flera punkter jämfört med när undersökningen genomfördes 2015. Medborgarna är till exempel nöjdare med Lidköping som plats att leva och bo i, och fler skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lidköping. Medborgarna är  också nöjdare med:

  • Kommunens verksamheter som helhet
  • Samtliga områden i undersökningen jämfört med medelvärdet för övriga 133 kommuner som deltagit förutom utbildningsmöjligheter
  • Ökat möjligheter till inflytande jämfört med 2015.

Medborgarna är nöjdare/lika nöjda med samtliga områden i undersökningen jämfört med 2015 förutom bostäder och kommunikation. De är även mindre nöjda med grundskola 2017 jämfört med 2015, men glädjande nog är de som har erfarenhet av grundskolan mer nöjda jämfört med övriga som deltagit i undersökningen.

En ny medborgarundersökning kommer att göras under 2019.

Lidköpings kommun har i grunden god ekonomi och goda förutsättningar för att ge hög service till medborgarna. Kommunen har bland annat under perioden 1999 till och med 2015 tillskjutit 807miljoner kronor från det kapital som kommunen fick vid försäljningen av aktier i Gullspångs kraftaktiebolag. Avkastningen på kapitalet används för att finansiera delar i drifts- och investeringsverksamheten. Det innebär att kommunen har lite mer ekonomiska resurser att satsa på verksamheten jämfört med andra kommuner.

Taxenivåerna inom elnät, vatten- och avlopp, renhållning och fjärrvärme är förhållandevis låga, jämfört med andra kommuner.

Året som gått och det ekonomiska resultatet

Befolkningen fortsätter att öka och vid årsskiftet var antalet kommuninvånare 39 506. Under året har Sjölunda skola färdigställts. Byggnation av Majåkerskolan pågår liksom bygget av den nya förskolan Skogsbäcken. Ombyggnationen av Lugnets äldreboende i Örslösa har slutförts under hösten. Ombyggnation av Bäcklidens äldreboende i Vinninga och Ågårdens vårdcentrum pågår och ombyggnationen av Tolsjö äldreboende är i uppstartsläge.

Projekteringsarbetet för det nya avloppsreningsverket vid Änghagen mellan Kartåsen och Hovby är igång och det innebär att kommunen kan gå vidare med Hamnstadsprojektet. Ansökan om vattendom för Framnäs Strandpark har lämnats in under hösten. Bygget av en ny mottagningsstation för el på Kartåsen är i full gång och beräknas vara klart 2018 enligt plan. Kommunen har under 2017 också fört förhandlingar med Vinninga elektriska förening om att köpa förenings inkråm och införliva detta nät i kommunens elnät. Köpet verkställdes i januari 2018.

Vid årsskiftet hade nära 5 200 kunder anslutning via fiber i stadsnätet och ytterligare 1 200 kunder via en fiberförening. Detta är en ökning med 36 procent anslutna fiberkunder under 2017.

Antalet flykting som kommit under 2017 har inte alls varit i den omfattning som den stora flyktingvågen som nådde Sverige under hösten 2015. Då utökades mottagnings- och integrationsverksamhet samt förskole- och skolverksamhet. Lidköping har under 2017 istället, liksom de flesta av landets kommuner, fått avveckla och minska verksamheten inom integration och mottagande. För Lidköping har det främst varit en kraftig minskning av ensamkommande barn och ungdomar. Det har resulterat i nedläggning av HVB-boende och omplacering eller uppsägning av personal. Ändrade ersättningsnivåer från staten innebar ytterligare ekonomiska utmaningar.

I samband med bokslutet redovisas resultaten för de indikatorer som kommunfullmäktige valt som vägvisare på väg mot visionen ” Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun”. Uppföljning av de 54 indikatorer i kommunfullmäktiges styrkort som varit möjliga att följa upp, visar att sammantaget har 67 procent av indikatorerna ett bättre värde jämfört med föregående värde. 85 procent av indikatorerna har helt eller delvis uppfyllt målvärde.

Kommunen omsatte under 2017 2,8 miljarder kronor och resultatet uppgick till plus 53,2 miljoner kronor.

Årets investeringar uppgick till 541,4 mnkr, en investeringsnivå som ligger långt över det Lidköping legat på tidigare. Investeringar i den här storleksordningen kan inte finansieras med egna medel utan det krävs extern upplåning. Investeringar i fastigheter uppgår till 255 miljoner kronor, däribland investeringar i skolor, förskolor, äldreboende, energisparåtgärder och återinvesteringar. Investeringar i gatuanläggningar uppgår till 18,0 miljoner kronor och för vatten & avlopp, renhållning, elnät och bredband sammantaget till 216,9 miljoner kronor.

Ett bra år för kommunens kapitalförvaltning

Det kapital som kommunen fick vid försäljningen av aktier i Gullspångs kraftaktiebolag är placerade i aktie- och räntefonder. Utvecklingen på de finansiella marknaderna var gynnsam för kommunens del under 2017, kapitalets värde ökade med 197 miljoner kronor. Värdeökningen motsvarar 8,4 procent, vilket ökar kommunens finansiella styrka.

Nämndsredovisningar 2018

Barn- och skolnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Kommunstyrelsens verksamheter, verksamhetsberättelse 2018
Kultur- och fritidsnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Miljö- och byggnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Räddningsnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Samhällsbyggnadsnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Social- och arbetsmarknadsnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Teknisk servicenämnd, verksamhetsberättelse 2018
Utbildningsnämnd, verksamhetsberättelse 2018
Vård- och omsorgsnämnd, verksamhetsberättelse 2018