Årsredovisning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Det här är en kortversion av kommunens årsredovisning. Den fullständiga årsredovisningen finns som pdf.

På väg mot en välkomnande och hållbar kommun

Kommunens vision är att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktig planering. Lidköpingsborna är nöjda med sin kommun. En av de viktigaste värdemätarna av hur väl kommunens verksamheter motsvarar förväntningarna är i vilken utsträckning medborgarna är nöjda bland annat vad gäller:

  • Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på
  • Attityder till olika verksamhetsområden
  • Möjligheter till inflytande

Jämfört med andra kommuner i Sverige ligger Lidköpings kommun på höga resultatnivåer.

Resultaten från medborgarundersökningen 2015 visar att medborgarna är fortsatt nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på och 69 procent av medborgarna i Lidköpings kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Kvinnor är mer nöjda än män och de äldre (65-84 år) är mest nöjda medan de yngre (18-24) år är minst nöjda. Förbättringsområden för att öka nöjdheten hos medborgarna är faktorerna Bostäder, Kommunikationer samt Trygghet. En ny medborgarundersökning kommer att göras under 2017.

Lidköpings kommun har i grunden god ekonomi och goda förutsättningar för att ge hög service till medborgarna. Kommunen har bland annat under perioden 1999 till och med 2015 tillskjutit 807miljoner kronor från det kapital som kommunen fick vid försäljningen av aktier i Gullspångs kraftaktiebolag. Avkastningen på kapitalet används för att finansiera delar i drifts- och investeringsverksamheten. Det innebär att kommunen har lite mer ekonomiska resurser att satsa på verksamheten jämfört med andra kommuner.

Taxenivåerna inom elnät, vatten- och avlopp, renhållning och fjärrvärme är förhållandevis låga, jämfört med andra kommuner.

Året som gått och det ekonomiska resultatet

Befolkningen fortsätter att öka och antalet kommuninvånare är nu 39 235. Under året har byggnation av Sjölunda skola och Majåkerskolan påbörjats. En början till blivande Hamnstaden är nu synlig genom att hamnplanen har färdigställts. En av de stora utmaningarna har varit frågan om reningsverket vars nuvarande placering är ett hinder för exploatering. Utredningarna har resulterat i att kommunfullmäktige under året beslutat att ge teknisk servicenämnd i uppdrag att anlägga ett nytt avloppsreningsverk vid Änghagen mellan Kartåsen och Hovby.

I samband med bokslutet redovisas resultaten för de indikatorer som kommunfullmäktige valt som vägvisare på väg mot visionen ” Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun”. Uppföljning av de 46 indikatorer i kommunfullmäktiges styrkort som varit möjliga att följa upp, visar en måluppfyllelse på cirka 52 procent.

Kommunen omsatte under 2016 2,7 miljarder kronor och resultatet uppgick till plus 122,5 miljoner kronor.

Årets investeringar uppgick till 296,6 mnkr. Investeringar i fastigheter uppgår till 169miljoner kronor, däribland investeringar i skolor, förskolor, äldreboende, energisparåtgärder och återinvesteringar. Investeringar i gatuanläggningar uppgår till 13,1 mnkr och för vatten & avlopp, renhållning, elnät och bredband sammantaget till 75,3 mnkr.

Ett bra år för kommunens kapitalförvaltning

Det kapital som kommunen fick vid försäljningen av aktier i Gullspångs kraftaktiebolag är placerade i aktie- och räntefonder. Utvecklingen på de finansiella marknaderna var gynnsam för kommunens del under 2016, kapitalets värde ökade med 145 miljoner kronor. Värde-ökningen motsvarar 6,8 procent, vilket ökar kommunens finansiella styrka.