Kapitalförvaltning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Lidköpings kommun sålde under 1997 aktier i Gullspångs kraft. Det gav ett kapital som förvaltas i kommunens kapitalförvaltning. Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning 1998-2000 uppgick till 1402 miljoner kronor.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de riktlinjer som gäller för kommunens finansiella placeringar. Placeringarna sker utefter ett långsiktigt, etiskt och hållbart perspektiv. Enligt riktlinje som beslutades år 2010 ska 60 procent av kapitalet i normalfallet vara placerat i aktiefonder och 40 procent i lågrisktillgångar.

Med lågrisktillgångar avses i det här fallet likvida medel, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar är placeringar som inte tillhör de traditionella tillgångsslagen aktie- och räntefonder, exempelvis fastigheter och hedgefonder.

Riktlinjen tillåter ett maximalt utrymme för aktier uppgående till 80 procent, samt att kommunens tillgångar får placeras till 100 procent i räntebärande tillgångar. Detta ger en möjlighet att kunna agera utefter marknadens svängningar. Förändring av innehaven sker först efter extern rådgivning och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sedan 2010 anlitar kommunen Agenta som rådgivare och förvaltare av kapitalet. Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn.

Innehav

Marknadsvärde, miljoner kronor

 
31 december2018 (miljoner kronor)
Anskaffningsvärde* (miljoner kronor)
Summa2 431,51 966,1
Svenska aktier555,5372,3
Globala aktier528,2344,3
Tillväxtmarknader181,3169,8
Summa Aktier1 265,0886,4
Svenska räntor234,2210,5
Alternativa räntor932,3869,2
Summa räntor och alternativa placeringar1 166,51 079,7

Totalt är 1 265 miljoner kronor placerat i aktier vilket motsvarar cirka 52 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 166,5 miljoner kronor, är placerat i räntebärande papper vilket motsvarar cirka 48 procent av det totala kapitalet.

*Anskaffningsvärdet påverkas av köp och försäljningar som sker i portföljen och överensstämmer därmed inte med summan av det från början placerade beloppet, 1 402 mnkr, det så kallade Gullspångskapitalet.

Historisk värdeutveckling

Målet är att placeringarna ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdestegring med minst 3 procent sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten är lång, den överstiger tio år. Enskilda år accepteras vissa kortsiktiga värdeförändringar.

År
Marknadsvärde per 31/12 (miljoner kronor)
Utveckling sen föregående år
20182 431-2,4%
20172 492+8,4%
20162 298+6,8%
20152 152+3,6%
20142 078+10,2%
20131 886+14,5%
20121 647+8,6%
20111 517-14,4%
20101 172+10,1%

Hållbara placeringar

Inriktningen på kommunens placeringar ska vara att de förenar god etik och avkastning till begränsat risktagande.

Kommunens riktlinjer kräver därför att kapitalet ska placeras på ett sätt som ger en effektiv riskspridning samtidigt som företagen som kommunen investerar i ska verka för god etik. Det innebär att företagen ska efterleva de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Det avser bland annat konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption. Dessutom undviker kommunen placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom områdena alkohol, tobak och krigsmateriel.

Genom kommunens rådgivare och förvaltare Agenta sker ett aktivt arbete med etikfrågor bland annat med hjälp av etikkonsulten GES Investment Services. Arbetet inkluderar en genomgång av innehaven i alla aktie- och räntefonder två gånger per år för att säkerställa att kommunens höga krav på etik efterlevs. Etikklassificering av företag ändras löpande både i takt med åtgärder hos bolagen men även kring nya konventioner. Det innebär att etikarbetet måste vara levande.

Om det visar sig att kommunen har placeringar som inte längre uppfyller de etiska kraven startar en aktiv dialog med det bolaget. En dialog om vilka åtgärder som krävs för att uppnå kriterierna. På detta sätt ger etikarbetet upphov till förbättrad etik och hantering direkt på bolagsnivå. Ibland blir diskussionerna fruktlösa varmed kommunens placeringar i bolaget avyttras.

SRI-rapport Lidköpings kommun 181231

Värdeutveckling

Kommunens förvaltade kapital uppgick per den 31 december 2018 till ett marknadsvärde om 2 431,5 miljoner kronor. Kapitalet har haft en värdeminskning med 60,7 miljoner kronor sen årets ingång då marknadsvärdet var 2 492,2 miljoner kronor.
2018 inleddes med en svag kapitalmarknad efter flera års stark utveckling. Breda fall på de amerikanska börserna drog med sig övriga marknader. I takt med att börserna under våren åter började stiga hämtades fallet in och en stark sommar innebar totalt en god värdestegring för kommunens portfölj. Fjärde kvartalet kännetecknades sen av avtagande riskaptit och fallande tillgångspriser igen. Oro för svagare konjunktur framöver i kombination med geopolitiska utmaningar och höga värderingar var de främsta orsakerna till en mera avvaktande hållning hos investerarna. Vid summering av året kan man konstatera att det blev ett svagt år börsmässigt. Mot bakgrund av marknadsläget fortsätter kommunen att ha en försiktig riskallokering av portföljen.

Här kan du läsa portföljrapporten 31 december 2018

Kapitalförvaltningen – en del av ekonomin

Kapitalförvaltningen är en viktig del i den kommunala ekonomin. Avkastningen från kapitalförvaltningen kan användas både till verksamhet och investeringar. På så vis får lidköpingsborna mer verksamhet för pengarna än vad man betalar för i kommunalskatt. Samtidigt har vi ett ansvar att förvalta det väl för att kunna lämna efter oss till kommande generationer.

Förvaltarresultat

Under 2018 har totalportföljen avkastat minus 2,4 procent. Avkastningen var 1,0 procentenheter lägre än portföljens jämförelseindex som avkastade minus 1,4 procent.

Tabellen nedan visar hur utvecklingen varit i varje tillgångsslag jämfört med sitt respektive index per 2018-12-31:

Marknad
Utveckling portföljen
Utveckling index
Svenska aktier-5,8% -4,4 %
Globala aktier-2,5 % -0,9 %
Tillväxtmarknader-6,5 % -7,3 %
Räntor1,0 %1,0 %
Alternativa räntor-0,3 %-0,7 %
Totalportföljen-2,4 %-1,4 %

Marknadsvärde, miljoner kronor

 
31 december2018 (miljoner kronor)
Anskaffningsvärde* (miljoner kronor)
Summa2 431,51 966,1
Svenska aktier555,5372,3
Globala aktier528,2344,3
Tillväxtmarknader181,3169,8
Summa Aktier1 265,0886,4
Svenska räntor234,2210,5
Alternativa räntor932,3869,2
Summa räntor och alternativa placeringar1 166,51 079,7

Totalt är 1 265 miljoner kronor placerat i aktier vilket motsvarar cirka 52 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 166,5 miljoner kronor, är placerat i räntebärande papper vilket motsvarar cirka 48 procent av det totala kapitalet.

*Anskaffningsvärdet påverkas av köp och försäljningar som sker i portföljen och överensstämmer därmed inte med summan av det från början placerade beloppet, 1 402 mnkr, det så kallade Gullspångskapitalet.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen