Kapitalförvaltning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lidköpings kommun sålde under 1997 aktier i Gullspångs kraft. Det gav ett kapital som förvaltas i kommunens kapitalförvaltning. Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning 1998-2000 uppgick till 1402 miljoner kronor.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de riktlinjer som gäller för kommunens finansiella placeringar. Placeringarna sker utefter ett långsiktigt, etiskt och hållbart perspektiv. Enligt riktlinje som beslutades år 2010 ska 60 procent av kapitalet i normalfallet vara placerat i aktiefonder och 40 procent i lågrisktillgångar.

Med lågrisktillgångar avses i det här fallet likvida medel, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar är placeringar som inte tillhör de traditionella tillgångsslagen aktie- och räntefonder, exempelvis fastigheter och hedgefonder.

Riktlinjen tillåter ett maximalt utrymme för aktier uppgående till 80 procent, samt att kommunens tillgångar får placeras till 100 procent i räntebärande tillgångar. Detta ger en möjlighet att kunna agera utefter marknadens svängningar. Förändring av innehaven sker först efter extern rådgivning och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sedan 2010 anlitar kommunen Agenta som rådgivare och förvaltare av kapitalet. Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn.

Innehav

Marknadsvärde, miljoner kronor

 
31 juli 2017
Anskaffningsvärde
(nettoinvestering 1 477 mnkr)
Totalt2 3981 990
Svenska aktier601362
Globala aktier57554
Tillväxtmarknader212207
Svenska räntor231211
Alternativa räntor780719
Multistrategi00
Likvida medel0138

Totalt är 1 388 mnkr placerat i aktier vilket motsvarar 58 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 011 mnkr är placerat i räntor och alternativa räntor vilket motsvarar 42 procent av kapitalet.

2017 års värdeutveckling

Året inleddes med en fortsatt stark trend för kapitalmarknaden. Prisutvecklingen för riskfyllda tillgångar har under året fått stöd av en starkare makrobild och fortsatt gynnsam penningpolitisk hållning, samtidigt som befarad politisk turbulens i samband den europeiska valkalendern uteblivit. Utvecklade aktiemarknader (MSCI World, USD) har under året stigit drygt 13 procent; en svagare dollar har inneburit en blygsammare avkastning i SEK (+1 procent), att jämföra med +8 procent för den svenska börsen.

Årets positiva utveckling innebär sjätte året av stigande aktiekurser sedan eurokrisen 2011. Drivkraften sedan dess har varit en exceptionellt stimulativ penningpolitik, med centralbanker i en historiskt dominerande roll. Fallande räntor har varit tändvätska till tillgångspriser över hela linjen: Krediter, aktier, bostäder, med mera. Ränteutvecklingen är nyckeln för prisutvecklingen på alla tillgångar framöver. Centralbanker har redan börjat en försiktig reträtt från den extraordinära penningpolitiken som dominerat finansiella marknader under snart 10 år. Federal Reserve har höjt räntan vid två tillfällen under året men de finansiella förhållandena har ändå blivit mer expansiva.

När den officiella penningpolitiken går i otakt blir valutamarknaden tryckutjämnare. Dollarn försvagades kraftigt mot både euron och kronan under sommaren, ett tecken på att marknaden tror att ECB och Fed kommer att närma sig policymässigt framöver. Även i Kina har myndigheter långsamt börjat skruva åt kranarna efter snabbt stigande skuldsättning. Under året har långa marknadsräntor rört sig något uppåt vilket inneburit låg avkastning för traditionella räntor medan sjunkande kreditspreadar gynnat företagsobligationer.

Kommunens totala portfölj har under året haft en positiv utveckling om 4,4 procent vilket är 1 procentenhet bättre än kommunens jämförelseindex (3,4 procent). Årets utveckling motsvarar en positiv värdeökning om ca 100 miljoner kronor. Det totala marknadsvärdet den 31 juli var 2 398 miljoner kronor. Förvaltningen har under året präglats av ett lägre risktagande än normalt jämfört med kommunens normalportfölj. Ett bra förvaltningsresultat bland de underliggande förvaltarna inom svenska- och globala aktier samt en lyckosam allokering i ränteportföljen (övervikt kreditrisk visavi ränterisk) har mer än kompenserat för det negativa bidraget från ett lägre risktagande genom undervikt aktier.

Läs mer i Portföljrapporten 170731

Historisk värdeutveckling

Målet är att placeringarna ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdestegring med minst 3 procent sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten är lång, den överstiger tio år. Enskilda år accepteras vissa kortsiktiga värdeförändringar.

År
Marknadsvärde per 31/13 (mnkr)
Utveckling sen föregående år
20101 172+10,1%
20111 517-14,4%
20121647+8,6%
20131 886+14,5%
20142 078+10,2%
20152 152+3,6%
20162 298+6,8%

Hållbara placeringar

Inriktningen på kommunens placeringar ska vara att de förenar god etik och avkastning till begränsat risktagande.

Kommunens riktlinjer kräver därför att kapitalet ska placeras på ett sätt som ger en effektiv riskspridning samtidigt som företagen som kommunen investerar i ska verka för god etik. Det innebär att företagen ska efterleva de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Det avser bland annat konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption. Dessutom undviker kommunen placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom områdena alkohol, tobak och krigsmateriel.

Genom kommunens rådgivare och förvaltare Agenta sker ett aktivt arbete med etikfrågor bland annat med hjälp av etikkonsulten GES Investment Services. Arbetet inkluderar en genomgång av innehaven i alla aktie- och räntefonder två gånger per år för att säkerställa att kommunens höga krav på etik efterlevs. Etikklassificering av företag ändras löpande både i takt med åtgärder hos bolagen men även kring nya konventioner. Det innebär att etikarbetet måste vara levande.

Om det visar sig att kommunen har placeringar som inte längre uppfyller de etiska kraven startar en aktiv dialog med det bolaget. En dialog om vilka åtgärder som krävs för att uppnå kriterierna. På detta sätt ger etikarbetet upphov till förbättrad etik och hantering direkt på bolagsnivå. Ibland blir diskussionerna fruktlösa varmed kommunens placeringar i bolaget avyttras.

SRI-rapport Lidköpings kommun 20161231

Kapitalförvaltningen – en del av ekonomin

Kapitalförvaltningen är en viktig del i den kommunala ekonomin. Avkastningen från kapitalförvaltningen kan användas både till verksamhet och investeringar. På så vis får lidköpingsborna mer verksamhet för pengarna än vad man betalar för i kommunalskatt. Samtidigt har vi ett ansvar att förvalta det väl för att kunna lämna efter oss till kommande generationer.

Förvaltarresultat

Portföljen har ett bättre förvaltaresultat än både jämförelsefonderna (peer group) och index både på 12 mån sikt samt innevarande år. Jämförelsefonderna avser ett genomsnitt av utvecklingen för ett antal fonder inom samma fondkategori. Avkastningen för portföljen på rullande 12 månader har varit 9,2 procent medan jämförelseindex avkastat 8,1 procent. Innevarande år har portföljen avkastat 4,4 procent medan jämförelseindex avkastat 3,4 procent.

Avkastning

 
Innevarande år
12 mån
Sedan start (feb 2010)
Totalportföljen4,4 %9,2 %6,8 %
Index3,4 %8,1 %7,9 %
Peer group4,1 %8,8 %6,6 %

Månadsrapport kapitalplaceringar

Portföljrapport 170731

Marknadsvärde, miljoner kronor

 
31 juli 2017
Anskaffningsvärde
(nettoinvestering 1 477 mnkr)
Totalt2 3981 990
Svenska aktier601362
Globala aktier57554
Tillväxtmarknader212207
Svenska räntor231211
Alternativa räntor780719
Multistrategi00
Likvida medel0138

Totalt är 1 388 mnkr placerat i aktier vilket motsvarar 58 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 011 mnkr är placerat i räntor och alternativa räntor vilket motsvarar 42 procent av kapitalet.