Kapitalförvaltning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommun sålde under 1997 aktier i Gullspångs kraft. Det gav ett kapital som förvaltas i kommunens kapitalförvaltning. Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning 1998-2000 uppgick till 1402 miljoner kronor.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de riktlinjer som gäller för kommunens finansiella placeringar. Placeringarna sker utefter ett långsiktigt, etiskt och hållbart perspektiv. Enligt befintlig riktlinje ska 60 procent av kapitalet i normalfallet vara placerat i aktiefonder och 40 procent i lågrisktillgångar.

Med lågrisktillgångar avses i det här fallet likvida medel, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar är placeringar som inte tillhör de traditionella tillgångsslagen aktie- och räntefonder, exempelvis fastigheter och hedgefonder.

Riktlinjen tillåter ett maximalt utrymme för aktier uppgående till 80 procent, samt att kommunens tillgångar får placeras till 100 procent i räntebärande tillgångar. Detta ger en möjlighet att kunna agera utefter marknadens svängningar. Förändring av innehaven sker först efter extern rådgivning och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sedan 2010 anlitar kommunen Agenta som rådgivare och förvaltare av kapitalet. Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn.

Innehav

Marknadsvärde, miljoner kronor

Tillgångsslag
Marknadsvärde per 200430
(miljoner kronor)
Anskaffningsvärde
(miljoner kronor)
Summa2 615,62 014,2
Svenska aktier732,5495,4
Globala aktier682,1375,5
Tillväxtmarknader252,3233,8
Summa aktieplaceringar1 666,91 104,7
Svenska räntor45,940,4
Alternativa räntor902,8869,1
Alternativa tillgångar0,00,0
Summa räntor och alternativa tillgångar948,7909,5

Totalt är 1 666,9 miljoner kronor placerade i aktier vilket motsvarar cirka 64 procent av kapitalet. Resterande kapital, 948,7 miljoner kronor, är placerat i räntebärande värdepapper vilket motsvarar cirka 36 procent av kapitalet.

Historisk värdeutveckling

Målet är att placeringarna ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdestegring med minst 3 procent sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten är lång, den överstiger tio år. Enskilda år accepteras vissa kortsiktiga värdeförändringar.

År
Marknadsvärde per 31/12 (miljoner kronor)
Utveckling sen föregående år
20192 873+18,2%
20182 431-2,4%
20172 492+8,4%
20162 298+6,8%
20152 152+3,6%
20142 078+10,2%
20131 886+14,5%
20121 647+8,6%
20111 517-14,4%
20101 172+10,1%

Hållbara placeringar

Inriktningen på kommunens placeringar ska vara att de förenar god etik och avkastning till begränsat risktagande.

Kommunens riktlinjer kräver därför att kapitalet ska placeras på ett sätt som ger en effektiv riskspridning samtidigt som företagen som kommunen investerar i ska verka för god etik. Det innebär att företagen ska efterleva de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Det avser bland annat konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption. Dessutom undviker kommunen placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom områdena alkohol, tobak och krigsmateriel.

Genom kommunens rådgivare och förvaltare Agenta sker ett aktivt arbete med etikfrågor bland annat med hjälp av etikkonsulten GES Investment Services. Arbetet inkluderar en genomgång av innehaven i alla aktie- och räntefonder två gånger per år för att säkerställa att kommunens höga krav på etik efterlevs. Etikklassificering av företag ändras löpande både i takt med åtgärder hos bolagen men även kring nya konventioner. Det innebär att etikarbetet måste vara levande.

Om det visar sig att kommunen har placeringar som inte längre uppfyller de etiska kraven startar en aktiv dialog med det bolaget. En dialog om vilka åtgärder som krävs för att uppnå kriterierna. På detta sätt ger etikarbetet upphov till förbättrad etik och hantering direkt på bolagsnivå. Ibland blir diskussionerna fruktlösa varmed kommunens placeringar i bolaget avyttras.

SRI-rapport_Lidköpings_kommun_191231

Värdeutveckling

Kommunens förvaltade kapital uppgick per den 30 april till ett marknadsvärde om 2 615,6 mnkr. Kapitalet har haft en värdeminskning om 257,7 sedan årets ingång då marknadsvärdet var 2 873,3 mnkr. Ingen omplacering eller försäljning har skett av kapitalet under perioden januari till april 2020. Nedgången i portföljen beror på den allmänna marknadsnedgång som skett till följd av Coronapandemin.

De finansiella marknaderna har sedan februari i år haft en utveckling som aldrig tidigare skådats. Under februari och stor del av mars föll börserna kraftigt samtidigt som det var tvära kast mellan uppgång och nedgång från den ena dagen till den andra. Under april månad steg sedan Stockholmsbörsen 8 procent, 20 procent från bottennivåerna i mars. Marknaderna brottas nu med att väga de negativa effekterna som följt av nedstängningarna i omvärlden mot de positiva – myndigheters försök att via exceptionella stimulanspaket överbrygga konsekvenserna av den ekonomiska kollapsen. Marknaden tar signaler om lättnader i restriktioner som goda nyheter, men samtidigt vet ingen hur snabbt man kan räkna med att ekonomin återhämtar sig. Troligtvis kommer de finansiella marknaderna fortsätta vara skakiga, det går inte i dagsläget säga något om den förväntade utvecklingen för resterande del av året. Hotet mot en fortsatt positiv utveckling är bakslag i bekämpningen av pandemin. Då kan betydande restriktioner kvarstå.

MR_Lidköpings_kommun_20200430

Kapitalförvaltningen – en del av ekonomin

Kapitalförvaltningen är en viktig del i den kommunala ekonomin. Avkastningen från kapitalförvaltningen kan användas både till verksamhet och investeringar. På så vis får lidköpingsborna mer verksamhet för pengarna än vad man betalar för i kommunalskatt. Samtidigt har vi ett ansvar att förvalta det väl för att kunna lämna efter oss till kommande generationer.

Förvaltarresultat

Kommunens totala portfölj har fram till 30 april haft en negativ utveckling och minskat med 9,0 procent, vilket är 3,2 procentenheter sämre än jämförelseindex som minskat 5,8 procent. Samtliga fonder har presterat sämre än sina jämförelseindex. Kommunens långsiktiga mål, att över en femårsperiod realt avkasta minst 3 procent, är uppfyllt trots den kraftiga nedgången under året, portföljen har de sista fem åren haft en genomsnittlig årlig avkastning om 3,0 procent. Detta är dock 1,6 procentenheter sämre än index som avkastat 4,6 procent.

Tabellen nedan visar hur utvecklingen varit i varje tillgångsslag jämfört med sitt respektive index per 2020-04-30.

Marknad
Utveckling portföljen
Utveckling index
Svenska aktier-14,00 %-11,20 %
Globala aktier-5,30 %-8,50 %
Tillväxtmarknader-12,00 %-12,80 %
Räntor0,40 %0,80 %
Alternativa räntor-6,90 %-0,10 %
Totalportföljen-9,00 %-5,80 %

Marknadsvärde, miljoner kronor

Tillgångsslag
Marknadsvärde per 200430
(miljoner kronor)
Anskaffningsvärde
(miljoner kronor)
Summa2 615,62 014,2
Svenska aktier732,5495,4
Globala aktier682,1375,5
Tillväxtmarknader252,3233,8
Summa aktieplaceringar1 666,91 104,7
Svenska räntor45,940,4
Alternativa räntor902,8869,1
Alternativa tillgångar0,00,0
Summa räntor och alternativa tillgångar948,7909,5

Totalt är 1 666,9 miljoner kronor placerade i aktier vilket motsvarar cirka 64 procent av kapitalet. Resterande kapital, 948,7 miljoner kronor, är placerat i räntebärande värdepapper vilket motsvarar cirka 36 procent av kapitalet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan