Kapitalförvaltning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommun sålde under 1997 aktier i Gullspångs kraft. Det gav ett kapital som förvaltas i kommunens kapitalförvaltning. Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning 1998-2000 uppgick till 1402 miljoner kronor.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de riktlinjer som gäller för kommunens finansiella placeringar. Placeringarna sker utefter ett långsiktigt, etiskt och hållbart perspektiv. Enligt befintlig riktlinje ska 60 procent av kapitalet i normalfallet vara placerat i aktiefonder och 40 procent i lågrisktillgångar.

Med lågrisktillgångar avses i det här fallet likvida medel, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar är placeringar som inte tillhör de traditionella tillgångsslagen aktie- och räntefonder, exempelvis fastigheter och hedgefonder.

Riktlinjen tillåter ett maximalt utrymme för aktier uppgående till 80 procent, samt att kommunens tillgångar får placeras till 100 procent i räntebärande tillgångar. Detta ger en möjlighet att kunna agera utefter marknadens svängningar. Förändring av innehaven sker först efter extern rådgivning och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sedan 2010 anlitar kommunen Agenta som rådgivare och förvaltare av kapitalet. Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn.

Innehav

Marknadsvärde, miljoner kronor

Innehav per 2020-08-31
Kapitalförvaltningen
Tillgångsslag Marknadsvärde per 200831 (mnkr) Anskaffningsvärde (mnkr)
Svenska aktier 882,8 495,3
Globala aktier 719,6 375,5
Tillväxtmarknader 269,9 233,8
Summa aktieplaceringar 1872,3 1104,6
Svenska räntor 46,2 40,4
Alternativa räntor 961,4 869,2
Alternativa tillgångar 0 0
Summa räntor och alternativa tillgångar 1007,6 909,6
Totalt 2879,9 2014,2

Totalt är 1 872,3 miljoner kronor placerade i aktier vilket motsvarar 65 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1007,6 miljoner kronor, är placerat i räntebärande värdepapper vilket motsvarar 35 procent av kapitalet.

Historisk värdeutveckling

Målet är att placeringarna ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdestegring med minst 3 procent sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten är lång, den överstiger tio år. Enskilda år accepteras vissa kortsiktiga värdeförändringar.

År
Marknadsvärde per 31/12 (miljoner kronor)
Utveckling sen föregående år
20192 873+18,2%
20182 431-2,4%
20172 492+8,4%
20162 298+6,8%
20152 152+3,6%
20142 078+10,2%
20131 886+14,5%
20121 647+8,6%
20111 517-14,4%
20101 172+10,1%

Hållbara placeringar

Inriktningen på kommunens placeringar ska vara att de förenar god etik och avkastning till begränsat risktagande.

Kommunens riktlinjer kräver därför att kapitalet ska placeras på ett sätt som ger en effektiv riskspridning samtidigt som företagen som kommunen investerar i ska verka för god etik. Det innebär att företagen ska efterleva de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Det avser bland annat konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption. Dessutom undviker kommunen placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom områdena alkohol, tobak och krigsmateriel.

Genom kommunens rådgivare och förvaltare Agenta sker ett aktivt arbete med etikfrågor bland annat med hjälp av etikkonsulten GES Investment Services. Arbetet inkluderar en genomgång av innehaven i alla aktie- och räntefonder två gånger per år för att säkerställa att kommunens höga krav på etik efterlevs. Etikklassificering av företag ändras löpande både i takt med åtgärder hos bolagen men även kring nya konventioner. Det innebär att etikarbetet måste vara levande.

Om det visar sig att kommunen har placeringar som inte längre uppfyller de etiska kraven startar en aktiv dialog med det bolaget. En dialog om vilka åtgärder som krävs för att uppnå kriterierna. På detta sätt ger etikarbetet upphov till förbättrad etik och hantering direkt på bolagsnivå. Ibland blir diskussionerna fruktlösa varmed kommunens placeringar i bolaget avyttras.

SRI-rapport_Lidköpings_kommun_191231

Värdeutveckling

Kommunens förvaltade kapital uppgick per den 31 augusti till ett marknadsvärde om 2 879,9 mnkr. Kapitalet har haft en värdeökning om 6,6 mnkr sedan årets ingång då marknadsvärdet var 2 873,3 mnkr. Ingen omplacering eller försäljning har skett under året. I samband med att pandemin Covid-19 bröt ut föll världens börser kraftigt vilket ledde till att även kommunens portfölj minskade i värde. Som lägst var värdet i slutet av mars då marknadsvärdet hade sjunkit med runt 500 mnkr sen årsskiftet. Per den 31 augusti är dock nedgången återhämtad och marknadsvärdet till och med något högre än vid årsskiftet.

Det som hitintills definierat investeringsåret 2020 är utbrottet och spridningen av Covid-19 och statsmakters och centralbankers reaktioner och agerande kring pandemin.

Efter en positiv inledning på året vände riskaptiten tvärt i slutet av februari när det blev uppenbart att coronaviruset utvecklats till en pandemi med snabb spridning över hela världen. Med nedstängda länder hotade en tvärbroms i ekonomisk aktivitet, kraftigt stigande arbetslöshet och risk för massiva företagskonkurser. Marknadens reaktion blev fallande aktiemarknader. Från toppen i februari till botten i slutet av mars föll aktiemarknader med en tredjedel och kreditmarknaden frös bokstavligen till is.

För att förhindra ekonomisk härdsmälta initierade regeringar och centralbanker stödprogram och likviditet. Dessa injektioner tillsammans med hopp om ett vaccin i närtid har inneburit en snabb återhämtning för de finansiella marknaderna. Fortsatta stimulanser och en normalisering av ekonomierna inom räckhåll talar för en fortsatt återhämtning och uppgång på marknaderna.

MR_Lidköpings_kommun_20200831_MR

Kapitalförvaltningen – en del av ekonomin

Kapitalförvaltningen är en viktig del i den kommunala ekonomin. Avkastningen från kapitalförvaltningen kan användas både till verksamhet och investeringar. På så vis får lidköpingsborna mer verksamhet för pengarna än vad man betalar för i kommunalskatt. Samtidigt har vi ett ansvar att förvalta det väl för att kunna lämna efter oss till kommande generationer.

Förvaltarresultat

Kommunens totala portfölj har under året haft en svagt positiv utveckling och ökat med 0,2 procent, detta är 0,1 procentenheter sämre än jämförelseindex som stigit 0,3 procent. Kommunens lägre avkastning har sin följd i ett lägre risktagande. Kommunens långsiktiga mål, att över en femårsperiod realt avkasta minst 3 procent, överträffas med god marginal – portföljen har de sista fem åren haft en genomsnittlig årlig avkastning om 6,1 procent. Detta är 0,8 procentenheter sämre än index vilket även det beror på det lägre risktagandet.

Tabellen nedan visar hur utvecklingen varit i varje tillgångsslag jämfört med sitt respektive index per 2020-08-31.

Marknad Utveckling portföljen Utveckling index
Svenska aktier 3,7 % 3,5 %
Globala aktier 0,0 % -2,8%
Tillväxtmarknader -5,9 % -7,3 %
Räntor 1,1 % 1,0 %
Alternativa räntor -0,8 % -0,10 %
Totalportföljen 0,2 % 0,3%

 

Marknadsvärde, miljoner kronor

Innehav per 2020-08-31
Kapitalförvaltningen
Tillgångsslag Marknadsvärde per 200831 (mnkr) Anskaffningsvärde (mnkr)
Svenska aktier 882,8 495,3
Globala aktier 719,6 375,5
Tillväxtmarknader 269,9 233,8
Summa aktieplaceringar 1872,3 1104,6
Svenska räntor 46,2 40,4
Alternativa räntor 961,4 869,2
Alternativa tillgångar 0 0
Summa räntor och alternativa tillgångar 1007,6 909,6
Totalt 2879,9 2014,2

Totalt är 1 872,3 miljoner kronor placerade i aktier vilket motsvarar 65 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1007,6 miljoner kronor, är placerat i räntebärande värdepapper vilket motsvarar 35 procent av kapitalet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan