Kapitalförvaltning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Lidköpings kommun sålde under 1997 aktier i Gullspångs kraft. Det gav ett kapital som förvaltas i kommunens kapitalförvaltning. Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning 1998-2000 uppgick till 1402 miljoner kronor.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de riktlinjer som gäller för kommunens finansiella placeringar. Placeringarna sker utefter ett långsiktigt, etiskt och hållbart perspektiv. Enligt riktlinje som beslutades år 2010 ska 60 procent av kapitalet i normalfallet vara placerat i aktiefonder och 40 procent i lågrisktillgångar.

Med lågrisktillgångar avses i det här fallet likvida medel, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar är placeringar som inte tillhör de traditionella tillgångsslagen aktie- och räntefonder, exempelvis fastigheter och hedgefonder.

Riktlinjen tillåter ett maximalt utrymme för aktier uppgående till 80 procent, samt att kommunens tillgångar får placeras till 100 procent i räntebärande tillgångar. Detta ger en möjlighet att kunna agera utefter marknadens svängningar. Förändring av innehaven sker först efter extern rådgivning och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sedan 2010 anlitar kommunen Agenta som rådgivare och förvaltare av kapitalet. Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn.

Innehav

Marknadsvärde, miljoner kronor

Tillgångsslag
Marknadsvärde per 190831
(miljoner kronor)
Anskaffningsvärde
(miljoner kronor)
Summa2 729,31 980,6
Svenska aktier684,0410,3
Globala aktier740,6404,3
Tillväxtmarknader238,8201,8
Summa Aktier1 663,41 016,4
Svenska räntor109,395,1
Alternativa räntor956,6869,1
Summa räntor och alternativa placeringar1 065,9964,2

Totalt är 1 663,4 miljoner kronor placerat i aktier vilket motsvarar cirka 61 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 065,9 miljoner kronor, är placerat i räntebärande värdepapper vilket motsvarar cirka 39 procent av det totala kapitalet.

Historisk värdeutveckling

Målet är att placeringarna ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdestegring med minst 3 procent sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten är lång, den överstiger tio år. Enskilda år accepteras vissa kortsiktiga värdeförändringar.

År
Marknadsvärde per 31/12 (miljoner kronor)
Utveckling sen föregående år
20182 431-2,4%
20172 492+8,4%
20162 298+6,8%
20152 152+3,6%
20142 078+10,2%
20131 886+14,5%
20121 647+8,6%
20111 517-14,4%
20101 172+10,1%

Hållbara placeringar

Inriktningen på kommunens placeringar ska vara att de förenar god etik och avkastning till begränsat risktagande.

Kommunens riktlinjer kräver därför att kapitalet ska placeras på ett sätt som ger en effektiv riskspridning samtidigt som företagen som kommunen investerar i ska verka för god etik. Det innebär att företagen ska efterleva de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Det avser bland annat konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption. Dessutom undviker kommunen placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom områdena alkohol, tobak och krigsmateriel.

Genom kommunens rådgivare och förvaltare Agenta sker ett aktivt arbete med etikfrågor bland annat med hjälp av etikkonsulten GES Investment Services. Arbetet inkluderar en genomgång av innehaven i alla aktie- och räntefonder två gånger per år för att säkerställa att kommunens höga krav på etik efterlevs. Etikklassificering av företag ändras löpande både i takt med åtgärder hos bolagen men även kring nya konventioner. Det innebär att etikarbetet måste vara levande.

Om det visar sig att kommunen har placeringar som inte längre uppfyller de etiska kraven startar en aktiv dialog med det bolaget. En dialog om vilka åtgärder som krävs för att uppnå kriterierna. På detta sätt ger etikarbetet upphov till förbättrad etik och hantering direkt på bolagsnivå. Ibland blir diskussionerna fruktlösa varmed kommunens placeringar i bolaget avyttras.

SRI rapport Lidköpings kommun 2019-06-30

Värdeutveckling

Kommunens förvaltade kapital uppgick per den 31 augusti 2019 till ett marknadsvärde om 2 729,3 miljoner kronor. Kapitalet har haft en värdeökning med 297,8 miljoner kronor sen årets ingång då marknadsvärdet var 2 431,5 miljoner kronor.

De finansiella marknaderna har utvecklats starkt under årets åtta första månader, trots omfattande politisk osäkerhet. I Europa är det framförallt turerna kring Brexit som oroat investerare, mer globalt sett är det de många konflikthärdar som härrör till USAs president Trump som bidrar till ovisshet där handelskonflikten med Kina är den viktigaste. Eskaleringen av konflikten under andra hälften av 2018 bidrog till en mycket svag avslutning förra året och försök till att hitta lösningar bidrog till en stark återhämtning på aktiemarknader under första kvartalet 2019. En mängd utspel, ofta motsägelsefulla, har sedan dess bidragit till hög volatilitet på kapitalmarknaden med sidledes utveckling. Under de senaste månaderna har svagare konjunktursignaler och mer stimulanser från centralbanker lett till en kraftigt fallande räntenivå. Svensk tioårig obligationsränta nådde ny rekordnivå då den i slutet av augusti låg på -0,4 procent. Den svenska kronan har i miljön med svagare konjunkturutsikter fortsatt att försvagas.

Här kan du läsa portföljrapport 31 augusti 2019

Kapitalförvaltningen – en del av ekonomin

Kapitalförvaltningen är en viktig del i den kommunala ekonomin. Avkastningen från kapitalförvaltningen kan användas både till verksamhet och investeringar. På så vis får lidköpingsborna mer verksamhet för pengarna än vad man betalar för i kommunalskatt. Samtidigt har vi ett ansvar att förvalta det väl för att kunna lämna efter oss till kommande generationer.

Förvaltarresultat

Kommunens totala portfölj har under året haft en positiv utveckling och ökat med 12,2 procent, detta är 1,7 procentenheter sämre än jämförelseindex som stigit 13,9 procent. Kommunens lägre avkastning har sin följd i ett lägre risktagande än jämförelseindex. Kommunens långsiktiga mål, att över en femårsperiod realt avkasta minst 3 procent, överträffas med god marginal – portföljen har de sista fem åren haft en genomsnittlig årlig avkastning om 6,5 procent. Detta är en procentenhet sämre än index vilket även det beror på det lägre risktagandet.

Tabellen nedan visar hur utvecklingen varit i varje tillgångsslag jämfört med sitt respektive index per 2019-08-31:

Marknad
Utveckling portföljen
Utveckling index
Svenska aktier16,5% 19,5 %
Globala aktier28,5 % 27,3 %
Tillväxtmarknader14,5 % 14,9 %
Räntor3,3 %3,2 %
Alternativa räntor2,6 %-0,3 %
Totalportföljen12,2 %13,9 %

Marknadsvärde, miljoner kronor

Tillgångsslag
Marknadsvärde per 190831
(miljoner kronor)
Anskaffningsvärde
(miljoner kronor)
Summa2 729,31 980,6
Svenska aktier684,0410,3
Globala aktier740,6404,3
Tillväxtmarknader238,8201,8
Summa Aktier1 663,41 016,4
Svenska räntor109,395,1
Alternativa räntor956,6869,1
Summa räntor och alternativa placeringar1 065,9964,2

Totalt är 1 663,4 miljoner kronor placerat i aktier vilket motsvarar cirka 61 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 065,9 miljoner kronor, är placerat i räntebärande värdepapper vilket motsvarar cirka 39 procent av det totala kapitalet.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen