Kapitalförvaltning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lidköpings kommun sålde under 1997 aktier i Gullspångs kraft. Det gav ett kapital som förvaltas i kommunens kapitalförvaltning. Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning 1998-2000 uppgick till 1402 miljoner kronor.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de riktlinjer som gäller för kommunens finansiella placeringar. Placeringarna sker utefter ett långsiktigt, etiskt och hållbart perspektiv. Enligt riktlinje som beslutades år 2010 ska 60 procent av kapitalet i normalfallet vara placerat i aktiefonder och 40 procent i lågrisktillgångar.

Med lågrisktillgångar avses i det här fallet likvida medel, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar är placeringar som inte tillhör de traditionella tillgångsslagen aktie- och räntefonder, exempelvis fastigheter och hedgefonder.

Riktlinjen tillåter ett maximalt utrymme för aktier uppgående till 80 procent, samt att kommunens tillgångar får placeras till 100 procent i räntebärande tillgångar. Detta ger en möjlighet att kunna agera utefter marknadens svängningar. Förändring av innehaven sker först efter extern rådgivning och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sedan 2010 anlitar kommunen Agenta som rådgivare och förvaltare av kapitalet. Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn.

Innehav

Marknadsvärde, miljoner kronor

 
31 december 2017 (mnkr)
Anskaffningsvärde (mnkr)
(nettoinvestering 1 447 mnkr)
Totalt2 4921 879
Svenska aktier575337
Globala aktier594335
Tillväxtmarknader237207
Svenska räntor232211
Alternativa räntor855789
Multistrategi00
Likvida medel00

Totalt är 1 405 mnkr placerat i aktier vilket motsvarar ca 56 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 087 mnkr, är placerat i räntebärande papper vilket motsvarar ca 44 procent av det totala kapitalet.

 

2017 års värdeutveckling

Kommunens totala kapital uppgick till 2 492 miljoner kronor per sista december 2017. Under året har totalportföljen avkastat 8,4 procent, en värdeökning motsvarande 194 miljoner kronor.

2017 blev ett bra år på kapitalmarknaderna. En förbättrad global tillväxt och minskad politisk risk, efter bland annat positiva valresultat i Europa, i kombination med en fortsatt stimulerad penningpolitik gav stöd åt riskfyllda tillgångar som aktier och företagsobligationer.

En svag uppgång av marknadsräntorna från låga nivåer innebar en relativt blygsam avkastning för traditionella räntebärande tillgångar.

Portföljen har per 171231 ett något lägre risktagande än normalt, aktieandelen har minskats ner något under året. Det har varit en stark utveckling på aktiemarknaderna under många år, till följd av detta har vinsthemtagningar i portföljen gjorts och tryggats upp genom att återinvestera kapitalet på räntemarknaden.

Här kan du läsa portföljrapporten

Historisk värdeutveckling

Målet är att placeringarna ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdestegring med minst 3 procent sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten är lång, den överstiger tio år. Enskilda år accepteras vissa kortsiktiga värdeförändringar.

År
Marknadsvärde per 31/13 (mnkr)
Utveckling sen föregående år
20101 172+10,1%
20111 517-14,4%
20121647+8,6%
20131 886+14,5%
20142 078+10,2%
20152 152+3,6%
20162 298+6,8%
20172 492+8,4%

Hållbara placeringar

Inriktningen på kommunens placeringar ska vara att de förenar god etik och avkastning till begränsat risktagande.

Kommunens riktlinjer kräver därför att kapitalet ska placeras på ett sätt som ger en effektiv riskspridning samtidigt som företagen som kommunen investerar i ska verka för god etik. Det innebär att företagen ska efterleva de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Det avser bland annat konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption. Dessutom undviker kommunen placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom områdena alkohol, tobak och krigsmateriel.

Genom kommunens rådgivare och förvaltare Agenta sker ett aktivt arbete med etikfrågor bland annat med hjälp av etikkonsulten GES Investment Services. Arbetet inkluderar en genomgång av innehaven i alla aktie- och räntefonder två gånger per år för att säkerställa att kommunens höga krav på etik efterlevs. Etikklassificering av företag ändras löpande både i takt med åtgärder hos bolagen men även kring nya konventioner. Det innebär att etikarbetet måste vara levande.

Om det visar sig att kommunen har placeringar som inte längre uppfyller de etiska kraven startar en aktiv dialog med det bolaget. En dialog om vilka åtgärder som krävs för att uppnå kriterierna. På detta sätt ger etikarbetet upphov till förbättrad etik och hantering direkt på bolagsnivå. Ibland blir diskussionerna fruktlösa varmed kommunens placeringar i bolaget avyttras.

SRI-rapport Lidköpings kommun 171231

Kapitalförvaltningen – en del av ekonomin

Kapitalförvaltningen är en viktig del i den kommunala ekonomin. Avkastningen från kapitalförvaltningen kan användas både till verksamhet och investeringar. På så vis får lidköpingsborna mer verksamhet för pengarna än vad man betalar för i kommunalskatt. Samtidigt har vi ett ansvar att förvalta det väl för att kunna lämna efter oss till kommande generationer.

Förvaltarresultat

Under 2017 har totalportföljen avkastat 8,4 procent. Avkastningen var 0,8 procentenheter högre än totalportföljens jämförelseindex.

Portföljen har med andra ord haft en stark utveckling och detta trots en något fortsatt undervikt i riskfyllda tillgångar.

Tabellen nedan visar hur utvecklingen varit i varje tillgångsslag jämfört med sina respektive index under 2017. För året överträffade samtliga tillgångsslag utom tillväxtmarknader sina index.

Avkastning

Marknad
Utveckling portföljen 2017
Utveckling index 2017
Svenska aktier11,1

9,5


Globala aktier 12,8 10,2
Tillväxtmarknader 21,1 23,6
Räntor1,10,4
Alternativa räntor3,2-0,7
Totalportföljen8,47,6

Månadsrapport kapitalplaceringar

Portföljrapport 20171231

Marknadsvärde, miljoner kronor

 
31 december 2017 (mnkr)
Anskaffningsvärde (mnkr)
(nettoinvestering 1 447 mnkr)
Totalt2 4921 879
Svenska aktier575337
Globala aktier594335
Tillväxtmarknader237207
Svenska räntor232211
Alternativa räntor855789
Multistrategi00
Likvida medel00

Totalt är 1 405 mnkr placerat i aktier vilket motsvarar ca 56 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 087 mnkr, är placerat i räntebärande papper vilket motsvarar ca 44 procent av det totala kapitalet.