Brottsförebyggande och trygghetsskapande

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Samverkan för ökad trygghet

Lidköpings kommun och lokalpolisområdet, Västra Skaraborg har ingått en samverkansöverenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Överenskommelsen sträcker sig mellan 2017-2019 och syftar till att utveckla samarbetet mellan parterna med ett gemensamt mål att minska brottsligheten och öka tryggheten inom Lidköpings kommun.

Säker och trygg kommun

Säker och trygg kommun är samlingsnamnet på en mängd olika initiativ som ska göra
Lidköping till en trygg kommun att leva i. För att bli utnämnd till En säker och trygg kommun
krävs att kommunen uppfyller sju indikatorer när det gäller att förebygga skador orsakade av
olyckor, våld och självskada/självmord.

Exempel på insatser i kommunen gällande Säker och trygg kommun

 • Samtliga lekplatser på förskolor och skolor besiktigas en gång per kvartal och
  eventuella brister åtgärdas. Övriga kommunala lekplatser ses över minst en gång i
  månaden. Besiktning görs en gång om året.
 • Arbetsgruppen Seniorers hälsa håller utställningen ”Säkrare vardag” aktuell.
  Utställningen och tillhörande folder med checklista visar praktiska tips för att
  förebygga fallolyckor. Arbetsgruppen arrangerar även balansdagar då besökarna bland
  annat får tips om övningar som förbättrar balansen.
 • Lidköpings kommun har en samlad strategi för att förebygga användningen av
  alkohol, narkotika, doping och tobak. Målet är att minska användningen och syftet är
  att Lidköpings kommun ska arbeta mer proaktivt och förebyggande med ANDT-
  arbetet.
 • När barn är 8 månader respektive 3 år erbjuder barnhälsovården föräldrarna att köpa
  cykelhjälm till rabatterat pris. Vid cykelutfärder i skolan använder både barn och
  vuxna cykelhjälm.
 • ”Fixarbrandis” utför fixartjänster åt äldre och personer med funktionsnedsättning,
  exempelvis att byta glödlampor, fästa sladdar, sätta upp brandvarnare. Fixarbrandis
  erbjuder också en säkerhetsgenomgång av bostaden.
 • Antilangningskampanjer med syfte att motverka illegal försäljning av alkohol för att
  begränsa ungdomars tillgänglighet till alkohol.

Drog- och brottsförebyggande rådet

Drog- och brottförebyggande rådet verkar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i geografiska Lidköping. Detta görs bland annat genom att ta fram fakta och sprida kunskap om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. I kommunens brottförebyggande råd består av förtroendevalda från olika nämnder. Utöver dessa förtroendevalda representanter ingår även socialchef, utvecklingsledare sociala frågor, säkerhetsstrateg och representant från polismyndigheten i rådet.

Medborgarlöfte 2019

Medborgarlöftet beskriver vad Polisen, kommunen och andra samverkanspartners lovar att åstadkomma tillsammans.

Medborgarlöftet följs upp årligen. Medborgardialoger ligger till grund för medborgarlöftet som handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, minska brottslighet och öka tryggheten i ett område.

Under 2019 ligger fokus på att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar samt öka tryggheten i Lidköpings centrum.

Polisen lovar

 • Genomföra förebyggande narkotikasök med hund på grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan i kommunen, för en narkotikafri skolmiljö.
 • Göra riktade insatser mot ungdomar och narkotikamissbruk.
 • I nära samarbete med Socialtjänsten hålla orossamtal med ungdomar och vårdnadshavare till ungdomar i riskzonen för narkotikamissbruk.
 • Fortsätta med den polisiära närvaron och synligheten, företrädesvis vid helgkvällar, vid de områden som upplevs som otrygga utifrån rådande lägesbild

Lidköpings kommun lovar

 • Upprätta en drogpolicy för grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan som är anpassat till den lagstiftning som styr polisens möjlighet att genomföra förebyggande narkotikasök med hund.
 • Efter orossamtal med ungdomar och vårdnadshavare till ungdomar i riskzonen för narkotikamissbruk, erbjuda lämpligt stöd och individuella insatser via socialtjänsten.
 • Arbeta förebyggande med droginformation genom utbildningar till skolpersonal och föräldrar.
 • Att på olika sätt engagera föräldrar och vuxna att vara ut på kvällar och helger vid arrangemang.
 • Fortsätta arbetet med att belysa stråk och mötesplatser för en attraktiv stad

Tillsammans lovar vi

 • Fortsätta samarbetet mellan polis och fältsekreterare, för att tillsammans identifiera ungdomar som är i riskzonen för användande av narkotika.
 • Ytterligare förstärka samarbetet mellan polis, kommun, krögare genom att genomföra en gemensam kampanj för ett drogfritt krogliv ”Dansa utan droger”.
 • Genomföra tätortsvandringar i syfte att skapa tryggare och mer trivsamma miljöer som människor vill vistas i.

Arbetet mot våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism drabbar enskilda och är ett hot mot demokratin. Lidköpings Kommun arbetar för att förhindra och bekämpa våldsbejakande extremism oavsett om grupperingen är islamistisk, höger/vänstervriden eller autonom.

Samarbete i samhället är avgörande

Samverkan mellan olika aktörer såsom skola, det civila samhället – exempelvis föreningar och polisen är avgörande. Socialtjänsten spelar en viktig roll både för att förhindra rekrytering till våldsbejakande extremism och genom att stödja de som vill hoppa av.

Är du orolig?

Om du är orolig för någons specifik person eller sammankomst hör du av dig till kommunens Kontaktcenter.

Är det akut så ringer du 112.

Vill du veta mer?

Läs mer om våldsbejakande extremism och arbetet för att bekämpa det:

 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen