Brottsförebyggande och trygghetsskapande

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Samverkan för ökad trygghet

Lidköpings kommun och lokalpolisområdet, Västra Skaraborg har ingått en samverkansöverenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Överenskommelsen sträcker sig mellan 2017-2019 och syftar till att utveckla samarbetet mellan parterna med ett gemensamt mål att minska brottsligheten och öka tryggheten inom Lidköpings kommun.

Säker och trygg kommun

Säker och trygg kommun är samlingsnamnet på en mängd olika initiativ som ska göra
Lidköping till en trygg kommun att leva i. För att bli utnämnd till En säker och trygg kommun
krävs att kommunen uppfyller sju indikatorer när det gäller att förebygga skador orsakade av
olyckor, våld och självskada/självmord.

Exempel på insatser i kommunen gällande Säker och trygg kommun

 • Samtliga lekplatser på förskolor och skolor besiktigas en gång per kvartal och
  eventuella brister åtgärdas. Övriga kommunala lekplatser ses över minst en gång i
  månaden. Besiktning görs en gång om året.
 • Arbetsgruppen Seniorers hälsa håller utställningen ”Säkrare vardag” aktuell.
  Utställningen och tillhörande folder med checklista visar praktiska tips för att
  förebygga fallolyckor. Arbetsgruppen arrangerar även balansdagar då besökarna bland
  annat får tips om övningar som förbättrar balansen.
 • Lidköpings kommun har en samlad strategi för att förebygga användningen av
  alkohol, narkotika, doping och tobak. Målet är att minska användningen och syftet är
  att Lidköpings kommun ska arbeta mer proaktivt och förebyggande med ANDT-
  arbetet.
 • När barn är 8 månader respektive 3 år erbjuder barnhälsovården föräldrarna att köpa
  cykelhjälm till rabatterat pris. Vid cykelutfärder i skolan använder både barn och
  vuxna cykelhjälm.
 • ”Fixarbrandis” utför fixartjänster åt äldre och personer med funktionsnedsättning,
  exempelvis att byta glödlampor, fästa sladdar, sätta upp brandvarnare. Fixarbrandis
  erbjuder också en säkerhetsgenomgång av bostaden.
 • Antilangningskampanjer med syfte att motverka illegal försäljning av alkohol för att
  begränsa ungdomars tillgänglighet till alkohol.

Drog- och brottsförebyggande rådet

Drog- och brottförebyggande rådet verkar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i geografiska Lidköping. Detta görs bland annat genom att ta fram fakta och sprida kunskap om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. I kommunens brottförebyggande råd består av förtroendevalda från olika nämnder. Utöver dessa förtroendevalda representanter ingår även socialchef, utvecklingsledare sociala frågor, säkerhetsstrateg och representant från polismyndigheten i rådet.

Medborgarlöfte 2018

Medborgarlöftet beskriver vad Polisen, kommunen och andra samverkanspartners lovar att åstadkomma tillsammans.

Medborgarlöftet följs upp årligen. Medborgardialoger ligger till grund för medborgarlöftet som handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, minska brottslighet och öka tryggheten i ett område.

Under 2017 har både polis och Lidköpings kommun genomfört ett antal medborgardialoger. Utifrån dessa dialoger med medborgare, medarbetare anställda inom Polisen och Lidköpings kommun är problemområdena identifierade.

Medborgarlöftet för 2018 fokuserar på, trafikanter som bryter mot trafikregler samt minska
den upplevda otryggheten på kvällar och särskilda platser.

Polisen lovar

 • Genomföra trafikövervakningsinsatser gällande nykterhets-, hastighets-, och
  beteendebrott.
 • Genomföra riktade trafikinsatser mot beteendebrott på cykel/moped.
 • Fortsätta med den polisiära närvaron och synligheten, företrädesvis vid helgkvällar, vid de
  områden som upplevs som otrygga.

Lidköpings kommun lovar

 • Genomföra hastighetsmätningar i kommunen som en del i att skapa säkrare trafikmiljöer.
 • Placera ut en så kallad hastighetsdisplay vid utsatta platser, t ex skolor, som tydligt visar
  om fordonsförare kör för fort. Syftet är att hjälpa trafikanter att anpassa hastigheten.
 • Fortsätta arbetet med att belysa stråk och mötesplatser för en attraktiv stad.

Tillsammans lovar vi

 • Informationsinsatser om laglig och säker mopedåkning till ungdomar och deras föräldrar.
  (Polis/Kommun/NTF).
 • Informationsinsats om cykelsäkerhet (Polis/Kommun/NTF).
 • En riktad aktivitet mot förseelser i trafiken, i Lidköpings centrum, kopplat till cykling.
 • Arbeta strukturerat för att öka upplevelsen av trygghet i och omkring Sockerbruket.