En säker och trygg kommun

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

1989 blev Lidköping som första kommun i världen utsedd till En säker och trygg kommun. Konceptet A Safe Community är globalt och leds av Karolinska Institutet på uppdrag av WHO. För att bli utnämnd till En säker och trygg kommun krävs att kommunen uppfyller sju indikatorer när det gäller att förebygga skador orsakade av olyckor, våld och självskada/självmord.

Mer om säker och trygg kommun i Lidköping

Exempel på insatser i kommunen

 • Samtliga lekplatser på förskolor och skolor besiktigas en gång per kvartal och eventuella brister åtgärdas. Övriga kommunala lekplatser ses över minst en gång i månaden. Besiktning görs en gång om året.
 • Alla barn i åldern 6-12 år som åker buss till skolan har fått reflexvästar.
 • Arbetsgruppen Seniorers hälsa håller utställningen ”Säkrare vardag” aktuell. Utställningen och tillhörande folder med checklista visar praktiska tips för att förebygga fallolyckor. Arbetsgruppen arrangerar även balansdagar då besökarna bland annat får tips om övningar som förbättrar balansen.
 • Lidköpings kommun har en samlad strategi för att förebygga användningen av alkohol, narkotika, doping och tobak. Målet är att minska användningen och syftet är att Lidköpings kommun ska arbeta mer proaktivt och förebyggande med ANDT-arbetet. Nya riktlinjer är antagna för kommunens ANDT-arbete.
 • När barn är 8 månader respektive 3 år erbjuder barnhälsovården föräldrarna att köpa cykelhjälm till rabatterat pris. Vid cykelutfärder i skolan använder både barn och vuxna cykelhjälm.
 • ”Fixarbrandis” utför fixartjänster åt äldre och personer med funktionsnedsättning, exempelvis att byta glödlampor, fästa sladdar, sätta upp brandvarnare. Fixarbrandis erbjuder också en säkerhetsgenomgång av bostaden.
 • Antilangningskampanjer med syfte att motverka illegal försäljning av alkohol för att begränsa ungdomars tillgänglighet till alkohol.
  SISU och idrottsförbunden erbjuder regelbundet utbildning angående säkra transporter i samband med idrottsutövning samt angående förebyggande av idrottsskador.
 • Vuxna på stan patrullerar alla fredagsnätter.
 • Invånare kan göra anmälan om fel och skaderisker på webben.
 • Kyrkorna står alltid till människors förfogande med stödsamtal och vägledning i livsfrågor. Kyrkorna organiserar även stödgrupper i samband med sorg och andra kriser.
 • De la Gardiegymnasiet använder filmen och materialet ”Don’t drink and drive” till samtliga elever.
 • Personal i badhuset utför simkunnighetstest i årskurs 5.
 • Flytvästar och isdubbar finns att låna gratis på badhuset.
 • Personer som söker läkare på grund av skada registreras på akutsjukhuset. Alla som söker läkare på grund av skada fyller i en skadeblankett med uppgifter om hur skadan inträffade. De flesta skadorna orsakas av idrotts- och transportområde. Cirka 40 procent av skadorna orsakas av fall. Kunskapen från registrerade skador används i det förebyggande arbetet. Det säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbetet genomförs i bred samverkan mellan Lidköpings kommun, hälso- och sjukvård, polisen, frivilligorganisationer med flera.

Lidköping vidareutvecklar det skadeförebyggande arbetet kontinuerligt

Exempel på områden är:

 • Certifiering av vattensäker kommun enligt Svenska Livräddningssällskapets kriterier.
 • Tidigare samordnade insatser (TSI). Lidköping satsar på TSI som förebygger utanförskap. Genom tidiga samordnade insatser använder kommunen resurserna på ett långsiktigt och hållbart sätt.

safe community logo

Lidköping - A Safe Community (english)

In 1989 Lidköping became the world’s first municipality to be certified as “A Safe Community”. It’s a global concept run by The Karolinska Institute and is commissioned by WHO. To be appointed “A safe community” the municipality has to fulfil seven indicators concerning prevention of injuries sustained in accidents, violence and self-harm.

Example of inputs in the municipality.

All playgrounds at the preschools and schools are inspected every quarter and possible faults are rectified. Public playgrounds are checked at least once a month, and they are formally inspected once a year.

Leplats

Children in the age group 6-12 that travels with the bus to school have received a reflective vest.

Early coordinated intervention, TSI. Five of the municipal Departments collaborate with focus on early intervention for children and youth. Apart from giving less good quality of life, social exclusion is very expensive. Many types of social exclusion can be prevented through early intervention. Through early collaborated initiatives the municipality uses the recourses in a long term and sustainable way.

The municipality of Lidköping has a collected strategy in prevention of tobacco, alcohol, illicit drugs and doping (ANDT). The goal is to reduce usage and for the municipality to work proactively and preventively with this. There are new directions adopted by the council for ANDT.

When children turn 8 months of age and again when they turn 3 the child healthcare clinic offers the parents the purchase of bicycle helmets for a reduced price. When school has bicycle excursions helmets are compulsory for children and adults.

The group, Seniorers hälsa (Senior’s health), keeps the exhibition “Säkrare vardag“ (Everyday safety) up to date. The exhibition showcases practical ideas on how to prevent accidents due to falls. There is also a brochure with an individual checklist. The group also arranges days when visitors get such advise as what exercises can improve balance.

“Fixarbrandis” is a service from the fire brigade where seniors and people with a physical disability get help with services like changing of light globes, connection of cords and installation of fire alarms. “Fixarbrandis” also offers the service of a safety inspection of their property.

Fixarbrandis

Campaigns with the purpose of prevention of illegal alcohol distribution to the youth.

SISU and the sport federations regularly offer courses on safe transportation around sporting activities as well as prevention of sporting injuries.

Adults patrol the streets every Friday night.

Inhabitants can report faults or safety risks within the public domain via the municipality’s website.

Seniorcenter

The churches are always at the people´s disposal with pastoral care, counselling and guidance with questions around faith and life. The churches also organize support groups around grief and other crises.

De la Gardiegymnasiet Upper Secondary School use the film and material called “Don’t drink and drive” for all its students.

Staff at the public pool measure swimming abilities in Year 5 students.

People who seek the advice of a doctor due to an injury at the emergency hospital get registered. They have to fill in an injury claim form with details on how the injury was sustained. Most injuries are due to sport or are transport related. Around 40% of the injuries are due to falls. The knowledge retrieved from registered injuries is used in preventative work. The safety promotion and injury prevention work is carried out in a wide collaboration between Lidköping municipality, healthcare, police, volunteer, organizations and others.

Example of area in the municipality that are further expanded

Lidköping expands the preventative work around injuries continuously.

Certifying a water safe municipality in accordance with The Swedish Life Saving Association criteria.

Contacts

Public Health Coordinator: Anna Stadig Pilhagen

Deputy Rescue Chief Officer: Thomas Andersson

Chief Security Officer CSO: Stefan Gustafsson

Development Manager Social Issues: Oskar Liljebäck

safe community logo

Exempel på insatser i kommunen

 • Samtliga lekplatser på förskolor och skolor besiktigas en gång per kvartal och eventuella brister åtgärdas. Övriga kommunala lekplatser ses över minst en gång i månaden. Besiktning görs en gång om året.
 • Alla barn i åldern 6-12 år som åker buss till skolan har fått reflexvästar.
 • Arbetsgruppen Seniorers hälsa håller utställningen ”Säkrare vardag” aktuell. Utställningen och tillhörande folder med checklista visar praktiska tips för att förebygga fallolyckor. Arbetsgruppen arrangerar även balansdagar då besökarna bland annat får tips om övningar som förbättrar balansen.
 • Lidköpings kommun har en samlad strategi för att förebygga användningen av alkohol, narkotika, doping och tobak. Målet är att minska användningen och syftet är att Lidköpings kommun ska arbeta mer proaktivt och förebyggande med ANDT-arbetet. Nya riktlinjer är antagna för kommunens ANDT-arbete.
 • När barn är 8 månader respektive 3 år erbjuder barnhälsovården föräldrarna att köpa cykelhjälm till rabatterat pris. Vid cykelutfärder i skolan använder både barn och vuxna cykelhjälm.
 • ”Fixarbrandis” utför fixartjänster åt äldre och personer med funktionsnedsättning, exempelvis att byta glödlampor, fästa sladdar, sätta upp brandvarnare. Fixarbrandis erbjuder också en säkerhetsgenomgång av bostaden.
 • Antilangningskampanjer med syfte att motverka illegal försäljning av alkohol för att begränsa ungdomars tillgänglighet till alkohol.
  SISU och idrottsförbunden erbjuder regelbundet utbildning angående säkra transporter i samband med idrottsutövning samt angående förebyggande av idrottsskador.
 • Vuxna på stan patrullerar alla fredagsnätter.
 • Invånare kan göra anmälan om fel och skaderisker på webben.
 • Kyrkorna står alltid till människors förfogande med stödsamtal och vägledning i livsfrågor. Kyrkorna organiserar även stödgrupper i samband med sorg och andra kriser.
 • De la Gardiegymnasiet använder filmen och materialet ”Don’t drink and drive” till samtliga elever.
 • Personal i badhuset utför simkunnighetstest i årskurs 5.
 • Flytvästar och isdubbar finns att låna gratis på badhuset.
 • Personer som söker läkare på grund av skada registreras på akutsjukhuset. Alla som söker läkare på grund av skada fyller i en skadeblankett med uppgifter om hur skadan inträffade. De flesta skadorna orsakas av idrotts- och transportområde. Cirka 40 procent av skadorna orsakas av fall. Kunskapen från registrerade skador används i det förebyggande arbetet. Det säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbetet genomförs i bred samverkan mellan Lidköpings kommun, hälso- och sjukvård, polisen, frivilligorganisationer med flera.

Lidköping vidareutvecklar det skadeförebyggande arbetet kontinuerligt

Exempel på områden är:

 • Certifiering av vattensäker kommun enligt Svenska Livräddningssällskapets kriterier.
 • Tidigare samordnade insatser (TSI). Lidköping satsar på TSI som förebygger utanförskap. Genom tidiga samordnade insatser använder kommunen resurserna på ett långsiktigt och hållbart sätt.

safe community logo

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan