Folkhälsorådet i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Folkhälsorådet i Lidköping är ett politiskt samverkansorgan där politiker från kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd med gemensamma resurser arbetar för att främja en god hälsa för kommunens invånare. Rådet ska driva på kommunens utveckling mot det nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

kvinna barn rådhuset

Folkhälsorådets uppgifter är:

 • Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen.
 • Verka för att konsekvenserna för folkhälsa belyses i såväl planering som beslutsprocess inom samtliga nämnders ansvarsområden.
 • Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete.
 • Utveckla, samordna och utvärdera tvärsektoriellt folkhälsoarbete.
 • Årligen upprätta verksamhetsplan/budget.
 • Årligen avge verksamhetsberättelse.

Som grund för folkhälsoarbetet finns ett avtal mellan Lidköpings kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Skaraborg. I avtalet finns bland annat överenskommelse om gemensam finansiering av folkhälsoarbetet. Lidköpings kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter årligen vardera 10 kr per invånare till folkhälsoinsatser.

Folkhälsoarbetet är organiserat i ett Folkhälsoråd, en beredningsgrupp samt ett antal tvärsektoriella arbetsgrupper. De arbetar med hälsa för olika målgrupper och arbetsområden. I arbetsgrupperna finns förutom representanter från verksamheter i folkhälsorådet och dess beredningsgrupp också representanter från föreningsliv.

 • Mat & Rörelse
 • Seniorers hälsa
 • En säker och trygg kommun
 • Drog- och brottsförebyggande
 • Sätt Lidköping i rörelse