Förvaltningar och enheter

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Förvaltningar och enheter

Lidköpings kommun har tio förvaltningar och fyra helägda kommunala bolag som arbetar inom olika ämnesområden som till exempel utbildning, kultur eller miljö.

Varje förvaltning och bolag styrs av en nämnd eller styrelse som väljs av kommunfullmäktige. De förtroendevalda fattar beslut som förvaltningarna sedan genomför. Förvaltningarna tar också fram underlag till de förtroendevalda att fatta beslut utifrån.

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid har det övergripande ansvaret för kommunens förvaltningar och samordnar arbetet mellan förvaltningarna. Varje förvaltning kan vara indelad i olika enheter.

Barn & Skola

Förvaltningschef: Gunilla Kindberg

Vår verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola, musikskola och fritidsgårdar. Barn & Skola är organiserat i enheter där varje enhet har en eller två ansvariga rektorer. En enhet kan omfatta flera olika verksamheter, som pedagogisk omsorg, förskola och skola.

Barn & Skolas verksamheter styrs av de uppdrag som specificeras i grundskolans och förskolans läroplaner. Våra verksamheter omfattas också av lagar som till exempel Skollagen och FN:s barnkonvention.

Förvaltningen sorterar under barn- och skolnämnden.

Service

Förvaltningschef: Lars Svensson

Till förvaltningen hör enheterna Fastighet, Kost, Städ och Park & Gata.

Service/Fastighets huvuduppdrag är att ansvara för underhåll i kommunens fastigheter som fritidsanläggningar, skolor, förskolor och äldreboenden, både inomhus och utomhus. I uppdraget ingår även planering, projektering och ansvar för byggledning vid byggnationer.

Service/Kost ansvarar för goda, vällagade och näringsriktiga måltider. Våra kunder är förskolor, skolor, fritids, äldreboenden och hemtjänst i hela Lidköpings kommun.

Service/Städ utför alla tjänster inom städning. Lokalvård, grundstädning, storstädning, fönsterputsning, flyttstädning, byggstädning, allergistäd och sanering är några av alla saker vi hjälper till med.

Service/Park & Gata ansvarar för anläggning, drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar, skogar, parker, motionsspår och badplatser.

Förvaltningen sorterar under servicenämnden.

Kommunstyrelsens verksamheter

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid

Ny bild kommer inom kort

 

Kultur & Fritid

Förvaltningschef:  Tobias Bengtsson

Kultur & Fritid erbjuder ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla. Detta görs genom fem olika verksamheter.

Kultur & Fritid sorterar under kultur- och fritidsnämnden.

Bibliotek, konst & kultur

Bibliotek, konst & kultur heter den nybildade enhet inom kultur och fritid där en stor del kommunens kulturverksamhet samlas under ett och samma tak. En träffpunkt där olika åldrar och skilda kulturer möts. Här skapas förutsättningar för kunskapssökande, språkutveckling, läsupplevelser och kulturella upplevelser  både för barn och vuxna.

På biblioteket finns god tillgång till olika medier och databaser, internetdatorer, sagostunder och barnteater, föreläsningar och utställningar och särskild service till skolor, äldre och funktionshindrade.

Lidköpings konsthall ingår också i denna enhet. Konsthallen arbetar med att visa samtidskonst genom konstutställningar, föreläsningar, workshops och pedagogisk verksamhet som syftar till att inspirera, öka förståelsen och kunskapen kring bildförmedling. Lidköpings konsthall presenterar utställningar av nationella och internationella konstnärer som tillexempel verkar inom keramik, porslin, foto, design, installation och konsthantverk.

Bibliotek, konst & kultur arbetar med kultur för alla åldrar i Lidköping och samverkar tätt med övriga enheter inom kultur och fritid. Man ger bidrag till kulturföreningar och studieförbund, skapar och bjuder in till barn- och ungdomskultur och arrangerar smala och breda offentliga evenemang eller program.

Enheten ansvarar bland annat för:

 • Föreningsstöd till Lidköpings kulturföreningar
 • Stöd till arrangerande föreningar
 • Bidrag till folkbildningen
 • Musik- och teaterarrangemang
 • Utbildningar

Fritid

Ansvarar för verksamheten i fritidsanläggningarna och ungdomsverksamheten.

 • Sparbanken Lidköping Arena
 • Isstadion
 • Badhuset
 • Idrottens hus
 • Framnäs idrottsplats
 • Framnäsbadet
 • Dinascenen
 • kommunägda bollplaner

Fritid erbjuder simundervisning, fritidsaktiviteter, lovaktiviteter, uthyrning av gymnastiksalar och ekonomiskt stöd till föreningsverksamhet. Fritid erbjuder även mötesplatser, aktiviteter och arrangörsstöd för unga mellan 13-29 år.

Vänermuseet

Museet sätter Vänern och dess omgivande landskap i centrum. Utställningar, föredrag och aktiviteter för barn och vuxna speglar livet i, på och vid Vänern. Här får man också veta mer om Lidköping som hantverks- och sjöfartsstad. Museet arrangerar årligen utställningar i samverkan med lokala föreningar.

 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg

Räddningstjänsten är en gemensam organisation för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Räddningstjänstens uppdrag från kommunerna regleras i räddningsnämndens reglemente.

Verksamheten är organiserad under en gemensam nämnd som juridiskt tillhör Lidköpings kommun.

Läs mer om Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

Teknisk Service

Förvaltningschef: Marie Stensson

Förvaltning ansvarar för delar av kommunens infrastruktur. Den består av fyra enheter:

 • Lidköpings Bredband
 • Lidköping Elnät
 • Renhållningen
 • Vatten-Avlopp

Dessa verksamheter finansieras av avgifter.

Samhällsbyggnad

Förvaltningschef: Urban Olsson

Verksamheten är organiserad i fem enheter.

Plan-Trafik

Fysisk planering av mark och vatten, exploatering av nya detaljplansområden, kommunens gemensamma kartverk, fastighetsbildning. Planeringen av samhällsbetalda resor, lokala trafikföreskrifter, trafik planering, trafiksäkerhetsarbete och parkeringsövervakning.

Mark och exploatering

Planerar och bereder kommunens mark- bostads och exploateringsfrågor. GIS, mätningsverksamhet och adressättning.

Bygg

Bygglov, tillstånd och tillsyn enligt plan- och bygglagen, naturvårdsplanering, energirådgivning samt handläggning av bostadsanpassnings bidrag.

Miljö-Hälsa

Tillstånd och tillsyn enligt miljöbalk, livsmedelslag.

Administration

Administrativt stöd/resurs till övriga enheter, kundtjänst, ekonomi-administration och nämndsadministration

Samhällsbyggnad arbetar under samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden.

Social Välfärd

Inom Social Välfärd arbetar vi bland annat med hjälp, stöd och omvårdnad i hemmet och inom kommunens boendeformer. Genom olika typer av hemvårdsinsatser, dagverksamhet och anhörigstöd ges möjligheter att bo kvar i det egna hemmet. Andra alternativ är stödboende, äldreboende och gruppboenden för personer med demenssjukdom eller funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvård ges inom såväl hemvården som i de olika boendeformerna. Service- och biståndsenheten hjälper till med frågor och ansökningar inom Social Välfärd. Där arbetar alla handläggare som beslutar om olika former av hjälp och stöd.Sektor Social Välfärd ansvarar också för ekonomisk och social trygghet i kommunen. Vi som arbetar i verksamheten ger råd, stöd och insatser i många olika former och till allt från barn och ungdomar och deras föräldrar till vuxna med behov av olika typer av stöd.

Några exempel på insatser, stöd eller arbetsuppgifter är arbetsmarknadsinsatser och daglig verksamhet, särskilt boende, stödboende, hem för vård eller boende (HVB), boendestöd inom socialpsykiatrin och samsjuklighet inom ordinärt boende. Föräldrastöd, stöd för beroende, stöd till nyanlända, brottsoffer och personer utsatta för våld i nära relationer och tillståndsfrågor för alkohol, tobak och spel.

I uppdraget ingår också att känna till levnadsförhållanden i kommunen och att arbeta uppsökande, förebyggande och med delaktighet i samhällsplaneringen.

Stora delar av verksamheten är lagstyrd.

Utbildning

Förvaltningschef: Ove Brodin

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens frivilliga skolväsende. innefattande gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux, högskola samt studie- och yrkesvägledning.

De la Gardiegymnasiet

De la Gardiegymnasiet är Skaraborgs största gymnasieskola med fler än 2000 elever och 250 anställda. Här finns många olika utbildningsprogram och flera program inom gymnasiesärskolan. Det finns både studieförberedande och yrkesförberedande program på skolan.

Campus Lidköping

I Campus Lidköping ingår Komvux, högskola och studie- och yrkesvägledning.

Förvaltningschef: Gunilla Kindberg

Vår verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola, musikskola och fritidsgårdar. Barn & Skola är organiserat i enheter där varje enhet har en eller två ansvariga rektorer. En enhet kan omfatta flera olika verksamheter, som pedagogisk omsorg, förskola och skola.

Barn & Skolas verksamheter styrs av de uppdrag som specificeras i grundskolans och förskolans läroplaner. Våra verksamheter omfattas också av lagar som till exempel Skollagen och FN:s barnkonvention.

Förvaltningen sorterar under barn- och skolnämnden.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan