Jämförelser och mätningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

För att värdera om ett visst resultat är bra eller dåligt måste man jämföra sig med andra som producerar samma tjänster eller produkter. Lidköpings kommun arbetar med olika uppföljningar och utvärderingar av kommunens verksamhet.

De flesta uppföljningar och utvärderingar sker på verksamhetsnivå medan några sker på kommunnivå.

Att känna till och öka kunskapen om vad de som använder våra tjänster är viktigt för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet. Det är också viktigt att känna till var kommunen befinner sig i jämförelse med andra kommuner för att kunna förbättra verksamheten.

Här är bäst att bo

Lidköping kommer på plats 56 av Sveriges samtliga kommuner när det gäller bästa platsen att bo på och har tappat några placeringar jämfört med 2017 då kommunen låg på plats 48. Stockholm, Mölndal och Uppsala har även i år har tagit hem de bästa placeringarna. Lidköping placerar sig på plats 7 bland landsbygdskommunerna.

Rankningen baseras på ett index med olika variabler som sammanställs i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Motivet bakom Bäst att bo-temat är att lyfta fram exempel på kommuner som har lyckats och resonera om varför, men också att undersöka villkoren för boende och regional utveckling i stort.

*Definition landsbygdskommun (164 st): Kommuner som har en befolkningstäthet på minst fem invånare per kvadratkilometer och som inte är en storstads- eller stadskommun.

Här kan du läsa hela listan om var det är bäst att bo 2018.

Medborgarundersökningar

Vad är en medborgarundersökning?

Syftet med en medborgarundersökning är att undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun och hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker. Detta görs inom tre områden:

 • Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på.
 • Attityder till kommunens olika verksamheter.
 • Möjligheterna till inflytande.

Mätningen syftar även till att identifiera attitydförändringar bland medborgarna gentemot föregående mätningar.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har sedan 2015 genomfört medborgarundersökningarna. Innan dess genomfördes de av CMA Research AB.

Resultat från medborgarundersökning 2017

Resultatet visar att nöjdhetsgraden har ökat på flera punkter jämfört med när undersökningen genomfördes 2015. Medborgarna är till exempel nöjdare med Lidköping som plats att leva och bo i, och fler skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lidköping. Medborgarna är  också nöjdare med:

 • Kommunens verksamheter som helhet
 • Samtliga områden i undersökningen jämfört med medelvärdet för övriga 133 kommuner som deltagit förutom utbildningsmöjligheter
 • Ökat möjligheter till inflytande jämfört med 2015.

Medborgarna är nöjdare/lika nöjda med samtliga områden i undersökningen jämfört med 2015 förutom bostäder och kommunikation. De är även mindre nöjda med grundskola 2017 jämfört med 2015, men glädjande nog är de som har erfarenhet av grundskolan mer nöjda jämfört med övriga som deltagit i undersökningen.

Här kan du läsa medborgarundersökningen 2017.

Resultat från medborgarundersökning 2015

Resultaten för 2015 visar att medborgarna är fortsatt nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på och 69 procent av medborgarna i Lidköpings kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Kvinnor är mer nöjda än män och de äldre (65-84 år) är mest nöjda medan de yngre (18-24) år är minst nöjda.

Lidköping har markant högre resultat än genomsnittsresultatet för de övriga deltagande kommunerna när det gäller NRI. Resultatet har dock sjunkit något från åren 2012 och 2014. Även resultatet från 2006 visar högre nivå.
Förbättringsområden för att öka nöjdheten hos medborgarna är faktorerna Bostäder, Kommunikationer samt Trygghet.

Här kan du läsa medborgarundersökning 2015 i sin helhet.

Här kan du läsa medborgarundersökning 2015 sammanfattad i bilder och diagram.

Resultat från medborgarundersökningen 2014

Under april-juni 2014 genomfördes den senaste medborgarundersökningen. Enkäten skickades ut till cirka 1000 invånare i Lidköpings kommun.

 • Medborgarna är fortsatt nöjda med Lidköpings kommun som plats att bo och leva på. Resultaten är i nivå med 2012 och visar på att medborgarna överlag är mycket nöjda med att bo och leva i kommunen.
 • Medborgarna är mer positiva till arbetsmöjligheterna i kommunen jämfört med föregående mätning. Det är även en något högre andel som känner trygghet.
 • Bostäder och kommunikationer har stor inverkan på medborgarnas helhetsintryck och här finns möjligheter till förbättringar.
 • 80 procent av de svarande kan i hög grad tänka sig att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lidköpings kommun.
 • Resultatet visar fortsatt hög nöjdhet i frågor om kommunens verksamheter, men medborgarna tenderar att ha blivit något mindre positiva till verksamheter gällande grundskolan, äldreomsorgen, utsatta personer, Fritid – Idrott samt Renhållningen.
 • Viktiga områden att prioritera är personalens bemötande och tillgänglighet då detta har stor inverkan på medborgarnas helhetsintryck av kommunens verksamheter.
 • Medborgarna har fått ett större förtroende för kommunens personal, bland annat gällande personalens kompetens och förmåga att arbeta för kommunens bästa.

Här kan du läsa medborgarundersökningen 2014 i sin helhet.

Medborgarundersökning 2012

Lidköping i jämförelse med andra

Syftet med ”Lidköping i jämförelse med andra” är att redovisa resultat- och kostnadsutveckling i kommunen. Underlaget ger även en möjlighet att jämföra kommunens resultat med medelvärdet i Sverige.

Lidköping i jämförelse med andra 2018

Lidköping i jämförelse med andra 2017

Öppna jämförelser - Företagsklimat

Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Lidköpings kommun deltar i undersökningen ”Insikt”. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Fem myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR). Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Enligt SKL:s jurister finns inget i den nya lagstiftningen som hindrar undersökningens genomförande i framtiden. All data som lagras i SKL:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

 • Lidköpings kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) för företag är 72. Medelvärde för samtliga deltagande kommuner i undersökningen är 70.
 • Resultatet pekar på en positiv trend för NKI över tid (2014: 68).
 • De serviceområden som företagarna är mest nöjda med är tillgänglighet och bemötande, minst nöjda är de med effektivitet och kompetens.

Sett till myndighetsområde ges serveringstillstånd högts betyg (88) medan Miljö- och hälsoskydd (63) ges lägst betyg.

GDPR-relaterad information gällande ”Insikt”

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet Insikt Lidköping 2016

Tidigare mätningar:

Insikt Lidköping 2015

Insikt Lidköping 2013

Insikt Lidköping 2011

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK

Lidköpings kommun deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och omfattar i dagsläget cirka 240 kommuner.

Sammanfattning av resultatet

 • Lidköpings kommun får bra eller mycket bra värden inom nästan alla områden.
 • Alla barn får plats på förskolan det datum man önskar.
 • Många gymnasieelever tar examen inom 4 år jämfört med andra kommuner.
 • Väntetiderna till ett äldreboende är korta jämfört med andra kommuner
 • De som får hemtjänst behöver inte träffa så många olika personer som man vanligtvis får göra i andra kommuner.
 • De som bor på ett äldreboende eller får hemtjänst är överlag mycket nöjda
 • Antal kilogram hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning är mycket sämre jämför med andra kommuner.

Hela resultatet 2018

Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö.

För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat utifrån nedanstående färgsättning.

Bland de 25 % bästa kommunerna
Bland de mittersta (50 %) kommunerna
Bland de 25 % sämsta kommunerna

Siffran i den färgade rutan anger det faktiska resultatet för respektive år.

Barn och unga

Det tar max 14 dagar för ett barn att få en plats på en förskola i Lidköpings kommun. Däremot erbjuds inte alla barn plats på det förstahandsval som önskas. Vid placering av förskoleplatser tar vi i första hand hänsyn till barn med särskilda skäl, därefter utgår vi från om barnet har äldre syskon på den förskola de söker till, sedan förhåller vi oss till de som ska omplaceras och till sist är det nyplacering som gäller. Det är viktigt att alla barn som behöver en förskoleplats får det inom den önskade tidsramen och det är något som Lidköpings kommun uppfyller.

  2015 2016 2017 2018
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 100 100 100 100
Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal 5,4 5,2 5,0
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 133 633 138 440 152 550
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 78 76 74 67
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel (%) 87,2 89,4 91,0 91,8
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%) 88,3 88,2 81,5 84,3
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 71,9
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 86,2
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev 89 327 95 810 104 594
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 74,9 76,6 81,5 80,8
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 116 284 123 008 125 530

Stöd och omsorg

  2015 2016 2017 2018
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  – förbättrad situation, andel (%) 92
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 89 91 91
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 10 10 14
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 898 3 008 3 260
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 200
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 90 88 88 86
Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 76
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 6 551 6 800 7 014
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 12 11 20 19
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 11 11 11 12
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 60 70 73 64
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg –  helhetssyn, andel (%) 86 87 86 90
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg –  helhetssyn, andel (%) 96 96 95 96
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 220 949 230 844 241 013

Samhälle och miljö

  2015 2016 2017 2018
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 94
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 56 62 69
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 82 87
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 86,9 86,9 86,9 87,8
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 61 61 61
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) 35 38
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 25 48 34
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 72 74
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 25 26 26
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 59,1 57,1 55,2 49,5
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) 29 31 35

Vill du veta mer? Då kan du läsa på Sveriges kommuner och landstings hemsida:

Mer information om undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunkompassen

Lidköpings kommun vill leverera bästa möjliga service till kommunens invånare. Därför utvärderar och analyserar vi regelbundet vår verksamhet.

Nu har också Sveriges kommuner och landsting utvärderat Lidköpings kommun enligt utvärderingsverktyget Kommunkompassen. Vad kännetecknar en kommun som kan tillhandahålla goda tjänster och hög effektivitet för sina medborgare? Kommunkompassen har analyserat kommunens sätt att arbeta utifrån samspelet mellan:

 • Det politiska systemet
 • Kommunernas förmedling av tjänster
 • Kommunen som arbetsplats
 • Utvecklingen av lokalsamhället

Kommunkompassen utvärderar sättet att leda verksamheten och hur samspelet ser ut i organisationen. Resultatet av utvärderingen har sammanställts i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Lidköpings kommun får på så sätt information om både styrkor och förbättringsområden.

Kommunkompassen ger Lidköping gott betyg

Lidköpings kommun har utvärderats 2011 och 2014 och har markant förbättrat resultatet mellan de två mätningarna. Max poäng är 800 och Lidköping nådde 549 poäng 2014 och 483 poäng 2011. De områden där de största förbättringarna skett är inom Offentlighet och demokrati, Kommunen som arbetsgivare personalpolitik samt Kommunen som samhällsbyggare. Lidköping placerar sig på tionde plats i Sverige bland de kommuner som genomfört Kommunkompassen sedan 2010.

Vartannat år utses Sveriges Kvalitetskommun, vilket görs, bland annat, utifrån resultat från Kommunkompassen. Lidköping kommer har ansökt om att bli årets kvalitetskommun 2015. Till Sveriges Kvalitets Kommun utses den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat. Kommuner som tidigare fått utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun är Örebro (2013), Kungsbacka (2011), Stockholms stad (2009), Lomma (2007), Umeå (2005) och Botkyrka (2003). Årets kvalitetskommun 2015 utses vid Kvalitetsmässan i Göteborg 3 november 2015. ”

Nyckeltal från Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Lidköping kommer på plats 56 av Sveriges samtliga kommuner när det gäller bästa platsen att bo på och har tappat några placeringar jämfört med 2017 då kommunen låg på plats 48. Stockholm, Mölndal och Uppsala har även i år har tagit hem de bästa placeringarna. Lidköping placerar sig på plats 7 bland landsbygdskommunerna.

Rankningen baseras på ett index med olika variabler som sammanställs i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Motivet bakom Bäst att bo-temat är att lyfta fram exempel på kommuner som har lyckats och resonera om varför, men också att undersöka villkoren för boende och regional utveckling i stort.

*Definition landsbygdskommun (164 st): Kommuner som har en befolkningstäthet på minst fem invånare per kvadratkilometer och som inte är en storstads- eller stadskommun.

Här kan du läsa hela listan om var det är bäst att bo 2018.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen