Jämförelser och mätningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

För att värdera om ett visst resultat är bra eller dåligt måste man jämföra sig med andra som producerar samma tjänster eller produkter. Lidköpings kommun arbetar med olika uppföljningar och utvärderingar av kommunens verksamhet.

De flesta uppföljningar och utvärderingar sker på verksamhetsnivå medan några sker på kommunnivå.

Att känna till och öka kunskapen om vad de som använder våra tjänster är viktigt för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet. Det är också viktigt att känna till var kommunen befinner sig i jämförelse med andra kommuner för att kunna förbättra verksamheten.

Här är bäst att bo

Lidköping kommer på plats 48 av Sveriges samtliga kommuner när det gäller bästa plasten att bo på och har flyttat upp sin position från att 2016 ha legat på plats 64.

För tolfte året har nyhetsmagasinet Fokus rankat alla Sveriges 290 kommuner.
Liksom i fjol har undersökningen sammanställts i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping och baseras på ett index med över 40 variabler.
Kommunerna har delats upp i fyra kategorier enligt Jordbruksverkets definitioner.

Stockholm, Uppsala och Mölndal har tagit hem de bästa placeringarna.

Läs mer om mätningen på www.fokus.se.

Medborgarundersökningar

Vad är en medborgarundersökning?

Syftet med en medborgarundersökning är att undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun och hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker. Detta görs inom tre områden:

 • Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på.
 • Attityder till kommunens olika verksamheter.
 • Möjligheterna till inflytande.

Mätningen syftar även till att identifiera attitydförändringar bland medborgarna gentemot föregående mätningar.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har sedan 2015 genomfört medborgarundersökningarna. Innan dess genomfördes de av CMA Research AB.

Resultat från medborgarundersökning 2017

Resultatet visar att nöjdhetsgraden har ökat på flera punkter jämfört med när undersökningen genomfördes 2015. Medborgarna är till exempel nöjdare med Lidköping som plats att leva och bo i, och fler skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lidköping. Medborgarna är  också nöjdare med:

 • Kommunens verksamheter som helhet
 • Samtliga områden i undersökningen jämfört med medelvärdet för övriga 133 kommuner som deltagit förutom utbildningsmöjligheter
 • Ökat möjligheter till inflytande jämfört med 2015.

Medborgarna är nöjdare/lika nöjda med samtliga områden i undersökningen jämfört med 2015 förutom bostäder och kommunikation. De är även mindre nöjda med grundskola 2017 jämfört med 2015, men glädjande nog är de som har erfarenhet av grundskolan mer nöjda jämfört med övriga som deltagit i undersökningen.

Här kan du läsa medborgarundersökningen 2017.

Resultat från medborgarundersökning 2015

Resultaten för 2015 visar att medborgarna är fortsatt nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på och 69 procent av medborgarna i Lidköpings kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Kvinnor är mer nöjda än män och de äldre (65-84 år) är mest nöjda medan de yngre (18-24) år är minst nöjda.

Lidköping har markant högre resultat än genomsnittsresultatet för de övriga deltagande kommunerna när det gäller NRI. Resultatet har dock sjunkit något från åren 2012 och 2014. Även resultatet från 2006 visar högre nivå.
Förbättringsområden för att öka nöjdheten hos medborgarna är faktorerna Bostäder, Kommunikationer samt Trygghet.

Här kan du läsa medborgarundersökning 2015 i sin helhet.

Här kan du läsa medborgarundersökning 2015 sammanfattad i bilder och diagram.

Resultat från medborgarundersökningen 2014

Under april-juni 2014 genomfördes den senaste medborgarundersökningen. Enkäten skickades ut till cirka 1000 invånare i Lidköpings kommun.

 • Medborgarna är fortsatt nöjda med Lidköpings kommun som plats att bo och leva på. Resultaten är i nivå med 2012 och visar på att medborgarna överlag är mycket nöjda med att bo och leva i kommunen.
 • Medborgarna är mer positiva till arbetsmöjligheterna i kommunen jämfört med föregående mätning. Det är även en något högre andel som känner trygghet.
 • Bostäder och kommunikationer har stor inverkan på medborgarnas helhetsintryck och här finns möjligheter till förbättringar.
 • 80 procent av de svarande kan i hög grad tänka sig att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lidköpings kommun.
 • Resultatet visar fortsatt hög nöjdhet i frågor om kommunens verksamheter, men medborgarna tenderar att ha blivit något mindre positiva till verksamheter gällande grundskolan, äldreomsorgen, utsatta personer, Fritid – Idrott samt Renhållningen.
 • Viktiga områden att prioritera är personalens bemötande och tillgänglighet då detta har stor inverkan på medborgarnas helhetsintryck av kommunens verksamheter.
 • Medborgarna har fått ett större förtroende för kommunens personal, bland annat gällande personalens kompetens och förmåga att arbeta för kommunens bästa.

Här kan du läsa medborgarundersökningen 2014 i sin helhet.

Medborgarundersökning 2012

Lidköping i jämförelse med andra

”Lidköping – i jämförelse med andra” är ett underlag inför inriktningsbeslutet för Strategisk plan och budget för Lidköpings kommun och tas fram årligen.

Syftet är att i relation till jämförbara kommuner, kommungruppen tätbefolkad region och rikets snitt beskriva och analysera verksamheternas:

 • Kostnadsutveckling över tid
 • Resultatutveckling över tid
 • Kvalitetsutveckling över tid

Lidköping i jämförelse med andra 2016

Lidköping i jämförelse med andra 2014

Lidköping i jämförelse med andra 2013

Öppna jämförelser - Företagsklimat

Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Fem myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

 • Lidköpings kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) för företag är 72. Medelvärde för samtliga deltagande kommuner i undersökningen är 70.
 • Resultatet pekar på en positiv trend för NKI över tid (2014: 68).
 • De serviceområden som företagarna är mest nöjda med är tillgänglighet och bemötande, minst nöjda är de med effektivitet och kompetens.

Sett till myndighetsområde ges serveringstillstånd högts betyg (88) medan Miljö- och hälsoskydd (63) ges lägst betyg.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet Insikt Lidköping 2016

Tidigare mätningar:

Insikt Lidköping 2015

Insikt Lidköping 2013

Insikt Lidköping 2011

Lidköping kommer på plats 48 av Sveriges samtliga kommuner när det gäller bästa plasten att bo på och har flyttat upp sin position från att 2016 ha legat på plats 64.

För tolfte året har nyhetsmagasinet Fokus rankat alla Sveriges 290 kommuner.
Liksom i fjol har undersökningen sammanställts i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping och baseras på ett index med över 40 variabler.
Kommunerna har delats upp i fyra kategorier enligt Jordbruksverkets definitioner.

Stockholm, Uppsala och Mölndal har tagit hem de bästa placeringarna.

Läs mer om mätningen på www.fokus.se.