Jämförelser och mätningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

För att värdera om ett visst resultat är bra eller dåligt måste man jämföra sig med andra som producerar samma tjänster eller produkter. Lidköpings kommun arbetar med olika uppföljningar och utvärderingar av kommunens verksamhet.

De flesta uppföljningar och utvärderingar sker på verksamhetsnivå medan några sker på kommunnivå.

Att känna till och öka kunskapen om vad de som använder våra tjänster är viktigt för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet. Det är också viktigt att känna till var kommunen befinner sig i jämförelse med andra kommuner för att kunna förbättra verksamheten.

Här är bäst att bo

Lidköping kommer på plats 77 av Sveriges samtliga kommuner när det gäller bästa platsen att bo på och har klättrat några placeringar jämfört med 2019 då kommunen låg på plats 93. Lomma, Täby och Mölndal  har de bästa placeringarna.

Fokus har utifrån 75 statistiska sammanställningar och större kommunrankningar sammanställt hur kommunerna presterar i tio olika huvudkategorier:

 • Arbetsmarknad och inkomster
 • Bostäder
 • Demografisk utveckling
 • Demokrati och jämställdhet
 • Kommunal ekonomi
 • Trygghet
 • Fritid och kultur
 • Miljö
 • Sociala förhållanden och hälsa
 • Utbildning

Här kan du läsa hela listan om var det är bäst att bo 2020.

Medborgarundersökningen 2019

Vad är en medborgarundersökning?

Syftet med en medborgarundersökning är att undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun och hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker. Detta görs inom tre områden:

 • Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på.
 • Attityder till kommunens olika verksamheter.
 • Möjligheterna till inflytande.

Mätningen syftar även till att identifiera attitydförändringar bland medborgarna gentemot föregående mätningar.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har sedan 2015 genomfört medborgarundersökningarna. Innan dess genomfördes de av CMA Research AB.

Resultatet 2019 visar att

 • Nöjdhetsgraden i Lidköping överlag är bättre jämfört med snittet för andra kommuner.
 • 63 procent av medborgarna i Lidköpings kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.
 • Resultatet i Lidköping är överlag lite sämre jämfört med resultatet från undersökningen 2017 men bättre jämfört med undersökningen 2015.
 • Områdena Bostäder och Grundskola får bättre resultat jämfört med 2017.

Tre områden betygsätts

1200 medborgare i åldern 18-84 valdes ut statistiskt för att ge sin syn på följande tre områden:

 • Hur ser medborgarna på Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på? Nöjd-Region-Index (NRI)
 • Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
 • Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen? Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Tre tabeller

1) Hur ser medborgarna på Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på? Nöjd-region-index, NRI

 
Lidköpings kommun
Samtliga deltagande kommuner
BetygsindexBetygsindex
NRI 6959
Rekommendation7662
Kommersiellt utbud7461
Fritidsmöjligheter7059
Arbetsmöjligheter6156
Kommunikationer6159
Trygghet6057
Bostäder5953
Utbildningsmöjligheter5859

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att medborgarna i Lidköpings kommun ska bli nöjdare? Det främst är Kommunikationer samt Bostäder som kan höja helhetsbetyget i denna kategori.

NRI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 59. NRI för Lidköpings kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet > 59.

2) Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? Nöjd-medborgar-index, NMI

 
Lidköpings kommun
Samtliga deltagande
kommuner
BetygsindexBetygsindex
NMI6353
Bemötande och tillgänglighet6155
Vatten och avlopp8376
Räddningstjänsten7877
Gymnasieskolan7456
Renhållning och sophämtning7465
Kultur7161
Förskolan6964
Idrotts- och motionsanläggningar6960
Gång- och cykelvägar6754
Gator och vägar6453
Grundskolan6357
Äldreomsorgen6249
Miljöarbete6154
Stöd för utsatta personer5647

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att medborgarna i Lidköpings kommun ska bli nöjdare? Det är främst Grundskolan, Gator och vägar, Stöd för utsatta personer, Gång- och cykelvägar samt Äldreomsorgen som kan höja helhetsbetyget i denna kategori.

NMI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 53. NMI för Lidköpings kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet > 63.

3) Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen? Nöjd-inflytande-index, NII

 
Lidköpings kommun
Samtliga deltagande
kommuner
BetygsindexBetygsindex
NII4739
Information5453
Kontakt6448
Förtroende5343
Påverkan4738

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att medborgarna i Lidköpings kommun ska bli nöjdare? Det är främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget i denna kategori.

NII för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 39. NII för Lidköpings kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet.

Ta del av hela sammanställningen här på SCB:s hemsida.

Fakta om undersökningen

Syftet med Statistiska Centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning är att kommunen ska få ett mått på medborgarnas nöjdhet inom en rad områden. SCB poängterar att undersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den ska ses som ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun.

En rad frågor besvaras på en tiogradig skala där 1 är lägsta betyg och 10 högsta. Resultatet redovisas som betygsindex från 0 till 100. Under 40 klassas som ”Inte godkänt”. Gränsen för ”Nöjd” går vid 55 och 75 och högre tolkas som ”Mycket nöjd”.

I år deltog 135 av Sveriges 290 kommuner. I Lidköping besvarade 46% enkäten. Medel för svarsfrekvensen nationellt var 41%.

Undersökningen genomfördes under hösten 2019.

Lidköping i jämförelse med andra

Syftet med ”Lidköping i jämförelse med andra” är att redovisa resultat- och kostnadsutveckling i kommunen. Underlaget ger även en möjlighet att jämföra kommunens resultat med medelvärdet i Sverige.

Lidköping i jämförelse med andra 2019

Öppna jämförelser - Företagsklimat

Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Lidköpings kommun deltar i undersökningen ”Insikt”. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Fem myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I följande nyhet kan du läsa om de senaste resultaten.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR). Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Enligt SKL:s jurister finns inget i den nya lagstiftningen som hindrar undersökningens genomförande i framtiden. All data som lagras i SKL:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Tidigare mätningar:

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK 2020

Lidköpings kommun deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006.

Sammanfattning av resultatet

 • Lidköpings kommun får bra eller mycket bra värden inom nästan alla områden.
 • Det är relativt stabila värden jämfört med tidigare år.
 • Väntetiderna till ett äldreboende är kortare i Lidköpings kommun jämfört med många andra kommuner.
 • De som bor på ett äldreboende eller har hemtjänst är nöjdare jämfört med många andra kommuner.
 • Handläggningstid för bygglov är kortare i Lidköpings kommun jämfört med många andra kommuner.
 • Allt mer hushållsavfall samlas in varje år men det är fortfarande sämre än medelvärdet för andra kommuner.

Resultatet

Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö.

För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat utifrån nedanstående färgsättning.

Bland de 25 % bästa kommunerna
Bland de mittersta (50 %) kommunerna
Bland de 25 % sämsta kommunerna

Här kan du ta del avresultatet för Lidköpings kommun

Här kan du läsa mer om Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunkompassen

Lidköpings kommun vill leverera bästa möjliga service till kommunens invånare. Därför utvärderar och analyserar vi regelbundet vår verksamhet.

Nu har också Sveriges kommuner och landsting utvärderat Lidköpings kommun enligt utvärderingsverktyget Kommunkompassen. Vad kännetecknar en kommun som kan tillhandahålla goda tjänster och hög effektivitet för sina medborgare? Kommunkompassen har analyserat kommunens sätt att arbeta utifrån samspelet mellan:

 • Det politiska systemet
 • Kommunernas förmedling av tjänster
 • Kommunen som arbetsplats
 • Utvecklingen av lokalsamhället

Kommunkompassen utvärderar sättet att leda verksamheten och hur samspelet ser ut i organisationen. Resultatet av utvärderingen har sammanställts i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Lidköpings kommun får på så sätt information om både styrkor och förbättringsområden.

Kommunkompassen ger Lidköping gott betyg

Lidköpings kommun har utvärderats 2011 och 2014 och har markant förbättrat resultatet mellan de två mätningarna. Max poäng är 800 och Lidköping nådde 549 poäng 2014 och 483 poäng 2011. De områden där de största förbättringarna skett är inom Offentlighet och demokrati, Kommunen som arbetsgivare personalpolitik samt Kommunen som samhällsbyggare. Lidköping placerar sig på tionde plats i Sverige bland de kommuner som genomfört Kommunkompassen sedan 2010.

Vartannat år utses Sveriges Kvalitetskommun, vilket görs, bland annat, utifrån resultat från Kommunkompassen. Lidköping kommer har ansökt om att bli årets kvalitetskommun 2015. Till Sveriges Kvalitets Kommun utses den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat. Kommuner som tidigare fått utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun är Örebro (2013), Kungsbacka (2011), Stockholms stad (2009), Lomma (2007), Umeå (2005) och Botkyrka (2003). Årets kvalitetskommun 2015 utses vid Kvalitetsmässan i Göteborg 3 november 2015. ”

Nyckeltal från Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Lidköping kommer på plats 77 av Sveriges samtliga kommuner när det gäller bästa platsen att bo på och har klättrat några placeringar jämfört med 2019 då kommunen låg på plats 93. Lomma, Täby och Mölndal  har de bästa placeringarna.

Fokus har utifrån 75 statistiska sammanställningar och större kommunrankningar sammanställt hur kommunerna presterar i tio olika huvudkategorier:

 • Arbetsmarknad och inkomster
 • Bostäder
 • Demografisk utveckling
 • Demokrati och jämställdhet
 • Kommunal ekonomi
 • Trygghet
 • Fritid och kultur
 • Miljö
 • Sociala förhållanden och hälsa
 • Utbildning

Här kan du läsa hela listan om var det är bäst att bo 2020.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan