Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lidköpings kommun deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och omfattar i dagsläget cirka 240 kommuner.

Sammanfattning av resultatet

  • Lidköpings kommun får bra eller mycket bra värden inom nästan alla områden.
  • Alla barn får plats på förskolan det datum man önskar.
  • Många gymnasieelever tar examen inom 4 år jämfört med andra kommuner.
  • Väntetiderna till ett äldreboende är korta jämfört med andra kommuner
  • De som får hemtjänst behöver inte träffa så många olika personer som man vanligtvis får göra i andra kommuner.
  • De som bor på ett äldreboende eller får hemtjänst är överlag mycket nöjda
  • Antal kilogram hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning är mycket sämre jämför med andra kommuner.

Resultatet

Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö.

För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat utifrån nedanstående färgsättning.

Bland de 25 % bästa kommunerna
Bland de mittersta (50 %) kommunerna
Bland de 25 % sämsta kommunerna

Siffran i den färgade rutan anger det faktiska resultatet för respektive år.

Barn och unga

Det tar max 14 dagar för ett barn att få en plats på en förskola i Lidköpings kommun. Däremot erbjuds inte alla barn plats på det förstahandsval som önskas. Vid placering av förskoleplatser tar vi i första hand hänsyn till barn med särskilda skäl, därefter utgår vi från om barnet har äldre syskon på den förskola de söker till, sedan förhåller vi oss till de som ska omplaceras och till sist är det nyplacering som gäller. Det är viktigt att alla barn som behöver en förskoleplats får det inom den önskade tidsramen och det är något som Lidköpings kommun uppfyller.

  2015 2016 2017 2018
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 100 100 100 100
Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal 5,4 5,2 5,0
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 133 633 138 440 152 550
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 78 76 74 67
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel (%) 87,2 89,4 91,0 91,8
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%) 88,3 88,2 81,5 84,3
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 71,9
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 86,2
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev 89 327 95 810 104 594
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 74,9 76,6 81,5 80,8
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 116 284 123 008 125 530

Stöd och omsorg

  2015 2016 2017 2018
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  – förbättrad situation, andel (%) 92
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 89 91 91
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 10 10 14
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 898 3 008 3 260
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 200
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 90 88 88 86
Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 76
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 6 551 6 800 7 014
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 12 11 20 19
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 11 11 11 12
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 60 70 73 64
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg –  helhetssyn, andel (%) 86 87 86 90
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg –  helhetssyn, andel (%) 96 96 95 96
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 220 949 230 844 241 013

Samhälle och miljö

  2015 2016 2017 2018
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 94
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 56 62 69
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 82 87
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 86,9 86,9 86,9 87,8
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 61 61 61
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) 35 38
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 25 48 34
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 72 74
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 25 26 26
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 59,1 57,1 55,2 49,5
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) 29 31 35

Vill du veta mer? Då kan du läsa på Sveriges kommuner och landstings hemsida:

Mer information om undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet