Kommunen kvalitet i korthet 2016 (KKiK)

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Antalet kommuner som deltar i undersökningen ökar för varje år Drygt 250 kommuner deltog 2016.

Syfte med KKiK:

  • Ge information om kvaliteten på den service som kommunen ger.
  • Skapa dialog kring resultaten med medborgarna.
  • Använda resultaten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.
Bland de 25 % bästa kommunerna
Bland de mittersta (50 %) kommunerna
Bland de 25 % sämsta kommunerna

I tabellen nedan redovisas de indikatorer som det finns ett utfall för 2016. Siffran i den färgade rutan anger det faktiska resultatet för respektive år.

Sammanfattning

  • Det är bland de kortaste väntetiderna i landet till särskilt boende.
  • Att alla blev erbjudna en förskoleplats på önskat placeringsdatum 2016, tyvärr så fick inte alla en plats på den förskolan man helst ville ha sitt barn på men vi gör vad vi kan för att det ska blir så bra som möjligt för alla.
  • Att de som har hemtjänst är överlag mycket nöjda och det är inte så många olika personer som kommer hem till dem som det kan vara i andra kommuner.
  • Vi har bra skolresultat men vi skulle vilja att de blir ännu bättre.
  • Det är dock lite för få nystartade företag i Lidköping jämfört med andra kommun, vi kommer göra vad vi kan för att fler ska starta företag här.

Tillgänglighet

2013 2014 2015 2016
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar (%) 87 94 78 90 Bästa resultat bland kommunerna är 100 %
Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (%) 50 62 56 62 Bästa resultat bland kommunerna är 90 %
Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen (%) 82 Mätningen har förändrats och är därför inte jämförbar med tidigare år. Bästa resultat bland kommunerna är 90 %
Antal timmar/vecka som biblioteket har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 16 16 20 20 Bästa resultat bland kommunerna är 67.
Antal timmar/vecka som simhallen har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 31 31 31 31 Bästa resultat bland kommunerna är 61.
Antal timmar/vecka som återvinningsstationen har öppet utöver tiden 08:00-17:00 på vardagar? 19 19 22 22 Bästa resultat bland kommunerna är 38.
Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten vid önskat datum (%) 100 100 100 100 Samtliga barn har erbjudits plats på önskat datum.
Väntetiden i snitt (antal dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats 26 23 12 11 Bästa resultat bland kommunerna är 5.
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd 16 10 Bästa resultat bland kommunerna är 3.

Trygghet

2013 2014 2015 2016
Antal olika vårdare som besöker äldre personer, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar 11 11 11 11 Bästa resultat bland kommunerna är 4

Delaktighet och information

2013 2014 2015 2016
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna (index 0-100) 86 91 91 86 Mätningen har förändrats och förändringar med tidigare år ska göras med försiktighet. Bästa resultat bland kommunerna är 96
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling (index 0-100) 72 72 72 76 Bästa resultat bland kommunerna är 93.

Effektivitet

2013 2014 2015 2016
Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen hemkommun, andel (%) 86.8 84,5 79,4 81.8 Bästa resultat bland kommunerna är 97.4
Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven (%) 73 65 74 72 Andel elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun. Bästa resultat bland kommunerna är 98.
Andel elever som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun 90,4 90,9 88,8 88,6 Bästa resultat bland kommunerna är 98,5.
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 300 317 333 354 Bästa resultat bland kommunerna är 261.
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (%) 73 75,6 Bästa resultat bland kommunerna är 89,4.
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) 51 57 60 69 Bästa resultat bland kommunerna är 95.
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (max 100) 90 90 86 87 Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen. Bästa resultat bland kommunerna är 97.
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg 67 67 67 70 Bästa resultat bland kommunerna är 91.
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (max 100) 95 95 96 96 Bästa resultat bland kommunerna är 100.
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) 84 90 90 88 Bästa resultat bland kommunerna är 100.
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 69 70 55 83 Bästa resultat bland kommunerna är 100.

Samhällsutveckling

2013 2014 2015 2016
Antal nya företag som startats per 1000 invånare i kommunen 4,1 4,1 4,9 3,7 Bästa resultat bland kommunerna är 16,6.
Andel miljöbilar 56,3 57,8 59,1 57,3 Bästa resultat bland kommunerna är 78,8
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) 23 26 28 30 Lidköping ökar från föregående år. Det högsta resultatet bland de deltagande kommunerna är 66.