Kommunens kvalitet i korthet 2017 (KKiK)

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2017 (KKiK)

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Antalet kommuner ökar för varje år och 2017 deltog 258 kommuner.

Syfte med KKiK:

  • Ge information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller.
  • Skapa dialog kring resultaten med medborgarna.
  • Använda resultaten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.
Bland de 25 % bästa kommunerna
Bland de mittersta (50 %) kommunerna
Bland de 25 % sämsta kommunerna

I tabellen nedan redovisas de indikatorer som det finns ett utfall för 2017. Siffran i den färgade rutan anger det faktiska resultatet för respektive år.

Sammanfattning

  • Lidköpings kommun får bra eller mycket bra värden inom nästan alla områden.
  • Allt fler av våra gymnasieelever tar examen inom 4 år.
  • Alla barn får plats på förskolan det datum man önskar.
  • De senaste åren har det blivit betydligt lättare att komma i kontakt med kommunen via telefon eller e-post, mycket tack vara kommunens kontaktcenter.
  • Kvaliteten inom äldreomsorgen förbättras för varje år
  • Allt fler ungdomar som behövt stöd från socialtjänsten har inte behövt återkomma.
  • Informationen på hemsidan behöver förbättras inom vissa verksamheter

 

Tillgänglighet

2014 2015 2016 2017
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar (%) 94 78 90 96 Bästa resultat bland kommunerna är 100.
Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (%) 62 56 62 69 Bästa resultat bland kommunerna är 94.
Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen (%) 82 87 Mätningen har förändrats och är därför inte jämförbar med tidigare år. Bästa resultat bland kommunerna är 96.
Antal timmar/vecka som biblioteket har öppet (inkl. meröppet) utöver tiden 08-17 på vardagar? 16 20 20 60 Bästa resultat bland kommunerna är 67.
Antal timmar/vecka som simhallen har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 31 31 31 31 Bästa resultat bland kommunerna är 58.
Antal timmar/vecka som återvinningsstationen har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 19 22 22 22 Bästa resultat bland kommunerna är 39.
Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten vid önskat datum (%) 100 100 100 100 Samtliga barn har erbjudits plats på önskat datum.
Väntetiden i snitt (antal dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats 23 12 11 20 Bästa resultat bland kommunerna är 5.
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd 16 10 10 Bästa resultat bland kommunerna är 2.

 

Trygghet

2013 2014 2015 2016 2017
Antal olika vårdare som besöker äldre personer, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar 11 11 11 11 11 Bästa resultat bland kommunerna är 6.

 

Delaktighet och information

2014 2015 2016 2017
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna (index 0-100) 90 91 86 78 Mätningen har förändrats och förändringar med tidigare år ska göras med försiktighet. Bästa resultat bland kommunerna är 98.
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling (index 0-100) 72 72 76 76 Bästa resultat bland kommunerna är 93.

 

Effektivitet

2014 2015 2016 2017
Kostnad för ett inskrivet barn inom förskolan, kr/barn 124 245 133 633 138 440 Lägsta kostnad bland kommunerna är 104 304.
Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen hemkommun, andel (%) 84,5 79,4 81.8 80,5 Bästa resultat bland kommunerna är 95,3.
Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven (%) 65 74 72 74 Andel elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun. Bästa resultat bland kommunerna är 92.
Andel elever som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun 90,9 88,8 88,6 89,2 Bästa resultat bland kommunerna är 97,4.
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 317 333 354 410 Bästa resultat bland kommunerna är 303.
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (%) 73 75,6 80,3 Bästa resultat bland kommunerna är 84,9.
Kostnad per elev i gymnasiet, hemkommun kr/elev 111 174 116 284 123 008 Lägsta kostnad bland kommunerna är 88 896.
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) 57 60 70 73 Bästa resultat bland kommunerna är 97.
Kostnad per särskilt boende, äldreomsorg, kr/brukare 782 370 683 745 809 604 Lägsta kostnad bland kommunerna är 532 152.
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (max 100) 90 86 87 86 Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen. Bästa resultat bland kommunerna är 100.
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg 67 67 70 70 Bästa resultat bland kommunerna är 91.
Kostnad hemtjänst, kr/brukare 208 119 229 351 238 481 Lägsta kostnad bland kommunerna är 91 516.
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (max 100) 95 96 96 95 Bästa resultat bland kommunerna är 100.
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) 90 90 88 88 Bästa resultat bland kommunerna är 100.
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 70 55 83 89 Bästa resultat bland kommunerna är 100.

 

Samhällsutveckling

2014 2015 2016 2017
Antal nya företag som startats per 1000 invånare i kommunen 4,1 4,9 3,7 4,8 Bästa resultat bland kommunerna är 19,3
Andel miljöbilar 57,8 59,1 57,1 50,5 Bästa resultat bland kommunerna är 80,5
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) 26 28 30 32 Det högsta resultatet bland de deltagande kommunerna är 68.

Vill du veta mer? Då kan du läsa på Sveriges kommuner och landstings hemsida:
Mer information om undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet

 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen