Kvalitetsberättelser för Social & Arbetsmarknad

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Kvalitetsberättelsen är en övergripande årlig redovisning som ger en samlad bild av kvaliteten i vår verksamhet. Den ger ingen fullständig beskrivning av vårt arbete inom Social & Arbetsmarknad men ger en indikation på det fokus vi haft det senaste året. Den säger också något om våra styrkor och utvecklingsområden inför framtiden.

Miniräknare

Berättelsen är ett viktigt underlag för hur vi ska styra verksamheten framöver. Den gör det också möjligt för brukare, medborgare, politiker och övriga intresserade att få insyn i vår verksamhet och hur väl vi utför vårt uppdrag.

På den här sidan sammanfattar vi innehållet i kvalitetsberättelsen.
Här läser du kvalitetsberättelsen för Social & Arbetsmarknad 2017 i sin helhet
Här läser du kvalitetsberättelsen för Social & Arbetsmarknad 2016 i sin helhet.

Övergripande kvalitets- och utvecklingsfrågor

Social & Arbetsmarknad har haft ett ledningssystem för kvalitet sedan 2014. Under året har beslut tagits om ett gemensamt ledningssystem för hela kommunens verksamhet. Vårt befintliga ledningssystem kommer därför att behöva integreras i detta.

Syftet med det gemensamma ledningssystemet är att samordna verksamheterna bättre och att det ska bli tydligare var det finns möjlighet till förbättring oavsett organisatoriska förvaltningsgränser.

Förvaltningen har tillsammans med Vård- och omsorg ansvar för huvudprocessen: Främja hälsa och tillgodose behovet av vård och sociala tjänster.

Under året har följande ledningsprocesser i vårt redan befintliga ledningssystem upprättats och/eller reviderats:

 • uppdragsdialog
 • budgetfördelning
 • budgetuppföljning
 • löneöversyn.

Personal – en nyckel till framgång

Vi är beroende av personal med rätt kompetens för sitt uppdrag för att vi ska kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet.

Därför har vi gjort ett arbete med att ta fram en handlingsplan som innehåller strategiska val för att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Bland annat har följande utvecklingsområden och framgångsfaktorer identifierats

 • administrativt stöd
 • marknadsföring
 • rimlig arbetsbelastning
 • chefutveckling
 • lönebildning.

Projekt för att sänka sjuktalen

Vi har också tillsammans med Vård & Omsorg, initierat ett projekt för att satsa på hälsofrämjande insatser på både individ-, organisation och ledningsnivå. Projektet heter Hållbart arbetsliv och syftar till att sänka sjuktalen som orsakats av psykisk ohälsa.

Granskning av vår interna styrning och kontroll

Kommunens revisorer har med stöd av PwC genomfört granskning av samtliga nämnders interna styrning och kontroll . Två viktiga förbättringsområden framträdde. Dessa rörde kompetensförsörjning i form av tillgång till personal med rätt kompetens inom myndighetsutövningen samt det interna arbetet med ekonomistyrning och ekonomiuppföljning.

Internkontroll

Nämnden beslutar varje år om områden som ska ingå i årets interna kontroll. De områden som beslutats har tagits fram genom en riskanalys. Resultatet av internkontrollen visade på fungerande rutiner inom de flesta utpekade områden.

Synpunkter och klagomål

Det finns 17 klagomål och synpunkter från enskilda registrerade under året. Vissa har inkommit direkt till verksamheten, andra har kommit till vår tillsynsmyndighet IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som sedan skickat det vidare till oss. Av de klagomål som inkommit till IVO har de valt att inleda tillsyn i två ärenden. I ett ärende avslutade IVO utan kritik efter att nämnden yttrat sig. I ett ärende inväntar vi beslut under våren 2017.

Avvikelser och lex Sarah

När det gäller rapporter med stöd av lex Sarah har fyra sådana kommit in under året. Vi har utrett samtliga men har inte bedömt någon som ett allvarligt missförhållande som krävt anmälan till IVO.

Stor tillgänglighet genom kontaktcenter

Vi har ett Kontaktcenter i kommunen. Tanken är att vi genom Kontaktcenter ska ha en väg in för de som vill kontakta kommunen. Efter kontorstid kan du kontakta socialjouren i akuta ärenden.

ANDT

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak. Lidköping ansvarar för sju kommuner, Grästorp, Götene, Herrljunga, Mariestad, Vara, Vårgårda och Lidköping. Arbetet sker i en förebyggande anda.

Alkohol

Vi har prioriterat tillsyner i arbetet under året. 19 tillsyner av folköl har genomförts i 19 butiker. Inga anmärkningar är utfärdade.

Under året har också ett projekt genomförts – Vita Vänern. Det var ett samarbete med skatteverket och polismyndigheten gällande tillsyn av alla städer runt Vänern. Tillsynen skedde under en och samma kväll. Vi fick tre anmärkningar på de tio restauranger som kontrollerades under kvällen.

Narkotika

Vi arbetar vidare med Krogar mot knark. Nio restauranger är med i  dagsläget. Vi har haft två kurser med utbildningen Ansvarsfull alkoholservering som var och en består av fyra kvällar. Utbildningen har under året utökats med narkotikainformation från polisen.

Doping

Antidopingarbete sker tillsammans med fem gym i Lidköping. Lidköpings kommun är kopplad till nätverket Ett dopingfritt Skaraborg. Det är ett samarbete som arbetar för dopningsfria gym (50st) i Skaraborg. Vi har varit med på fyra träffar under året.

Tobak

Vi har fått igång ett effektivt och nära samarbete med polis under året. Ett parti med olaglig tobak upptäcktes vid en tillsyn 2016. Utredning pågår fortfarande kring detta ärende.

Receptfria läkemedel

I kommunen har vi 21 försäljningsställen för receptfria läkemedel och alla har fått tillsyn utan anmärkning.

 

 

Arbetsmarknad och sysselsättning

Vi har i uppdrag att arbeta för att våra medborgare ska kunna försörja sig själva genom arbete eller studier. Vi vill också att fler barn ska se sina föräldrar gå till ett arbete.

Målgrupp i förändring

Det totala antalet inskrivna på EAS har minskat. Till stor del beror det på att vi är inne i en högkonjunktur och att arbetslösheten generellt minskar. Enligt Arbetsförmedlingen är dock arbetslösheten fortfarande hög bland ungdomar som inte avslutat sina studier, personer som är funktionsnedsatta eller inte har svenska som modersmål samt personer över 60 år med låg utbildning. Vägen till arbete kan för dessa personer ibland vara lång, särskilt om en person tillhör flera av de ovanstående grupperna.

Försäkringskassan har haft stor efterfrågan på ÅKA-verksamheten. Strax innan sommaren väntade över 30 personer i kö. För att minska kötiden startade vi en ny tillfällig del av ÅKA som vi kallade Pre-Å. Satsningen har varit lyckad, köerna till ÅKA har minskat och projektet Pre-Å avslutas därför under första halvan av 2017.

Vi har startat två nya verksamheter

Två nya verksamheter har startat upp under året. Den ena är Ta & Ge, en intern bytessajt som gör det lätt att återanvända offentliga möbler istället för att slänga och köpa nytt. Det andra är Ung Arena som startades upp i oktober. Syftet med Ung Arena är att verksamheten genom samarbete ska minska ungas (16-29 år) arbetslöshet. Vi bedriver Ung Arena i samverkan mellan Lidköpings kommun och Arbetsförmedlingen. Andra involverade är Försäkringskassan och Västergötlands idrottsförbund.

Förbättrat samarbete

Under året har vi utvecklat vårt interna samarbete och arbetat med en gemensam arbetskultur inom verksamheterna. Vi har lagt stor vikt på att upparbeta ett fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, Daglig Verksamhet i Vård & Omsorg, med LSS-handläggare och kollegor inom Utbildning.

Brukarmedverkan

Vi har stärkt brukarinflytande i verksamheten under året genom att vi startat upp så kallade husmöten i verksamheterna på Fiskaregatan; Snickeriet, Hantverket, Datastudion och Caféet. Sedan tidigare finns fungerande brukarråd inom andra delar av verksamhetsområdet.

Brukarundersökning

Se dokumentet för tabeller och kommentarer.

Budget och skuldrådgivning

Budget- och Skuldrådgivningen är en lagstadgad kommunal verksamhet. Lidköpings kommun tillhandahåller budget- och skuldrådgivning till invånare i Lidköping, Götene, Grästorp och Skara kommun. Huvuduppdraget är att ge råd och stöd till skuldsatta privatpersoner.

Brukarundersökningen visar gott resultat

Svarsfrekvensen har varit god på de två brukarundersökningar som gjorts under året. Se dokumentet för fler detaljer och tabeller.

Vi har satsat på information – både internt och externt

Vi har under året genomfört flera interna informationsinsatser till särskilda grupper inom förvaltningen: ÅKA KomJobb, KAA, Ung Arena, Rådgivningscentrum, Källan. Externa informationsinsatser har vi genomfört på: Guldvingens Vårdcentral, ABC-kraften.

Våra medarbetare har vid flera tillfällen under året medverkat i media som ett led i det förebyggande arbetet.

 

 

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät som ska säkra en skälig levnadsnivå vid perioder av försörjningsproblem. Målet är att hitta långsiktiga lösningar på individers försörjningsproblem.

Tillgängligheten ökar genom digitalisering

 

Ensamkommande barn

Vi ska verka för att barn och ungdomar mellan noll och 20 år växer upp under trygga och goda förhållanden. Det är vårt ansvar att se till att ensamkommande flyktingbarn och ungdomar får en gynnsam utveckling, både fysiskt och socialt.

Under våren har uppdraget i stor utsträckning varit att tillgodose och följa upp ungdomarnas behov av stöd, omsorg och boende. Det handlar om att följa upp de insatser som vi beviljade efter höstens extremt höga mottagande av ensamkommande ungdomar. Under 2015 anvisades 128 barn och unga.

Under 2016 har antalet anvisningar varit mycket lägre och vi har nu arbetat med att sätta välfungerande struktur för vår växande verksamhet.

I december 2016 hade vi totalt ansvar för 122 ensamkommande barn och ungdomar. Tre fjärdedelar av dessa barn och ungdomar är fortfarande i asylprocess.

Det kom 7 nya anvisningar under året och 19 ungdomar skrevs ut ur verksamheten.

Mycket är nytt under året

Under året har vi arbetat med att upprätta och utveckla arbetet kring stödboende utifrån att kommunen har öppnat stödboende för första gången. Nämnden har vidare antagit riktlinjer för hur ungdomarnas försörjning ska tillgodoses under den tid de är placerade vid HVB eller stödboende. Vi har arbetat fram en överenskommelse med Migrationsverket kring rutiner vid utflytt från HVB till anläggningsboende.

I december fattade Social och Arbetsmarknadsnämnden ett inriktningsbeslut att de ungdomar som blir åldersupphöjda över 18 år och får avslag på sin asylansökan ändå erbjuds att bo kvar på sitt nuvarande HVB, hem för vård och boende, eller familjehem till dess domen vunnit laga kraft eller de fyller 18 år räknat efter deras första uppgivna ålder.

Kvalitet på våra boenden

Vi har avvecklat två tillfälliga HVB-hem under året som gått och ungdomarna bor nu i permanenta boenden. Vi har också öppnat ett nytt HVB under våren.

För att öka kvaliteten och rättssäkerheten i verksamheterna har vi under året valt att fokusera på att utveckla journalföring och arbetet med genomförandeplaner. Det här arbetet fortsätter under 2017.

Inspektionen för vård & omsorg, IVO, har genomfört tillsyn på samtliga HVB- verksamheter under 2016. Vid tillsynen framkom frågor om hur ungdomarnas personliga integritet kunde tillgodoses och barnen framförde också att de vill vara mer delaktiga. På samtliga boenden sker nu regelbundna husmöten för att ge ungdomarna inflytande i verksamheten.

Två händelser har rapporterats med stöd av lex Sarah. Den ena gällde brister i bemötande från personal och den andra gällde brister vid utlämnande av medicin. Vi har förbättrat arbetssättet för att undvika liknande händelser.

Kvaliteten i våra familjehem

För att säkerställa en rättssäker vård har vi granskat alla ärenden gällande ensamkommande barn placerade i familjehem. Resultatet visar att samtliga familjehem är utredda, att registerutdrag på familjehemmen är gjorda, att barnet har en vårdplan och att samtliga barn har regelbunden kontakt med sin socialsekreterare.

Det finns utrymme för förbättring bland annat när det gäller att träffa barnet för enskilda samtal och att utveckla utbildning och stöd till släktinghem.

Ungdomarna är mycket nöjda med det stöd de får

Under hösten var det för första gången möjligt att delta i en nationell brukarundersökning för ensamkommande barn. I jämförelse med andra kommuner har Lidköping ett högre resultat på samtliga områden med undantag för tillgänglighet. Se det fullständiga dokumentet för mer information.

Familjerådgivning

Familjerådgivningens uppdrag är att erbjuda samtal för kommunikationssvårigheter och konflikter i relationer, förändring och förbättring av relationer, separationsarbete samt krisbearbetning i samband med separation. Målgruppen är par, ensamstående och familjer i Lidköping, Skara, Essunga, Vara, Götene och Grästorp.

Vi genomförde i slutet av 2015 en brukarundersökning som visade ett mycket gott resultat.

Vi har kompetenshöjt personalen genom att två familjerådgivare har gått en kurs i Sexologi. I syfte att nå nya svenskar har vi haft möte med Integrationsenheten, för att bättre nå ut med information om vår verksamhet.

Totalt har  familjerådgivningen arbetat med 353 ärenden under 2016.

Familjerätt

Vi erbjuder familjerätt för invånare i Lidköping, Essunga, Grästorp och vissa delar för Götene. Under våren utökade vi verksamheten till att även gälla Skara. Det är en positiv utveckling eftersom det är lättare att erbjuda hög tillgänglighet och hög kompetens vid en större familjerättsenhet.

Tillgänglighet

Familjerätten har telefonrådgivning varje dag. Vi ser det som ett viktigt förebyggande arbete eftersom föräldrar, inför eller i en separation, kan ringa direkt och bli vägledda i familjerättsliga frågor.  Hit kan också professionella ringa och få råd i olika familjerättsliga frågor.

Stöd till separerade föräldrar

Vi har kompetensutvecklat oss i metoden BIFF- Barn i föräldrars fokus, eftersom vi vill lämna ett bättre stöd till separerade föräldrar. Vi har målet att börja med föräldragrupper under våren 2017. Vi kommer även att kunna erbjuda en grupputbildning för barn enligt modellen Skilda världar. Detta gör vi i samverkan med elevhälsan, det är viktigt eftersom elevhälsan ofta kan identifiera dessa barn innan de kommer till oss inom familjerätten.

Vårdnads- boende och umgängesutredningarna har minskat något och vi kan konstatera att fler och fler föräldrar enas under pågående vårdnads- boende och umgängesutredningar. En analys är att det kan bero på att fler föräldrar väljer att delta i samarbetssamtal – Vi har nämligen sett att dessa har ökat.

Vi stärker barnens rätt vid tvister

Under året har vi arbetat med att utöka antal samtal med barnen, både i de utredningar som underställs Tingsrätten och i våra uppföljningar efter en dom. De får då fler tillfällen att lämna information och en ökad delaktighet.

Vi erbjuder också alla adoptivföräldrar stöd med samspelsstödjande insatser för den viktiga anknytningsprocessen.

Hemlöshet

Socialtjänstlagen saknar bestämmelser som ger bostadslösa en allmän rätt att få en bostad av socialtjänsten. Endast tre grupper kan sägas ha en lagstadgad allmän rätt till bostad. Dessa är personer med funktionshinder, äldre som inte klarar sitt boende och personer som har permanent uppehållstillstånd och har blivit anvisade till kommunen.

Personer som blir vräkta har ofta mycket svårt att åter komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Att förebygga vräkningar är därför en viktig del i det samlade arbetet mot hemlöshet. Vi har en boendesamordnare som arbetar direkt med stöd till personer som har svårigheter att behålla sin bostad.

Antalet hemlösa i Lidköping

Under 2016 har antalet bostadslösa individer ökat markant till följd av en mycket ansträngd bostadsmarknad. Se fullständigt dokument för fler detaljer.

Vi har beviljat insats i form av akutboende 41 gånger under året. Det är tio fler än året innan.

Öppna jämförelser kring hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Lidköpings kommun har liksom många andra kommuner ett förbättringsarbete att göra på de undersökta områdena:

 • Tillgänglighet
 • Helhetssyn och samordning
 • Kunskapsbaserad verksamhet
 • Trygghet och säkerhet

Det område som visar på lägst resultat i Öppna jämförelser är området kunskapsbaserad verksamhet.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen ger vägledning till kommuninvånare i konsumenträttsliga frågor. Vi utför konsumentrådgivning åt invånare i Lidköping, Götene och Skara. Konsumentvägledningen är inte en lagstadgad skyldighet men något som vi i Lidköping vill kunna erbjuda våra kommuninvånare.

Nästintill halverat antal ärenden under året

En orsak är att den rikstäckande upplysningstjänsten Hallå Konsument handlägger fler ärenden. En annan möjlig orsak är att vi inte längre erbjuder konsumentvägledning på Biblioteket på grund av minskade personalresurser. Vi har infört särskild telefon- och besökstid för konsumentvägledningsfrågor för att effektivisera nuvarande resurser och på bästa sätt möta kommuninvånarnas behov.

Missbruks- och beroendevård

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att människor med missbruk och beroende får vård och behandling. Vi har också ansvar för att tidigt upptäcka riskbruk och missbruk.

Under 2015 lanserade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård. Flera av de metoder som rekommenderas erbjuder vi redan idag via Rådgivningscentrum.

Stor efterfrågan på anhörigstöd

Rådgivningscentrum erbjuder anhörigstöd, både individuellt och i grupp. Under de senaste åren har efterfrågan av anhörigstöd ökat markant.

Framtida förändringar tack vare brukarmedverkan

Vi har brukarråd på Rådgivningscentrum. Genom Brukarrådet har det framkommit synpunkter om att man vill ha vissa förändringar i gruppbehandlingen. Bland annat förlängning av behandlingstiden och möjlighet att diskutera utökat stöd, man vill ha tillgång till teorimaterial tidigare i programmet och önskar ett större fokus på problematik kring kriminalitet i gruppbehandlingen. Utöver detta frågar man också efter en aktivitetsgrupp, möjlighet för detta kommer vi att titta vidare på.

Mycket positiv respons från våra brukare

Vi har genomfört en brukarundersökning under hösten.

Resultaten är mycket goda. Även i jämförelse med andra kommuner har vi goda resultat. Vårt resultat är bättre än medel jämfört med andra kommuner på samtliga utvalda kvalitetsområden utom delaktighet. Se fler detaljer i det fullständiga dokumentet.

God rättssäkerhet enligt internkontrollen

Vi har under året haft internkontroll gällande rättssäkerhet vid LVM-ärenden, lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Genomgången visar på en föredömlig kvalitet avseende rättssäkerhet och dokumentation i de punkter som granskningen omfattar.

 

Stöd till barn, unga och föräldrar

Socialtjänsten har en viktig uppgift när det gäller att stödja, hjälpa och skydda barn som riskerar en ogynnsam utveckling. I Lidköping arbetar vi aktivt med insatser för att förebygga och förkorta placeringar av barn och ungdomar.

Mottagningsfunktionen ökar tillgängligheten

Sedan augusti 2016 har vi en mottagningsfunktion för att kunna öka tillgänglighet för enskilda och samarbetspartners och för att frigöra tid för övriga socialsekreterare.

Kunskapsbaserad verksamhet med hjälp av BBIC

Lidköping arbetar sedan många år enligt BBIC – Barns behov i centrum. För att få arbeta enligt BBIC krävs licens från Socialstyrelsen. Lidköping har som första kommun i Skaraborg påbörjat implementering av nya BBIC i verksamheten.

Personalomsättning ger brister i kontinuitet

Den enhet som arbetar med myndighetsutövning för barn och ungdomar har under en längre tid präglats av hög personalomsättning. Detta har lett till brister i kontinuitet för barn, ungdomar och deras föräldrar eftersom de har fått byta handläggare. Vi har på olika sätt arbetat med att stabilisera arbetsgruppen för att bättre klara arbetet. Det har blivit en klar förbättring av belastningen från maj till november. Största orsaken till den positiva förändringen är mottagningsfunktionen.

Rättssäker LVU-vård

Under hösten har en extern handläggare granskat de placeringar som vi gjorde sommaren 2016. Vi har även haft en intern kontroll av rättssäkerheten i samtliga LVU ärenden under 2016. Bland annat har vi tittat på utredningarnas innehåll, att tidsgränser hålls och att beslut är formulerade på ett rättssäkert sätt och är fattade av rätt person. Sammanställningen visar på en tillräcklig rättssäkerhet i de flesta av de områden som granskningen omfattar. Områden som behöver förbättras är bland annat barnets delaktighet.

Nätverksmöten för samordning

Vi har under året som gått anställt nätverksledare för att underlätta samordningen för den enskilde.

Lättillgängligt stöd

Vi har under året tagit ytterligare steg mot att erbjuda mer lättillgängligt stöd inom våra öppenvårdsinsatser. Det är nu möjligt för alla föräldrar till barn mellan 0 och 18 år att få upp till fem samtal för råd och information utan att det behövs ett biståndsbeslut. Under 2016 har 57 föräldrar eller föräldrapar använt sig av den möjligheten.

Familjecentral

För att förebygga och hantera svårigheter i föräldrarollen erbjuder Familjecentralen föräldrar med barn mellan 0-6 år rådgivning och information. 37 föräldrar/föräldrapar har under använt sig av den möjligheten. Vi har även öppnat upp en sida på Facebook och erbjuder dessutom gruppverksamheter utifrån behov.

Vi har också, genom konceptet Svenska med baby, skapat nya välbesökta mötesformer för integration av nya svenska föräldrar.

Fler fältare för att nå unga tidigt

Vi arbetar bland ungdomar dagtid, kvällar och helger i miljöer där ungdomar är. Det kan röra sig om skolor, fritidsgårdar och offentliga miljöer. Syftet är att bygga relationer och bidra med en trygg vuxennärvaro.

Förutom att vi arbetat mycket med att skapa starkare relationer med ungdomar i Margeretelundsområdet och ensamkommande ungdomar har vi startat ett samarbete med Räddningstjänsten och haft uppsökande verksamhet i biblioteket. Vi har nu också möjlighet att ta uppdrag som kvalificerade kontaktpersoner.

Föräldrautbildning

Under 2016 har Källan haft fyra föräldrautbildningar i Komet. Komet ger föräldrar möjlighet att lära sig prata med sina barn på ett bättre sätt. Av utvärderingarna framkommer att föräldrarna anser att konflikterna i hemmet har minskat.

Familjebehandling och VOSA-VIP

Familjebehandling är ett strukturerat förändringsarbete för att minska sociala problem och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Vi har flera olika metoder vi kan använda oss av. Under 2016 arbetade vi med 41 uppdrag.

VOSA-VIP vänder sig till unga i åldern 13 till 25 år och syftar till att förhindra och förkorta placeringar. Vi har nått goda resultat under 2016 och har i slutet av året sex ungdomar inskrivna.

Familjehemsvård, rekrytering, stöd och utbildning

I Lidköping arbetar vi med att erbjuda familjehem i egen regi framför konsulentstödda så kallade externa familjehem. Från år 2014-2016 har användandet av sådana familjehem minskat med hälften. För att säkerställa god kvalitet i familjehemsvården använder vi oss av Bra-fam – ett vetenskapligt beprövade bedömningsinstrument vid rekrytering av familjehem. Vi kompletterar detta med intervjuer och erbjuder sedan utbildning för nya familjehem.

För att stärka grundskoleresultaten för barn i familjehem arbetar vi enligt arbetsmodellen ”Skolfam”. Det bygger på teamsamverkan för att förebygga misslyckanden i skolan.

 

Stöd till brottsoffer

Lidköpings kommun är ansvarig för Medlingsverksamheten och Stödcentrum för brottsutsatta där följande kommuner ingår: Vara, Skara, Grästorp, Götene, Essunga och Lidköping.

Medlingsverksamheten

Syftet med medling är att minska de negativa följderna av ett brott. Syftet med medling är att minska de negativa följderna av ett brott och påverka den som begått brottet att inte begå liknande brott i framtiden.

Medlingsverksamheten

Stödcentrum erbjuder stöd till ungdomar mellan 12-21 som blivit utsatta för brott. Föräldrar och vittnen kan också få stöd genom Stödcentrum.

Stöd till nyanlända

Vi ansvarar för att erbjuda bostad till de nyanlända som blir anvisade till kommunen av Migrationsverket. Inom vårt uppdrag ingår bosättning samt praktiskt råd och stöd under de första två åren i Sverige.

Då kommunen saknar bostäder används tillfälliga bostäder till merparten av de som tagits emot under året.

Under hösten har vi förberett inför att två nya modulhus ska bli klara för inflytt. Vi har gjort en processkartläggning och vi har ett fördjupat samarbete med kommunstyrelsens verksamheter och AB Bostäder för att modulerna ska bli ett bra boende för kommande hyresgäster.

Ett av våra utvecklingsområden är att jobba för en effektivare etablering.

Totalt flyttade 122 personer, som ingår i etableringsförordningen, till kommunen under 2016. Vissa av dem flyttade alltså hit genom så kallad egen bosättning.

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vi erbjuder boende i särskilda boendeformer och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi har även ansvar för verksamheten Personligt ombud för kommunerna Lidköping, Skara och Götene.

Boendestöd – ny enhet

Den 1 oktober flyttade boendestöd över till oss på Social & Arbetsmarknad från Vård & Omsorgs verksamheter och finns nu i en särskild enhet för boendestöd.

Brukarmedverkan

Med hjälp av de så kallade prio-medlen planerar vi att gå ihop flera kommuner för att finansiera brukarrepresentation och få till en bättre brukarmedverkan på övergripande nivå.

Dokumentation och kartläggning

Vi har påbörjat en utveckling för att säkerställa god kvalitet i våra dokument med särskilt fokus på våra genomförandeplaner.

Boendestödsenheten har under året haft i uppdrag att titta på ärenden som idag har hemvård, är under 65 år och uppfyller kriterierna för boendestöd. på grund av att vi har prioriterat nya ärenden så har arbetet med att ta över dessa försenats.

Brukarundersökning

Av kommentarerna framkom att brukarna tycker att de får gott bemötande och stöd, att personalen är trygg och att hjälpen är tillgänglig.

På frågan om man vill ändra på något framkom bland annat synpunkter på att man vill ha mer tid, vara mer delaktig i hur stödet ska utföras och ha färre vikarier.

Personligt ombud

Vi tillhandahåller personliga ombud för flera närliggande kommuner.

Våld I nära relationer

Socialtjänsten har ansvar för att personer som lever med, eller har levt med, våld i nära relationer får det stöd och den hjälp som de behöver för att kunna leva ett bra liv.

Det ska vara lätt att få hjälp av oss

Vi erbjuder insatser för våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare. I detta ingår även utsatthet för hedersrelaterat våld. För våldsutsatta återupptog vi under året möjligheten att få råd och stöd utan biståndsbeslut.

Under året anställdes en metodutvecklare för stöd i arbetet mot våld i nära relationer inom förvaltningen. Denna har påbörjat arbetet med att göra nämndens plan mot våld i nära relation känd och att implementera fastställda rutiner.

Stärkt samarbete

För att stärka det interna samarbetet har vi bildat en grupp med representanter för olika delar av verksamheten. Gruppen har varit aktiv sedan i november.

En grupp för externt samarbete med representanter från akutsjukvården, tandvården, den lokala kvinnojouren, brottsofferjouren, folkhälsoplanerare, Lidköpings församling, utvecklingsledare för sociala frågor, primärvården, ungdomsmottagningen och polismyndigheten har också återbildats och påbörjat sitt arbete under december månad.

Analys och identifierade förbättringsområden

Vi har analyserat och identifierat våra viktigaste utvecklings- och förbättringsområden genom att framförallt utgå ifrån de kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram. Följande sex områden har lyfts fram för God vård och omsorg i socialtjänsten.

 

 • Självbestämmande och integritet
 • Helhetssyn och samordning
 • Trygghet och säkerhet
 • Kunskapsbaserad verksamhet
 • Tillgänglighet
 • Effektivitet

Vad vi sett och vilka möjligheter vi har att utveckla hittar du i dokumentet som helhet längst upp på sidan.

Social & Arbetsmarknad har haft ett ledningssystem för kvalitet sedan 2014. Under året har beslut tagits om ett gemensamt ledningssystem för hela kommunens verksamhet. Vårt befintliga ledningssystem kommer därför att behöva integreras i detta.

Syftet med det gemensamma ledningssystemet är att samordna verksamheterna bättre och att det ska bli tydligare var det finns möjlighet till förbättring oavsett organisatoriska förvaltningsgränser.

Förvaltningen har tillsammans med Vård- och omsorg ansvar för huvudprocessen: Främja hälsa och tillgodose behovet av vård och sociala tjänster.

Under året har följande ledningsprocesser i vårt redan befintliga ledningssystem upprättats och/eller reviderats:

 • uppdragsdialog
 • budgetfördelning
 • budgetuppföljning
 • löneöversyn.

Personal – en nyckel till framgång

Vi är beroende av personal med rätt kompetens för sitt uppdrag för att vi ska kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet.

Därför har vi gjort ett arbete med att ta fram en handlingsplan som innehåller strategiska val för att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Bland annat har följande utvecklingsområden och framgångsfaktorer identifierats

 • administrativt stöd
 • marknadsföring
 • rimlig arbetsbelastning
 • chefutveckling
 • lönebildning.

Projekt för att sänka sjuktalen

Vi har också tillsammans med Vård & Omsorg, initierat ett projekt för att satsa på hälsofrämjande insatser på både individ-, organisation och ledningsnivå. Projektet heter Hållbart arbetsliv och syftar till att sänka sjuktalen som orsakats av psykisk ohälsa.

Granskning av vår interna styrning och kontroll

Kommunens revisorer har med stöd av PwC genomfört granskning av samtliga nämnders interna styrning och kontroll . Två viktiga förbättringsområden framträdde. Dessa rörde kompetensförsörjning i form av tillgång till personal med rätt kompetens inom myndighetsutövningen samt det interna arbetet med ekonomistyrning och ekonomiuppföljning.

Internkontroll

Nämnden beslutar varje år om områden som ska ingå i årets interna kontroll. De områden som beslutats har tagits fram genom en riskanalys. Resultatet av internkontrollen visade på fungerande rutiner inom de flesta utpekade områden.

Synpunkter och klagomål

Det finns 17 klagomål och synpunkter från enskilda registrerade under året. Vissa har inkommit direkt till verksamheten, andra har kommit till vår tillsynsmyndighet IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som sedan skickat det vidare till oss. Av de klagomål som inkommit till IVO har de valt att inleda tillsyn i två ärenden. I ett ärende avslutade IVO utan kritik efter att nämnden yttrat sig. I ett ärende inväntar vi beslut under våren 2017.

Avvikelser och lex Sarah

När det gäller rapporter med stöd av lex Sarah har fyra sådana kommit in under året. Vi har utrett samtliga men har inte bedömt någon som ett allvarligt missförhållande som krävt anmälan till IVO.

Stor tillgänglighet genom kontaktcenter

Vi har ett Kontaktcenter i kommunen. Tanken är att vi genom Kontaktcenter ska ha en väg in för de som vill kontakta kommunen. Efter kontorstid kan du kontakta socialjouren i akuta ärenden.