Kvalitetsberättelser för Social & Arbetsmarknad

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Kvalitetsberättelsen är en övergripande årlig redovisning som ger en samlad bild av kvaliteten i vår verksamhet. Den ger ingen fullständig beskrivning av vårt arbete inom Social & Arbetsmarknad men ger en indikation på det fokus vi haft det senaste året. Den säger också något om våra styrkor och utvecklingsområden inför framtiden.

Miniräknare

Berättelsen är ett viktigt underlag för hur vi ska styra verksamheten framöver. Den gör det också möjligt för brukare, medborgare, politiker och övriga intresserade att få insyn i vår verksamhet och hur väl vi utför vårt uppdrag.

På den här sidan sammanfattar vi innehållet i kvalitetsberättelsen.

Här läser du kvalitetsberättelsen för Social & Arbetsmarknad 2018 i sin helhet
Här läser du kvalitetsberättelsen för Social & Arbetsmarknad 2017 i sin helhet
Här läser du kvalitetsberättelsen för Social & Arbetsmarknad 2016 i sin helhet.

Patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelse 2018 för Social Arbetsmarknad

Övergripande kvalitets- och utvecklingsfrågor

Social & Arbetsmarknad har haft ett ledningssystem för kvalitet sedan 2014. Med anledning av införande av ett kommungemensamt ledningssystem ”Vårt arbetssätt”, har omfattande arbete gjorts för att konvertera och samordna dessa.

Förvaltningen har tillsammans med Vård- och omsorg ansvar för huvudprocessen: Främja hälsa och tillgodose behovet av vård och sociala tjänster.

Granskning av intern styrning och kontroll

Lidköpings kommuns revisorer har under året, tillsammans med PwC, genomfört en övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna styrning och kontroll. Utifrån analys av webbenkätens resultat har nämnden valt att planera för fortsatta åtgärder inom följande huvudområden:

 • Tydlighet i roller och ansvar
 • Gemensam omvärldsbevakning
 • Tillit och förtroende
 • Fortsatt arbete med redan pågående förbättringsarbeten

Personalen är en nyckel till framgång

Vi är beroende av personal med rätt kompetens för sitt uppdrag för att vi ska kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet.

Förvaltningen har inte haft några betydande pensionsavgångar under året och heller inte haft svårt att rekrytera personal med kompetens för uppdraget.

Vid tillsyn av verksamheterna inom stödboende och HVB påtalades kompetensbrister utifrån lagkrav. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan med syftet att samtlig personal uppfyller lagkraven inom första halvåret nästa år.

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har under åren medvetet arbetat med att öka antalet registrerade klagomål och synpunkter vilket har gett resultat. Mellan åren 2016 – 2018 har antalet registrerade klagomål och synpunkter fördubblats.

Förvaltningen har också arbetat aktivt med att förbättra på vilket sätt förvaltningen utreder klagomålen. Vid granskning av klagomålen som inkommit under året är bedömningen att utredningarna i stort har blivit bättre. Den blankett som tagits fram inom förvaltningen under året bedöms ha varit till stöd i arbetet.

Avvikelser och rapporter med stöd av lex Sarah

Under året har elva händelser rapporterats i verksamheten vilket är något fler än året innan.

Nio händelser har bedömts som missförhållanden varav två så allvarliga att de omfattas av anmälningsskyldigheten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I båda fallen har IVO meddelat att de var nöjda med nämndens utredning och avslutat ärendet.

ANDT

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak.

TIS, Tillståndsenheten i Samverkan, Lidköping ansvarar för sexton kommuner:
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Vårgårda och Lidköping.

Alkohol

Tillsynsbesöken har ökat under året till 104 st. Anmärkningarna har skett muntligen och tillrättavisningar och åtgärdats omedelbart. En erinran har skett.

Narkotika

Trenden är att narkotika ökar i samhället och på restaurangerna. KMK, Krogar Mot Knark har haft tre möten och ser att trenden håller i sig med mycket mer narkotika på våra krogar, som speglar Lidköping som samhälle.

Doping

Antidopingarbete sker tillsammans med sex gym och en förening i Lidköping. Vi har en antidopningsgrupp som har varit med på två träffar under året.

Man letar efter en ny väg att gå i detta ämne och det kommer att ske under 2019.

 Tobak

Det finns 33 försäljningsställen för tobak och vi har genomfört 31 tillsyner under året. Anmärkning har skett på två försäljningsställen.

Receptfria läkemedel

Vi utför tillsyn åt Läkemedelsverket. I kommunen har vi 19 st försäljningsställen för receptfria läkemedel och alla har fått tillsyn utan anmärkning

 

 

 

Arbetsmarknad och sysselsättning

Uppdraget är att arbeta för att medborgare ska kunna försörja sig själva genom arbete eller studier men också att erbjuda möjligheter till varaktig sysselsättning.

Samverkan

I samverkan med bland annat Utbildningsförvaltningen så driver förvaltningen Ung Arena, som riktar sig till personer i åldersintervallet 16 – 29 år. Ung Arena är en samverkansarena där samarbetet syftar till att erbjuda unga Lidköpingsbor stöd för att nå arbete/studier och därmed minska ungas arbetslöshet.

Genom Samordningsförbundet Västra Skaraborg deltar kommunen i ESF-projektet Level Up. Projektet syftar till att nå unga i ålder 20-29 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och där målet är att sträva efter självförsörjning och bättre mående.

Brukarinflytande

Genom följeforskning både i Level Up och Ung Arena ges deltagare direkt möjlighet att vara med och påverka verksamhetens innehåll.

Resultat av insatser

Projektet Level Up följs upp av följeforskare och vid delredovisning under 2017 sammanfattas följande om resultat och effekter: ”Trots många deltagares utsatthet och komplexa behov så genererar projektet tydliga resultat. Sammanlagt 16 av 35 avslutade deltagare, 46 procent, har avslutats till studier eller arbete”.

Även Ung Arena som helhet samarbetar med följeforskning via Högskolan i Väst. Bland annat konstateras genom personalens upplevelser att Unga Arena bidragit till kortare kartläggningstider, enklare samverkan och kortare väg till arbete och studier för unga i verksamheten.

Utvecklingsområden 2019

 • Utveckla kunskap och verktyg för systematisk uppföljning genom pilotprojekt i verksamheten.
 • Utvecklingsarbete kring statistik och uppföljning i AME-modulen i procapita för att underlätta uppföljning.
 • Omorganisering av enheten med ett tydligt effektiviseringskrav.
 • Införande av nya arbetssätt för att få fler individer att gå mot arbete eller studier.

Budget och skuldrådgivning

Budget- och Skuldrådgivningen är en lagstadgad kommunal verksamhet. Lidköpings kommun tillhandahåller budget- och skuldrådgivning till invånare i Lidköping, Götene, Grästorp och Skara kommun. Huvuduppdraget är att ge råd och stöd till skuldsatta privatpersoner.

Tack vare riskanalys har nu verksamheten en mottagningstelefon

Till följd av högt antal ärenden och eftersom en medarbetare i verksamheten varit sjukskriven under första halvåret av 2018 har arbetsbetsbelastningen varit hög och det har under året funnits risk för försämrad kvalitet i form av tillgänglighet och service i verksamheten. Efter riskanalys vidtogs åtgärder i form av införande av mottagningstelefon och förbättring av rutiner för bokning av nybesök.

Förebyggande och uppsökande arbete gör skillnad

Som ett led i det förebyggande och uppsökande arbetet har Budget- och skuldrådgivningen under året genomfört informationsinsatser som varit riktade till särskilda grupper inom förvaltningen som exempelvis deltagare på Rådgivnings-centrum.

Skriftliga mål och riktlinjer antogs i början av 2019

Det finns upprättade processer och rutiner för att säkra verksamhetens kvalitet. Budget- och skuldrådgivningen arbetar i enlighet med Konsumentverkets rekommendationer som syftar till att säkra kvalitet och enhetlighet mellan kommuner. Under 2018 har skriftliga mål och riktlinjer för verksamheten tagits fram. Dessa är antagna av Social- och arbetsmarknadsnämnden i januari 2019.

Brukarundersökning med goda resultat

Budgetskuld

Utvecklingsområden 2019

 • Utveckla arbetet med att förebygga överskuldsättning.
 • Öka kännedomen om vår verksamhet så att vi når fler individer genom vårt förebyggande arbete så att färre personer blir och förblir överskuldsatta.
 • Utveckla informationsinsatser genom att erbjuda föreläsningar och studiecirklar via kommunens Kom i Form utbud samt vara en del i förvaltningens vräkningsförebyggande arbete.

Daglig verksamhet och sysselsättning SoL

Social & Arbetsmarknad verkställer daglig verksamhet för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningen erbjuder även sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) till personer som på grund av långvarig psykisk funktionsnedsättning inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande.

Strax över 100 personer har haft daglig verksamhet under året. Ca 20 av dessa är placerade på externa arbetsplatser (företag eller organisationer), så kallad individuell placering.

Fortsatt arbete med processer och rutiner

Under året har processkartläggning och rutinbeskrivningar tagits fram när det gäller så kallad Individuell placering, det vill säga placering i daglig verksamhet på en extern arbetsplats.

Samverkan

Med anledning av att Intern service är ansvarig för ett projekt där de arbetar med att samordna förvaltningarnas bilhantering har ett samarbete startat upp för att säkerställa fortsatt sysselsättning för våra deltagare på Gulkremlan. På Gulkremlan tar vi idag emot 12 bilar i veckan från Vård & Omsorg för skötsel in- och utvändigt.

Nytt samarbete har skapats med Tolsjö äldreboende sedan i höst där Bräddegårdens servicegrupp kommer utföra hämtning av medicin samt körning av prover två gånger i veckan.

Brukarundersökning för den dagliga verksamhet som är placerad på Social & Arbetsmarknad

 

Lidköping i jämförelse med andra

När det gäller brukarbedömningar i daglig verksamhet har Lidköping ett högre resultat i brukarundersökningen inom alla kvalitetsområden än snittet för alla kommuner med undantag från frågan om du vet vart du ska vända dig om något är dåligt med den dagliga verksamheten.

Utvecklingsområden 2019

 • Arbete med resultatet av brukarundersökningarna.
 • Säkerställa att brukare känner till vart de ska vända sig vid klagomål på verksamheten.
 • Kompetensutveckling utifrån kompetenskartläggningen.

Ekonomiskt bistånd

Huvuduppgiften är att stödja den enskilde att nå självförsörjning och i avvaktan på det pröva den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd.

Antagna processer och rutiner under året

Förhöjt försörjningsstöd med hänsyn till barnperspektivet. Social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit flera ändringar i delegationsordningen under året bland annat avseende beslut i fråga om dödsbohandläggning och eftergift av ersättningsskyldighet.

Intern samverkan med goda resultat

Samverkan mellan socialsekreterare med ansvarar för ekonomiskt bistånd och personal vid Ung Arena har fungerat väl under året. Två socialsekreterare från Ungdomsteamet på Ekonomienheten har regelbundet varit representerade på Ung Arena för att samordna insatser runt den enskilde och för att underlätta en väg in för den unge vuxne.

Även samverkan mellan socialsekreterare och andra delar av Arbetsmarknadsenheten har fungerat väl under året. Arbete har pågått med att remittera fler brukare till AME.

Intensiv externt samarbete gör skillnad

Ett av Ekonomienhetens uppdrag under 2018 har varit att utveckla samverkan med sjukvården och andra aktörer för att minska antalet långtidssjukskrivna beroende av ekonomiskt bistånd. Exempel på samarbeten under året:

 • Aktivt samarbete med vårdcentralerna för att minska sjukskrivningstider. Samarbetet har fungerat mycket bra och underlättat arbetet med individärenden.
 • Fler konsultationer, avstämningsmöten och SIP:ar tillsammans med vården jämfört med tidigare år.
 • Fler arbetsrehabiliterande åtgärder än tidigare år.
 • Projekt Nystart 2.0 som är ett samarbete mellan medborgarskolan, Försäkringskassan och ESF-rådet i syfte att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden.
 • Lärandemöte tillsammans med Försäkringskassa, Vuxenpsykiatriska mottagningen, Arbetsförmedlingen och Närhälsan med syfte att undvika att personer hamnar i kläm mellan myndigheter.

Resultat av egenkontroll

Väntetiderna från första kontakt till en tid för ett första nybesök har ökat något under året på grund av minskad bemanning pga sjukskrivningar, deltidsarbete och ökat antal nybesök.

Tillgängligheten har ökat med hjälp av e-ansökan

Antalet e-ansökningar uppgick i december månad till 152 st vilket motsvarar 57 %. I en tidmätning framkom att tiden det tagit att behandla en ansökan nästintill halverats tack vare e-ansökan.

I intervju med personer som använder tjänsten framkom att de tycker att tjänsten fungerar mycket bra. Några av fördelarna som nämns är ”skönt att slippa gå till socialkontoret varje månad”, ”skönt att slippa lämna in papper”, ”enkelt”, ”tillgänglighet” och ”ingen behöver se att jag ansöker om ekonomiskt bistånd”. Några utvecklingsområden som nämndes var otydliga rubriker, lite svårt att hitta ansökan om kommunens hemsida samt ibland har tjänsten krånglat.

Vid intervjuer av sökande som inte använder sig av tjänsten framkom bland annat osäkerhet, vet ej ur man gör, avsaknad av dator eller telefon samt språksvårigheter som grund till varför man inte använder tjänsten.

Utvecklingsområden 2019

 • Automatisera ansökningsprocessen ekonomiskt bistånd ytterligare
 • Ökat antal användande av e-tjänst

Familjehemsvård

Samverkan kring familjehemsplacerade barn

 • Samverkan i form av Skolfam har ersatts av en ny form av samarbete mellan Barn & Skola och Social & Arbetsmarknad.
 • Fortsatt samarbete med biblioteket – bokpaket till familjehemsplacerade barn.

Granskning av familjehemsutredningar

Granskning har genomförts av samtliga nya familjehemsutredningar gjorda under 2018 (12 st) utifrån IVO:s tillsynsmall för familjehemsvård. Bedömningen är att utredningarna i hög grad motsvarar de krav som ställs. Vid ett tillfälle saknas ett avtal och vid ett tillfälle har inte bedömning om familjehemmets allmänna förutsättningar gjorts. Observera att referenstagning inte är med i IVO:s mall.

I fråga om våld, annan brottslighet, missbruk eller andra omständigheter i familjehemmet som kan äventyra ett barns trygghet och säkerhet uppmärksammas detta i samtliga nya familjehemsutredningar. Dock saknas uttryckligen benämning om våld och droger i 8 av 12 fall.

Granskning av placerade barns akter

Egenkontroll har gjorts av dokumentationen under 2018 i samtliga 35 barnakter som hade en pågående insats i januari 2019. De visade bland annat:

 • I ca 25 % av ärendena har inte nämnden övervägt och tagit ställning till om barnet kan placeras hos anhörig eller annan närstående.
 • Övervägande om fortsatt vård enligt 6 kap 8 § SoL har gjorts inom tidsgränser i samtliga ärenden.
 • I princip i samtliga ärenden har den utsedda soc.sekr besökt barnet i familjehemmet flera gånger under senaste året.

Se Kvalitetsberättelsen för fler resultat.

Avvikelser och klagomål

Verksamheten har goda rutiner för registrering av klagomål och synpunkter.

Lex sarah-rapport från verksamheten har visat på brister i registerkontroll av familjehemsföräldrar och enskilda samtal med barn placerade i familjehem. En handlingsplan med förbättringsåtgärder pågår.

 

Familjerådgivning

Familjerådgivningens uppdrag är att erbjuda samtal för kommunikationssvårigheter och konflikter i relationer, förändring och förbättring av relationer, separationsarbete samt krisbearbetning i samband med separation. Målgruppen är par, ensamstående och familjer i Lidköping, Skara, Essunga, Vara, Götene och Grästorp.

Sammanlagt har 969 samtal genomförts under året vilket är färre än 2017 då det var 1187. De flesta kontakterna avslutas efter 2-4 samtal.

Utvecklingsarbeten under året som gått

För att förbättra tillgängligheten har Familjerådgivningen tillsammans med förvaltningens IT-utvecklare fortsatt arbetet mot ett digitalt bokningssystem. När självserviceplattformen finns på plats kommer Familjerådgivningen vara först i kommunen med att erbjuda besökarna detta under 2019.

Familjerådgivningen har under året funnit och påbörjat implementering av instrumentet FIT – Feedback informed treatment. Med FIT blir det möjligt att kontinuerligt och i nära samarbete med besökarna följa upp förändring, resultat och kvalitet i samtalsbehandlingen och är på så sätt till nytta för både brukare och verksamhet.

Brukarundersökningen visar goda resultat kring tillgänglighet och bemötande

Familjerådgivningen

Utvecklingsområden 2019

 • Fortsatt arbete med att implementera FIT som verktyg i det dagliga arbetet.
 • Öka tillgängligheten med möjlighet för besökare att själva boka tid genom kommunens självservice.
 • Fortsatt fördjupat arbete med våld i nära relationer.
 • Utveckla det utåtriktade/uppsökande arbetet på nya sätt.

 

Familjerätt

Vi erbjuder familjerätt för invånare i Lidköping, Essunga, Grästorp, Skara, Vara och vissa delar för Götene.

Samverkan med andra

Under 2018 har familjerätten tillsammans med Elevhälsan startat upp gruppverksamheten ”Skilda Världar”.  Gruppen vänder sig till barn i Lidköping mellan 7-12 år som har föräldrar i konflikt. Under året har det funnits ett stort behov så tre grupper har genomförts med totalt 18 barn . Barnen utvärderingar visar att barnen upplevt att de trivts i gruppen och att det som görs i gruppen är bra. Barnen tycker också att gruppträffarna har varit till hjälp för dem och att de har lärt sig mycket nytt i gruppen.

Resultat av egenkontroller

Årets brukarundersökning visade att några föräldrar har på grund av resultatet av samarbetssamtalen avstått med att vända sig med en stämning till Tingsrätten. Några föräldrar tror inte att barnet/barnen har märkt någon positiv skillnad efter att föräldrarna har gått i samarbetssamtal. Huvuddelen av föräldrarna tycker trots allt att samtalen lett till en positivt och förbättrad situation för barnet/barnen. De allra flesta föräldrar tycker att stödet via samarbetssamtal gör stor skillnad för hur de samarbetar med sin före detta partner. Brukare är mycket nöjda över bemötandet.

Muntliga synpunkter omhändertas enligt rutin

Under hösten har arbetsgruppen arbetat aktivt med att dokumentera inkomna muntliga synpunkter som en del av förbättringsarbetet.

Utvecklingsområden 2019

 • Vi har nyligen börjat erbjuda vissa föräldrar att deras barn kan få en samtalsserie med stödjande samtal med familjerättssekreterare. Materialet kallas Hanna & Theo och är utformat av Rädda barnen. Samtalsstödet sker parallellt med att föräldrarna går i samarbetssamtal. Under 2019 kommer vi jobba vidare med detta samtalsmaterial.
 • Under 2019 kommer fortsatt fokus vara att följa upp familjer/barn efter en dom.
 • Vi kommer sträva efter att digitala tjänster för att göra familjerättens stöd mer tillgängligt.

Hemlöshet

Socialtjänstlagen saknar bestämmelser som ger bostadslösa en allmän rätt att få en bostad av socialtjänsten. Endast tre grupper kan sägas ha en lagstadgad allmän rätt till bostad. Dessa är personer med funktionshinder, äldre som inte klarar sitt boende och personer som har permanent uppehållstillstånd och har blivit anvisade till kommunen.

Personer som blir vräkta har ofta mycket svårt att åter komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Att förebygga vräkningar är därför en viktig del i det samlade arbetet mot hemlöshet. Vi har en boendesamordnare som arbetar direkt med stöd till personer som har svårigheter att behålla sin bostad.

Öppna jämförelser kring hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Lidköpings kommun får ett blandat resultat i mätningen. Lidköping uppfyller inte kvalitetsindikatorn när det gäller att ha en kommunövergripande plan mot hemlöshet och förvaltningen bedriver inte ett uppsökande arbete för akut hemlösa i den mening som mätningen avser. Förvaltningen får positiva resultat avseende uppsökande arbete för personer som riskerar att förlora sin bostad samt vissa särskilt utpekade rutiner. Lidköping har tidigare saknat tillgång till rekommenderade metoder som bostad först eller vårdkedja men har under året utvecklat det sistnämnda.

Lidköping i jämförelse med andra

Lidköping har fler hemlösa än de flesta jämförbara kommunerna enligt resultatet av kartläggningen. Till viss del kan antalet skilja sig åt beroende på hur mätningen har tolkats.

Utvecklingsområden 2019

 • Fortsätta utveckla arbetet med vårdkedja.
 • Utveckla det vräkningsförebyggande arbetet.

 

HVB och Stödboende

Under året har antalet ensamkommande barn och unga på HVB och stödboenden fortsatt att minska. I takt med att det blivit lediga platser har verksamheten ställt om till att erbjuda HVB och stödboende till andra ungdomar.

Resultat av tillsyn

Tillsyn vid Annagatan HVB, Galathea stödboende samt Orion stödboende visade inte på några brister i de delar som IVO granskade.

När det gäller Athena stödboende har IVO gjort en riktad tillsyn under året med utgångspunkt från ett klagomål från en anhörig. Tillsynen visade på flera brister avseende bemanning, brister i personalens kompetens i förhållande till att verksamheten förändrat målgruppen. Brister avseende att utföra individuellt anpassade insatser då det saknats vård- och genomförandeplaner samt vissa brister i kommunikation på enheten om nya inskrivna.

Verksamheten har vidtagit förbättrande åtgärder för att komma tillrätta med bristerna och IVO har avslutat ärendet.

Polisen har genomfört en husrannsakan vid Athena med anledning av misstanke om narkotikainnehav hos ungdomar på boendet. Vid husrannsakan bekräftades att två ungdomar hade narkotika.

Personal- och kompetensförsörjning

Den kompetenskartläggning som genomförts vid Annagatan visar brister i kompetens i förhållande till föreskrifter och allmänna råd om kompetenskrav vid Hem för vård eller boende (HSLF-FS 2016:55). En plan har tagits fram och särskilda medel har avsatts i syfte att höja kompetensen hos personalgruppen.

Athena, Galathea, Orion har samma personalgrupp som roterar mellan de olika stödboendena. Vid tillsyn från IVO bedömdes att personalens samlade kompetens ger förutsättning för trygg och säker vård men att en del i personalen har låg utbildningsnivå.

Även arbetsmiljöverket ansåg vid inspektion i juni att verksamheten hade brister när det gällde personalens kunskaper och stöd att utföra sitt arbete.

Under året har personalgruppen gått interna utbildningar i lex sarah, information om droger och traumamedveten omsorg. Arbetsgruppen har haft regelbunden ärendehandledning sedan hösten.

Utvecklingsområden 2019

 • Åtgärda brister i personalens kompetens för att leva upp till 8 kap 2 § HSLF-FS 2016:56.
 • Säkerställa att alla inskrivna har en aktuell genomförandeplan.
 • Öka brukardelaktigheten i verksamheten.
 • Fortsätta att utveckla den sociala dokumentationen, särskilt med hänvisning till måluppfyllelse i insats.
 • Ta fram, säkerställa och implementera för verksamheten viktiga rutiner med utgångspunkt i socialstyrelsens föreskrifter samt arbetsmiljöverket.

Missbruks- och beroendevård

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att människor med missbruk och beroende får vård och behandling. Vi har också ansvar för att tidigt upptäcka riskbruk och missbruk.

Nya ansvarsområden

Under året har Lokal överenskommelse för Trepartssamverkan återigen reviderats, då område spel kommit till. Överenskommelsen avser samarbete och samordning av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk av alkohol/droger/spel om pengar. Avtalet reglerar samverkan mellan kommunen och öppen- och slutenvårdspsykiatrin, Närhälsan och Hamnstadens vårdcentral.

Eftersom området spel tillkommit till verksamheten har vi under 2018 implementerat ett screeningsinstrument för spel. Detta för att förebygga att ett riskbruk övergår till ett beroende/missbruk och vid behov kunna erbjuda rätt insats tidigt. I en första screening svarade 70,6 procent nej på samtliga frågor (ett ja indikerar risk för missbruk).

Under året har två individer ansökt om insatser för spelmissbruk och sex individer har fått råd- och stödsamtal för spelmissbruk.

Brukarundersökning

Rdgivningscentrum

Systematisk uppföljning via ASI och U-båt

Verksamheten arbetar med systematisk uppföljning i utifrån resultat av ASI- intervjuer och uppföljning genom så kallad U-båt. Under året har 75 avslutade insatser för 48 klienter.

Utvecklingsområden 2019

 • Mer individstatistik i ASI och U-båt för att kunna följa upp och utveckla analys när det gäller resultat av insatser.
 • Utveckla brukarmedverkan

 

 

 

Social Barn- och ungdomsvård

Socialtjänsten har ett ansvar att stödja, hjälpa och skydda barn som riskerar en ogynnsam utveckling. Lidköping arbetar aktivt med insatser för att förebygga och förkorta placeringar av barn och ungdomar.

Internt samarbete

För att förhindra och förkorta placeringar har arbetet fortsatt i den interna PRIO-gruppen. I gruppen följs ärenden genom tätt samarbete och uppföljning och väljs ut utifrån en riskbedömning .

Externt samarbete

Inom mottagningsgruppen har ett aktivt arbete fortsatt för att skapa relationer med anmälningspliktiga verksamheter och vara tillgängliga för råd och stöd.

Nätverkslaget

För att samordna insatser och nätverk runt den enskilde har förvaltningen sedan ett par år särskilda nätverksledare anställda. På grund av neddragningar med en tjänst är det sedan hösten endast en nätverksledare anställd. Nätverksledarna arbetar både med att samordna SIP-möten och nätverksmöten och servar hela förvaltningen.

Den satsning som initierades under 2017 där nätverksläget utökade tillgängligheten genom att erbjuda samordningsmöten som serviceinsats har avslutats under året till följd av neddragningen i verksamheten. Det innebär att Lidköpingsbor som är i behov av att få sina insatser samordnade inte längre kan vända sig till Nätverkslaget direkt med begäran om stöd utan behöver återigen gå genom en tjänsteperson inom förvaltningen.

Resultat av egenkontroller

Enheten har under året arbetat med att minska utredningstider och att utreda mer effektivt genom att utveckla utredningsplaneringen och jobba tidssmart. Detta har gett utslag i jämförelsen i KOLADA.  Se Kvalitetsberättelsen i helhet.

Rättssäker myndighetsutövning

Internkontroll under året när det gäller att låta barn komma till tals inför beslut visar att verksamheten i hög grad samtalar med barn i utredningar.

Internkontroll när det gäller uppföljning av placerade barn placerade vid HVB visar att den pågående implementeringen av BBIC stöddokument för uppföljning vid placering ger resultat och att utveckling i förhållande till målen blir tydligare även om det fortsatt är ett utvecklingsområde.

Avvikelser

Enheten som handlägger barn och unga har goda rutiner när det gäller att registrera klagomål och synpunkter samt rapportera avvikelser och missförhållanden.

Vid sammanställning och analys av dessa framkommer att det varit återkommande brister inom följande delar: hantering av handlingar som skickats till fel part (2 st) Brister i kommunikation med den enskilde och brister i kommunikation med samverkanspart ex. BUP (4 st).

Utvecklingsområden 2019

 • Fortsatt utvecklingsarbete gällande mål och uppdrag
 • Utveckla delaktighet för klienten

 

 

 

Stöd till nyanlända

Social & Arbetsmarknad ansvarar för att erbjuda bostad till de nyanlända som blir anvisade till kommunen av Migrationsverket. Inom vårt uppdrag ingår bosättning samt praktiskt råd och stöd under de första två åren i Sverige.

Samarbete med andra

Under året har kommunen tecknat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan avseende nyanländas etablering (DUNA-överenskommelsen). Syftet med överenskommelsen är att korta etableringstiden.

I samarbete med AB Bostäder har nyanlända även i år erbjudits den så kallade Boskolan. Den Bankskola som tidigare erbjudits nyanlända har däremot legat nere under hösten på initiativ av banken.

Integrationshandläggarna har under året deltagit i regelbunden samverkan med Länsstyrelsen och nätverk med andra integrationshandläggare för erfarenhetsutbyte.

Brukarundersökning

Integration

Klagomål och synpunkter

Vid sammanställning av klagomål och synpunkter under året framkommer återkommande klagomål kopplat till bostäder både i brukarundersökning och i övriga klagomål. Klagomålen handlar främst om storleken på bostaden, hyreskostnaden och upplevelsen av att bo segregerat när många nyanlända bor på samma ställe.

Utvecklingsområden 2019

 • Mål att lämna de tillfälliga boendelösningarna.
 • Öka fokus på DUNAN och arbetsspåret för nyanlända.
 • Arbeta med avgränsningar i uppdraget ex. vid anknytningar.

 

 

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Social & Arbetsmarknad ansvarar för boende i särskilda boendeformer och boendestöd för målgruppen samt övriga insatser som ledsagning och kontaktperson.

Samverkan intern och externt

Eftersom myndighetsutövningen för personer med funktionsnedsättning är organiserad inom Vård & Omsorg medan ansvar för verkställighet av insatser för målgruppen är inom Social & Arbetsmarknad krävs ett tätt samarbete mellan handläggare och enhetschefer. För att säkerställa detta sker möten varannan vecka.

De nya bestämmelserna om trygg och säker utskrivning från slutenvård trädde i kraft 1 januari 2018. Under året har också det digitala planeringsverktyg för överlämning mellan kommun och region SAMSA kommit i drift. SAMSA har bidragit till bättre samordning kring enskilda.

Karpen

Ett stort arbete under året har varit att förbereda det nya särskilda boendet Karpen som beräknas vara färdigt 1 april.

Tillgänglighet

När det gäller boendestöd i ordinärt boende är väntetiden något längre för verkställighet från ca 1 vecka till ca två veckor 2018.

När det gäller tillgänglighet till särskilt boende LSS finns stora svårigheter att tillgodose behoven och det finns personer som står i kö.

Öppna jämförelser

Samtliga brukare vid de enheter som ingår i undersökningen har en aktuell genomförandeplan. När det gäller målet att den enskilde ska ha varit delaktig i upprättande av planen är det liksom tidigare år något sämre men fortfarande högt.

Risker i verksamheten

Genom riskanalyser har verksamheten identifierat att det finns risker med att myndighetsutövning och verkställighet befinner sig i två olika nämnder. För att överbrygga riskerna sker tätt samarbete genom möten varannan vecka mellan myndighet och verkställighet.

Verksamheten har även identifierat risker med att riktlinjerna för boendestöd är breda och på så sätt svårtolkade vilket skapar gränsdragningsproblem mellan hemvård och boendestöd i vissa fall. Detta överbryggas genom dialog mellan verksamheterna.

Att funktionshinderområdet är delat på två nämnder försvårar möjligheten till genomförande av viss kvalitetsuppföljning och jämförelser av kvalitetsindikatorer med andra kommuner.

Utvecklingsområden 2019

 • Granska genomförandeplaner och arbeta med utveckling av den sociala dokumentationen.
 • Översyn av processen särskilt boende LSS och särskilt boende SoL

Personliga ombud

Förvaltningen ansvarar för verksamheten Personligt ombud för kommunerna Lidköping, Skara och Götene.

Personligt ombud är ett frivilligt, kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med långvariga och omfattande psykiska funktionsnedsättningar. Ett personligt ombud är stöd i kontakt med myndigheter och se till att den enskilde får sina lagliga rättigheter tillgodosedda.

Sammanlagt har 119 personer haft stöd av personligt ombud under 2018.

Vid behov av prioriteringar har personligt ombud en beslutad prioriteringsordning där personer med svår psykisk funktionsnedsättning som inte har etablerade professionella kontakter prioriteras.

Identifierade systembrister under året

De systembrister hos myndigheterna som personliga ombud upptäcker i sitt arbete rapporterats till styrgruppen för personliga ombud.

Tillgänglighet:

 • Telefontiderna fungerar inte, kö eller ingen som svarar och är ofta förlagda på morgonen då flera klienter inte startat sin dag.
 • Det är svårt att få tid hos behandlare, oklart om man står i kö eller i vilken kö man står och hur lång den förväntad väntetid är.
 • Kontaktvägarna är mer och mer digital vilket flera klienter inte är bekväma med.
 • Kontinuiteten i kontakten med myndigheter och sjukvård är ibland låg, då det råder stor rörlighet och svårigheter att tillsätta vissa tjänster.

Samverkan:

 • Har många olika kontakter och blir bollad i mellan de olika aktörerna.

Bemötande:

 • Bristande förståelse för klientens funktionsnedsättning
 • språkförbistringar
 • oklarheter i vem som kan ge stöd ex specialistpsykiatrin/vårdcentralen/ kommun eller AF/FK

Utvecklingsområden 2019

 • Att systembrister som upptäcks av personliga ombud tas upp i lokala trepartsgruppen.

Våld I nära relationer

Socialtjänsten har ansvar för att personer som lever med, eller har levt med, våld i nära relationer får det stöd och den hjälp som de behöver för att kunna leva ett bra liv.

Intern och extern samverkan

För att säkerställa och följa upp intern samverkan träffas representanter från Familjerätt, Barn- och ungdomsenheten, Ekonomienheten, Vuxenenheten och Källan regelbundet, dock har det pga sjukfrånvaro enbart skett under hösten 2018, vid tre tillfällen.

Förvaltningen har identifierat vilken extern samverkan som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet.

Metodutvecklare bjuder regelbundet in lokala representanter från polis, sjukvård, tandvård, kyrka, elevhälsan, kvinnojouren Linnean, Brottsofferjouren till samverkan. Vid denna samverkan medverkar även Folkhälsoplanerare och Utvecklingsledare för Sociala frågor från Kommunstyrelsens verksamheter. Detta har skett fyra ggr under året.

Egenkontoller

Internkontroll avseende rutin för skyddade personuppgifter visade att rutinen efterföljts i 13/16 ärenden. Detta kommer fortsatt vara ett internkontrollområde 2019. 

Egenkontroll av 18 vuxenärenden för att se i vilken utsträckning det finns en dokumenterad bedömning och/eller ett dokumenterat samtal kring skydd och säkerhet. Resultat visade att det fanns i 17/18. I den där det saknades bedömning var personen inte nåbar.

Avvikelser

Sammanställning av lex sarah-rapporter (1 st) under året visar på behov av att utveckla samverkan och förtroende vid anmälningssituationer då barn bevittnat våld. Ett klagomål har också inkommit från ett skyddat boende då det dröjt innan en person fått tillgång till id-handlingar. Klagomålet har resulterat i att verksamheten skapat en rutin för detta.

Öppna jämförelser

Lidköpings kommun uppfyller i stora delar de utpekade kvalitetsindikatorerna på området. De områden som visar på lägst resultat i Öppna jämförelser är området Helhetssyn och samordning där extern samverkan brister vilket vi sedan mättillfället har återupptagit. Även området Kunskapsbaserad verksamhet har bristande resultat på grund av avsaknad av systematisk uppföljning.

Utvecklingsområden 2019

 • Formalisera extern samverkan genom ett samverkansavtal.
 • Upparbetning och implementering av process Hedersrelaterat våld.
 • Utforska möjligheten till att forma ett ”Våldsteam”, göra studiebesök.
 •  Arbeta med systematisk uppföljning i våldsärenden.

 

 

Öppenvård Barn och Unga

Intern samverkan

Öppenvården är en viktig och aktiv del i att den interna samverkan för att förhindra och förkorta placeringar och arbetat fortsatt i den så kallade PRIO-gruppen. I gruppen följs ärenden genom tätt samarbete och uppföljning och väljs ut utifrån en riskbedömning.

Kunskapsbaserad verksamhet

När det gäller tillgång till forskningsbaserade metoder används det i förvaltningens familjebehandlingsarbete många olika metoder och flera av dem är utvärderade genom forskning med goda resultat som exempelvis:

  • Komet och Förstärkt komet
  • Marte Meo
  • Miljöterapeutiskt arbete
  • COS – Circle of security
  • PYC – Parenting young Children
  • MI – Motiverande samtal.
  • FFT – Funktionell familjeterapi

 

 

 

 

Under året har verksamheten deltagit i två projekt kopplade till forskning vid Karolinska institutet:

Föräldrastödsprogrammet Tryggare barn som riktar sig till föräldrar inom socialtjänsten med orosanmälan om våld eller kränkning mot barn.

Projektet intensiv familjebehandling har pågått under året. Projektet har bedrivits med befintliga resurser. Utvärderingen visar på flera goda resultat och kommer försätta nästa år i samma anda.

Tidiga insatser

Familjecentralen har under året haft flera gruppverksamheter bland annat två grupper med Unga föräldrar. Föräldrarådgivaren deltar också regelbundet i föräldragrupper på samtliga BVC-mottagningar.

Fältverksamheten verkar på struktur, grupp och individnivå med stöd till ungdomar 13-20 år. Under året har fältverksamheten minskat och är sedan sommaren 2,5 tjänster.

På strukturell nivå har Fältverksamheten inom ramen för samverkansavtalet mellan polis och kommun deltagit i föräldramöte som genomförts under april och oktober månad med ca 200 besökare. På gruppnivå har Fältverksamheten har erbjudit sommarsysselsättning för ungdomar i riskzonen samt haft en tjejgrupp i samverkan med fritidsgården i Margretelund. På individnivå har Fältverksamheten följt 86 ungdomar särskilt med riktade uppföljningar (583 st.).

Lidköpings kommun är ansvarig för Medlingsverksamheten för följande kommuner: Vara, Skara, Grästorp, Götene, Essunga och Lidköping. Målgruppen är gärningspersoner mellan 12-21 år. Syftet med medling är att minska de negativa följderna av ett brott. Det innebär ett möte mellan personen som erkänt brottet och den personen som drabbats av brottet. Det har kommit in 24 medlingsärenden under 2018.

Lidköpings kommun bedriver också ett stödcentrum för brottsutsatta där följande kommuner ingår: Vara, Skara, Grästorp, Götene, Essunga och Lidköping. Stödcentrum vänder sig till ungdomar mellan 12-21 som blivit utsatta för brott. Vi erbjuder stöd för att bearbeta brottshändelsen och dess följder. Vi erbjuder också hjälp med att kontakta polis och försäkringsbolag och stöd i förberedelser inför eventuell rättegång. Under året har 2

6 individer fått stöd varav 7 från Lidköping.

Utvecklingsområden 2019

 • Fortsätta utveckla öppenvårdsarbetet för att förhindra och förkorta placeringar, bland annat genom ökat samarbete mellan Källan, Fält, Personstöd, Rådgivningscentrum och socialsekreterare samt genom mer intensivt arbete.
 • Fortsätta utveckla det lättillgängliga stödet så att fler får ta del av det stöd som erbjuds, bland annat genom internetbaserad föräldrakurs. Att prioritera det uppsökande och relationsskapande arbetet bland ungdomar( Fält).
 • Ökad delaktighet och brukarinflytande bland annat genom att intervjua ungdomar i fältverksamheten.
 • Fortsätta mäta resultat av insatser och utveckla arbetet efter resultaten.
 • Fortsätta arbetet med att i samarbete med kommunernas medlare få till stånd fler medlingar.
 • Uppdatera informationsmaterial och informationsvägar om medling och brottsofferstöd.

 

Analys och identifierade förbättringsområden

Vi har analyserat och identifierat våra viktigaste utvecklings- och förbättringsområden genom att framförallt utgå ifrån de kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram. Följande sex områden har lyfts fram för God vård och omsorg i socialtjänsten.

 • Självbestämmande och integritet
 • Helhetssyn och samordning
 • Tillgänglig verksamhet
 • Trygghet och säkerhet
 • Kunskapsbaserad verksamhet
 • Effektiv verksamhet

Vad vi sett och vilka möjligheter vi har att utveckla hittar du i dokumentet som helhet längst upp på sidan.

Social & Arbetsmarknad har haft ett ledningssystem för kvalitet sedan 2014. Med anledning av införande av ett kommungemensamt ledningssystem ”Vårt arbetssätt”, har omfattande arbete gjorts för att konvertera och samordna dessa.

Förvaltningen har tillsammans med Vård- och omsorg ansvar för huvudprocessen: Främja hälsa och tillgodose behovet av vård och sociala tjänster.

Granskning av intern styrning och kontroll

Lidköpings kommuns revisorer har under året, tillsammans med PwC, genomfört en övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna styrning och kontroll. Utifrån analys av webbenkätens resultat har nämnden valt att planera för fortsatta åtgärder inom följande huvudområden:

 • Tydlighet i roller och ansvar
 • Gemensam omvärldsbevakning
 • Tillit och förtroende
 • Fortsatt arbete med redan pågående förbättringsarbeten

Personalen är en nyckel till framgång

Vi är beroende av personal med rätt kompetens för sitt uppdrag för att vi ska kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet.

Förvaltningen har inte haft några betydande pensionsavgångar under året och heller inte haft svårt att rekrytera personal med kompetens för uppdraget.

Vid tillsyn av verksamheterna inom stödboende och HVB påtalades kompetensbrister utifrån lagkrav. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan med syftet att samtlig personal uppfyller lagkraven inom första halvåret nästa år.

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har under åren medvetet arbetat med att öka antalet registrerade klagomål och synpunkter vilket har gett resultat. Mellan åren 2016 – 2018 har antalet registrerade klagomål och synpunkter fördubblats.

Förvaltningen har också arbetat aktivt med att förbättra på vilket sätt förvaltningen utreder klagomålen. Vid granskning av klagomålen som inkommit under året är bedömningen att utredningarna i stort har blivit bättre. Den blankett som tagits fram inom förvaltningen under året bedöms ha varit till stöd i arbetet.

Avvikelser och rapporter med stöd av lex Sarah

Under året har elva händelser rapporterats i verksamheten vilket är något fler än året innan.

Nio händelser har bedömts som missförhållanden varav två så allvarliga att de omfattas av anmälningsskyldigheten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I båda fallen har IVO meddelat att de var nöjda med nämndens utredning och avslutat ärendet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan