Lidköpings kommuns årsredovisning för 2020 för presenterad

2020 års resultat för Lidköpings kommun innebär ett positivt resultat på 253,4 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader, skatter och generella statsbidrag liksom finansnettot har positiva avvikelser jämfört med budget.

Kommunfullmäktiges mål på 1 procent har uppnåtts med råge

Resultatet på 253,4 miljoner kronor motsvarar 10,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att kommunfullmäktiges mål på 1 procent har uppnåtts med råge.

Det totala resultatet för kommunens verksamheter är 59 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det stora överskottet är en effekt av att kommunens verksamheter varit följsamma och anpassat sig till de speciella omständigheter som rått under 2020. Dessutom har skatteintäkterna inte har minskat i samma omfattning som de första beräkningarna pekade på. Kommunen har också fått både riktade och generella statsbidrag för att kompensera för kostnadsökningar på grund av covid-19-pandemin samt för förväntade minskade skatteintäkter.

- Resultatet för 2020 är starkt liksom för majoriteten av Sveriges kommuner. Det är dock klokt att vara försiktig att dra slutsatser utifrån 2020 som varit ett mycket speciellt år, menar ekonomichef Helena Ljunggren.

Samtliga kommunens nämnder med undantag av Räddningsnämnden visar en positiv avvikelse jämfört med budget. Möjligheten att bedriva verksamhet har påverkats i olika omfattning inom de olika verksamheterna vilket påverkat både kostnader och intäkter. Statsbidrag kopplade till pandemieffekter, såsom bidrag till sjuklöner har varit till god hjälp. Kvaliteten i verksamheten var överlag god vilket bland annat syns i Kommunens Kvalitet i Korthet. Uppföljningen av målen visar att kommunen kunnat bidra till en positiv utveckling för fem av målen i styrkortet.

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 373 mnkr vilket är lägre än de närmast föregående åren. Bland annat pågår byggnation av Stenportsskolan. Efter en kraftig nedgång för kommunens kapitalförvaltning tidigt under våren har värdet återhämtat sig och ökningen för 2020 ligger på 7 % vilket är strax under den genomsnittliga utvecklingen de senaste 5 åren.

Kommunstyrelsens ordförande, Jonas Sundström, kommenterar året som gått:

- Under året har två viktiga beslut tagits för att nå de strategiska målen. Dels har en handlingsplan för ökad takt i befolkningstillväxten beslutats, dels står frågan om ett bättre näringslivsklimat i fokus när vi under året tog initiativ till ett starta upp en näringslivsenhet inom kommunen.

Även kommundirektör Ulrika Strandroth Frid är nöjd med året som gått:

- Den viktigaste resursen är vår personal som på olika sätt bidragit till en fortsatt god service genom att ställa om, hålla ut och göra sitt yttersta i en tid av omställning och under en pågående pandemi.

Hela årsredovisningen kommer finnas tillgänglig inom kort.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: