Påverka din kommun

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vill du påverka besluten som fattas i Lidköpings kommun?

Du är välkommen att lämna synpunkter, klagomål, egna förslag eller ställa frågor.

Ställ en fråga

Har du en fråga av mer vardaglig karaktär om exempelvis öppettider använder du vår e-tjänst: Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, felanmälan, klagomål eller ställ en fråga)

Felanmälan

Vill du anmäla att något är trasigt (till exempel belysning, parkskötsel, parkbänkar, klotter, trasiga busskurer, skyltning, farthinder eller cykelställ) använder du vår tjänst för Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, felanmälan, klagomål eller ställ en fråga)

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter och klagomål är värdefulla! De hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter. Det kan vara praktiska förslag, beröm eller klagomål. De tas om hand av kommunens kontaktcenter och fördelas till berörd förvaltning. Här tycker du till om kommunen, lämnar en synpunkt, en felanmälan, ett klagomål eller ställer en fråga

Om du uppger kontaktuppgifter kan vi ge dig ett personligt svar, men du kan också välja att vara anonym. Synpunkter och klagomål är offentliga handlingar. Det betyder att alla som vill får läsa dem.

Medborgarförslag

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag är en möjlighet för dig som är folkbokförd i Lidköpings kommun att lämna förslag till kommunens olika verksamheter. Medborgarförslagen får alltid en politisk behandling och ett beslut. Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerad utredningen är och kan ta upp till ett år.

Här lämnar du ditt medborgarförslag.

Har du ett förslag som kräver en snabbare hantering kan du använda dig av vår e-tjänst för Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, felanmälan, klagomål eller ställ en fråga)

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Medborgarförslagen kan endast avse frågor som rör kommunens verksamhet. Förslaget får inte strida mot någon lag eller författning, avse ett personärende eller handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel bygglov eller socialbidrag). Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Vad ställs det för krav på medborgarförslag?

 • Du ska vara folkbokförd i Lidköpings kommun. Även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna medborgarförslag. Förslaget kan vara skrivet av en eller flera kommuninvånare. En förening eller en juridisk person kan inte lämna ett medborgarförslag.
 • Förslaget ska vara skriftligt, märkt med rubriken medborgarförslag och utformat så att det utmynnar i ett konkret förslag som kommunfullmäktige eller nämnd kan ta ställning till.
 • Förslaget ska innehålla information om förslagsställarens namn, adress och telefonnummer.
 • Förslaget får endast handla om ett ämne per förslag.

Hur hanteras ett medborgarförslag?

Hur ett medborgarförslag ska hanteras är reglerat i kommunallagen och finns närmare beskrivet i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Efter att ett medborgarförslag lämnats in bestämmer fullmäktiges presidium, det vill säga kommunfullmäktiges ordförande, förste och andre vice ordförande, om förslaget får tas upp. En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven ovan är inte att betrakta som ett medborgarförslag. En sådan skrivelse behöver därför inte tas upp i fullmäktige utan avvisas av kansliet och skickas tillbaka till förslagsställaren.

Medborgarförslag ska beslutas av ansvarig nämnd eller kommunfullmäktige.

Hur lämnas ett medborgarförslag in till kommunen?

Ett medborgarförslag kan lämnas in på följande sätt:

 1. Via e-tjänsten medborgarförslag.
 2. Till kommunens Kontaktcentret i Stadshuset.
 3. Skicka ett brev till följande adress:
  Lidköpings kommun
  Kommunstyrelsens verksamheter, kansli
  531 32 Lidköping
 4.  Lämna in förslaget direkt till kommunfullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

Ett medborgarförslag är en offentlig handling

När ett medborgarförslag lämnats in till kommunen blir det en offentlig handling. Det betyder att alla har rätt att läsa dem.

Kan jag återkalla mitt förslag?

Ja, ett medborgarförslag kan återkallas av förslagsställaren innan beredning har startat.

Allmänhetens frågestund

På kommunfullmäktiges sammanträden (utom juni och december), har du som kommunmedlem, möjlighet att ställa frågor till kommunen under ”Allmänhetens frågestund”. Allmänhetens frågestund hålls i början på sammanträdet och får ta max 30 minuter.

 • Frågan ska vara skriftlig och inlämnad till kommunstyrelsens kansli senast sista vardagen före kommunfullmäktiges. Du måste uppge ditt namn, adress och telefonnummer.
 • Frågan ska vara av allmänt intresse och handla om kommunens ansvarsområde. Frågan får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild.
 • Du får själv presentera din fråga i kommunfullmäktige, under som längs tre minuter samt en följdfråga under högst tre minuter.
 • Under frågestunden får inte någon överläggning äga rum.
 • Om inte alla frågor får svar vid en frågestund får fullmäktiges ordförande flytta obesvarade frågor till nästa frågestund.
 • Ordföranden och vice ordförandena beslutar vilka frågor som får ställas på frågestunden. Förtroendevalda eller anställda hos kommunen får kallas för att lämna upplysningar om frågan.

Du kan lämna in din fråga till Kontaktcenter i stadshuset eller skicka eller e-posta din fråga till:

Lidköpings kommun
Kommunstyrelsens verksamheter, kansli
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern
e-post: Kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se

Har du en fråga av mer vardaglig karaktär om exempelvis öppettider använder du vår e-tjänst: Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, felanmälan, klagomål eller ställ en fråga)

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan