Kommunens revisorer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Inför varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige i Lidköping nio revisorer.  Dessa revisorer ska granska kommunens verksamhet. I sitt granskningsarbete har revisorerna hjälp av sakkunniga biträden

Revisorerna väljs ur de politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt, de vill säga revisorerna kan inte genomföra omröstning i revisionsfrågor.

Uppgift

Revisorernas uppgift anges i kommunallagen. Där framgår det att revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Inom denna ram ska revisorerna pröva om:

  • Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • Om räkenskaperna är rättvisande
  • Om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig

Revisionens ledamöter

Här hittar du kommunens revisorer.

Revisionsreglemente

Här hittar du revisorernas reglemente.

Revisorernas rapporter

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012