Kommunens revisorer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Inför varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige i Lidköping nio revisorer.  Dessa revisorer ska granska kommunens verksamhet. I sitt granskningsarbete har revisorerna hjälp av sakkunniga biträden

Revisorerna väljs ur de politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt, de vill säga revisorerna kan inte genomföra omröstning i revisionsfrågor.

Uppgift

Revisorernas uppgift anges i kommunallagen. Där framgår det att revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Inom denna ram ska revisorerna pröva om:

  • Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • Om räkenskaperna är rättvisande
  • Om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig

Revisionens ledamöter

Ewa Reinhold (M) ordförande
Urban Sandgren (S) vice ordförande
Lars-Erik Backman (S)
Betty-Ann Weiler (S)
Östen Larsson (M)
Rolf Olsson (V)
Lindha Jonsson (C)
Hans Algotsson (FP)
Yngve Nordenstam (KD)

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens revisorer.

Revisionsreglemente

Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, § 141.

Revisionens formella reglering

§ 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

Revisorernas antal och organisation

§ 2 Kommunen har nio (9) revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

§ 3 Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

§ 4 Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser till det antal som fastställs för varje enskilt företag.

§ 5 Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice ordförande. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordföranden hämtas ur minoriteten i fullmäktige.

Revisorernas uppgifter

§ 6 Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till
kommunen lämnade donationsstiftelser om inte annat framgår av stiftelsens stadgar.

§ 7 Kommunens revisorer föreslår auktoriserade och godkända revisorer till kommunens hel- och delägda aktiebolag.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

§ 8 För beredning av revisorernas budget utser fullmäktige en särskild oberoende beredning.

§ 9 Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt lagstadgade sakkunniga biträden till dessa.

§ 10 För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för kommunal nämnd.

§ 11 Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som fullmäktige utsett för revisorernas budget.

Revisorernas sakkunniga biträden

§ 12 Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva
om upphandling.

§ 13 Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.

Revisorernas arbetsformer

§ 14 Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa
sammankomster.

§ 15 Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 16 De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 17 En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering

§ 18 Revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige beslutar. Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

§ 19 Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen senast fem veckor efter det att styrelsen tagit ställning till delårsrapporten och beslutat att överlämna den till revisorerna för granskning.

§ 20 Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för anmälan till fullmäktiges ledamöter. Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter
ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

Revisorerna och fullmäktige

§ 21 Revisorerna och fullmäktiges presidium har minst en överläggning per år.

Revisorernas arkiv

§ 22 För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

Reglementets giltighet

§ 23 Reglementet gäller från 2007-01-01 till dess fullmäktige fattar annat beslut.

Revisorernas rapporter

2017

2016

2015

2014

2013

 

 

2012

Ewa Reinhold (M) ordförande
Urban Sandgren (S) vice ordförande
Lars-Erik Backman (S)
Betty-Ann Weiler (S)
Östen Larsson (M)
Rolf Olsson (V)
Lindha Jonsson (C)
Hans Algotsson (FP)
Yngve Nordenstam (KD)

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens revisorer.