Kommunens revisorer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Inför varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige i Lidköping nio revisorer.  Dessa revisorer ska granska kommunens verksamhet. I sitt granskningsarbete har revisorerna hjälp av sakkunniga biträden

Revisorerna väljs ur de politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt, de vill säga revisorerna kan inte genomföra omröstning i revisionsfrågor.

Uppgift

Revisorernas uppgift anges i kommunallagen. Där framgår det att revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Inom denna ram ska revisorerna pröva om:

  • Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • Om räkenskaperna är rättvisande
  • Om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig

Revisionens ledamöter

Här hittar du kommunens revisorer.

Revisionsreglemente

Här hittar du revisorernas reglemente.

 

Revisorernas rapporter

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012