Valnämnd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämndens uppdrag är bland annat att följa den lokala valdistriktsindelningen och vid behov föreslå förändringar i indelningen.

Valnämnden

 • ansvarar för all förtidsröstning
 • utser röstmottagare
 • beslutar om vallokaler och förtidsröstningslokaler
 • svarar för den preliminära rösträkningen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelning och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar. Länsstyrelsen fördelar mandaten i landstings- och kommunfullmäktigeval.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet. Valmyndigheten planerar och samordnar genomförandet av val. Valmyndigheten framställer röstlängder och röstkort, samt fördelar mandaten i riksdagsvalet.

Kontakta Valnämnden

Telefon: 0510-77 01 60, valnamnden@lidkoping.se

Valnämndens reglemente

Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, § 10, ändrat 2007-09-24, § 87. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Nämndens verksamhetsområde

Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor. Nämnden skall fullgöra de uppgifter som framgår av vallagen (allmänna val), folkomröstningslagen (allmänna folkomröstningar) och 5 kap 34 § kommunallagen (lokala folkomröstningar och liknande).

2 § Nämnden åligger särskilt

 • att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de ändringar däri, som förändrade befolkningstal eller andra faktorer kan föranleda
 • att svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna val, folkomröstningar och dylikt
 • att vara remissorgan i frågor som rör verksamhetsområdet liksom med uppmärksamhet följa utvecklingen inom området samt hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra kommunala nämnder – eller hos andra myndigheter – göra de framställningar nämnden finner påkallade
 • att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

3 § Ekonomisk förvaltning

Nämnden skall ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde, inom ramen för av kommunfullmäktige budgeterade medel.

4 § Personaladministrativ förvaltning

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan. Genom särskild Delegation av personal- och arbetsmiljöärenden har beslutandefunktion i löpande personaladministrativa frågor och arbetsmiljöärenden överförts till förvaltningsledning (kommundirektör , förvaltningschef).

5 § Övriga uppgifter

I nämndens uppgifter ingår vidare bland annat inom nämndens verksamhetsområde,

 • Informationsverksamheten
 • utveckling av verksamhetsspecifika IT-system, efter riktlinjer som angivits av kommunstyrelsen
 • registeransvaret för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

6 § Talerätt

Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd.

7 § Delegering från kommunfullmäktige

Nämnden skall besluta i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på nämndens vägnar, träffa överenskommelse om att betala fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

8 § Ansvar och rapporteringsskyldighet

Nämnden skall se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens arbetsformer

9 § Sammansättning

Nämnden består av X ledamöter med X ersättare.

10 § Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

11 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund av jäv, får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

12 § Ej tjänstgörande ersättares yttranderätt

Ej tjänstgörande ersättare i nämnd/styrelse har – utöver lagstadgad närvarorätt vid sammanträden – jämväl yttranderätt rörande ärende under behandling.

13 § Ersättare för ordföranden

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en sammanhängande period om minst 30 dagar får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

14 § Sammanträdena

Tidpunkt

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

15 §

Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

16 § Ordföranden

Det åligger nämndens ordförande att

 • närmast under nämnden ha uppsikt över nämnden underställda förvaltningsenheter,
 • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten,
 • främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder/styrelser,
 • representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

17 § Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis från olika partier.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

18 § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före justeringen av protokollet.

19 § Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

20 § Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av föredragande tjänsteman. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

21 § Presidium

Nämndens presidium består av ordföranden samt 1:e och 2:e vice ordföranden

22 §

De ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet skall beredas av nämndens presidium om beredning behövs och särskilt arbetsutskott ej inrättats för ändamålet. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till presidiet.

23 § Utskott

Som alternativ till ovan i § 22 angiven presidieberedning kan nämnden inom sig tillsätta ett arbetsutskott.
Arbetsutskott skall i förekommande fall bestå av 5 ledamöter med 5 ersättare.

24 §

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en eller två vice ordföranden. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en sammanhängande period om minst 30 dagar får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

25 §

I händelse av hinder för ledamot i utskott skall ersättare inkallas till tjänstgöring i den ordning kommunfullmäktige fastställt för styrelse och nämnder. Ej tjänstgörande ersättare kan av utskottet särskilt kallas att närvara i särskilda fall. I övrigt har ersättare ej närvarorätt vid utskottssammanträde. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

26 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och justering samt reservation äger vad i kommunallagen och detta reglemente är föreskrivet om nämnd motsvarande tillämpning. Beträffande sådana ärenden, i vilka utskottet med stöd av delegerad beslutanderätt fattar beslut på nämndens vägnar, skall tillkännagivande om verkställd justering ske i den ordning, som gäller för nämnden.

27 §

Har arbetsutskott inrättats skall de ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschef överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.

Protokoll

Protokoll Valnämnd 140917
Protokoll Valnämnd 140826
Protokoll Valnämnd 140528
Protokoll Valnämnd 140429
Protokoll Valnämnd 140227

Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, § 10, ändrat 2007-09-24, § 87. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Nämndens verksamhetsområde

Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor. Nämnden skall fullgöra de uppgifter som framgår av vallagen (allmänna val), folkomröstningslagen (allmänna folkomröstningar) och 5 kap 34 § kommunallagen (lokala folkomröstningar och liknande).

2 § Nämnden åligger särskilt

 • att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de ändringar däri, som förändrade befolkningstal eller andra faktorer kan föranleda
 • att svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna val, folkomröstningar och dylikt
 • att vara remissorgan i frågor som rör verksamhetsområdet liksom med uppmärksamhet följa utvecklingen inom området samt hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra kommunala nämnder – eller hos andra myndigheter – göra de framställningar nämnden finner påkallade
 • att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

3 § Ekonomisk förvaltning

Nämnden skall ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde, inom ramen för av kommunfullmäktige budgeterade medel.

4 § Personaladministrativ förvaltning

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan. Genom särskild Delegation av personal- och arbetsmiljöärenden har beslutandefunktion i löpande personaladministrativa frågor och arbetsmiljöärenden överförts till förvaltningsledning (kommundirektör , förvaltningschef).

5 § Övriga uppgifter

I nämndens uppgifter ingår vidare bland annat inom nämndens verksamhetsområde,

 • Informationsverksamheten
 • utveckling av verksamhetsspecifika IT-system, efter riktlinjer som angivits av kommunstyrelsen
 • registeransvaret för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

6 § Talerätt

Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd.

7 § Delegering från kommunfullmäktige

Nämnden skall besluta i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på nämndens vägnar, träffa överenskommelse om att betala fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

8 § Ansvar och rapporteringsskyldighet

Nämnden skall se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens arbetsformer

9 § Sammansättning

Nämnden består av X ledamöter med X ersättare.

10 § Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

11 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund av jäv, får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

12 § Ej tjänstgörande ersättares yttranderätt

Ej tjänstgörande ersättare i nämnd/styrelse har – utöver lagstadgad närvarorätt vid sammanträden – jämväl yttranderätt rörande ärende under behandling.

13 § Ersättare för ordföranden

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en sammanhängande period om minst 30 dagar får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

14 § Sammanträdena

Tidpunkt

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

15 §

Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

16 § Ordföranden

Det åligger nämndens ordförande att

 • närmast under nämnden ha uppsikt över nämnden underställda förvaltningsenheter,
 • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten,
 • främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder/styrelser,
 • representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

17 § Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis från olika partier.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

18 § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före justeringen av protokollet.

19 § Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

20 § Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av föredragande tjänsteman. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

21 § Presidium

Nämndens presidium består av ordföranden samt 1:e och 2:e vice ordföranden

22 §

De ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet skall beredas av nämndens presidium om beredning behövs och särskilt arbetsutskott ej inrättats för ändamålet. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till presidiet.

23 § Utskott

Som alternativ till ovan i § 22 angiven presidieberedning kan nämnden inom sig tillsätta ett arbetsutskott.
Arbetsutskott skall i förekommande fall bestå av 5 ledamöter med 5 ersättare.

24 §

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en eller två vice ordföranden. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en sammanhängande period om minst 30 dagar får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

25 §

I händelse av hinder för ledamot i utskott skall ersättare inkallas till tjänstgöring i den ordning kommunfullmäktige fastställt för styrelse och nämnder. Ej tjänstgörande ersättare kan av utskottet särskilt kallas att närvara i särskilda fall. I övrigt har ersättare ej närvarorätt vid utskottssammanträde. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

26 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och justering samt reservation äger vad i kommunallagen och detta reglemente är föreskrivet om nämnd motsvarande tillämpning. Beträffande sådana ärenden, i vilka utskottet med stöd av delegerad beslutanderätt fattar beslut på nämndens vägnar, skall tillkännagivande om verkställd justering ske i den ordning, som gäller för nämnden.

27 §

Har arbetsutskott inrättats skall de ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschef överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.