Författningssamling/styrande dokument

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Strategisk plan och budget för Lidköpings kommun är det viktigaste styrdokumentet för kommunens nämnder och bolag. Det finns fler styrdokument som har beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Styrande dokument

Under rubriken Uppdrag för nämnder och bolag finns reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv och andra dokument som reglerar uppdraget för nämnder och bolag. Övriga styrande dokument har delats in i olika ämnesområden. En kort information om vad som menas med olika namn på dokumenten hittar du i Styrdokument, definitioner.

Ekonomi

Reglemente intern kontroll
Attestreglemente för Lidköpings kommun
Tilllämpningsanvisningar till attestreglementet
Riktlinjer fördelning av medel till tidiga och förebyggande insatser
Styrpolicy, ekonomiska styrprinciper
Riktlinjer för taxor och avgifter
Riktlinjer för styrkortens hantering
Riktlinjer för exploateringsverksamheten
Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning
Finansiell riktlinje beslut KF
Riktlinje för finansiella placeringar

Folkhälsa

Policy och Riktlinje ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak)
Riktlinjer för trygghet och säkerhet i utemiljön
Integrationspolitiskt program

Förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda
Lokala regler för partistöd

Hållbar utveckling

Handlingsplan för landsbygdsutveckling
Internationell policy
Naturvårdsprogram
Inriktning för integrationsarbetet

Intern service

Kost- och måltidspolicy

IT, telefoni och kommunikation

Informationssäkerhet
Riktlinje informationssäkerhet
IT-policy
IT-handlingsplan
Kommunikationspolicy
Profilprogram
Riktlinjer för digitala skyltar
Riktlinjer sociala medier, rutin sociala medier
Postrutin för fysisk post, förtroendevald

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges styrkort 2015-2017
Reglemente för revisorerna
Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunala föreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Gångbaneförordning
Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Kultur

Handlingsplan kultur för barn och unga

Miljö

Kommunikationsplan för miljöarbetet
Miljöledningshandbok
Rese- och transportpolicy

Personal

Styrdokument rekrytering
Jämställdhetspolicy
Riktlinjer för att förhindra mutor och korruption
Pensionspolicy
Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner
Alkohol- och drogpolicy
Lönepolicy
Arbetsmiljöpolicy
Doftpolicy

Samhällsbyggnad

Riktlinje för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande
Bostadsförsörjningsplan
Stadsmiljöprogram

 

Sponsring

Sponsringspolicy

Säkerhet

Krisledningsplan
Reglemente för krisledningsnämnden
Övningsplan avseende hanterande av extraordinär händelse
Befattningskort avseende hanterande av extraordinär händelse
Ersättare till funktioner i krisberedningsstaben
Informationssäkerhet

Reglementen, delegationsordningar, bolagsordningar, ägardirektiv för nämnder och bolag

Reglementen

Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för överförmyndaren
Reglemente för teknisk servicenämnd
Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
Reglemente för social och arbetsmarknadsnämnden
Reglemente för Valnämnden
Reglemente för barn- och skolnämnden
Reglemente utbildningsnämnden
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Reglemente för gemensam räddningsnämnd
Reglemente för miljö- och byggnnämnden
Reglemente för färdtjänst

Delegationsordningar

Delegationsordning för Kommunstyrelsens verksamheter
Delegationsförteckning Social- och arbetsmarknadsnämnden
Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden
Delegationsordning Barn- och skolnämnden
Delegationsordning Kultur-och fritidsnämnden
Delegationsordning Miljö- och byggnämnden Miljö-Hälsa
Delegationsordning Miljö- och byggnämnden Plan-Bygg
Delegationsordning Teknisk servicenämnds verksamheter
Delegationsordning Utbildningsnämnden
Delegationsordning Vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Bolagsordning

Bolagsordning AB Bostäder
Bolagsordning för Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping AB
Bolagsordning för Fastbit AB
Bolagsordning Rörstrands Kulturforum AB
Bolagsordning Vänerhamn AB
Bolagsordning Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
Bolagsordning Lidköpings Värmeverk AB
Bolagsordning Destination Läckö-Kinnekulle AB
Bolagsordning för Tillväxt Lidköping AB

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Destination Läckö-Kinnekulle AB
Ägardirektiv AB Bostäder
Ägardirektiv Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
Ägardirektiv Lidköpings Värmeverk AB

Styrning och uppföljning

Lednings- och organisationspolicy

Upphandling och inköp

Upphandlingspolicy
Rutin för miljöhänsyn vid upphandling
Riktlinje sociala hänsyn gällande för Lidköpings kommun vid upphandling

Ärendehantering

Arkivreglemente
Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen
Avgift för kopiering av offentlig handling
Rutin för registrering av sekretesshandling

Äldreomsorg och funktionsnedsättning

Ett samhälle för ALLA (Plan för funktionsnedsatta)