Vision och varumärke

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vision och varumärke

Vår vision: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun.

Vi vill att Lidköpings kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktigt planering.

Vision och mål

I denna film berättar vi om vision och mål för Lidköpings kommun.

I styrkorten anges förtroendevaldas viljeinriktning för att nå visionen och färdriktningen av vad som ska prioriteras under de kommande åren.

Kommunens vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun. Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska prägla all verksamhet och långsiktig planering.

Strategiska mål konkretiserar vägen till visionen:

 • Lidköping 2030 – Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.
 • Lidköping 2030 – Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.
 • Lidköping 2030 – Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och fån utbildning och arbete.

Verksamhetsmålen definierar vad som ska prioriteras under mandatperioden.

Detta sker utifrån två perspektiv:

 • Kunden/brukaren i fokus är ett utåtriktat perspektiv och fokuserar på det resultat som vi åstadkommer för dem vi är till för.
 • En organisation i framkant är ett inåtriktat perspektiv och fokuserar på hur vi ska använda kommunens resurser, personal och ekonomi.

Vårt arbetssätt i Lidköpings kommun baseras på dialog och delaktighet. Dialogen handlar om det som är vårt uppdrag och har som mål att ge våra medborgare service av god kvalitet.

Varumärket Lidköpings kommun

Ett varumärke beskriver en organisations identitet. I vårt fall betyder det vad Lidköpings kommun står för och vad vi vill stå för i framtiden.

Varumärket Lidköpings kommun består av två delar:

 1. Den grafiska delen. Kommunens logotyp. Hur kommunens ska användas logotyp finns beskrivet i en grafisk profilmanual.
 2.  Ett löfte till vår omvärld som beskriver vad Lidköpings kommun står för och hur vi vill uppfattas i framtiden. Löftet utgår ifrån kommunens vision som är att vara en välkomnande och hållbar kommun. Hur vi arbetar för att uppnå visionen beskrivs med hjälp av strategierna kunden/brukaren i fokus, lokal utveckling i ett globalt perspektiv och en organisation i framkant. Läs mer om detta under fliken ”Strategier”.

Marknadsföring på kommunens infartsskyltar

För att marknadsföra varumärket Lidköping vid Vänern och det utbud av evenemang som ges i kommunen finns två digitala infartstavlor vid infarter från väg 184 och väg 44. All publicering på infartsskyltarna är kostnadsfri för att alla arrangörer ska ges samma möjlighet till exponering. Det går inte att köpa en exponering på skyltarna.

Kommunens Kontaktcenter ansvarar för uppdatering och produktion av bilder med budskap. De bedömer tillsammans med kommunens kommunikationsenhet vilka budskap som ska marknadsföras på tavlorna. Evenemang som arrangeras av kommunens egna verksamheter och föreningar prioriteras före privata evenemang.

Krav för att evenemang ska kunna visas på skyltarna

 • är av ett större allmänt intresse (evenemang endast för särskilt inbjudna kan bli aktuellt om evenemanget är av stort medialt intresse)
 • stärker Lidköpings varumärke
 • inte exponerar politiska eller religiösa budskap

Budskapens innehåll

 • riktar sig till genomresande, besökare och kommuninvånare
 • ska vara kort, enkelt och tydligt
 • ska innehålla namnet på evenemanget, datum och månad (om möjligt, beroende på budskapets längd, även plats för evenemanget)
 • bildbakgrunden ska ha koppling till evenemangets plats där detta är möjligt
 • ska stärka varumärket Lidköping, såväl som plats som för kommunen som organisation
 • kan vara kommunala utmärkelser, kris- och samhällsinformation
 • kan vara gratulationer till tävlande i idrottsföreningar med anknytning till Lidköpings kommun
 • får inte göra reklam för företag eller produkter (undantag är evenemang i Sparbanken Lidköping Arena som har egen profil)
 • får inte innehålla telefonnummer eller webbadresser
 • ska följa riktlinjer från Länsstyrelsen och Trafikverket

Anmäl ditt evenemang

Evenemang som vänder sig till en större publik kan anmälas till kommun@lidkoping.se

Mer detaljerad information finns att läsa i dokumentet ”Riktlinjer för de digitala infartstavlorna till Lidköping”.

I denna film berättar vi om vision och mål för Lidköpings kommun.

I styrkorten anges förtroendevaldas viljeinriktning för att nå visionen och färdriktningen av vad som ska prioriteras under de kommande åren.

Kommunens vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun. Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska prägla all verksamhet och långsiktig planering.

Strategiska mål konkretiserar vägen till visionen:

 • Lidköping 2030 – Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.
 • Lidköping 2030 – Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.
 • Lidköping 2030 – Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och fån utbildning och arbete.

Verksamhetsmålen definierar vad som ska prioriteras under mandatperioden.

Detta sker utifrån två perspektiv:

 • Kunden/brukaren i fokus är ett utåtriktat perspektiv och fokuserar på det resultat som vi åstadkommer för dem vi är till för.
 • En organisation i framkant är ett inåtriktat perspektiv och fokuserar på hur vi ska använda kommunens resurser, personal och ekonomi.

Vårt arbetssätt i Lidköpings kommun baseras på dialog och delaktighet. Dialogen handlar om det som är vårt uppdrag och har som mål att ge våra medborgare service av god kvalitet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan