Vision och varumärke

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Vision och varumärke

Vår vision: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun.

Lidköpings kommun

Vi vill att Lidköpings kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktigt planering.

Vision och mål

I denna film berättar vi om vision och mål för Lidköpings kommun.

Målbilder 2030

Målbilder för Lidköpings kommun år 2030:

 • Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla göra att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst 45 000 lidköpingsbor.
 • Lidköpings kommun är en mötesplats som har fördubblat antal besökare.
 • Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköpings kommun och kommunikationer till och från Lidköpings kommun så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Strategier

För att närma oss visionen arbetar vi enligt följande strategier:

 • Kunden brukaren i fokus
 • Lokal utveckling i ett globalt perspektiv
 • En organisation i framkant

Kunden/Brukaren i fokus

För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka.

Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas.

En organisation i framkant

Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt.

Varumärket Lidköpings kommun

Ett varumärke beskriver en organisations identitet. I vårt fall betyder det vad Lidköpings kommun står för och vad vi vill stå för i framtiden.

Varumärket Lidköpings kommun består av två delar:

 1. Den grafiska delen. Kommunens logotyp. Hur kommunens ska användas logotyp finns beskrivet i en grafisk profilmanual.
 2.  Ett löfte till vår omvärld som beskriver vad Lidköpings kommun står för och hur vi vill uppfattas i framtiden. Löftet utgår ifrån kommunens vision som är att vara en välkomnande och hållbar kommun. Hur vi arbetar för att uppnå visionen beskrivs med hjälp av strategierna kunden/brukaren i fokus, lokal utveckling i ett globalt perspektiv och en organisation i framkant. Läs mer om detta under fliken ”Strategier”.

Marknadsföring på kommunens infartsskyltar

För att marknadsföra varumärket Lidköping vid Vänern och det utbud av evenemang som ges i kommunen finns två digitala infartstavlor vid infarter från väg 184 och väg 44. All publicering på infartsskyltarna är kostnadsfri för att alla arrangörer ska ges samma möjlighet till exponering. Det går inte att köpa en exponering på skyltarna.

Kommunens Kontaktcenter ansvarar för uppdatering och produktion av bilder med budskap. De bedömer tillsammans med kommunens kommunikationsenhet vilka budskap som ska marknadsföras på tavlorna. Evenemang som arrangeras av kommunens egna verksamheter och föreningar prioriteras före privata evenemang.

Krav för att evenemang ska kunna visas på skyltarna

 • är av ett större allmänt intresse (evenemang endast för särskilt inbjudna kan bli aktuellt om evenemanget är av stort medialt intresse)
 • stärker Lidköpings varumärke
 • inte exponerar politiska eller religiösa budskap

Budskapens innehåll

 • riktar sig till genomresande, besökare och kommuninvånare
 • ska vara kort, enkelt och tydligt
 • ska innehålla namnet på evenemanget, datum och månad (om möjligt, beroende på budskapets längd, även plats för evenemanget)
 • bildbakgrunden ska ha koppling till evenemangets plats där detta är möjligt
 • ska stärka varumärket Lidköping, såväl som plats som för kommunen som organisation
 • kan vara kommunala utmärkelser, kris- och samhällsinformation
 • kan vara gratulationer till tävlande i idrottsföreningar med anknytning till Lidköpings kommun
 • får inte göra reklam för företag eller produkter (undantag är evenemang i Sparbanken Lidköping Arena som har egen profil)
 • får inte innehålla telefonnummer eller webbadresser
 • ska följa riktlinjer från Länsstyrelsen och Trafikverket

Anmäl ditt evenemang

Evenemang som vänder sig till en större publik kan anmälas till info@lackokinnekulle.se

Mer detaljerad information finns att läsa i dokumentet ”Riktlinjer för de digitala infartstavlorna till Lidköping”.

I denna film berättar vi om vision och mål för Lidköpings kommun.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen