Glädjande besked från Mark- och miljööverdomstolen – nu kan reningsverket börja byggas

Idag kom då äntligen det slutliga avgörandet, domen från Mark-och miljööverdomstolen. En faktaspäckad dom där det fastslås att det renade avloppsvattnet ska ledas till en utsläppspunkt vid Ågårdsbron.

– Ett mycket efterlängtat beslut som visar att vi har haft stöd för våra argument att vi klarar de stränga miljökrav som ställs om vi, vid Ågårdsbron, släpper ut det renade avloppsvattnet från Ängens avloppsreningsverk. Mark-och miljööverdomstolen visar att miljökvalitetsnormerna för vatten ska tolkas på ett rimligt sätt och vi har fått rätt i sak. Det är inte bara vi i Lidköping som nu kan andas ut. Beslutet är mycket viktigt och vägledande för alla verksamheter med någon form av påverkan på vatten alltifrån avloppsreningsverk till jordbruk. Detta var den energikick som vi, i elfte timmen, så väl behövde i projektet säger Pernilla Bratt, VA-chef.

- Det känns bra att vi fått en dom som gick vår väg, nu ska vi analysera domslutet och besluta hur vi går vidare med att förslå fullmäktige alternativ för ett nytt inriktningsbeslut, tillägger Kent Folkesson, ordföranden i Teknisk Servicenämnden.

Det är i dagarna sju år sedan Teknisk Service Vatten – Avlopp fick uppdraget av ett enigt kommunfullmäktige att förbereda en flytt av avloppsreningsverket från hamnområdet till en bättre lokalisering i kommunen.

Orsaker:

  • det befintliga verket är gammalt och slitet samt har för låg kapacitet
  • lokaliseringen vid Vänerns strandkant är problematisk ur klimathänseende med risk för översvämning
  • framtida utnyttjandet av hamnområdet till boende försvåras/omöjliggörs med verkets nuvarande placering

Efter grundliga utredningar fann man en lämplig plats för etablering strax norr om Hovby flygfält, för att etablera det nya Ängens avloppsreningsverk. Detta alternativ kräver att ledningar dras för såväl inkommande avloppsvatten samt utgående ledningar med renat vatten från avloppsreningsverket.

Två separata ansökningar enligt miljöbalken lämnades till Länsstyrelsen under 2018 avseende så kallad vattenverksamhet gällande ledningsdragningar i Lidan samt miljöfarlig verksamhet avseende avloppsreningsverk. Ansökan om vattenverksamhet omfattade förläggning av två täta ledningar i Lidan med avloppsvatten inifrån staden för att i höjd med Ågårdsbron markförläggas i ledningar till Ängens avloppsreningsverk. För det utgående höggradigt renade avloppsvattnet ansöktes om en ny utsläppspunkt vid Ågårdsbron cirka två kilometer uppströms om den nuvarande utsläppspunkten som är förlagd till hamnområdet. Länsstyrelsen bedömde att ledningsdragningen i Lidan krävde tillstånd av Mark- och miljödomstolen. Kommunen återkallade ansökningarna från Länsstyrelsen och lämnade in en samlad tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i juni 2019 och beslutet kom juni 2020. Enligt domen från Mark- och miljödomstolen fick utsläppspunkten för det renade avloppsvattnet inte flyttas uppströms i Lidan utan måste även fortsättningsvis förläggas till Lidans mynning i Vänern. Då detta medför stora merkostnader i projektet, i storleksordningen ca 100 mkr valde kommunen att överklaga domen. Domen överklagades även med avseende på ett antal andra punkter såsom att läkemedelsrening ska vara installerad från driftstart. I ansökan åtog sig kommunen att installera detta reningssteg, för vilket det ännu inte finns något lagkrav, om den yrkade utsläppspunkten i Lidan accepterades. I annat fall innebar den fördyrande ledningsdragningen genom staden att det inte finns ekonomiskt utrymme att installera detta reningssteg från starten.

Överklagan skickades in i oktober 2020 till Mark och Miljööverdomstolen. I december 2020 fick vi besked om att överklagan beviljats prövningstillstånd. Under 2021 har kommunen lagt ner mycket arbete på att ta fram ytterligare material och den 23:e november 2021 hölls förhandling av Mark- och miljööverdomstolen på plats i Lidköping. Vid förhandlingen var även Naturvårdsverket samt Länsstyrelsen representerade.

Vår tillståndsprocess och överklagande har uppmärksammas i hela VA-branschen, då det är frågeställningar som kommer att påverka hela branschen när det gäller framtida tillstånd. Genom EU- projektet LIWE Life där det framtida Ängens avloppsreningsverk utgör navet, har även frågan uppmärksammats på EU-nivå.

Fakta:

Den utsläppspunkt som medgavs av Mark-och miljööverdomstolen är av avgörande betydelse för hela projektet.

De alternativ som varit föremål för prövningen var:

1. Utsläppspunkt medges vid Ågårdsbron, det vill säga två kilometer uppströms i Lidan – kommunens förstahandsalternativ.

2. Utsläppspunkt medges norr om Järnvägsbron det vill säga lämplig plats i hamnområdet – kommunens andrahandsalternativ som ger frihetsgrader att hitta lämplig utsläppspunkt. Ledningsdragning genom staden ger en merkostnad om cirka 100 Mkr jämfört med förstahandsalternativet.

3. Utsläppet måste ske norr om hamnen i höjd med där pirarmarna börjar det vill säga Mark-och miljödomstolens beslut om utsläppspunkt kvarstår. Detta alternativ fördyrar projektet ytterligare med minst 25 Mkr jämfört med andrahandsalternativet, det vill säga totalt cirka 125 Mkr.

Det är Mark-och miljööverdomstolens tolkningar av regelverket för miljökvalitetsnormerna för vatten som slutligen avgjorde vilken utsläppspunkt som medgavs i dagen dom, det vill säga alternativ 1.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: