Skäran/Spettet - Esplanaden/Nonnens väg

AB Bostäder har under många år ägt husen som ligger i kvarteret Skäran mellan Hästhagsvägen och Esplanaden. Då husen är i dåligt skick ställdes frågan till kommunen om en möjlig utveckling av hela av området där delar av kvarteret Spettet också ingår. Att utveckla Lidköping ligger i helt linje med bolagets ambition och möjliggör också för fler bostäder i en kommun där bostadsbrist är ett faktum.

Det finns nu en ny gällande detaljplan för kvarteret Skäran och Spettet som ger möjlighet till en byggnation om upp till 350 lägenheter, samt ett parkeringshus. Enligt en preliminär tidplan kommer de första lägenheterna på kvarteret Spettet 4 (gamla Ängsholmens förskola) vara inflyttningsklara sommaren årsskiftet 2024/2025. Fram tills dessa lägenheter är klara kommer befintliga byggnader på kvarteret Skäran, Hästhagsvägen/Nonnens väg, vara orörda och hyresgästerna bor kvar.

Projektfakta

Detaljplanen är lagakraftvunnen sedan 25 april 2022. Planområdet omfattar cirka 2 hektar och ligger längs med Esplanaden cirka en kilometer väster om Lidköpings centrum. De berörda fastigheterna ägs av Lidköpings kommun och AB Bostäder samt ytterligare en privat fastighetsägare.

Detaljplanen ger förutsättningar för att bygga kvartersbebyggelse med hus på upp till från tre till tio våningar med totalt cirka 350 bostadslägenheter. Utformning och gestaltning ska samspela med omkringliggande bebyggelse där det bland annat, på andra sidan gatan, finns utpekad kulturmiljöbebyggelse från 50-talet. Mot Esplanaden kan lokaler för centrumverksamheter, till exempel kafé och samlingslokal, planeras för i bottenvåningen.

Inom detaljplanen finns möjlighet att anlägga gemensam parkering, p-hus och parkering för cykel. På innergårdarna finns plats för grönskande vegetation med dagvattenhantering.

I samband med exploateringen sker en omgestaltning och omdisponering av Esplanaden och Hästhagsvägen som bland annat förutsätter att den biotopskyddade trädallén längs Esplanaden ska tas ned och ersättas med ny plantering.

Nya kvartersgator tillkommer inom kvarteret Skäran som kopplar samman Esplanaden med Hästhagsvägen. En ny transformatorstation ska också uppföras som ska elförsörja den nya exploateringen.

Mer information

Kontakt

Ann Janzon

Titel: Exploateringsingenjör

Enhet: Samhälle

E-post: ann.janzon@lidkoping.se

Kontakt

Marie-Anne Eriksson

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: