Vinninga trädgårdsby - Varavägen/Maskrosvägen

Detta planområde har sedan 1970-talet varit utpekat som lämpligt för exploatering. I kommunens senaste översiktsplan görs ställningstagandet att Vinninga, utifrån sitt goda läge och förutsättningar vad gäller kommunikationer, kommunal service med bland annat skola och äldreboende, handel med mera, har goda förutsättningar för att vara en bra ort för boende och arbete. Vinninga ska, som en av flera minder tätorter i kommunen, därför ges förutsättningar och möjligheter att få växa och utvecklas.

Projektfakta

Detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandet kommer att starta upp under 2023.

Planområdet ligger längs infartsvägen från riksväg 49 in mot centrala Vinninga, i anslutning till befintliga bostads- och verksamhetsområden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utbyggnad av Vinninga med ett 70-tal bostäder, verksamheter med plats för en besöksanläggning/idrottshall, grönområden samt gator och cykelvägar. Den nya bostadsbebyggelsen föreslås ha en gestaltning med trädgårdsstaden som förebild, med småskalig bebyggelse tillsammans med finmaskigt gatunät, tydliga kvartersgränser och avgränsade parkmiljöer ger trädgårdsbyn dess karaktär.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utbyggnad av bostäder, verksamheter med plats för en besöksanläggning/idrottshall, grönområden samt gator och cykelvägar. Den nya bostadsbebyg­gelsen föreslås ha en gestaltning med trädgårdsstaden som förebild, där småska­lig bebyggelse tillsammans med finmaskigt gatunät, tydliga kvartersgränser och avgränsade parkmiljöer ger trädgårdsbyn dess karaktär.

Planförslaget innehåller:

  • Plats för cirka 70 bostäder med möjlighet till fristående hus, parhus och radhus.
  • Bevarande av gårdsmiljön inom Falkagården som är av kulturhistoriskt värde.
  • Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med verksamheter som inte är störande för omgivande bostadsområde. Någon form av besöksanläggning, till exempel för kultur- och/eller idrottsverksamhet är också möjligt.
  • Grönytor för lek och rekreation och plats för vattendamm och ytor för fördröjning av dagvatten.
  • Nya gator som kopplas samman med omgivande gatunät.
  • Industrigatan Maskrosvägen ska göras något bredare.
  • Plats för transformatorstationer.
  • Anslutningen till Varavägen från planområdet ska byggas om för en korsning med hastighetsdämpande åtgärd och en trygg övergång för oskyddade trafikanter.

Mer information

Kontaktuppgifter till exploatörerna:

Lyckebohus
Lukas Hjälm
Tfn. 073-860 08 81
lukas@lyckebohus.se
info@lyckebohus.se

GBJ Bygg
Kerstin Andersson
Sälj/projektkoordinator
Tfn. 072-644 48 22
kerstin.andersson@gbjbygg.se

Kontakt

Ann Janzon

Titel: Exploateringsingenjör

Enhet: Samhälle

E-post: ann.janzon@lidkoping.se

Kontakt

Marie-Anne Eriksson

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: