Lotteritillstånd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Föreningar och organisationer som önskar tillstånd/registrering för lotterier enligt lotterilagen ska ansöka om detta. Respektive kommunen ger tillstånd till kommunala lotterier, det vill säga lotterier som anordnas inom en kommun.

Vart ska du vända dig för att få lotteritillstånd?

 • Lotterier i mer än ett län (rikslotteri): Spelinspektionen.
 • Lotterier i mer än en kommun inom ett län (regionalt lotteri) samt bingotillstånd: Länsstyrelsen.
 • Lotterier inom en kommun (kommunalt lotteri): Aktuell kommun. Använd formulären nedan för att ansöka om lotteritillstånd i Lidköpings kommun.

Läs mer om lotterier och lotteritillstånd

Du kan läsa mer om lotterier och lotteritillstånd hos Lotteriinspektionen.

Lotteritillstånd för enstaka lotteri

Önskar du att ansöka om ett tillstånd för enstaka lotteri ska du ansöka om lotteritillstånd enligt 15 § och 16 § i Lotterilagen.

Tillstånd kan ges om

 • Vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp.
 • Värdepappersvinster uppgår till högst 25 procent av sammanlagda vinstvärdet i lotteriet.
 • Värdet av vinsterna är minst 35 och högst 50 procent av insatsernas värde (gäller inte värdepapper).
 • Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs.

Fyll i detta formulär för att ansöka om lotteritillstånd för enstaka lotteri. Kom ihåg att bifoga nödvändig dokumentation

Rapportering av genomfört lotteri

När du genomfört lotteriet ska detta rapporteras. Använd detta formulär för att rapportera genomfört lotteri

Lotteritillstånd för tre år

Önskar du att ha ett lotteritillstånd som är giltigt i tre år ska du ansöka om lotteritillstånd enligt 17 § i Lotterilagen.

Observera att tillståndet endast är giltigt inom Lidköpings kommun. Söker du tillstånd för samma lotteri i flera kommuner inom länet ska du vända dig till Länsstyrelsen.

Fyll i detta formulär för att ansöka om lotteritillstånd för tre år. Kom ihåg att bifoga nödvändig dokumentation.

Rapportering av lotteri under tillståndsperioden

Om du har fått lotteritillstånd enligt 17 § i Lotterilagen ska du rapportera varje lotteri som utförs under tillståndsperioden.

Detta gör du genom att fylla i rapport om start av lotteri enligt 17 § som du hittar här.

Rapportering efter tillståndsperiodens slut

När tillståndsperioden är slut ska du rapportera detta.

Använd detta formulär för att rapportera genomfört lotteri

Villkor för lotterier

 1. Ansvaret för föreningens lotteri vilar i första hand på lotteriföreståndaren. Det yttersta ansvaret vilar dock på föreningens styrelse eller på en av kommunstyrelsen godkänd lotteristyrelse.
 2. Namnet på lotterianordnaren samt vinstandelen i procent skall alltid anges tydligt dels genom tryck på lotterna, dels genom anslag vid fast försäljningsställe, lottautomat, lottbod eller liknande. Trycksaker och reklam för lotteriet ska också på ett framträdande sätt innehålla anordnarens namn.
 3. Lotteriföreståndaren skall sätta sig i förbindelse med kontrollanten före det lotteriet startas och då -liksom under hela den tid som ett lotteri pågår -samråda med kontrollanten om lotteriets angelägenheter:
  -Kontrollanten skall se till att vinster överensstämmer med elen fastställda vinstplanen i fråga om beskaffenhet och värde.
  -Kontrollanten skall kontrollera att tryckeriet lämnat uppgift om lotternas antal och hur dessa numrerats.
  -Lottförsäljningen får inte påbörjas förrän kontrollanten lämnat sitt medgivande.
  -Osålda lotter skall överlämnas till kontrollanten snarast möjligt efter lotteriförsäljningens slut.
 4. Lotterimedlen skall hållas avskilda från föreningens övriga tillgångar. Lotterimedlen skall därför kontinuerligt sättas in på särskilt bank-eller postgirokonto i föreningens namn. Kontrollanten har rätt till fortlöpande tillsyn över medelsförvaltningen. Uttag för andra ändamål än utgifter för lotteriet får göras endast efter kontrollantens medgivande.
 5. Anvisningar, t ex presentkort skall gälla minst tre månader efter elen dag då vinsterna senast skall vara avhämtade. De skall förses med tydlig uppgift om giltighetstiden. I
  annat fall gäller allmän preskriptionstid, 10 år.
 6. Vinstvärdet får inte tas upp högre än gällande detaljhandelspris. Går
  detaljhandelspriset inte att fastställa, får vinstvärdet tas upp till högst inköpspriset eller när det gäller hemslöjd-, konst-eller hantverksalster eller skänkta vinster, till ett pris
  som bestämts efter värdering av en opartisk sakkunnig.
 7. Vinst som överstiger ett basbelopp får inte utgöras av pengar eller får inte lösas in med pengar genom förmedling av föreningens anordnare eller funktionär hos denne. Sådan inlösen får inte heller ställas i utsikt.
 8. Redovisning för lotteriet skall avlämnas till kontrollanten tillsammans med räkenskaper med tillhörande verifikationer så snart det kan ske och senast inom två
  månader räknat från sista vinstutlämningsdag.Kontrollanten skall granska lotteriets räkenskaper och förvissa sig om att obehöriga utgifter inte tagits upp. Dessutom skall han se till att den uppkomna behållningen, i
  vilken även skall ingå värdet av inköpta men inte avhämtade vinster, kommit föreningen tillgodo.Kontrollanten skall sända in redovisningen för lotteriet till kommunen inom tre månader efter sista dagen för vinstavhämtningen.
 9. Kontrollantarvoden inklusive sociala avgifter skall betalas in till kommunen av lotterianordnaren.
 10. Upplysningsvis meddelas att lottförsäljning från fast försäljningsställe normalt inte får ske på allmän plats utan polismyndighetens tillstånd. Om försäljningsplatsen görs tillgänglig genom serviceföretag krävs lotteritillstånd enligt 15 § Lotterilagen.
 11. I övrigt gäller vad som är föreskrivet i lotterinämndens föreskrifter och allmänna råd rörande bland annat trycket på lotterna.

Avgifter lotteritillstånd

Lidköpings kommun tar ut en avgift för hantering av lotteritillstånd: Registreringsavgift för lotteri enligt 17 § kostar 300 kronor. Kontrollantarvodet är 3 procent på totala insatsbeloppet, max 6 000 kronor.

Vem får lotteritillstånd?

Tillstånd att anordna ett lotteri får lämnas till svensk juridisk person som är ideell förening och

vars stadgar främjar allmännyttigt ändamål inom landet.
bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål.
inte vägrar någon inträde som medlem, om inte särskilda skäl föreligger.
för sin verksamhet behöver inkomst av lotteri.
Även föreningens huvudsakliga syfte bedöms vid ansökan om tillstånd för lotteri.

Önskar du att ansöka om ett tillstånd för enstaka lotteri ska du ansöka om lotteritillstånd enligt 15 § och 16 § i Lotterilagen.

Tillstånd kan ges om

 • Vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp.
 • Värdepappersvinster uppgår till högst 25 procent av sammanlagda vinstvärdet i lotteriet.
 • Värdet av vinsterna är minst 35 och högst 50 procent av insatsernas värde (gäller inte värdepapper).
 • Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs.

Fyll i detta formulär för att ansöka om lotteritillstånd för enstaka lotteri. Kom ihåg att bifoga nödvändig dokumentation

Rapportering av genomfört lotteri

När du genomfört lotteriet ska detta rapporteras. Använd detta formulär för att rapportera genomfört lotteri

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen