Socialnämnden visar på ett överskott med 2,3 miljoner kronor för år 2020

Överskottet kommer bland annat från nedläggning av internt HVB, låga kostnader inom missbruks- och beroendevården och allmän återhållsamhet. Nämnden har också haft färre vårddygn för placeringar av barn och unga och minskade personalkostnader tack vare samordningsvinster. Tillsammans med den förstärkta budgetramen med 13 miljoner kronor landade sektorn på ett plusresultat.

Det politiska direktivet ”Kraftsamling för än mer goda och jämlika livsvillkor i Lidköpings kommun” som lades under våren 2020 har lett till organisationsförändringar inom före detta Vård & Omsorg och Social & Arbetsmarknad. Dessa två förvaltningar är nu samorganiserade till sektor Social Välfärd – något som gett större möjligheter att samordna resurser och ge verksamheten bättre förutsättningar för ett arbetssätt som underlättar för individen och skapar ökad helhetssyn i organisationen.

Utöver det ekonomiska resultatet är det också mycket glädjande det positiva verksamhetsresultat som redovisas vilket all vår personal ska ha en stor eloge för, säger ordförande i socialnämnden Tommy Larsson.

Situationen är dock fortsatt utmanande när det gäller att hantera ökade behov och volymer inom befintliga resurser. För att klara detta krävs att verksamheten förändrar arbetssätt, har en väl utvecklad samverkan med andra aktörer och använder sig av ny teknik. Ett arbete som ständigt pågår och utvecklas kontinuerligt.

År 2020 har för socialnämnden, som för alla andra, präglats av coronapandemin. Bland annat har man sett ökad arbetslöshet, ökad utsatthet och psykisk ohälsa och svårare att träffa målgruppen genom fysiska möten. Trots detta är bedömningen att man i stort klarat att tillgodose brukares behov med bibehållen kvalitet och säkerhet under rådande pandemi. Något som också visar sig i generellt goda resultat i de kvalitetsmätningar som genomförts.

Det är otroligt glädjande att förvaltningen trots stora besparingsåtgärder kan bibehålla verksamhetens kvalitet. Även medarbetarnöjdheten ökar och det visar på ett mycket väl genomfört förändringsarbete, fyller 2e vice ordförande Petter Åström i.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: