Säkerhet vid evenemang

Evenemang kan vara av många skilda slag och genomföras på olika platser. Varje evenemang har sina speciella förhållanden och det är därför viktigt att tidigt i planeringen också börja tänka på gästernas säkerhet och trygghet. Vidare kan det behövas olika tillstånd för att få genomföra ett evenemang.

Planera för säkerhet

Den som anordnar ett evenemang ansvarar för att evenemanget genomförs på ett säkert sätt. Arrangören behöver därför i ett tidigt skede analysera riskerna med evenemanget och vidta lämpliga förebyggande åtgärder mot brand, olycka eller annan fara.

Det är också viktigt att arrangören tar fram en säkerhetsplan för evenemanget där det framgår hur det är tänkt att evenemangsorganisationen ska agera i händelse av brand, olycka eller annan fara. Av säkerhetsplanen bör det framgå:

  • Hur man tillkallar hjälp av exempelvis ambulans, polis eller räddningstjänst om en allvarlig händelse inträffar.
  • Hur det är tänkt att besökare varnas om en allvarlig händelse inträffar.
  • Hur det är tänkt att utrymma evenemanget om en allvarlig händelse inträffar.
  • Var man under evenemanget möter upp ambulans, polis eller räddningstjänst om en allvarlig händelse inträffar.
  • På vilka platser släckutrustning, sjukvårdsmateriel och dylikt finns åtkomligt under evenemanget.

Polistillstånd

För att få använda offentlig plats, ordna en offentlig tillställning eller ordna en allmän sammankomst så krävs tillstånd från Polisen. Detsamma gäller om man under ett evenemang ska genomföra ett fyrverkeri eller använda scenpyroteknik.

Alkoholservering

För servering av alkohol krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Mer information om serveringstillstånd kan hittas på respektive kommuns webbplats.

Vid evenemang där alkohol serveras behöver arrangören tänka på att alkoholförtäring innebär att personer kan få en nedsatt förmåga att hantera en brandsituation eller en annan allvarlig händelse. Detta ställer höga krav på att gästerna kan varnas i tid och att arrangörsorganisationen har förmågan att agera om det uppstår brand, olycka eller annan fara. Vid alkoholserving inomhus ställs särskilda krav på att lokalerna är lämpligt utformade från brandsäkerhetssynpunkt.

Användande av Gasol

Vid evenemang som festivaler eller liknande är det vanligt att flera verksamheter eller personer använder Gasol till utrustning för matlagning eller uppvärmning. För varje verksamhet eller person gäller då att man utan tillstånd får hantera högst 2 liter gas inomhus eller högst 60 liter gas utomhus. För större mängder behövs tillstånd.

Om arrangören är den som tillhandahåller och sköter hanteringen av gas för alla verksamheter så kan denna ansöka om tillstånd för den totala mängd som hanteras inom hela evenemangsområdet.

Oavsett om tillstånd behövs eller inte så bör man tänka på att den som hanterar Gasol också är skyldig att följa de krav som finns i lagen om brandfarliga och explosiva varor samt de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Vid publika evenemang är det särskilt viktigt att se till att:

  • gasbehållare, slangar, anslutningar och förbrukningsapparater inte är skadade eller läcker.
  • gasbehållare står stadigt uppställda på en plats där de inte kan utsättas för skadlig uppvärmning.
  • användningsplatsen är väl ventilerad och att obehöriga inte kan komma åt behållare, slangar, ventiler eller dylikt.

Framkomlighet för räddningsfordon

Vid evenemang utomhus är det viktigt att behovet av framkomlighet för räddningsfordon uppmärksammas. Uppställning av marknadsstånd, serveringar och dylikt får inte hindra räddningsfordons framkomlighet på ordinarie gatunät eller tillgängligheten till byggnader. För att räddningstjänstens fordon ska kunna ta sig fram och manövrera så behövs en minsta fri bredd om 3,5 meter och en minsta fri höjd om 4,0 meter.

Eventuella avspärrningar vid gatuavstängning behöver vara lätta att bryta så att räddningsfordon kan passera i händelse av larm. Avstånd mellan den plats där räddningsfordon måste stanna och den plats där räddningspersonal förväntas utföra räddnings- eller släckningsåtgärder bör inte vara längre än 50 meter. Vid flerfamiljshus behöver det finnas en fri zon om minst 4,0 meter runt byggnadens fasad för att möjliggöra fönsterutrymning via räddningstjänstens bärbara stegar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: