Tillfällig övernattning

Skolor, gymnastiksalar, bygdegårdar och dylikt som används för tillfällig övernattning är normal inte brandskyddstekniskt utformade för att inrymma sovande personer. Detta innebär att man vid en tillfällig övernattning kan behöva vidta särskilda åtgärder för att få ett tillräckligt brandskydd för de övernattande personerna.

Brandskydd vid tillfällig övernattning

Den som hyr ut en lokal för tillfällig övernattning ansvarar för att lokalen brandskyddstekniskt är anpassad för ändamålet. Uthyraren ska också informera hyresgästen om hur brandskyddet i lokalerna är utformat. Hyresgästen ansvarar för att övernattningsverksamheten sker på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt och att man vid övernattningstillfället har fungerande rutiner för utrymning och agerande i händelse av brand.

Vid tillfällig övernattning behöver man särskilt tänka på följande när det gäller brandskyddet.

Lokaler för tillfällig övernattning ska vara försedda med anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand. Lokaler som är försedda med ett befintligt brand- och utrymningslarm uppfyller denna funktion. Saknas brand- och utrymningslarm kan funktionen säkerställas genom att man sätter upp fungerande brandvarnare. Om man från övernattningslokalen måste passera annat utrymme, t.ex. korridor, för att nå de alternativa utrymningsvägarna ska även detta utrymme förses med brandvarnare. Saknas tekniska anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand ska det vid övernattningstillfället finnas en vaken brandvakt som ansvarar för att upptäcka brand och vid behov påkalla utrymning.

För att personer inte ska bli instängda i händelse av brand ska lokaler som används för tillfällig övernattning ha tillgång till minst två olika utrymningsvägar som inte kan blockeras samtidigt av brand. Utrymningsvägarna ska vara lätt öppningsbara utan tillgång till nyckel eller annat redskap och vara försedda med vägledande markering i form av utrymningsskyltar.

I lokaler för övernattning ska sängar, madrasser eller dylikt anordnas i rader med gångar om minst 0,9 meter mellan varje rad. Fria gångstråk om minst 0,9 meter ska också anordnas genom övernattningslokalen fram till lokalens utrymningsdörrar. Vid större övernattningslokaler t.ex. gymnastiksalar ska gångarnas bredd vara minst 1,2 meter.

Packning, ytterkläder eller lös inredning som ställts undan för att ge plats för övernattning ska placeras på ett sådant sätt att utrymningsvägar och gångstråk till utrymningsvägar inte riskerar att bli blockerade.

Vid lokaler för övernattning ska det finnas tillgång till lämplig släckutrustning t.ex. 6 kg pulversläckare med standardmärkningen SS-EN 3-7. Avståndet från övernattningslokal till närmaste släckutrustning får inte vara längre än 25 meter.

Inom lokaler för tillfällig övernattning bör den som ansvarar för övernattningsverksamheten informera om vilka regler som gäller för att minska risken för brand. Sådana regler kan vara att det råder rökningsförbud eller att det i övernattningslokalerna inte är tillåtet att använda levande ljus, kaffebryggare, matlagningsutrustning eller annan utrustning som kan ge upphov till brand.

Den som ansvarar för övernattningen ska informera de övernattande om var utrymningsvägar, släckutrustning och återsamlingsplatser finns samt vilka rutiner som gäller för utrymning och agerande i händelse av brand eller annan olycka. Sådan information kan t.ex. vara:

  • Lokalerna är försedda med ett automatiskt brandlarm och om detta aktiveras ska lokalerna omedelbart utrymmas. Återsamlingsplats är ……….
  • Vid nödläge där hjälp behövs av räddningstjänst, ambulans eller polis, ring larmnumret 112. Adressen hit är ………. Vid händelser som inte är akuta kontakta ……….
  • Närmaste handbrandsläckare finns vid ………. Om det går, försök släcka branden, men ta inga onödiga risker.

Anmälan om tillfällig övernattning

Den som anordnar tillfällig övernattning i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kan anmäla detta till Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Syftet med denna anmälan är att vi ska vara informerade om att det vid anläggningen finns övernattande personer. I händelse av brand kan detta ha betydelse för utalarmering av räddningsstyrkor och för vårt agerande i samband med en eventuell räddningsinsats. Anmälan fråntar dock inte brandskyddsansvaret från den som upplåter eller använder en lokal för tillfällig övernattning.

För att vi internt ska kunna informera våra räddningsstyrkor behöver vi få anmälan om tillfällig övernattning senast fem dagar innan den äger rum.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: