Tillstånd brandfarlig vara

Vid förvaring och hantering av brandfarlig vätska eller gas behöver den som ansvarar för hanteringen vidta särskilda försiktighetsåtgärder mot brand och explosion. Det finns därför krav på att den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor också ska ha tillstånd för detta.

Vi prövar ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor i våra medlemskommuner. Den som söker tillstånd ska kunna påvisa att hanteringen kommer att ske på ett säkert sätt i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor och i enlighet med de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Vilka mängder kräver tillstånd?

Den som hanterar större mängder av ämneskategorierna brandfarlig vätska, brandfarlig gas eller brandfarliga aerosoler ska ansöka om tillstånd. Överskrids tillståndspliktig mängd inom en kategori ska även förekommande hantering av övriga kategorier redovisas i tillståndsansökan.

S‌törre mängder (volym i liter) än tabellvärde kräver tillstånd

Hantering

Brandfarliga gaser

Brandfarliga aerosoler

Brandfarlig vätska (flampunkt högst 60 °C)

Brandfarlig vätska (flampunkt mellan 60 °C - 100 °C)

Publik verksamhet ¹

Inomhus: 2

Utomhus: 60

100

100

10 000

Yrkesmässig ² verksamhet inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig ² verksamhet utomhus

1 000

3 000

3 000

50 000

Privatperson

Gasol: 60

Övrig gas: 10

100

100

10 000

 1. Med publik verksamhet avses hantering vid en yrkesmässig verksamhet dit allmänheten har tillträde.
 2. Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer.

Följande brandfarliga gaser och vätskor är undantagna från tillståndsplikten

 1. Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem.
  Detta innebär att man inte behöver tillstånd för bränslet i fordonens tankar. Detta undantag tillämpas även på verktyg och mobila maskiner, samt på brandfarliga varor i fordon som inte utgör bränslen, dvs. spolarvätska och köldmedium i AC
 2. Brandfarliga gaser och vätskor i behållare med en volym på högst 50 ml. Exempel på sådana behållare är tändare, spritpennor, nagellacksflaskor och mindre sprejburkar. Observera att stora mängder små behållare kan utgöra en risk vid brand, vilket behöver beaktas oavsett tillståndsplikt.
 3. Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C som hanteras i lantbruksverksamhet.
  Med lantbruksverksamhet menas en aktiv verksamhet inom en fastighet som taxeras som lantbruksenhet. Det kan röra sig om en gård där den huvudsakliga verksamheten består av växtodling, boskapsskötsel eller skogsbruk. Till detta undantag räknas exempelvis lantbrukets hantering av diesel och eldningsolja i fasta eller flyttbara cisterner (så kallade gårdscisterner), IBC-behållare, dunkar eller flaskor.
 4. Brandfarliga gaser eller vätskor som används som köldmedium i enhetsaggregat, om köldmediets totala vikt är mindre än 30 kg.
  Ett köldmedium är en gas eller vätska som genom att komprimeras eller kondenseras avger värme på en plats, för att sedan expanderas eller förångas för att ta upp värme på en annan. Exempel på brandfarliga köldmedier är propan, butan och isobutan.
 5. Brandfarliga vätskor som används som köldbärare i värmepumpanläggningar med kollektorer i berg, mark eller sjö, för en- eller tvåbostadshus.
  En köldbärare är en gas eller vätska som avger värme på en plats, t.ex. till ett köldmedium, och tar upp värme på en annan, utan att aktivt komprimeras eller kondenseras. Undantaget omfattar bara de brandfarliga vätskor som finns i köldbärarsystemet. Övrig hantering, t.ex. reserv för påfyllning, ska räknas in i den sammanlagda mängden brandfarliga vätskor som hanteras i bostaden enligt Tabell 1 nedan. Exempel på brandfarliga köldbärare är vattenlösningar av etanol och isopropanol.
 6. Brandfarlig gas i rörledningssystem med högst 4 bar övertryck för flera förbrukare.
  Detta gäller rörledningssystem utgående från en mät- och reglerstation, produktions- eller lagringsanläggning fram till och med lågan i flera förbrukningsenheter, t.ex. gasspisar, gaspannor eller andra gasapparater. Med flera förbrukare avses andra verksamheter anslutna till rörledningssystemet, dvs. andra juridiska personer. Undantaget omfattar både distributionssystemet och förbrukarens hantering av gasen.
 7. Gaser som klassificerats som Brandfarliga gaser kategori 2 enligt CLP-förordningen.
  Det är när detta skrivs endast ammoniak som klassificerats som kategori 2 enligt detta, och som alltså är undantagen tillståndsplikt.
 8. Gaser som vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa har ett brännbarhetsområde i luft men som inte är antändbara i en blandning med luft vid en koncentration av 13 volymprocent eller lägre och har ett brännbarhetsområde i luft som är mindre än 12 procentenheter.
  Gaser som uppfyller dessa kriterier klassificeras också som kategori 2, och är undantagna tillståndsplikt. Det kan röra sig om vissa gasblandningar.
 9. Brandfarliga vätskor med en flampunkt högre än 35 °C som har erhållit negativa resultat vid provningen för underhåll av förbränning L.2, del III, avsnitt 32 i femte omarbetade utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, handbok för provning och kriterier, utgiven av Förenta Nationerna (ST/SG/AC.10/11/Rev.5).
  Exempel kan vara färger med högt vatteninnehåll och vissa vattenbaserade rengöringsmedel. Observera att de måste genomgått provningen enligt ovan för att undantas.

Ansök om tillstånd brandfarlig vara

När er ansökan om tillstånd för brandfarlig vara kommer in till oss så börjar vi med att kontrollera om den är fullständig. Om ansökan bedöms som fullständig så kommer vi att skicka tillbaka ett mottagningsbevis. Saknas tillräckligt underlag för att vi ska kunna göra en prövning så kommer ni istället att få en begäran om komplettering. Tillståndsprövningen påbörjas först efter det att en fullständiga ansökan har kommit in till oss.

Från och med 2021-08-01 ska lämplighetsprövning av sökande göras. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska tillståndsmyndigheten göra en lämplighetsprövning av de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen exempelvis VD, styrelseledamöter eller motsvarande.

Tillståndet kommer i enlighet med lagen att begränsas till viss tid och innehålla de villkor som behövs för att hanteringen ska ske på ett säkert sätt. När ett tillstånd meddelas kan det vara förenat med ett beslut om att hanteringen inte får påbörjas innan de anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen har avsynats. Ett sådant beslut framgår av villkoren i tillståndsbeviset.

Anmäl föreståndare för hantering brandfarlig vara

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara. Föreståndaren ska se till att hanteringen sker enligt lagens aktsamhetskrav.

Uppgifter om utsedda föreståndare ska normalt anmälas till oss i samband med tillståndsansökan. Om man efter att ansökan har skickats in behöver komplettera med anmälan av föreståndare eller om föreståndare byts eller får ändrade kontaktuppgifter under tillståndstiden kan anmälan göras här.

Avgift för tillståndsprövning

Avgift för tillståndsprövning tas ut med stöd av 27 § Lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

 Aktuell taxa för tillståndsprövning

Typ av avgift

Pris

Fast grundavgift

2570 kr

Timavgift handläggning

857 kr/h


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: