Brandskyddskontroll och sotning

Lagen om skydd mot olyckor anger att kommunen ska se till att eldstäder (värmepannor, braskaminer etc.) rengörs och kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Rengöring av eldstäder kallas i dagligt tal för sotning och i våra medlemskommuner utförs sotning på entreprenad. Myndighetsbesiktning av eldstäders brandsäkerhet kallas i dagligt tal för brandskyddskontroll. Sedan 2016 utför vi brandskyddskontroll i våra medlemskommuner med egen personal.

Kontroll och rengöring av imkanaler och spisfläktar

Vi får en del förfrågningar om vad som gäller för rengöring och kontroll av imkanaler och spisfläktar i bostadshus. Vi vill därför informera om att imkanaler och spisfläktar i bostadshus inte omfattas av myndighetskrav på sotning eller brandskyddskontroll. Sådana krav finns bara när det gäller imkanaler i restauranger och storkök.

För egen bostad finns det inga behörighetskrav gällande rengöring av imkanal och fettfilter i spiskåpan, man får lov att göra detta själv och det är ett sätt att förebygga brandspridning.

Vid de förfrågningar som vi har fått har olika företag hört av sig till privatpersoner och erbjudit sina tjänster. Vid dessa kontakter har företagen fått det att låta som om det finns myndighetskrav på rengöring av imkanaler i bostäder. Om ni får denna typ av förfrågningar så observera att det är helt frivilligt och inget som är tvingande från myndigheters sida.

Nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstäder

Nyinstallation och väsentlig ändring av eldstäder omfattas av bygglagstiftningen och innan du påbörjar arbetet ska du skicka in en bygganmälan till den förvaltning som har hand om byggfrågor i kommunen där du bor. Du kommer i samband med detta att få reda på vilka kontroller som ska utföras och vilka intyg som ska lämnas in innan du får ta eldstaden i bruk.

När det gäller installation eller ändringar av eldstäder finns det i bygglagstiftningen inga formella behörighetskrav på den som kontrollerar att eldstäder, skorstenar och takskyddsanordningar uppfyller byggreglerna. Tyvärr upptäcker vi vid våra brandskyddskontroller en del fel som borde uppmärksammats redan när eldstaden installerades. Vi rekommenderar därför att fastighetsägare, vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstäder, låter göra en SSR Godkänd besiktning.

Om brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka slitage och andra förändringar i eldstäder och skorstenar innan felen blir så allvarliga att de leder till brand eller brandspridning. Detsamma gäller för imkanaler i restauranger och storkök. Kontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt.

Brandskyddskontrollen omfattar anläggningen i sin helhet inklusive tak med de tillträdes- och skyddsanordningar som behövs för att sotning och brandskyddskontroll ska kunna utföras. Vid brandskyddskontrollen måste vi därför ha tillträde till, inte bara utrymmet där eldstaden är placerad, utan alla delar i huset som skorstenen passerar, även vind om sådan finns.

En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte brandskyddskontrolleras. Innan en sådan anläggning åter tas i bruk ska dock brandskyddskontroll göras.

V‌ärme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Frist

Tillämpningskriterier

3 år

Avser eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja

6 år

Avser eldning med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets

6 år

Avser eldning i mycket begränsad omfattning (eldning vid enstaka tillfällen per år)

6 år

Avser eldning i panna som ingår i en värmecentral och som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftledare

6 år

Avser eldning med annat bränsle

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning

Frist

Tillämpningskriterier

3 år

Avser eldning med fasta bränslen eller tunga eldningsolja

6 år

Avser eldning med annat bränsle

6 år

Avser eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus (mindre omfattning = korta eldningscykler med förbrukning mindre än 500 kg normaltorkad ved per år)

Lokaleldstäder

Frist

Tillämpningskriterier

3 år

Avser eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen

6 år

Avser lokaleldstäder som eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets

6 år

Avser lokaleldstäder som eldas uteslutande med gas

6 år

Avser lokaleldstäder som används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus (mindre omfattning = korta eldningscykler med förbrukning mindre än 500 kg normaltorkad ved per år)

I‌mkanaler

Frist

Tillämpningskriterier

2 år

Avser frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll


Ordinarie brandskyddskontroll i småhus med tillhörande byggnader

Typ av avgift

Pris

Fast grundavgift

393 kr

Kontroll av första eldstad med tillhörande rökkanal

571 kr

Kontroll av varje tillkommande eldstad

285 kr

Kontroll av varje tillkommande eldstad med rökkanal i annan skorsten

393 kr

Timavgift efterkontroll

857 kr/h

Särskild administrativ avgift

393 kr

Brandskyddskontroll i samband med ibruktagande av obrukad eldstad

Typ av avgift

Pris

Fast grundavgift

857 kr

Timavgift

857 kr/h

Timavgift efterkontroll

857 kr/h

Särskild administrativ avgift

393 kr

B‌randskyddskontroll i övriga byggnader eller anläggningar

Typ av avgift

Pris

Fast grundavgift

393 kr

Timavgift

857 kr/h

Timavgift efterkontroll

857 kr/h

Särskild administrativ avgift

393 kr

Särskilda bestämmelser

 1. Om objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid uttas tilläggsersättning motsvarande merkostnaden.
 2. För utökad kontroll såsom temperaturmätning, tryckmätning, röktryckprovning, läckagemätning eller dylikt uttas tilläggsersättning enligt timavgift motsvarande den förlängda tidsåtgången.
 3. I de fall aviserad brandskyddskontroll i småhus inte har kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillgängligt uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det inte funnits rimlig möjlighet för omplanering av besöket.
 4. I de fall aviserad brandskyddskontroll i övriga byggnader eller anläggningar inte har kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillgängligt uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift och timavgift för väntetid. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det inte funnits rimlig möjlighet för omplanering av besöket.
 5. Ersättning motsvarande särskild administrativ avgift uttas om en fastighet ersatt den brandskyddskontrollpliktiga förbränningsanordningen med annan uppvärmningskälla och inte meddelat detta innan avisering om brandskyddskontroll skickats ut.

Nedanstående kontaktuppgifter kan du använda om du t.ex. vill:

 • Komma i kontakt med oss gällande aviserad ordinarie brandskyddskontroll. Gäller det tidsändring eller arrangemang för vår tillgänglighet så framgår det av aviseringen hur långt innan besöket du behöver meddela oss.
 • Anmäla ändrade förhållanden som påverkar behovet av brandskyddskontroll. Detta kan t.ex. vara du gått över till ett annat bränsle, att du inte längre tänker använda eldstaden eller att du tagit bort eldstaden och har annan uppvärmning.
 • Meddela att fastigheten har bytt ägare.
 • Komma i kontakt med oss för att boka tid för brandskyddskontroll när du vill börja använda en befintlig eldstad som har stått obrukad.

Telefon: 0510-77 18 25 (Telefontid kl. 09:00-11:00, vardagar. Utanför telefontid kan meddelande lämnas i röstbrevlådan)

E-post: raddningstjansten@lidkoping.se

Om sotning

Sotning av eldstäder och imkanaler i restauranger och storkök syftar till att delar där sot eller fett kan avsättas rengörs i sådan omfattning att risken för brand och brandspridning minimeras.

Inom våra medlemskommuner finns avtal med entreprenören Vara sotnings- och fastighetsservice AB om att utföra all sotning enligt lagen om skydd mot olyckor. Undantag utgörs av de fall då vi har utfärdat medgivande om att fastighetsägare får sota själv på egen fastighet eller då vi har utfärdat medgivande om att fastighetsägare får låta annan sota på egen fastighet.

Undantag från sotning kan göras om eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Frist

Tillämpningskriterier

3 ggr/år

Avser eldning med fasta bränslen i konventionella pannor

2 ggr/år

Avser eldning med fasta bränslen i pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning

1 år

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet

3 ggr/år

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle

1 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW

2 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW

3 år

Avser pannor som ingår i en värmecentral och som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftledare

Nedanstående frister och tillämpningskriterier används om eldning sker i större omfattning än för ett enskilt hushålls behov. Om eldning sker för enskilt hushållsbehov tillämpas sotningsfrister för lokaleldstäder.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Frist

Tillämpningskriterier

6 ggr/år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle

1 år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle

Lokaleldstäder

Frist

Tillämpningskriterier

1 år

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning

3 år

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning (mindre omfattning = korta eldningscykler med förbrukning mindre än 500 kg normaltorkad ved per år)

3 år

Avser eldstäder som finns i fritidshus

Imkanaler

Frist

Tillämpningskriterier

3 ggr/år

Avser imkanaler i restauranger eller andra storkök

1 år

Avser imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet

 

I avgifterna ingår användandet av konventionell teknisk utrustning samt användning av sotsug för omhändertagande av sot runt eldstaden som genererats vid rengöringsarbetet.

Sotning i småhus med tillhörande byggnader

Typ av avgift

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Fast grundavgift

121 kr

151 kr

Sotning av första eldstad med tillhörande rökkanal

290 kr

363 kr

Sotning av varje tillkommande eldstad

208 kr

260 kr

Särskild administrativ avgift

182 kr

227 kr

Sotning i övriga byggnader eller anläggningar

Typ av avgift

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Fast kostnad servicebil

171 kr

214 kr

Timavgift

486 kr/h

608 kr/h

Särskild administrativ avgift

182 kr

227 kr

Särskilda bestämmelser

 1. Om objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid uttas tilläggsersättning motsvarande merkostnaden.
 2. För användande av speciell teknisk utrustning, kemikalier och annan förbrukningsmateriel uttas tilläggsersättning motsvarande kostnaden för det som använts eller förbrukats.
 3. Om det vid utförandet av sotning föreligger omständigheter eller sådana avvikelser som medför att tidsåtgången för arbetet avsevärt förlängs uttas tilläggsersättning enligt timavgift motsvarande den förlängda tidsåtgången.
 4. Sotning som aviserats till objekt som ansökt om egensotning genomförs som planerat om medgivandet för egensotning är utfärdat efter det att aviseringen skickats ut.
 5. I de fall aviserad sotning i småhus inte har kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillängligt uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det inte funnits rimlig möjlighet för omplanering av besöket.
 6. I de fall aviserad sotning i övriga byggnader eller anläggningar inte har kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillängligt uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift och timavgift för väntetid. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det inte funnits rimlig möjlighet för omplanering av besöket.
 7. Ersättning motsvarande särskild administrativ avgift uttas om en fastighet ersatt den sotningspliktiga förbränningsanordningen med annan uppvärmningskälla och inte meddelat detta innan aviseringen skickats ut.

När det gäller frågor rörande sotning i våra medlemskommuner kan ni kontakta vår avtalade entreprenör via nedanstående kontaktuppgifter.

Huvudkontor Vara

Telefon: 0512-124 47

Fax: 0512-124 76

E-post: vara@sotargruppen.se

Hemsida: www.sotargruppen.se Länk till annan webbplats.

Ansökan om egensotning

Enligt lagen om skydd mot olyckor kan en fastighetsägare, efter ansökan, få ett medgivande om att sota själv eller låta någon annan sota på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får bara ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Det förutsätts att fastighetsägare som ansöker om att sota själv på egen fastighet, där man är bosatt, har kunskap om eldstadens konstruktion och funktion samt har införskaffat lämplig utrustning för sotning. Vidare förutsätts att fastighetsägaren har tillräcklig fysisk förmåga för att utföra de arbetsmoment som krävs och att fastighetsägaren har ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god brandsäkerhet.

Om en fastighetsägare ansöker om att låta någon annan sota på egen fastighet ska kompetenskraven på utföraren inte skilja sig från vad som gäller för de personer som utför sotning på kommunens uppdrag. Detta innebär att utföraren ska vara utbildad skorstensfejare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: