Farlig verksamhet

Det finns verksamheter inom våra medlemskommuner som hanterar brandfarliga, giftiga eller explosiva ämnen i större mängd. De omfattas av reglerna i den så kallade sevesolagstiftningen och kan tillhöra en högre- eller en lägre kravnivå.

Oavsett vilken kravnivå verksamheten tillhör så ska ett förebyggande arbete bedrivas i syfte att begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka i form av utsläpp, brand eller explosion. Verksamheterna ska också ta fram information till allmänheten om de risker som finns och hur man varnas om en olycka skulle inträffa. Denna information hålls tillgänglig via denna webbsida.

När det gäller verksamheter på den högre kravnivån ska kommunen ta fram en särskild plan för räddningsinsats. Sådana planer hålls också tillgängliga via denna webbsida.

Lidköpings kommun

Vid Lantmännens gödselterminal tar man emot växtnäringsprodukter i lösvikt via sjötransporter. Inom anläggningen förpackar man produkterna i stora säckar som sedan lagras i väntan på vägtransport till slutanvändarna. Vid en eventuell brand i växtnäringsprodukterna kan nitrösa gaser bildas och spridas via brandröken. Nitrösa gaser är giftiga och kan vid inandning i höga koncentrationer leda till kemisk lunginflammation, svår andnöd och lungödem. Effekterna till följd av inandning av nitrösa gaser kan vara fördröjda och symptom kan uppkomma så sent som 48 timmar efter inandning.

Vid Lidköpings biogasanläggning tillverkas metangas (Biogas) genom rötning av växtprodukter. Gasen renas, trycksätts och kyls till flytande form. Metangasen är en brandfarlig gas och vid ett eventuellt läckage i anläggningen finns risk för brand eller explosion. Vid lagring av den kylda gasen finns också en risk för köldskador i händelse av ett eventuellt läckage.

Swerocks bergtäkt i Gillstad tillhör den lägre klassningen av Sevesoverksamhet.
Täkten är belägen ca 15 km sydväst om centrala Lidköping, i nära anslutning till väg 44. Det finns ett fåtal bostäder i anslutning till täktverksamheten, det närmaste bostadshuset är beläget ca 230 meter bort.

Verksamheten omfattar arbetsmomenten avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering och uttransport av bergmaterial.

Svevias bergtäkt i Järpås tillhör den lägre klassningen av Sevesoverksamhet.
Täkten är belägen ca 2 km väster om Järpås och ligger i ett kuperat skogsbevuxet berglandskap. Längs utfartsvägen övergår landskapet till odlingslandskap. Området ligger ca 1 km från väg 2591. Närmast belägna bostadshus ligger ca 450 meter nordost om täktområdet. Närmaste samlad bebyggelse ligger ca 2 km nordost om täkten.

Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten.

XR Bergkross utanför Järpås tillhör den lägre klassningen av Sevesoverksamhet. Täkten är belägen cirka 3 km väster om Järpås samhälle i Lidköpings kommun. Vid bergtäkten produceras bergmaterial genom borrning, sprängning och krossning. Sprängningen sker vid ett fåtal tillfällen per år. Vid dessa tillfällen hanteras dock sprängämnen i sådan mängd att verksamheten omfattas den så kallade Sevesolagstiftningen.

 Grästorps kommun

XR Berg & Maskin AB (XRBM) bedriver idag en bergtäkt cirka 3,5 km sydväst om Grästorp innerstad "Lurebergen".

Vid bergtäkten produceras bergmaterial genom borrning, sprängning och krossning. Sprängning sker vid ett fåtal tillfällen per år. Vid dessa tillfällen hanteras sprängämnen i sådana mängder att verksamheten omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallad Sevesolagstiftningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: