Framtidens äldreomsorg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Framtidens äldreomsorg

Vård- och omsorgsnämnden har antagit en ny Äldreomsorgsplan för år 2016-2021. Det är nämndens uppgift att se till att erbjuda Lidköpingsbor en god och säker vård även i framtiden. De beslut som tas ska ha sin grund i äldreomsorgsplanen och finnas med i det dagliga arbetet.

Äldreomsorgsplan 2016 2021

Har du synpunkter och idéer om framtidens äldreomsorg?

Hör av dig till Paula Evertsson, administrativ chef.

Vår värdegrund

För oss är det viktigt att arbetssätt och metoder stämmer överens med vår värdegrund. Vi tror på indi­videns möjligheter där personens egna styrkor och förmågor är avgörande. Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska se till individens resurser och fokusera på det som ger välbefinnande och ett värdigt liv.

Självständighet är nyckeln

Ny forskning visar att människor behöver känna att tillvaron är begriplig, meningsfull och hanterbar. Även själv­ständighet är av stor betydelse för en god hälsa och hög livskvalitet. Att behålla sin själv­ständighet är viktigt för att individen ska känna mening med livet och förstå och handla utifrån denna. Vi utgår från varje individs förutsättningar och uppmuntrar till att skapa oberoende och meningsfullhet.

Läs mer om vår värdegrund.

SeniorCenter

SeniorCenter är en mötesplats för seniorer mitt i Lidköping. Här kan man få information om den äldreomsorg vi erbjuder. Här finns också samarbete med frivilliga, olika organisationer, stöd till anhöriga och förebyggande verksamhet. Varje vardag serveras god lunch och vi erbjuder en mängd aktiviteter för äldre och anhöriga.

Läs mer om SeniorCenter och vad vi erbjuder.

Mötesplatser

I Lidköping finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder aktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi erbjuder gruppaktiviteter, våffelcafé, bingospel, föreläsningar och mycket annat. På plats finns personal som kan lämna information om våra förebyggande insatser, hjälpmedel, frivilligaktiviteter, stöd från hemvården och boendealternativ. På våra mötesplatser serveras även god lunch och fika.

Läs mer om våra mötesplatser och alla aktiviteter vi erbjuder.

Bra bostäder för äldre

Vi erbjuder flera boendealternativ för äldre som vill ha tillgång till service och hemvård.

  • trygghetsboende
  • pensionärslägenheter
  • äldreboende
  • gruppboende för personer med demenssjukdom.

Läs mer om våra boendealternativ.

Hemvård

Allt fler väljer att bo kvar så länge som möjligt i hemmet. Detta ställer krav på hemvården vad gäller resurser, kompetens och möjligheter till vård dygnet runt. Vi ser hemvård som basen i vår verksamhet, med nära koppling till öppna insatser, stöd till anhöriga och samarbete med frivilliga. Vi arbetar för att skapa närhet mellan hemvård och äldreboende, med tillgång till avlösning och växelvård samt trygghetsplatser. Anhö­riga står ofta för stora och viktiga insatser och ska ha möjlighet till ett bra stöd i sin upp­gift.

Läs mer om vårt stöd i hemmet.

Demenscentrum

Vi utvecklar just nu ett Demenscentrum där vi ska samordna kompetenser och resurser inom området demens. Demensboende, hemvård, dagverksamhet, korttidsverksamhet och avlösning/växelvård kommer att samlas i en gemensam organisation.

Har du frågor om Demenscentrum?

Kontakta Susanne Sandén, projektledare
Telefon: 0510-77 02 00

Hemrehab

Vi arbetar med rehabilitering i hemmet. Forskning visar att hemrehabilitering är nog så effektiv som rehabilitering på klinik. Vårdtagarna blir mer självständiga i sina dagliga aktiviteter. Orsaken är troligen att de är tryggare i sitt hem och vågar vara mer aktiva såväl fysiskt som kognitivt och socialt. Förutsättningen för att självständigheten ska bli bestående är att det finns ett samarbete mellan flera yrkesgrupper och att vårdtagarens inflytande och delaktighet säkerställs.

Läs mer om vårt arbete med hemrehabilitering.

Korttid/Växelvård

Korttidsvården behöver finnas för behov av en kortare period av återhämtning och rehabilitering mellan sjukhusvistelse och hemgång, när det inte kan tillgodoses i hemmet. Den har stor betydelse både för den som behöver vården och den anhörige. Vi arbetar för att utveckla vår korttidsenhet för att ännu bättre kunna stödja personer som behöver rehabilitering eller återhämtning efter sjukhusvistelse, samt att kunna erbjuda kvalificerad vård i livets slutskede.

Växelvård

På Galeasen erbjuder vi även växelvård på en särskild enhet. Växelvård är till för de som vårdas i hemmet av anhörig. Det kan vara så att man vill bo kvar i sitt eget hem, men även regelbundet få växelvård ett antal veckor på Galeasen.

Läs mer om vårt korttidsboende Galeasen.

För oss är det viktigt att arbetssätt och metoder stämmer överens med vår värdegrund. Vi tror på indi­videns möjligheter där personens egna styrkor och förmågor är avgörande. Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska se till individens resurser och fokusera på det som ger välbefinnande och ett värdigt liv.

Självständighet är nyckeln

Ny forskning visar att människor behöver känna att tillvaron är begriplig, meningsfull och hanterbar. Även själv­ständighet är av stor betydelse för en god hälsa och hög livskvalitet. Att behålla sin själv­ständighet är viktigt för att individen ska känna mening med livet och förstå och handla utifrån denna. Vi utgår från varje individs förutsättningar och uppmuntrar till att skapa oberoende och meningsfullhet.

Läs mer om vår värdegrund.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan