Dödsboanmälan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den eventuella efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Dödsboförvaltning

När någon har avlidit ska dödsbodelägarna tillsammans förvalta den dödes egendom under boets utredning och därefter se till att det görs en bouppteckning eller dödsboanmälan. Om det inte finns några kända dödsbodelägare vid tidpunkten för dödsfallet ska dödsfallet anmälas till socialnämnden. Socialnämndens uppgift är då att hitta dödsbodelägare och därefter lämna över dödsboet till dem. Under tiden har socialnämnden en tillfällig dödsboförvaltning. Eftersom gravsättning ska ske inom en månad kan det i denna tillfälliga förvaltning ingå att ordna med att en begravning innan dödsbodelägare hittats.

Finns det inga dödsbodelägare blir Allmänna arvsfonden dödsbodelägare.

Socialnämnden har rätt att ta ut en avgift för dödsboförvaltning.

Dödsboanmälan

Prata med Kontaktcenter för anmälan, telefon: 0510-77 00  00 mån, ons-fre mellan 8:30-9:30.

Om den avlidnes tillgångar och hens eventuella andel i efterlevande make eller makas giftorättgods inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ska göras inom två månader.

Exempel på undantag:

 • Om det finns ett testamente eller ett äktenskapsförord, kan detta vara skäl för att istället förrätta en bouppteckning
 • Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt
 • Vid tveksamhet, eller om det kan bli aktuellt med efterarv när den efterlevande maken eller makan avlider, ska du undvika dödsboanmälan
 • Om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas

Viktigt att tänka på:

 • Begravningskostnader går före alla andra kostnader
 • Begär anstånd hos fordringsägare med att betala räkningar tills dess utredningen om dödsboanmälan är klar
 • Stoppa eventuella autogiro
 • Använd inte något ur dödsboet innan du haft hembesök från Socialförvaltningen
 • I fliken ”Uppgifter för dödsboanmälan” kan du läsa mer om vad Socialförvaltningen behöver ha för uppgifter

Uppgifter för dödsboanmälan

Här kan du läsa vilka uppgifter som kommunen vill ha in vid en dödsboanmälan.

Kom också ihåg:

 • Begravningskostnader går före alla andra kostnader.
 • Det är viktigt att du omgående ser till att autogiro stoppas. Inga räkningar ska betalas, för begravningen går före alla andra skulder i dödsboet.
 • Ekonomiskt bistånd till begravningen söker du på socialkontoret i den kommun där den avlidne bodde.

Ta med dig dessa obligatoriska uppgifter vid träff med handläggaren:

 1. Namn, personnummer till samtliga dödsbodelägare och arvingar. Gäller även sambo.
 2. Kopia av senaste självdeklarationen, det vill säga fyra sidor och slutskattesedel om denna kommit för året, och kontoutdrag från skattekontot(gäller även make/maka).
 3. Underlag på begravningskostnad.
 4. Offert eller räkning på gravsten och/eller gravyr.
 5. Uppgift om skulder på eventuella städ- och röjningskostnader och eventuell sista månadens hyra.
 6. Uppgift om kontanter på dödsdagen. Gäller även make/make och sambo.
 7. Begär Kapital och räntebesked på dödsdagen från bankerna. Gäller även make/maka.
 8. Kontoutdrag från den avlidnes banker 2 månader bakåt från dödsdagen.

Observera att det är två uppgifter som behövs från den avlidnes bank.

Finns uppgifterna nedan ska de tas med i redovisningen:

 1. Uppgift om eventuella försäkringar.
 2. Eventuellt testamente.
 3. Uppgift om den döde hade andel i annat oskiftat dödsbo. Bouppteckning som visar detta.
 4. Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelse.
 5. Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka.
 6. Inventeringsprotokoll från bankfack.
 7. Värdering av bohag (möbler och husgeråd och eventuella guldsmycken) och andra materiella tillgångar (fordon, båtar mm)
 8. Eventuella tillgångar utomlands

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan, efter ansökan av dödsboet, kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd för hela eller delar av begravningskostnaderna. Det är bara sådana kostnader som är nödvändiga som ingår i ekonomiskt bistånd till begravning. Kostnader upp till ett halvt basbelopp kan godkännas.

Begravningskostnader går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Gör ansökan om detta till handläggaren i mottagningsfunktionen.

Telefon: 0510-77 08 99

Du når oss följande tider:
måndag 10:00–11:00
tisdag 14:00-15:00
onsdag 10:00-11:00
torsdag 10:00–11:00
fredag 10:00–11:00.

När någon har avlidit ska dödsbodelägarna tillsammans förvalta den dödes egendom under boets utredning och därefter se till att det görs en bouppteckning eller dödsboanmälan. Om det inte finns några kända dödsbodelägare vid tidpunkten för dödsfallet ska dödsfallet anmälas till socialnämnden. Socialnämndens uppgift är då att hitta dödsbodelägare och därefter lämna över dödsboet till dem. Under tiden har socialnämnden en tillfällig dödsboförvaltning. Eftersom gravsättning ska ske inom en månad kan det i denna tillfälliga förvaltning ingå att ordna med att en begravning innan dödsbodelägare hittats.

Finns det inga dödsbodelägare blir Allmänna arvsfonden dödsbodelägare.

Socialnämnden har rätt att ta ut en avgift för dödsboförvaltning.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan