Dödsboanmälan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den eventuella efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Dödsboanmälan

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Om den avlidnes tillgångar och hans/hennes eventuella andel i efterlevande make/makas giftorättgods inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. Dödsboanmälan skall göras inom två månader.

Exempel på undantag:

  • Om det finns ett testamente eller ett äktenskapsförord, kan detta vara skäl för att istället förrätta en bouppteckning
  • Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt
  • Vid tveksamhet, liksom om det kan bli aktuellt med efterarv när den efterlevande make/maka avlider, bör dödsboanmälan undvikas.
  • Om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas

Viktigt att tänka på:

  • Begravningskostnader går före alla andra kostnader
  • Begär anstånd hos fordringsägare med att betala räkningar tills dess utredningen om dödsboanmälan är klar.
  • Finns autogiro ska dessa stoppas.
  • Inte avyttra något ur dödsboet innan hembesök från Socialförvaltningen gjorts.

I fliken ”Uppgifter för dödsboanmälan” nedan kan du läsa mer om vad Socialförvaltningen behöver för tillgång till för uppgifter:
Prata med ekonomienhetens mottagningsfunktion för anmälan:

Telefon: 0510-77 08 99
Du når oss följande tider:
måndag 10:00–11:30
tisdag 14:00-15:30
onsdag 10:00-11:30
torsdag 10:00–11:30
fredag 10:00–11:30.

 

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan, efter ansökan av dödsboet, kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd för hela eller delar av begravningskostnaderna. Det är bara sådana kostnader som är nödvändiga som ingår i ekonomiskt bistånd till begravning.

Begravningskostnader går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Ansökan om detta görs till handläggaren i mottagningsfunktionen.

Telefon: 0510-77 08 99
Se telefontider ovan.

Dödsboförvaltning

När någon har avlidit ska dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning och därefter se till att bouppteckning eller dödsboanmälan förrättas. Om det vid dödsfallet ej finns några kända dödsbodelägare skall dödsfallet anmälas till socialnämnden. Socialnämndens uppgift är då att finna dödsbodelägare och därefter överlämna dödsboet till dem. Under tiden har socialnämnden en tillfällig dödsboförvaltning. Då gravsättning skall ske inom en månad kan det i denna tillfälliga förvaltning ingå att ordna med att en begravning kommer till stånd även innan dödsbodelägare funnits.

Finns det inga dödsbodelägare blir Allmänna arvsfonden dödsbodelägare.

Socialnämnden har rätt att ta ut en avgift för dödsboförvaltning.

Uppgifter för dödsboanmälan

Här kan du läsa vilka uppgifter som kommunen vill ha in vid en dödsboanmälan:
Kom också ihåg:
• Begravningskostnader går före alla andrakostnader.
• Det är viktigt att du omgående ser till att autogiro stoppas. Inga räkningar ska betalas, för begravningen går före alla andra skulder i dödsboet.
• Ekonomiskt bistånd till begravningen söker du på socialkontoret i den kommun där den avlidne bodde.

Förbered gärna att ha med dig dessa uppgifter vid träff med handläggaren:
Obligatoriska uppgifter:
1. Dödsfallsintyg med släktutredning som beställs från Skatteverket, telefon: 0771-567 567.
2. Namn, personnummer till samtliga dödsbodelägare/arvingar. Gäller även sambo.
3. Kopia av senaste självdeklarationen, det vill säga fyra sidor, eller slutskattesedel och kontoutdrag från skattekontot(gäller även make/maka).
4. Underlag på begravningskostnad.
5. Offert eller räkning på gravsten och/eller gravyr.
6. Uppgift om skulder på eventuella städ- och röjningskostnader och hyra. Även eventuell kostnad pga sjukhusvistelse.
7. Uppgift om kontanter på dödsdagen. Gäller även make/make och sambo.
8. Begär Kapital och räntebesked på dödsdagen från bank/banker. Gäller även make/maka.
9. Kontoutdrag från den avlidnes bank/banker från dödsdagen och framåt.

Observera att det är två uppgifter som behövs från den avlidnes bank!
Finns uppgifterna nedan ska de tas med i redovisningen:
10. Uppgift om eventuella försäkringar.
11. Eventuellt testamente.
12. Uppgift om den döde hade andel i annat oskiftat dödsbo. Bouppteckning som visar detta.
13. Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelse.
14. Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka.
15. Inventeringsprotokoll från bankfack.
16. Värdering av bohag (möbler och husgeråd och eventuella guldsmycken) och andra materiella tillgångar (fordon, båtar mm)
17. Eventuella tillgångar utomlands

När någon har avlidit ska dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning och därefter se till att bouppteckning eller dödsboanmälan förrättas. Om det vid dödsfallet ej finns några kända dödsbodelägare skall dödsfallet anmälas till socialnämnden. Socialnämndens uppgift är då att finna dödsbodelägare och därefter överlämna dödsboet till dem. Under tiden har socialnämnden en tillfällig dödsboförvaltning. Då gravsättning skall ske inom en månad kan det i denna tillfälliga förvaltning ingå att ordna med att en begravning kommer till stånd även innan dödsbodelägare funnits.

Finns det inga dödsbodelägare blir Allmänna arvsfonden dödsbodelägare.

Socialnämnden har rätt att ta ut en avgift för dödsboförvaltning.