Ekonomiskt stöd och rådgivning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Du som bor i Lidköpings kommun och behöver ekonomisk hjälp kan få ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är både försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt.  Hjälpen är till för dig som inte kan få ekonomiskt stöd på annat sätt.

Receptionen Social & Arbetsmarknad

Ekonomiskt bistånd kallas även socialbidrag. Det är ett komplement till dina inkomster, ekonomiska förmåner och ersättningar. Innan du får ekonomiskt bistånd ska du använda egna inkomster som pension, sjukpenning och bostadsbidrag. Om du har bankmedel, aktier eller kapitalvaror ska även dessa användas först.

Hur gör jag en ansökan om ekonomiskt bistånd?

För att få hjälp gör du en ansökan om ekonomiskt bistånd till Social & Arbetsmarknad. Stödet ges utifrån dina behov, och du förväntas även själv bidra till din försörjning efter förmåga. För dig som är arbetslös och kan arbeta betyder det att du måste söka jobb.

Hur får jag en uppfattning om min ekonomi?

Socialstyrelsens webbplats kan du se hur din ekonomi ser ut, och om du kan ha rätt till ekonomiskt stöd.

Vem vänder jag mig till för mer information?

Vänd dig till mottagningen för ekonomiskt bistånd.
Telefon: 0510-77 08 99

Telefonen har öppet:
Måndag: 10:00-11:30
Tisdag: 14:00-15:30
Onsdag: 10:00-11:30
Torsdag: 10:00-11:30
Fredag: 10:00-11:30

I flikarna nedan kan du läsa mer utförligt om försörjningsstöd (Ekonomiskt bistånd).

Om ekonomiskt bistånd

Varje år bestämmer regeringen en miniminivå för försörjningsstödet. Det kallas riksnorm och ska täcka kostnader för boende och hushållsel samt hemförsäkring och arbetsresor. Om du är medlem i fackförening eller a-kassa har du rätt att räkna med detta.

Du kan också få hjälp med kostnader för läkarvård och tandvård, hemutrustning, glasögon eller begravningskostnader med mera. Följ länken om du vill titta närmare på vad som ingår i riksnormen.

Utredning av din ansökan

När du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver vi styrkta uppgifter om dina inkomster, tillgångar och utgifter. Om ni är flera som bor tillsammans gäller detta alla familjemedlemmar. Vi gör sedan en utredning om ert behov av stöd.

Ibland händer det vi att kontrollerar att uppgifterna stämmer med andra myndigheter.

När vår utredning är klar får du ett skriftligt beslut av oss.

På Socialstyrelsens hemsida hittar du värdefull information. Här kan du få svar på dina frågor om ekonomisk hjälp. Du kan även göra en preliminär beräkning av försörjningsstöd. Informationen finns i lättläst form och på flera språk.

Rätten till ekonomiskt bistånd

Alla som finns i kommunen och som inte kan försörja sig har rätt till ekonomiskt bistånd om deras behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Stödet är behovsprövat och du är skyldig att efter förmåga själv bidra till sin försörjning. Det innebär bland annat att du som är arbetslös och kan arbeta ska söka arbete aktivt. Vidare är du i första hand skyldig att använda dig av samhällets övriga bidragssystem och förmåner.

Andra sätt att bidra till sin egen försörjning kan vara att använda sig av banktillgodohavanden och säljbara tillgångar. Du ska också vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och söka arbete på egen hand. Du behöver också ta del av de sysselsättningsåtgärder som erbjuds hos Arbetsförmedlingen och i kommunen. Även de som deltar i sysselsättningsåtgärder eller de som saknar arbete på hel- eller deltid ska söka arbete. Att vara aktivt arbetssökande innebär att dagligen söka alla arbeten som är möjliga att få, såväl på orten som inom pendlingsavstånd.

Socialtjänsten kan begära att den som får försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om det inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Syftet med praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten är att utveckla möjligheterna att i framtiden försörja sig själv. Insatsen ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

Om du inte kan arbeta ska du styrka detta med giltigt läkarintyg.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Ansökan om ekonomiskt bistånd görs vanligtvis på särskilt blankett. Ansökan kan också göras muntligen.

Vid ansökan inleds alltid utredning., hur det går till kan du läsa mer om i fliken Utredning.

Gifta och sammanboende ska göra en gemensam ansökan, båda parter ska då underteckna ansökan. När du/ni gjort en ansökan om ekonomiskt bistånd kommer ni att få träffa en socialsekreterare/handläggare på Ekonomienheten som kommer utreda behovet av stöd. Du kan ta kontakt med vår mottagning för ekonomiskt bistånd för frågor om försörjningsstöd eller med anledning av ansökan.

Återbetalning av ekonomiskt bistånd

Om du har fått ekonomiskt stöd som förskott på ersättning, exempelvis lön, sjukpenning eller pension, kan du behöva betala tillbaka ditt försörjningsstöd. Du kan även bli återbetalningsskyldig om du fått ekonomiskt stöd på grund av arbetskonflikt eller bankstrejk.

Om du lämnat in oriktiga uppgifter eller undanhållit information måste du betala tillbaka ditt försörjningsstöd. Vi är i det fallet också skyldiga enligt Bidragsbrottslagen att göra polisanmälan för misstänkt bidragsbrott.

Så överklagar du ett beslut

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut om du får avslag på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du göra en överklagan. Berätta varför du anser att beslutet ska ändras och vilken förändring du önskar.

Skicka gärna med en kopia av beslutsmeddelandet och annat som du anser är viktigt. Skriv under överklagan och skicka den till:

Lidköpings kommun
Social & Arbetsmarknad
Fiskaregatan 4C
531 30 Lidköping

För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha inkommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om Socialnämnden väljer att inte ändra beslutet på det sätt du begärt så skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Har du frågor eller önskar få hjälp med din överklagan?
Vänd dig i första hand till den person som fattat beslutet. Vi har skyldighet att hjälpa dig med överklagan.

Mina sidor – ekonomiskt bistånd

Mina sidor – ekonomiskt bistånd, en ny tjänst från Social & Arbetsmarknad.
Denna tjänst vänder sig till dig som har ekonomiskt bistånd.

Här loggar du in på Mina sidor – ekonomiskt bistånd

Support/felanmälan av tjänsten

Vad har tjänsten att erbjuda

Här kan du följa din ansökan om ekonomiskt bistånd, från det du lämnat in ansökan tills beslut är fattat.

I alla delar kan du få information direkt på Mina sidor. Du ser när din ansökan är registrerad som inkommen, vilka beslut som fattats och när. Du kan läsa din beräkning. Har du fått ett bifallsbeslut och pengar ska betalas ut kan du också se vilken dag utbetalningen går från oss.
Detta innebär att du inte behöver kontakta din handläggare för att få information om ditt ärende utan har tillgång till den när du vill via tjänsten. Du ser också kontaktinformationen till din handläggare.
Om du är intresserad av att få tillgång till tjänsten kontakta din handläggare.

Logga in med e-legitimation

För att logga in på Mina sidor ekonomiskt bistånd måste du logga in med e-legitimation.
E-legitimation kan du få om du uppfyller följande:
• Du har ett svenskt personnummer
• Du är minst 16 år (olika banker har dock olika regler för ålderskrav, hör efter med din bank)
• Du är folkbokförd i Sverige
Om du inte har e-legitimation kan du läsa mer om hur du skaffar en sådan på E-legitimation.se.

Vanliga frågor om e-legitimation

Akut boende

Bostadslösa som ej kan tillgodose behovet av boende på egen hand kan få hjälp i form av tillfälligt boende vid Social- och Arbetsmarknadsnämndens övernattningslägenhet under förutsättning att det inte föreliggare behov av vård. Det finns en lägenhet för män och en för kvinnor. Hjälpen är individuellt behovsprövat. I detta bistånd ingår en övernattningsplats samt frukost och enklare kvällsmat. Tillsyn sker nattetid. Förvaring av privata ägodelar får inte förekomma. Hjälp beviljas vid behov en natt åt gången, längre period vid helgerna. Sökanden som inte fullföljer rutiner för övernattningslägenheten skall avhysas, alternativt kan fortsatt hjälp i form av övernattningsplats avslås.
I vissa fall kan bistånd i form av tillfälligt boende i övernattningslägenheten beviljas även för dig som har egen inkomst men där behovet av akut boende av olika skäl inte kan tillgodoses på annat sätt. I dessa fall tar Social- och arbetsmarknadsnämnden ut en avgift för boendet om 80 kr/dygn.

Borgen bostad

Borgensförbindelse för bostad kan beviljas i form av enkel borgen under ett år om det finns särskilda medicinska eller sociala skäl och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är individuellt behovsprövat och nedanstående ska vara utrett innan hjälp kan vara aktuellt:

  •  Det ska vara utrett att det inte finns någon fastighetsägare i kommunen som kan hyra ut åt bostad utan borgensförbindelse.
  •  Det ska vara utrett att Du inte har någon privatperson som kan gå i borgen för bostad.
  •  Andra kontraktsmöjligheter, så som exempelvis provkontrakt, korttidskontrakt etc, ska vara utredda.
  •  Innan beslut om borgen tas skall du godkänna Social- och arbetsmarknadsnämndens villkor för borgen.

Förmedling av egna medel

För Dig som har stora svårigheter att hantera din ekonomi kan hjälp i form av förmedling av egna medel beviljas efter utredning och bedömning av biståndsbehovet. Hjälpen är individuellt behovsprövat och andra möjligheter till stöd och hjälp, exempelvis god man, ska undersökas innan bistånd i form av förmedling av egna medel beviljas. Vid beviljat bistånd kan du genom att låta din inkomst gå direkt till Social- och arbetsmarknad få hjälp med att planera och hantera din ekonomi och fakturor så som exempelvis hyra och el betalas direkt via förmedlingskontot. Du utformar tillsammans med socialsekreterare en plan för vilket stöd och hjälp som du behöver för att på sikt klara av att hantera din ekonomi på egen hand.

Hemsändningsbidrag

Hemsändningsbidrag är ett stöd till kommersiell service i glesbygder för att upprätthålla en, med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden, tillfredsställande försörjning med dagligvaror i glesbygden.

Hemsändningsbidrag utgår till butiker under följande förutsättningar:

Hemsändning ska ha skett från dagligvarubutik som är belägen utanför centralort, till konsument/hushåll inom Lidköpings Kommun, med undantag av Lidköping centralort, som inte själv av medicinska skäl har möjlighet att ta sig till butiken. Hemsändning skall endast omfatta dagligvaror samt levereras högst en gång per vecka till ett och samma hushåll.

Sekretess

All personal på Social & Arbetsmarknad har tystnadsplikt och får ej berätta om den enskildes personliga förhållanden, om inte annan lagstiftning föreskriver detta. Sekretessen kan även brytas genom medgivande från den enskilde.

Varje år bestämmer regeringen en miniminivå för försörjningsstödet. Det kallas riksnorm och ska täcka kostnader för boende och hushållsel samt hemförsäkring och arbetsresor. Om du är medlem i fackförening eller a-kassa har du rätt att räkna med detta.

Du kan också få hjälp med kostnader för läkarvård och tandvård, hemutrustning, glasögon eller begravningskostnader med mera. Följ länken om du vill titta närmare på vad som ingår i riksnormen.

Utredning av din ansökan

När du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver vi styrkta uppgifter om dina inkomster, tillgångar och utgifter. Om ni är flera som bor tillsammans gäller detta alla familjemedlemmar. Vi gör sedan en utredning om ert behov av stöd.

Ibland händer det vi att kontrollerar att uppgifterna stämmer med andra myndigheter.

När vår utredning är klar får du ett skriftligt beslut av oss.

På Socialstyrelsens hemsida hittar du värdefull information. Här kan du få svar på dina frågor om ekonomisk hjälp. Du kan även göra en preliminär beräkning av försörjningsstöd. Informationen finns i lättläst form och på flera språk.

Karta

Visa större karta