Skolfam

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Målet med Skolfam är att öka möjligheter till en positiv framtid för barnen genom att fokusera på goda skolresultat.

Forskning visar att barn som bor i familjehem oftare än andra barn underpresterar i skolan och har en högre risk för sociala problem och psykisk ohälsa. Bra resultat i skolan är en stark skyddsfaktor mot dessa risker, och det är också något som är möjligt att påverka. Skolfam är ett förebyggande arbete och det betyder att även barn som redan klarar skolan bra är med i Skolfam.

Barnets åsikter och tankar är viktiga i Skolfam. Det är de vuxna som ska skapa bra förutsättningar, men barnets delaktighet är viktig för att insatserna ska hjälpa.
Skolfam bygger på en nära samverkan mellan de vuxna som finns närmast barnet i vardagen. Till varje barn knyts ett team med psykolog, specialpedagog, barnsekreterare och familjehemssekreterare som i sin tur samarbetar med skola och familjehem. Vårdnadshavare ger sitt samtycke till att barnet är med i Skolfam och kan också vara delaktiga i arbetet.

Arbetsgången

Grunden för arbetet är att kartlägga barnets förmågor och kunskapsnivå för att kunna individanpassa insatser för varje barn.
1. Skolfam-teamet börjar alltid med att träffa barn, familjehem och skola för att berätta om Skolfam.
2. Specialpedagog och psykolog gör sedan en kartläggning av barnets förutsättningar att lära sig och vilka styrkor och svårigheter barnet har.
Observationer i skolan ingår också i kartläggningen.
3. Därefter görs en Skolfam-plan tillsammans med barnets pedagoger, rektor och familjehem. Barnet kan vara med på mötena eller så får hen ge sina synpunkter och åsikter till någon av de vuxna som är med. Skolfam-planen beskriver målen för arbetet och hur alla inblandade bäst kan stödja barnets skolgång.
4. Arbetet och planen följs upp kontinuerligt, minst två gånger per termin
5. Efter två år görs en ny kartläggning för att ta reda på om arbetet gett resultat och för att få en ny bild av barnets förmågor och förutsättningar.
6. Efter kartläggning 2 fortsätter arbetet med Skolfam-planer och uppföljningar tills barnet går ut grundskolan.

Råd och stöd

De skolor och familjehem som har barn som ingår i Skolfam får stöd och handledning från Skolfam-teamet. I skolan kan det t.ex. handla om att hjälpa till att upptäcka kunskapsluckor, hitta rätt svårighetsgrad på böcker/läromedel eller vara bollplank i frågor som gäller undervisning, anpassningar och bemötande. För familjehem kan det handla om att få råd och stöd kring läxläsning, tips om spel som utvecklar barnets språk eller hur man kan använda bildstöd.

Mer information

Skolfams hemsida hittar du mer information om arbetsmodellen och får tips för både barn, familjehem och skolpersonal.
Kontaktperson i Lidköping: Emma Lövkvist, samordnare och specialpedagog i Skolfam Lidköping Telefon: 0510-770249 E-post: emma.lovkvist@lidkoping.se

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen