Framtidsplan inom funktionshinder

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Vård & Omsorg arbetar för att möta framtidens behov av service till personer med funktionsnedsättning. Det är vår uppgift att se till att vi kan erbjuda Lidköpingsbor en god och säker vård även i framtiden.

Stallet

Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en femårig plan som ska utveckla omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Läs mer nedan om planens innehåll och mål.

Vår värdegrund

För oss är det viktigt att arbetssätt och metoder stämmer överens med vår värdegrund. Vi tror på indi­videns möjligheter till förändring där personens egna styrkor och förmågor är avgörande. Alla som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning ska se till brukarens förmågor och styrkor, och fokusera på det som ger välbefinnande.

Självständighet är nyckeln

Ny forskning visar att människor behöver känna att tillvaron är begriplig, meningsfull och hanterbar. Även själv­ständighet är av stor betydelse för en god hälsa och hög livskvalitet. Att behålla sin själv­ständighet är viktigt för att individen ska känna mening med livet och förstå och handla utifrån denna. Vi utgår från varje individs förutsättningar och uppmuntrar till att skapa oberoende och meningsfullhet.

Läs mer om vår värdegrund.

Anhörigstöd

Vård & Omsorg ska vara tillgängligt och lätt att nå. Detta sker genom förebyggande och uppsökande verksamhet. Nyblivna föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning ska tidigt erbjudas en kontakt. Barn till personer med funktionsnedsättning ska också erbjudas särskilt stöd.

Anhörigstöd

Anhörigstödet ska utvecklas genom exempelvis öppna mötesplatser där anhöriga, personer med funktionsnedsättning och personal kan träffas. Möjlighet att erbjuda individuellt stöd ska också finnas. På ett enkelt sätt ska man kunna uttrycka önskemål och åsikter samt um­gås med andra i liknande situation.

Läs mer om det anhörigstöd vi erbjuder.

Bostäder

På Vård & Omsorg arbetar vi för att skapa bostäder med olika inriktningar och stöd. Vi erbjuder stöd i gruppbostä­der, serviceboende, särskilt anpassade bostäder, ordinärt boende och äldreboende.

Individuellt anpassade bostäder

För att tillgodose behoven vid vissa funktionsnedsättningar behöver bostäder vara utformade på ett speciellt sätt. Personalen som arbetar där behöver ha specifika kunskaper och kompetens. Även stödet i boendet måste anpassas efter varje persons behov och kan variera över tid. Vi skapar våra boenden med olika inriktning för specifika målgrupper. Vi bygger boende för unga vuxna, och skapar träningsmöjligheter för ungdomar så att de kan klara att bo i ett eget boende. Vi arbetar också för att utveckla öppna former för boendestöd och hemvård.

Läs mer om våra boenden för personer med funktionsnedsättning.

Korttidshem

I september 2014 invigdes vårt nya korttidshem Grodden, som ska bli Sveriges bästa! Nu har vi skapat möjligheter till förbättrade samverkansmöjligheter för personalen, framförallt nattetid, men även genom att exempelvis inköp och kost kan skötas gemensamt. Utemiljön och inriktningen på det nya korttidshemmet har också stor betydelse för god kvalitet.

Vill du veta mer?

Läs om Grodden.

Mötesplatser

Vi arbetar just nu för att skapa fler mötesplatser och öka samverkan med frivilliga och föreningar. Vi vill se till så att kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott blir mer tillgängligt. Samtidigt vill vi öka tryggheten och motverka ensamheten för personer med funktionsnedsättning.

Daglig verksamhet

Vi arbetar för att skapa en daglig verksamhet som är mer flexibel och kan till­godose olika personers behov. Verk­samheten ska vara meningsfull och erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap.

Utökat samarbete ska ge jobb

Vi utökar vårt samarbete med Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och handi­kapp­organisationer. Tillsammans kan vi ge personer med funktionsnedsättning större möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Ökad social stimulans för äldre

Allt fler personer med funktionsnedsättning uppnår hög ålder. Dessa personer har behov av en mer socialt inriktad verksamhet, som kan anpassas utifrån den enskildes behov. Vi ska därför skapa en ny mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet ska erbjudas alla upp till 65 år, med möjlighet för den enskilde att fortsätta fram till 67 år.

Läs mer om våra dagliga verksamheter.

Personlig assistans

Personlig assistans är en mycket viktig insats som vi vill utveckla vidare. Personlig assistans är till för personer med omfattande funktionsnedsättningar, ett stöd som er­bjuder individen större valfrihet. Stödet ska vara personligt utformat. För att möta den en­skildes behov är det nödvändigt med specifik kunskap om brukaren. Vi vill skapa möjlighet till träning, social samvaro och aktiviteter för den enskilde brukaren.

Med hjälp av bostadsanpassning och hjälpmedel underlättar vi vardagen för individer och personal. För per­soner med personlig assistans i eget boende kan detta vara avgörande för hur mycket stöd och hjälp de behöver. Vi arbetar aktivt med omvärldsbevakning av ny teknik och nya hjälpmedel.

Läs mer om personlig assistans.

Psykisk funktionsnedsättning

Som ett led i utvecklingen av verksamheten för personer med psykisk funktionsnedsättning, har denna under våren 2014 gått över till Social & Arbetsmarknad. Där fortsätter arbetet med att ytterligare förbättra rehabilitering och motverkande av stigmatisering. På så vis ges möjlighet till ett så själv­ständigt liv som möjligt för individen.

Läs mer om boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

VOSA – En väg in

VOSA – En väg in

Just nu pågår ett stort projekt inom Lidköpings kommun. Projektet kallas VOSA, vilket står för Vård & Omsorg och Social & Arbetsmarknad. Målet med VOSA är att skapa en väg in för personer med problematik inom neuropsykiatri, psykiatri och missbruk. Genom samlade insatser kan vi ge ännu bättre stöd till barn, ungdomar, familjer och vuxna i Lidköping.

Syftet är att samordna förvaltningarnas verksamheter inom tre områden:

  • Myndighetsutövning för personer mellan 0-65 år
  • Psykiatri för personer 0-65 år
  • Neuropsykiatri.

För oss är det viktigt att arbetssätt och metoder stämmer överens med vår värdegrund. Vi tror på indi­videns möjligheter till förändring där personens egna styrkor och förmågor är avgörande. Alla som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning ska se till brukarens förmågor och styrkor, och fokusera på det som ger välbefinnande.

Självständighet är nyckeln

Ny forskning visar att människor behöver känna att tillvaron är begriplig, meningsfull och hanterbar. Även själv­ständighet är av stor betydelse för en god hälsa och hög livskvalitet. Att behålla sin själv­ständighet är viktigt för att individen ska känna mening med livet och förstå och handla utifrån denna. Vi utgår från varje individs förutsättningar och uppmuntrar till att skapa oberoende och meningsfullhet.

Läs mer om vår värdegrund.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen