Gamla Götenevägen, Filsbäck och nya 44:an

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Här har vi samlat information som rör Gamla Götenevägen, nya väg 44 och de anpassningar/förändringar som redan utförts och de som planeras. Sidan uppdateras kontinuerligt med den senaste informationen.

Väg 44

Bakgrundsinformation

I och med att ny sträckning av väg 44 öppnade i juni 2019 tog Lidköpings kommun över väghållaransvaret för den gamla 44:an från Öredalsån genom Filsbäck och vidare till Skararondellen. Då vägen gått från att vara allmän väg till kommunal gata så påbörjas ett förändringsarbete för att omvandla den till en gata med tätortskaraktär. Vägen fick samtidigt nytt namn: Gamla Götenevägen.

Genomförda förändringar på Gamla Götenevägen

Kommunen har beslutat om nya hastighetsbegränsningar där tidigare 50-sträcka genom Filsbäck sänkts till 40 km/h och tidigare 80-sträcka mellan Filsbäck och Lidköping sänkts till 60 km/h. Syftet är dels att genomfartstrafik förbi Filsbäck ska använda den nya vägen och dels att kommunens driftpersonal inte har skyddsutrustning eller utbildning för att sköta drift och underhåll på gator med 80 km/h hastighetsbegränsning.

Trafiksiffror gällande nya väg 44

En första stickprovsmätning sen nya väg 44 öppnades är nu genomförd. Resultatet är positivt, dock inte statistiskt säkerställt då det krävs fler mätningar.

Vi har mätt trafiken öster och väster om Filsbäck. Den östra punkten visar på en minskning av biltrafik med 67 % och den västra punkten visar på en minskning med 59 %. Att det skiljer mellan de olika mätpunkterna beror förmodligen på att trafik till och från Kartåsens avfallsanläggning räknas in i mätningen.

Mätningen visar att cirka 380 tunga fordon passerar Filsbäck varje dag, vilket är en siffra som kommunen strävar efter ska minska. Kommunen fortsätter planeringen av åtgärder på sträckan.

Rastplats Klovet

Rastplatsen vid Klovet läggs ner. Toaletter har redan tagits ur bruk. Istället hänvisar vi till rastplatsen vid Kartåsen på väg 44. Det är inte klart än vad ytan vid Klovet ska användas till i framtiden.

Utvärdering av nya 44:an och insatser på Gamla Götenevägen, Filsbäck

En första utvärdering av effekten av den nya vägens öppnande kommer ske under hösten tillsammans med Trafikverket. Kommunen har åtagit sig att genomföra åtgärder för att trafik ska använda den nya vägen, vilket kan innebära både avsmalningar och farthinder. Innan sådana åtgärder görs så kommer kommunen samråda med Filsbäcks intresseförening och andra intressenter för att få deras synpunkter. På längre sikt är ambitionen att gatan ska få tätortskaraktär. Detta planeras i samband med framtagande av nya detaljplaner i Filsbäck.

Kommande förändringar och åtgärder

  • Korsningen med Wennerbergsvägen kommer återställas i ursprunglig form så att vänstersväng åter blir tillåtet.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram förslag på åtgärder både på kort och lång sikt för att förändra karaktären på vägen genom Filsbäck.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen