Torghandel och allmän plats

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköping är vida känt för sin blomstrande torghandel. På onsdagar och lördagar fylls det stora Nya Stadens Torg med torghandlare och besökare. Här både handlar och umgås såväl Lidköpingsbor som tillresta besökare.

Torget är ett av Nordens största och pryds av Greve Magnus Gabriel De la Gardies jaktslott. Det var vid 1600-talets mitt som grevens jaktslott på Traneberg på Kållandsö fraktades på båtar till Lidans mynning, varefter det ställdes upp mitt på det stora torget för att tjäna som rådhus. Rådhuset har idag blivit ett signum för staden. På torget kan du köpa allt från blommor, ost, kläder och textilier och mycket mer. Under säsong finns också försäljning av frukt och grönsaker från lokala odlare.

Här hittar du reglerna för torghandel.

När kommunal mark ska användas finns vissa regler som gäller som vi vill göra dig uppmärksam på. Se nedan.

Avgifter och öppettider för torgplats

Onsdagar 170 kronor (3 meter x 3 meter)
Lördagar 210 kronor (3 meter x 3 meter)

”Fria raden” är en plats för dig som tillverkat något själv som du vill sälja. ”Fria raden” är de långa borden som finns längst upp mot Rådhuset. Du har rätt att ta 1 meter i anspråk gratis.
Tänk på att om du bakar och säljer själv ska det finnas en innehållsförteckning om vad brödet/kakan innehåller.

Torgets öppetdagar

Onsdagar klockan 08:00-18:00
Lördagar klockan 08:00-16:00

Infaller torgdag på en röd dag hålls torghandel på vardag före röd dag.

Designmanual för Lidköpings stadskärna

Varför en designmanual?

Designmanualen är framtagen som en vägledning för att forma stadskärnan till en trivsam, attraktiv, tillgänglig och lättorienterad del av Lidköping. Grundidén under arbetet med manualen har varit att en vacker innerstadsmiljö stärker varumärket Lidköping och därmed både ger ökad handel och höjer värdet på fastigheterna i stadskärnan.

Designmanual Lidköping

Markupplåtelse

Vill du använda allmänna gator, gångbanor, cykelvägar, parker med mera för aktiviteter måste du söka tillstånd. Tillstånd söker du hos polismyndigheten.

Polistillstånd behövs till exempel vid uppsättning av byggställningar, skylift, containers och vid avstängning av gator och gångbanor. Ansökan ska lämnas till polismyndigheten i god tid, minst 14 dagar innan arbetet påbörjas. Gäller tillståndet avstängning av gata ska ansökan lämnas till polismyndigheten 4 veckor innan arbete påbörjas.

Tillstånd söker du hos Polisen.

Den upplåtna marken kommer att besiktigas före och efter arbetet.

Uteservering

Söker du tillstånd för bland annat uteservering, i Designmanual för Lidköpings stadskärna kan du läsa om vad du bör tänka på när det gäller utformning, möbler med mera.

Grävningstillstånd och trafikanordningsplan

Vid grävningar i gata och gångbanor ska en ansökan om grävning göras samt en trafikanordningsplan lämnas in till Samhällsbyggnad för granskning.

Här kan du ta del av en exempelsamling på trafikanordningsplaner. Hänvisa till aktuellt exempelnummer i dina kontakter med oss.

Trafikanordningsplaner-Exempelsamling

Andra tillstånd och frågor

Ska transporter ske på gångbanor, gång- och cykelvägar, torg, i parker eller på annan plats som inte är avsedd för trafik måste dispens sökas. Kontakta Kontaktcenter telefon 0510 – 77 00 00. Dit kan du även vända dig om du har andra frågor som gäller användning av kommunal mark.

Trottoarpratare eller varuskyltning

För att få placera ut trottoarpratare eller varuskylta på allmän plats måste du dels ha tillstånd enligt ordningslagen och dels följa Lidköping kommuns anvisningar. Som allmän plats räknas bland annat gator, trottoarer, parker och torg.

För att säkerställa att anvisningarna följs och att endast skyltar med tillstånd är utplacerade kommer kontroller att göras från och med 1 juli 2016. Om inte anvisningarna följs kommer tillståndet att dras in. Om inget tillstånd finns riskerar du att få betala böter för brott mot ordningslagen.

Trottoarpratare

Villkor för trottoarpratare

 • I mån av plats kan näringsidkare eller föreningar få placera ut en trottoarpratare i direkt anslutning till rörelsen under sina öppettider. Endast en trottoarpratare får placeras ut per rörelse.
 • Trottoarprataren ska efter beslut vara av modell som är godkänd i citymiljö för synskadade. Trottoarprataren ska även vara Lidköpings gröna kulör RAL 6005 för att ge kontrast mot omgivningen.
 • Placering av trottoarpratare inom beviljat område för uteservering, avgränsat av staket mot omgivande yta, får ske utan ansökan under den tid som uteserveringen är etablerad.
 • Det ska tydligt framgå vilken affärsrörelse trottoarprataren tillhör.

Placering

Trottoarprataren får endast placeras på plats anvisad av kommunen. Kommunen avgör vilken plats som är lämplig genom att titta på följande punkter:

 • Trottoarprataren får inte hindra tillgängligheten för rörelsehindrade och synskadade.
 • Trottoarprataren får inte skymma sikt eller utgöra en olycksrisk.
 • Trottoarprataren ska placeras i möbleringszonen.
 • Om en möbleringszon saknas ska den placeras vid fasad med en minsta fri bredd till trottoarkant på 150 cm, en person med barnvagn eller rullstol plus gående ska kunna mötas bredvid utan hinder.

Avstånd för trottoarpratare

Det kan förekomma att en placering efter genomgång av ovanstående punkter inte är möjlig. Tillstånd kommer då ej att beviljas.

Varuskyltning

Villkor varuskyltning

 • Varuskyltningens kortsidor ska vara klart avgränsade.
 • Avgränsningen ska vara stabil. Med hänsyn till personer med nedsatt syn ska avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen.
 • Varuskyltningen ska vara utformad så att den går att känna med vit käpp. Längst ner mot marken ska det finnas någon form av avbärare ca 20 cm över mark eller bräda i markplanet minst 10 cm hög, om anordningen inte är täckt hela vägen ner till marken.
 • Avgränsningen får inte placeras utanför den upplåtna ytan.
 • Ingrepp i marken eller fastsättning med skruv i plattor får inte göras.

Placering

 • Varuskyltningen ska vara placerad direkt mot lokalens fasad.
 • Brandposter, brunnar, avstängningsventiler, P-automater, nedstigningsschakt, kopplingsskåp, offentlig belysning,
  trafikmärken, trafiksignaler och dylikt får inte blockeras eller täckas över.

Säkerhet/ Skötsel

 • Varuskyltningen ska tas in nattetid samt då vinterväglag råder.
 • Det upplåtna området ska vara helt fritt från anordningar mellan 18.00 och 08.00

Ansökan

Ansökan om att få ställa ut trottoarpratare eller varuskylta ska ställas till polisen i Lidköping. Polisen tar ut en avgift på 700 kr för att handlägga din ansökan, denna återbetalas inte vid ett eventuellt avslag. Polisen sänder din ansökan på remiss till Samhällsbyggnad/ Lidköpings kommun som bedömer ansökan.

Tillståndet för trottoarprataren eller varuskyltningen skickas ut från polisen och gäller för tre år i taget. Tillståndet får ej överlåtas. Tillståndet gäller endast för den adress som anges i ansökan, vid flytt av företag måste en ny ansökan göras. Lidköpings kommun tar en avgift för upplåtelsen av marken på 500 kronor/år.

Onsdagar 170 kronor (3 meter x 3 meter)
Lördagar 210 kronor (3 meter x 3 meter)

”Fria raden” är en plats för dig som tillverkat något själv som du vill sälja. ”Fria raden” är de långa borden som finns längst upp mot Rådhuset. Du har rätt att ta 1 meter i anspråk gratis.
Tänk på att om du bakar och säljer själv ska det finnas en innehållsförteckning om vad brödet/kakan innehåller.

Torgets öppetdagar

Onsdagar klockan 08:00-18:00
Lördagar klockan 08:00-16:00

Infaller torgdag på en röd dag hålls torghandel på vardag före röd dag.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta