Operativ digital kommunikatör

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Operativ digital kommunikatör

Är du kreativ, vill lära dig att göra digitala produktioner och arbeta med marknadsföring i dagens digitala kanaler? Läs till Operativ Digital Kommunikatör, en Yrkeshögskoleutbildning på 3 terminer. Ett framtidsyrke med stor efterfrågan!

Tekniken har under senare år skapat stora möjligheter för företag och organisationer att  kommunicera sina budskap.

I utbildningen till Operativ digital kommunikatör får du lära dig:

  • Hur företag och organisationer kan använda sociala medier och internetmarknadsföring i sin kommunikation.
  • Hur man stärker varumärken, bygger relationer med kunder och kommunicerar budskap.
  • Hur man skapar och genomför digitala kampanjer samt bevakar vilka trender som finns inom digital marknadsföring.

Du får en strategisk kompetens för att analysera, definiera, prioritera och utvärdera en digital närvaro som är kopplad till företags och organisationers övergripande affärs- och kommunikationsmål. Du får bland annat också lära dig om medielandskapet.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan din yrkesroll vara digital kommunikatör, digital marknadsförare, digital marknadsassistent eller kommunikatör inom sociala medier.

Du arbetar som anställd på ett företag, i en organisation eller som konsult. Du kan jobba inom de flesta branscher som exempelvis har en marknadsavdelning; på ett privat företags marknadsavdelning, på en kommunikationsbyrå eller webbyrå. Inom den offentliga sektorn kan du ha en funktion på till exempel en kommunikationsavdelning eller som kommunikatör för en förvaltning/enhet.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 300 yh-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.
Campus Västra Skaraborg är huvudman och sänder till Uddevalla och Borås där det finns grupper med studerande. Lärare finns på plats i Lidköping och undervisar två-tre dagar i veckan. Det kan förekomma sändningar från Uddevalla och Borås. Du får tillgång till en Appledator under hela din studietid.

Nästa start: januari 2022

Satellit_CVS_Borås_Uddevalla

 

Ansökan

Utbildningen startar i januari 2022.

Ansökan öppnar den 15 september 2021.

Vid frågor om utbildningen kontakta Elin Axelsson

Behörighet

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.

Medieproduktion 1 samt Medier, Samhälle och kommunikation 1

ELLER

Medier, Samhälle och kommunikation 1 samt TVÅ av nedanstående kurser:
Fotografisk bild 1
Grafisk kommunikation 1
Film och TV-produktion 1
Digitalt skapande 1

Information till dig som saknar behörighetsgivande kurs

Utbildningsinnehåll

Affärs- och organisationskunskap, 20 yhp

 Kursen ska ge den studerande kunskap om hur samtliga digitala marknadsföringsinsatser kan integreras i affärsverksamheten och hur de digitala insatserna leder till försäljning och affärsnytta. Kunskaper ges också om organisationsstruktur och affärskunskap, främst på företag/organisationers kommunikations- och marknadsavdelning. 
Den studerande ska få kunskap om vilka aktiviteter som krävs för att infria företagets/organisationens uppsatta affärsmål och ROI (return of invetment) – hur man räknar hem sina satsningar i digitala medier. 
Den studerande ska få färdigheter i att skapa en strategi för digitala medier som bidrar till verksamhetens affärsmål samt hur aktiviteterna kopplas så att de stöder en verksamhets övergripande affärsmål och strategi.

 

Analys och rapport, 20 yhp

Den studerande får både på ett övergripande sätt och i detalj lära sig att mäta och analysera digitala kommunikationsinsatser. Kursen är grundläggande inom digital mätning med viss fördjupning inom specifika områden och den fokuserar på kunskapen, metoderna och verktygen den studerande behöver för att löpande utvärdera ett varumärkes digitala närvaro. Vidare ges kunskap i rapportskrivning om vad de digitala insatserna har resulterat i för företaget, kampanjernas effekter både vad gäller kvantitet och kvalitet samt digital ROI och mätning av digitala ekosystem. Den studerande ska få färdigheter i att visualisera analyser och rapporter på ett professionellt sätt. Data ska kunna analyseras från de digitala och sociala medierna, som exempelvis Google Analytics, Twitter, Instagram, Facebook och YouTube, mäta trafik, engagemang, spridning och effekt i digitala kanaler. Vidare ska den studerande förstå och optimera närvaron i trafikdrivande initiativ som sökmotorer och nyhetsbrev.

Content marketing, 30 yhp

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i vad content marketing är, hur det kan användas för att bygga upp varumärken och visa på praktiska verktyg som kan användas för att arbeta med innehåll i olika digitala kanaler. Den studerande får kännedom om den viktiga roll som content marketing kan spela i ett företags kommunikationsstrategi och på vilket sätt redaktionella metoder kan skapa känslomässiga band till varumärket hos målgruppen som gör att de återvänder till varumärkets kommunikationskanaler. Den studerande får kunskap om hur man skapar ett relevant, trovärdigt och kunskapsbyggande innehåll för en målgrupp, som man kan behålla i en långsiktig och lojal relation. Den studerande får färdigheter i att skapa strategier- att bygga en historia kring ett varumärke, taktisk innehållsplanering utifrån målgrupp och olika kanaler, samt tekniker för ett redaktionellt tankesätt.

Digital produktion 1 & 2,  50 yhp

Kurserna omfattar allmän kunskap om de dominerande kanalerna, sökmotoroptimering, kunskap om användbarhet, det vill säga interaktionsdesign och informationsarkitektur samt vad som förväntas av den studerande i rollen som redaktör. Kursen syftar också att ge den studerande praktisk kunskap om kommunikation; att skriva för olika målgrupper i sociala medier, att skriva texter (copy), digital storytelling, stilistik, språk (till exempel twitterspråket) och att strukturera innehåll. Att förstå och optimera närvaron i trafikdrivande initiativ som t ex sökmotorer och nyhetsbrev. Stor vikt läggs vid bildhantering och bildspråk, tonalitet, hur samspel mellan bild och text fungerar samt att kunna producera enklare filmer för digitala medier. Den studerande får också färdigheter i att utföra intervjutekniker för t ex podcasts.

Juridik för kommunikatörer, 20 yhp

Kursen ger kunskap om ansvarsfrågor – ansvar för exempelvis en fysisk person, kommunikationsbyrå eller annonsör och ger praktisk vägledning i regelverket och vilka krav som ställs på dig i din yrkesroll. De teoretiska inslagen varvas genomgående med exempel från Marknadsdomstolen och allmän domstolspraxis samt praktiska erfarenheter från domstolsprocesser inom rättsområdet. Den studerande får genom de två block, där avtalsrätt, offentlig rätt och grundläggande metodlära utgör ett block och immaterialrätt och marknadsrätt ett annat, kunskap om de juridiska krav som ställs på kommunikationen i digitala medier. Den studerande får insikt i grundläggande metodlära med lagar och dess uppbyggnad, gränsdragning mellan juridik och moral/etikproblemlösningsmetod, avtalsrätt samt offentlig rätt. Vidare ges kunskaper i marknadsrätt och immaterialrätt; upphovsrätt, varumärkesrätt och IT-rätt.

Kommunikation i digitala medier, 35 yhp

Den studerande ska få teoretisk kunskap om de digitala mediernas syfte och funktion i ett företags verksamhetsområden. Till exempel hur de digitala medierna kan samverka och stötta sälj- och marknadsavdelning, HR-avdelning och projektorganisationer. Kursen ger både kunskaper i grundläggande kommunikationsteori och strategisk kommunikation för att skapa förståelse för hur de digitala medierna kopplas till kommunikationsoch marknadsplaner och hur man formulerar syfte och mätbara mål i sin kommunikation. Målgruppsanalys ska ge förståelse för vilken digital kanal som är relevant att använda för olika målgrupper. Kursen ger också kunskaper i krishantering i sociala medier för att visa vilken roll de digitala medierna kan spela vid en krissituation. Vidare omfattar kursen kommunikationsplanering, storytelling, marknadsföring med varumärkesstrategi, hur varumärket fungerar i digitala medier, CSR (Corporate social responsibility) samt digitala trender.

LIA 1, 30 yhp

Under LIA 1 ska den studerande känna till organisationens/företagets verksamhet, hur arbetsmiljö och arbetsflöde ser ut samt få fördjupad kunskap om yrkesrollen. Den studerande ska efter perioden kunna beskriva hur arbetet är organiserat kring digital kommunikation. Den studerande ska praktisera erhållna kunskaper om digital kommunikation, metoder och verktyg samt lära sig att under handledning arbeta med digitala plattformar och verktyg. Den studerande ska få inblick i hur kampanjer planeras, genomförs och följs upp.

LIA 2, 50 yh-p

Efter LIA 2 ska den studerande ha fördjupad kännedom om hur yrkesrollen fungerar på en arbetsplats samt praktisk arbetslivserfarenhet av att arbeta med digitala medier. Under LIA 2 kan den studerande med hjälp av genomförda kurser och LIA 1, självständigt eller i grupp, medverka och bidra till att göra undersökningar, analysera och sammanställa beslutsunderlag inom digitala medier. Den studerande ska kunna vara delaktig i strategiskt arbete, analysera företagets/organisationens digitala plattformar, skapa och planera kampanjer, utforma målgruppsanpassade kampanjer samt genomföra dem.

Projektmetodik,  20 yhp

Den studerande ska genom kursen få både teoretiska och praktiska kunskaper gällande projektmetodik i digitala projekt samt för att strukturera eget arbete. Kursen visar hur ett projekt är uppbyggt, projektets olika faser och de olika rollerna i en projektorganisation. Den studerande får skapa en projektplan, samt öva skriftlig och muntlig presentation under kursen. Kursen ska ge förståelse för budgetering, projektprocesser, metoder och verktyg från linjära och agila perspektiv. Även de kreativa processerna i ett projekt berörs samt kunskap i hur man håller workshops i projekt kring digitala medier.

Trendspaning/Omvärldsbevakning, 15 yhp

Kursen ska ge den studerande kunskap i hur man utför branschspecifik omvärldsbevakning för det företag/organisation man arbetar på samt inom ämnet digitala medier för att följa med i tendenser och trender inom den digitala världen. Den studerande ska aktivt kunna identifiera trender och analysera dessa. Kursen ska ge förståelse för vikten av att arbeta med omvärldsbevakning samt förståelse för trendernas konsekvenser. Kursen behandlar verktyg och metoder för att löpande utföra omvärldsbevakning på ett strukturerat sätt, samt hur man avgränsar och sållar informationen. Efter kursen ska den studerande ha god kännedom om hur man fångar upp trender, förändringar i sociala medier och nya plattformar.

Examensarbete, 10 yhp

Lärande i arbete - LIA

Under sammanlagt 18 veckor, nästan en tredjedel av utbildningen, är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. På din LIA-arbetsplats får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge. LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att arbeta inom olika typer av branscher, samt att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning.

Vad är en YH-utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning.

Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser.
Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete.
Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningar

yh logga campus lidköping

Utbildningen startar i januari 2022.

Ansökan öppnar den 15 september 2021.

Vid frågor om utbildningen kontakta Elin Axelsson

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta