Ellagen och ersättning vid elavbrott

Om du har drabbats av elavbrott som sträcker sig över tolv timmar har du som elanvändare rätt till avbrottsersättning. Ersättningen beror på avbrottets längd och din årliga nätkostnad. Här kan du läsa mer om avbrottsersättning och ersättningsbelopp vid elavbrott.

Avbrottsersättning vid elavbrott i Lidköping

Ersättningen betalas automatiskt ut om ditt elavbrott har varat i mer än 12 timmar. Det är en lagstadgad kompensation som alla elnätsföretag tillhandahåller. Ersättningens storlek baseras på både avbrottets längd och din årliga nätkostnad. En översikt över hur ersättningen beräknas finns i tabellen nedan.

Ersättningsbelopp vid avbrottsersättning

Maximal ersättning är alltid högst 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden för ditt abonnemang, och som lägst 2 % av ett prisbasbelopp. Ett strömavbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst 2 timmar i sträck.

Avbrottsperiod i timmar

Ersättning i % av beräknad årlig nätkostnad

Minimibelopp i kr

Mer än 12 timmar men mindre än 24 timmar

12,5%

1 200kr

Mer än 24 timmar men mindre än 48 timmar

37,5%

2 400kr

Mer än 48 timmar men mindre än 72 timmar

62,5%

3 600kr

Mer än 72 timmar men mindre än 96 timmar

87,5%

4 800kr

Mer än 96 timmar men mindre än 120 timmar

112,5%

6 000kr

Mer än 120 timmar men mindre än 144 timmar

137,5%

7 200kr

Mer än 144 timmar men mindre än 168 timmar

162,5%

8 400kr

Mer än 168 timmar men mindre än 192 timmar

187,5%

9 600kr

Mer än 192 timmar men mindre än 216 timmar

212,5%

10 800kr

Mer än 216 timmar men mindre än 240 timmar

237,5%

12 000kr

Mer än 240 timmar men mindre än 264 timmar

262,5%

13 200kr

Mer än 264 timmar men mindre än 288 timmar

287,5%

14 400kr

Mer än 288 timmar

300%

15 600kr

Ersättningen betalas ut automatiskt senast sex månader efter avbrottet och krediteras på kommande faktura. Vid högre ersättning än fakturans belopp betalas det överblivna beloppet ut. Om du har flyttat och avslutat ditt abonnemang kommer avbrottsersättningen att betalas ut på en separat faktura. Om du inte har fått avbrottsersättning har du två år på dig att göra anspråk på ersättning, annars går rätten förlorad.

Avbrottsersättningen gäller alla kunder inom Lidköping elnät:s (LDK) distributionsområde och som enligt ellagen är elanvändare.
För kunder som inte fullgjort sina åtagande och fått elen avstängd gäller INTE ersättningen. Kunder som på egen begäran har haft elen avstängd får INTE heller någon ersättning.

Nätkund som drabbas av ett sammanhängande strömavbrott på mer än tolv timmar har rätt till ersättning. Om strömmen återkommer under avbrottet och varar mindre än två timmar, räknas det som ett sammanhängande avbrott. Är det längre tid än två timmar mellan avbrotten räknas avbrotten som separata avbrott.

Det finns situationer där avbrottsersättning inte gäller:

  • Om avbrottet är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet utgår ingen ersättning.
  • Om avbrottet ligger utanför vårt kontrollansvar och orsakats av fel i stamnätet (som ägs Svenska Kraftnät) eller i regionnätet (som ägs av Vattenfall) utgår ingen ersättning.
  • Om avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll, som vi inte kunnat förutse eller undvika utgår ingen ersättning. Det kan handla om extrema väderförhållanden som gör att vår personal inte kan skickas ut.
  • Om du redan var frånkopplad då avbrottet inträffade utgår ingen ersättning.

Detta säger ellagen

Dina rättigheter regleras i de Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen. De finns till för att hjälpa dig som av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller felbehandlad.

Om du tycker att vi inte lever upp till dina förväntningar eller inte är nöjd på något sätt vill vi gärna att du kontaktar oss. Du är alltid välkommen att kontakta Lidköping elnät, via kommunens Kontaktcenter. Du kan också använda kommunens e-tjänst för synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du fortfarande inte är nöjd och vill ha en opartisk rådgivning finns det externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. Det finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

11 kap. 2 § ellagen ger konsumenten en rätt att inte drabbas av avtalsvillkor som strider mot 11 kap. ellagen och som är till nackdel för konsumenten.

11 kap. 3-6 §§ ellagen ger konsumenten rättigheter i samband med avbrytande av överföring av el på grund av konsumentens avtalsbrott.
Rättigheterna innebär att elnäts- och elhandelsföretagen enbart har rätt att avbryta överföringen av el under vissa särskilt angivna omständigheter och i
enlighet med iakttagande av angivna rutiner.

11 kap. 7 § ellagen ger konsumenten rättigheter i fråga om avbrytande av överföring av el av elsäkerhetsskäl m.m. Rättigheterna innebär en rätt, i de
fall elnätsföretaget kan förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen, att få information i god tid före avbrottet och på ett visst sätt.

11 kap. 8-12 §§ ellagen ger konsumenten rättigheter i fråga om skadestånd vid avbruten överföring av el. Rättigheterna innebär en rätt att få ersättning
för skada i de fall avbrytande av överföringen av el sker och elnäts- eller elhandelsföretaget härvid inte har uppfyllt bestämmelserna i 11 kap. 3-6 och

7 §§ ellagen. Rättigheten, avseende 11 kap. 3-6 §§, gäller även om konsumenten har framkallat avbrytandet av överföringen genom egen försummelse. Konsumenten har också rätt att få ersättning från elnätsföretaget för skada vid avbrott som inte beror på konsumentens försummelse. Rätten till ersättning i sistnämnda fall begränsas dock till sådana avbrott som har orsakats av omständigheter som ligger inom elnätsföretagets kontrollansvar. Vidare begränsas konsumentens rätt till ersättning, i nu angivna fall, till ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. Ersättningen kan därutöver i vissa fall jämkas. Konsumentens skadeståndsanspråk preskriberas två år från det att skadan inträffade.

11 kap. 13 § ellagen ger konsumenten rätt till ett avtal med elhandelsföretaget. Avtalet ska innehålla viss information som konsumenten ska få innan avtalet ingås eller bekräftas. En motsvarande rätt har konsumenten i förhållande till elnätsföretaget, enligt 11 kap. 14 § ellagen, med den skillnaden att konsumenten inte måste få den informationen innan avtalet ingås eller bekräftas.

11 kap. 15 § ger konsumenten rätt att inte missgynnas beroende på det betalningssätt som konsumenten har valt att använda vid betalning till elhandelsföretaget. Om elnäts- eller elhandelsföretaget erbjuder förskottsbetalning som en faktureringstjänst ska förskottsbetalningen grundas på den förväntade förbrukning och inte omfatta alltför lång tid (vara skälig).

11 kap. 16 § ellagen ger konsumenten en rätt att av elhandelsföretaget informeras om villkorsändringar i ett särskilt meddelande. Meddelandet ska också informera konsumenten om rätten att säga upp avtalet. Villkorsändringarna får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter att elhandelsföretaget skickade meddelandet till konsumenten.

11 kap. 17 § ellagen ger konsumenten en rätt att få information från elhandelsföretaget om prishöjningar. Informationen ska lämnas på den första fakturan som skickas sedan prishöjningen har genomförts. Av informationen ska framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats.

11 kap. 18 § ellagen ger konsumenten en rätt att på elnäts- och elhandelsföretagets hemsidor få information om sina rättigheter, hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål samt vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning.
Konsumenten har även rätt att, efter begäran, få sådan information på annat sätt. Slutligen har konsumenten rätt att få informationen på eller i samband
med fakturor.

11 kap. 19 § ellagen ger konsumenten rätt att byta elhandelsföretag utan kostnad samt att i samband härmed få en slutfaktura från elhandelsföretaget inom sex veckor från det att leveransen upphörde.

Energimarknadsinspektionen (EI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en tillsynsmyndighet som ser till att energimarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartisk prövning av konsumenttvister.

Patent- och marknadsdomstolen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om huruvida olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se