Frågor och svar

Har du frågor och funderingar kring Framtidens Framnäs? Se efter om du hittar svar på dina frågor här.

En växande befolkning ökar Lidköpings kommuns attraktivitet för investeringar, företag och nya invånare. Det bidrar till ekonomisk tillväxt genom mer arbetskraft och högre skatteintäkter som innebär möjligheter att skapa en dragningskraft till kommunen, vilket ger en positiv spiral där ökad lokal produktion, fler jobbmöjligheter och en starkare ekonomi lockar allt fler människor till området.

Med en växande befolkning ökar även behovet av utökad samhällsservice och infrastruktur. Därför är det avgörande att upprätthålla en balans mellan ekonomisk tillväxt, servicekvalitet och hållbarhet.

Fotbollsplanerna på Framnäs kommer inte att bevaras efter att området bebyggts. För närvarande pågår det planeringar för att ersätta dessa planer, men något beslut är ännu inte fattat.

I arbetet med detaljplanen är vår tanke är att bevara Rotundan däremot rivs Hangaren och serveringsbyggnaden i norr och stängslet runt anläggningen tas bort.

Vi planerar att ha kvar parkområdet runt Rotundan och därmed skydda de stora tallarna. Tanken är att öppna upp parken med bänkar, belysning och lekmiljöer.

På den gamla Tunbanan planerar vi att bygga ett gång- och cykelstråk som på ytterligare ett sätt förbinder Framnäs med innerstaden.

Under arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Lidköping kom det in många synpunkter (genom Framtidsverkstaden, medborgardialog) om att koppla staden bättre till vattnet, om att skapa centrala bostäder och om att skapa bostäder nära Vänern. Området kring Framnäs är i denna plan utpekat för bebyggelse. Nästa steg i planeringen är att ta fram förslag till detaljplaner för området. I detaljplaneprocessen finns två tillfällen för allmänhet, myndigheter med flera att ta del av förslaget och komma in med synpunkter. Det är under samrådet och under granskningen.

När Hamnstaden planerades var det med ingången att reningsverket skulle ligga kvar där det ligger idag, olika varianter på att bygga in det utreddes men läget intill Vänern bedömdes för riskfyllt med hänsyn till eventuella översvämningar. Att planera för och att bygga ett nytt reningsverk är ett väldigt stort, kostsamt och komplext projekt med långa tillståndsprocesser och beslut om stora investeringar. Vi är nu på god väg att förverkliga detta, men tills att det nya verket är igång och miljötillståndet för det gamla verket kan släckas är området kring småbåtshamnen inte lämpligt eller tillåtet att bo i. När det nya reningsverket är igång är förutsättningarna helt annorlunda och planering av bostäder kan återupptas.

Ja, det finns föroreningar i marken i Framnäs. Vi har gjort grundliga undersökningar som visar att föroreningsgraden inte är allvarlig utan praktiskt och ekonomiskt möjlig att hantera.

Vill du veta mer om undersökningarna läs mer under varje enskilt projekt.

Ja, bedömningen är att bostäderna i Framnäs kan anslutas till VA-systemet och det befintliga reningsverket. I och med närheten till verket innebär projektet att de mest belastade delarna av ledningsnätet i kommunen inte påverkas.

Den stora markparkeringen kommer bebyggas och tas bort. Parkering till de nya bostäderna kommer lösas inom respektive fastighet, samt troligen i ett gemensamt parkeringshus i områdets västra del. Parkering till de publika verksamheterna i området, som till exempel Framnäs IP och Rotundan, kommer lösas genom samnyttjande av alla de markparkeringar som finns och anläggs i området. För att det ska finnas tillräckligt med p-platser är avsikten att anlägga en större parkering norr om Framnäs IP, i anslutning till det nya badhuset som också planeras i området.

Här kan du se en översiktlig tidplan för strandpark, badhus, bostäder och Framnäs IP.

Tidplan Framnäs
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se