Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

I västra Filsbäck planeras det för ny verksamhetsmark.

Information om projektet

Inom kommunen finns efterfrågan på planlagd mark för att etablera verksamheter. Målsättningen med området är att mindre verksamheter såsom kontor, lager och service kan etableras. Verksamheterna ska vara av den typ och storlek att de inte är störande för omgivande bostäder, varken genom buller eller stora mängder tunga transporter.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter såsom kontor, lager och service. Verksamheterna ska vara av den typ och storlek att de inte är störande för omgivande bostäder, varken genom buller eller stora mängder tunga transporter. I planområdet ingår även den del av Gamla Götenevägen som omfattar entrén till Filsbäck med bland annat busshållplats, Klovets rastplats, överfart för gång- och cykelväg samt infart till planområdet. Detaljplanen ska också säkerställa en hållbar hantering av dagvatten.

Planeringsskede

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att upprätta en detaljplan för området i juni 2020. Nu pågår utredningar och upprättande av planhandlingar.

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Karta

Handlingar och underlag

  • Inga handlingar ännu

Kontakt

Marie-Anne Eriksson

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se

Kontakt

Ann Janzon

Titel: Exploateringsingenjör

Enhet: Samhälle

E-post: ann.janzon@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se