Framnäs - nytt badhus

Information om projektet

Lidköpings kommun planerar för ett nytt badhus i Framnäsområdet. En mötesplats för alla åldrar med fokus på friskvård och hälsa men också på lek, kunskap och gemenskap.

31 maj 2023

Vid kommunstyrelsens möte den 31 maj beslutades det om att bordlägga följande två punkter:
• Kommunstyrelsen beslutar att inte avbryta entreprenadavtalet mellan Lidköpings kommun och avtalad part.
• Kommunstyrelsen beslutar att återuppta Fas 1, projekteringsarbete.

Vid samma tillfälle beslutade Kommunstyrelsen om att:
1. Fortsätta utredning gällande alternativ B i Lokaliseringsutredningen.
2. En politisk styrgrupp skall tillsättas.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att undersöka för och nackdelar med att genomföra projektet i något av kommunens bolag.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att till kommunstyrelsen återkommande redovisa status samt med erforderliga beslutsunderlag för tilläggsbeslut under projekttiden.

10 maj 2023

Vid kommunstyrelsens möte 10 maj informerades om vad tjänstepersonerna kommit fram till gällande hantering av ett nytt badhus. Nu kommer de styrande partierna bjuda in till tvärpolitiska samtal för att komma vidare i frågan.

Läs mer om förslagen till beslut inför mötet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 maj 2023

Under kommunstyrelsens möte den 10 maj kommer det nya förslaget om badhusets placering presenteras för politiken. Det var i februari kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att utreda om det i Framnäsområdet finns en alternativ plats för badhusets placering som i mindre omfattning påverkar planerad bebyggelse.

Läs mer om förslagen till beslut inför mötet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 mars 2023

Arbete med att ta fram alternativa förslag på platser i Framnäsområdet pågår just nu och ska presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av april. Vi arbetar också vidare med frågor som rör badhusbyggets ekonomi.

8 februari 2023

I februari beslutade Kommunstyrelsen om att ge kommundirektören i uppdrag att utreda om det i Framnäsområdet finns en alternativ plats för badhusets placering som i mindre omfattning påverkar bebyggelse.

Kommunstyrelsen beslutade även om att kommundirektören i uppdrag att omgående påbörja arbetet med en omarbetad genomförandestrategi för upphandling och genomförande av byggnation av nytt badhus, samt med en adekvat parkerings och trafikutredning.

Bakgrund - vad är sagt och gjort sedan tidigare?

Redan i tidigt skede började kommunen undersöka förutsättningar för ett kommande projekt och involverade invånarna och föreningslivet för att ta reda på vad de vill ha för innehåll i en framtida badanläggning. Arbetet har genomförts genom dialog med allmänheten, Pensionärsrådet, Rådet för funktionsnedsatta, Rotaryklubbar, ungdomsgrupper, simklubben samt övrigt föreningsliv inom kommunen.

Medborgardialog

Hösten 2019 genomfördes en medborgardialog om det nya badhuset. Vi ville helt enkelt lyssna in medborgarnas önskemål och åsikter under tiden för förstudien av det nya badhuset.

Personal från bland annat Badhuset, Kultur och fritid och Serviceförvaltningen fanns tillgängliga i Gallerix gamla lokaler i Kopparporten under två veckor för att ta emot åsikter och samtala om det nya badhuset. Det blev många intressanta samtal om stort och smått med både yngre och äldre.

Högst upp på önskelistan om vad som ska finnas i badhuset hamnade rutschkanor av olika slag. Mer utrymme för träning/motionssim och bubbelpool var också ett återkommande önskemål. Man önskade också könsneutrala omklädningsrum, mer avskildhet i duscharna, hinderbana, större varmvattenbassäng. Även ställen att umgås på, café med mycket växter och en restaurang är frekventa önskemål.

När det gäller verksamheten i badhuset så önskade många fler platser i simskolan, fortsättningskurser på babysim, crawlkurs för vuxna, märkestagning och vattengympa.

Synpunkterna som kom fram under medborgardialogen togs med till arbetet med förstudien.

Avtal tecknades med NCC

I januari 2022 tecknades avtal med NCC om att projektera det nya badhuset som ska ligga vid Framnäs.

Projekteringen utgör en utrednings-, program-, projekterings- och kalkylfas som alltid sker före en byggnation. Det handlar till exempel om att fastställa byggnadens konstruktion, hur den ska uppföras och vilka installationer som krävs.

Projektets syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en badanläggning i Framnäs-området i Lidköpings tätort.

Planeringsskede

Projektet inväntar nytt beslut om badhusets placering och flera utredningsuppdrag pågår inom ramen för detta.

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Karta

Handlingar och underlag

Kontakt

Henrik Johansson

Titel: Projektledare

Enhet: Service

E-post: Henrik.Johansson@lidkoping.se

Kontakt

Louise Mouchard Jonsson

Titel: Projektledare

Enhet: Service

E-post: Louise.MouchardJonsson@lidkoping.se

Kontakt

Eric Alnemar

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Eric.Alnemar@lidkoping.se

Kontakt

Johan Gustafsson

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: Johan.Gustafsson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: