Framnäs strandpark

Framnäsområdet ska bli än mer attraktivt och säkerställa närheten till Vänern genom Framnäs strandpark som innefattar en ny sandstrand, strandpark, badbrygga och en förlängning av strandpromenaden.

Följ satsningen på Framnäs strandpark och ta del av visionsbilder av hur det kan komma att se ut.

Lägesrapport

Följ utvecklingen och ta del av aktuell lägesrapport från byggnationen från vår byggentreprenör NCC Öppnas i nytt fönster.

Strandpromenad, sandstrand och strandpark klar juni 2024

Arbetet pågår för fullt och genom hög produktivitet, bra planering och ett bra samarbete kommer strandpromenaden, sandstranden och Framnäs strandpark att öppnas redan sommaren 2024, det vill säga ett år tidigare än beräknat. Piren och långbryggan planeras vara klart sommaren 2025.

Vision och målsättning

En strandpromenad som löper längs en ny strandlinje från bollplanen i väster till småbåtshamnen i norr och vidare ut på piren. På strandpromenadens norra sida skapas en ny sandstrand och på den södra Framnäs strandpark. Närmast småbåtshamnen skapas en torgyta där det planeras för en framtida servicebyggnad innehållande omklädningsrum toaletter och eventuellt även café/restaurang.

Vattenpark

Exempel på hur Framnäs strandpark kan komma att se ut.

Framnäs strandpark är tänkt att anläggas genom en omfördelning av befintliga massor för att skapa vattenspeglar och parkmark för rekreation. I strandparken är ambitionen att bevara Vänerns flora och fauna och på så sätt stärka kopplingen mellan Vänern och Vänermuseet och ge museibesökarna en parkupplevelse. Konsekvenserna blir en förändrad miljö men stärkt i det kulturella sammanhanget.

Långbrygga

Exempel på hur långbryggan kan se ut.

Pirarmarna som omsluter Framnäs småbåtshamn ändras så att ett nytt läge för öppning mot Kinneviken erhålls där det teoretiskt är mindre risk för igenslamning av bottensediment. Ändringen gör också att antal båtplatser ökar. En långbrygga anläggs ut från pirarmen som medger bad på djupare vatten.

Kompensationsyta för vadarfåglar och fisk

Kompensationsytan för vadarfåglar och fisk anläggs utanför den spång som förbinder Lockörns hamn och gräsytan vid Villabadet. Under hösten 2022 har grävarbeten och anpassning av markhöjder skett. Under 2023 till 2025 kommer arbete ske i omgångar för att anpassa och justera området så att miljön blir så naturlig som möjligt för vadarfåglar och fisk. En del av anpassningen till vadarfåglar är nedtagning av sly och träd som skett vid Lockörns hamn. I projektet har också en upprensning av grenar och stubbar gjorts på ytan innanför spången.

Vad är vadarfåglar?

De finns ett stort antal arter av Vadarfåglar där merparten är flyttfåglar som befinner sig över Sverige i perioden maj till september. Födan består av till exempel ryggradslösa djur och andra små djur som hittas strax under vattenytan och i fuktig mark.

Varför görs arbetet?

Allt eftersom stränderna exploateras så försvinner miljöer för vadarfåglar och fisk. Därför finns det ett behov av att kompensera dessa miljöer. Det är också ett krav från Mark- och miljödomstolen att kompensera för de ytor som tas i anspråk i och med projektet Framnäs strandpark.

Vadarfåglar trivs vid låglänta stränder med grunt vattendjup. De är vaksamma mot rovfåglar och andra rovdjur vilket innebär att det behöver vara fri sikt i området.  Det är också därför det är extra viktigt att hundar hålls under uppsikt och inte tillåts ta sig ut i området utanför spången. För hundbad finns en lämplig strand bortanför Lockörns hamn.

När blir det klart?

Arbetet startades i oktober månad 2022 med nedtagning av vass. Under oktober och november skedde grävarbeten och anpassning av markhöjder. Under 2023 till 2025 kommer arbete ske i omgångar för att anpassa och justera området så att miljön blir så naturlig som möjligt för vadarfåglar och fisk.

En fågeldamm för Grågäss och Kanadagäss?

Gäss förekommer i stor mängd i Kinneviken. De trivs bäst i områden där de får vara relativt ostörda och vattendjupet är större än här. Den bedömning som kommunen gjort är att de utförda åtgärderna framför allt kommer gynna vadarfåglar.

Offentlig konst i Framnäsområdet

En del av projektet med strandpromenaden är den offentliga konsten.

Nu står det klart att det blir konstnären Eva Hild som kommer att ansvara för den konstnärliga gestaltningen som ska placeras längst ut på piren vid Framnäs nya strandpromenad. Evas konstverk Hold tar avstamp i det omkringliggande landskapet. Det hänvisar till Lidköpings gamla cisterner såväl som den runda keramiska formen från stadens karaktäristiska porslinstillverkning. Det nya landmärket kommer att invigas sommaren 2025.

Läs mer om hur processen att välja ut vår offentliga konst går till.

Visionsbild på konstverket "Hold".

Bakgrund

2022

I februari månad 2022 tog Kommunfullmäktige beslut om start av genomförande och tisdagen den 22 mars 2022 sattes spaden i sanden för Lidköpings nya strandpromenad med vattenpark, långbrygga och ombyggd pir.

2021

Tidigt i arbetet med att planera genomförandet av detaljplanen bedömdes projektering och genomförandet som komplext, med bland annat markarbete i vatten, med flera osäkerheter som riskerar att fördyra projektet avsevärt. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om att genomföra arbetet enligt Partneringmodell, där en entreprenör tidigt knyts till projektet och tillsammans med kommunen genomför projektering och kalkylering inför beslut om byggstart. NCC upphandlades i början av 2021.

Tillsammans med NCC bildade kommunen sedan en projekteringsgrupp som i tät dialog med övriga projektdeltagare uppdaterade underlaget från detaljplanen. Projektering- och bygghandlingar har förfinats succesivt och landade slutligen i en exploateringskalkyl på 210 mnkr. Av dessa pengar går 73,8 till Strandpromenaden, 81,5 till Pir och bryggor, 34,6 till vattenparken, 10,3 för omläggning av dagvatten samt 9,8 i kompensationsåtgärder för vadarfåglar och fisk.

Det sist nämnda beloppet kommer utmynna i en damm för vadarfåglar vid gräsudden öster om Villabadet i Tofta, samt en fisksjö för småfisk vid Tofta småbåtshamn. Detta i enighet med Mark- och miljödomstolens dom gällande kompensationsåtgärder från juni 2020.

2020

Kommunfullmäktig beslutade i mars 2020 att anta detaljplan för området och i samband med antagandet av detaljplan beslutade Kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med detaljprojektering, etappindelning, tidplaner och exploateringskalkyl.

Kontakt

Ronnie Hollsten

Titel: Projektledare

Enhet: Samhälle

E-post: Ronnie.Hollsten@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se