Framnäs strandpark

Invigning av Framnäs strandpark

Nu är det fritt fram till Framnäs strandpark för alla som längtat efter ett mer sjönära liv. Här välkomnas alla badsugna till en helt ny sandstrand. En vacker strandparksmiljö med bryggor och spångar bjuder in både unga som gamla till upptäcktsfärder och stunder för rekreation.

Under vecka 28, 2024, öppnar vi för bad från trädäcket. Då kommer även WC och HWC på plats.

En man och kvinna går på strandpromenaden

Service på området

Parkering

Du parkerar lättast på Läcköparkeringen vid IP Framnäs och Vänermuséet. Det finns 270 parkeringsplatser samt 68 långtidsparkeringsplatser. Parkeringen ligger ca 300 meter från strandparken. Parkeringen går att använda fram till klockan 21.00, efter det stängs den av med bom.

Du kan också parkera vid småbåtshamnen där det finns 70 parkeringsplatser. Parkeringen ligger ca 250 meter från strandparken.

Det finns flera cykelparkeringar inne i parken. Lådcyklar och mopeder parkeras med fördel på den stora grusytan mellan Framnäsbadet och fotbollsplanerna i direkt anslutning till parken.

Handikappanpassad parkering färdigställs sommaren 2025.

Restaurang & kiosk

Närmsta kiosk finns på Framnäsbadet, Kronocamping och Shell. Café och restaurang finns vid Småbåtshamnen och Kronocamping.

I detaljplanen för området finns en byggrätt för en servicebyggnad innehållande b.la. restaurang. Denna byggnad är tidigast på plats 2026.

Toaletter och omklädningsrum

Från 5 juli 2024 finns det WC och handikappanpassad WC.
I samband med att långbryggan färdigställs till sommaren 2025, kommer omklädningsrum byggas på bryggan.

Sopor och avfall

Det finns en avfallscontainer i hörnet av Framnäsbadet och den gamla konstgräsplanen, där vi önskar att alla sopor slängs. Under 2024 har vi endast möjlighet att hantera allt avfall som restavfall. Till sommaren 2025 kommer det finnas möjlighet att sortera avfall.

Livräddningsutrustning

Livräddningsutrustning finns i strandparken.

Belysning av strandpromenad, spångar och bryggor

Belysningen styrs av ett astrour, det innebär att belysningen tänds när solen går ner och släcks när solen går upp.

Tillgång till dricksvatten

Vattenkran med dricksvatten finns i anslutning till toalettbyggnaden, som är klar den 5 juli 2024.

Framnäs strandpark

16.9 C,

2024-07-19 19:39

Strandparken

Frågor och svar

Får man ha med sig hund på stranden?

Det är hundförbud på stranden under badsäsongen, maj – september.

Varför går inte sandstranden ut i vattnet?

Stenkanten (stenskoningen) och trapporna ned till vattnet finns där för att skydda den fina sanden från att spolas ut i vattnet. Vågorna från Vänern flyttar stenarna i stenskoningen tills de kilat fast. Stenar som inte kilas fast kommer kunna rulla ut på sandbotten.

Varifrån kommer sanden?

Lokalt från Råda ås.

Hur är botten vid badstranden?

Botten är sandig. Vid några ställen är marken dyig och det beror troligen på att organiskt material så som t.ex. vass ligger under sanden. Dessa områden kommer på sikt att försvinna, då sanden kommer sjunka och det organiska materialet kommer försvinna med vågorna.

Hur långgrunt är det vid stranden?

Det är väldigt långgrunt. Vattendjupet kommer variera med Vänerns reglering. Det normala vattenståndet innebär att man behöver gå 2-300 m för att nå ett djup på 80-100 cm. Längst ut vid långbryggan som är klar till sommaren 2025 är djupet just nu ca 2 m.

Kan man bada från brygga?

Från den 5 juli 2024 kommer det gå att bada ifrån trädäcket.
Långbryggan ute på piren färdigställs sommaren 2025.

Finns det beachvolleynät på stranden?

Nej. Närmsta beachvolleynät finns på Kronocamping, ca 30 m från strandparken

Varför finns det inga papperskorgar i strandparken?

Under planeringen av projektet har synpunkter ifrån vår driftenhet inhämtats. Den erfarenhet kommunen har av små papperskorgar är att de kommer fyllas snabbare än de kan tömmas och att soporna som inte får plats läggs vid sidan om papperskorgen. Därför har vi placerat en större container vid uppgången mot parkeringen där allt avfall ska slängas.

Får man tälta på stranden?

Nej.

Finns det lekplats?

Nej, men det finns lekskulpturer som man får klättra på i parkområdet.

Vad gäller angående fotbollsspel mot muren?

Det finns inget förbud för fotbollsspel eller lekar på stranden. Samtidigt bör all lek ske med hänsyn till alla runtomkring. När det gäller fotbollsspel finns det vanligtvis lediga ytor på intilliggande grus- och gräsplaner.

Får man lägga till med båt vid stranden?

Nej. Du kan lägga till båt vid småbåtshamnen några hundra meter bort.

Finns det grillplatser i strandparken?

Ja, det finns två grillplatser. En vid väderskyddet och en i området som ansluter mot Kronocamping. Det är fritt fram att använda grillarna, men tänk på att ta med egen kol eller ved.

Hur har ni kompenserat för vadarfåglar och fisk?

Vi anlägger en kompensationsyta för vadarfåglar och fisk utanför den spång som förbinder Lockörns hamn och gräsytan vid Villabadet. Under hösten 2022 har grävarbeten och anpassning av markhöjder skett. Under 2023 till 2025 kommer arbete ske i omgångar för att anpassa och justera området så att miljön blir så naturlig som möjligt för vadarfåglar och fisk. En del av anpassningen till vadarfåglar är nedtagning av sly och träd som skett vid Lockörns hamn. I projektet har också en upprensning av grenar och stubbar gjorts på ytan innanför spången.

Vilka regler gäller för cykelfartsgata?

I strandparken finns det en cykelfartsgata som innebär särskilda trafikregler. På denna gata är cykeln prioriterad. Man får inte parkera på gatan, hastighetsbegränsningen är 30 km/h och förare av motorfordon ska anpassa hastighet och körsätt till cykeltrafiken på gatan.

Om du ser skylten med ett rött streck över, så betyder det att cykelgatan upphör. Den kan till exempel upphöra och övergå i en vanligt gång- och cykelbana, där du inte alls får köra bil.

cykelfartsgata

Tillgänglighet

Finns det trappor i området?

Ja

Finns det ramp med ledstång ner i vattnet?

Ja, det finns en badramp från trädäcket ned till vattnet, denna blir färdigställd vecka 28, 2024.

Vi har i dagsläget ingen ledstång och ramp vid sandstranden. Det beror på att stenskoning och trappor är väldigt väderutsatta för isen, därför har vi undvikit ytterligare installationer så som ledstång. Vi utvärderar detta under 2024 och tittar på hur en möjlig konstruktion skulle kunna se ut framåt.

Är det hårdgjord yta ner till vattnet?

Ja, vid trädäcket.

Finns det handikappanpassad toalett?

Från 5 juli 2024 finns det HWC.

Finns det handikappanpassad parkering?

Nej, inte i nuläget. Handikappanpassad parkering och vändzon i Framnäs strandpark färdigställs sommaren 2025.

Vattenpark

Plan för 2025

I början av sommaren 2025 öppnas etapp 2 av Framnäs strandpark. Det innebär att vi får ytterligare femhundra meter strandpromenad anlagd på piren ut till pirhuvudet. Längs promenaden kommer det finnas möjlighet att sitta ned på ett flertal ställen.

Vid piren byggs också en 150 meter lång brygga, som kommer möjliggöra bad på djupare vatten.

Det kommer också att byggas ett utegym i strandparken.

Längst ut på pirhuvudet kommer konstverket HOLD att placeras, Lidköpings nya landmärke från sjön och land. Konstverket är skapat av konstnären Eva Hild, och tar avstamp i det omkringliggande landskapet. Det hänvisar till Lidköpings gamla cisterner såväl som den runda keramiska formen från stadens karaktäristiska porslinstillverkning. Läs mer om hur processen att välja ut vår offentliga konst går till.

Visionsbild konstverket Hold
Långbrygga

Exempel på hur Framnäs strandpark kan komma att se ut.

Exempel på hur långbryggan kan se ut.

Pirarmarna som omsluter Framnäs småbåtshamn ändras så att ett nytt läge för öppning mot Kinneviken erhålls där det teoretiskt är mindre risk för igenslamning av bottensediment. Ändringen gör också att antal båtplatser ökar. En långbrygga anläggs ut från pirarmen som medger bad på djupare vatten.

flygbild över strandparken

Bakgrund till projektet

2022

I februari månad 2022 tog Kommunfullmäktige beslut om start av genomförande och tisdagen den 22 mars 2022 sattes spaden i sanden för Lidköpings nya strandpromenad med vattenpark, långbrygga och ombyggd pir.

2021

Tidigt i arbetet med att planera genomförandet av detaljplanen bedömdes projektering och genomförandet som komplext, med bland annat markarbete i vatten, med flera osäkerheter som riskerar att fördyra projektet avsevärt. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om att genomföra arbetet enligt Partneringmodell, där en entreprenör tidigt knyts till projektet och tillsammans med kommunen genomför projektering och kalkylering inför beslut om byggstart. NCC upphandlades i början av 2021.

Tillsammans med NCC bildade kommunen sedan en projekteringsgrupp som i tät dialog med övriga projektdeltagare uppdaterade underlaget från detaljplanen. Projektering- och bygghandlingar har förfinats succesivt och landade slutligen i en exploateringskalkyl på 210 mnkr. Av dessa pengar går 73,8 till Strandpromenaden, 81,5 till Pir och bryggor, 34,6 till vattenparken, 10,3 för omläggning av dagvatten samt 9,8 i kompensationsåtgärder för vadarfåglar och fisk.

Det sist nämnda beloppet kommer utmynna i en damm för vadarfåglar vid gräsudden öster om Villabadet i Tofta, samt en fisksjö för småfisk vid Tofta småbåtshamn. Detta i enighet med Mark- och miljödomstolens dom gällande kompensationsåtgärder från juni 2020.

2020

Kommunfullmäktig beslutade i mars 2020 att anta detaljplan för området och i samband med antagandet av detaljplan beslutade Kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med detaljprojektering, etappindelning, tidplaner och exploateringskalkyl.

Vision och målsättning

En strandpromenad som löper längs en ny strandlinje från bollplanen i väster till småbåtshamnen i norr och vidare ut på piren. På strandpromenadens norra sida skapas en ny sandstrand och på den södra Framnäs strandpark. Närmast småbåtshamnen skapas en torgyta där det planeras för en framtida servicebyggnad innehållande omklädningsrum toaletter och eventuellt även café/restaurang.

Framnäs strandpark är tänkt att anläggas genom en omfördelning av befintliga massor för att skapa vattenspeglar och parkmark för rekreation. I strandparken är ambitionen att bevara Vänerns flora och fauna och på så sätt stärka kopplingen mellan Vänern och Vänermuseet och ge museibesökarna en parkupplevelse. Konsekvenserna blir en förändrad miljö men stärkt i det kulturella sammanhanget.

Kontakt

Ronnie Hollsten

Titel: Projektledare

Enhet: Samhälle

E-post: Ronnie.Hollsten@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se