Hovby verksamhetsområde

Kommande verksamhetsområde i Hovby har med sitt läge möjlighet att bli en viktig pusselbit för hela Skaraborgs utveckling. Läget intill eventuellt kommande riksväg kan göra marken lämplig för exempelvis logistikföretag, men även större etableringar som inte behöver centrala lägen kan passa här.

Området är i kommunens översiktliga planering utpekat för etablering av verksamheter. En förstudie genomfördes under hösten 2022, i denna sammanställs kunskapsunderlag kring planeringsförutsättningarna, eventuella
begränsningar, hänsyn, risker och beroenden. Frågor kopplat till genomförbarhet så som tillgång till infrastruktur eller fastighetsrättsliga frågor samt även marknadsanalys är en del av förstudien. Förstudien gör att kommunen kan ligga steget före i planeringen och dialogen kring kommande etableringar kan komma igång tidigt i processen.

Idagsläget är det inte beslutat om när ett detaljplanearbete kan påbörjas. Från att detaljplanearbetet påbörjas tills planen kan antas brukar det ta cirka ett till två år. Innan detta kan ske behöver planens avgränsningar kunna göras. Hur ett verksamhetsområde ska förhålla sig till avloppsreningsverket och dess skyddavstånd behöver först utredas. Även Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Riksväg 44 behövs för att kunna ta ställning till fortsatt planering. Denns beräknas vara klar sent 2023.

Under detaljplaneprocessen kommer sakägare och berörda bli inbjudna till dialog under samråds- och granskningsskede. Först efter denna process kan gator börja byggas, marken säljas och etableringar komma på plats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: