Åtgärdsvalsstudie väg 44

Trafikverket har i samverkan med Lidköpings kommun genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 44. Studien behandlar sträckan Grästorp - Lidköping och sträckan förbi Lidköping till nya Alebäcksrondellen som öppnade i och med färdigställandet av en första etapp av förbifart Lidköping 2019.

Bakgrund

Vägen är utpekad som regionalt viktig väg och del för det funktionellt prioriterade vägnätet för godstransporter, långväga persontransporter, dagliga personresor och för kollektivtrafik. Den är även riksintresse för kommunikation och rekommenderad väg för farligt gods. Vägens framtida dragning och standard är viktig för Lidköpings och Skaraborgs utveckling.

Kommunstyrelsen yttrade sig i en remiss i November 2023 (KS2023/308).

Ni hittar rapporten här Pdf, 19.2 MB..

Figur 1: Översikt av sträckan för Åtgärdsvalsstudien

Åtgärdsvalsstudiens innehåll

Åtgärdsvalsstudien innehåller åtgärder för planering på kort, medellång och lång sikt utifrån de brister som framkommit och som redan är kända. Studien har två uttalade geografiska delar:

  • För delen Grästorp-Lidköping har det studerats hur målkonflikten mellan Försvarsmaktens behov och trafiksäkerhet på sträckan kan hanteras.
  • För delen förbi Lidköping har förutsättningarna för en förbifart Lidköping etapp 2 studerats.
  • För delen förbi Lidköping, korsningen väg 44/187 samt Alebäcksrondellen har alternativ utretts för det fall etapp 2 inte kan genomföras.

Figur 2: Illustration omfattning åtgärdspaket genomfart (röd streckad linje) och förbifart (blå korridor)

Åtgärdsvalsstudiens mål och syfte

Den övergripande målsättningen för åtgärdsvalsstudien är att genom fyrstegsprincipen kunna identifiera trafikslagsövergripande åtgärder och kombinationer av åtgärder som ger:

  • Ökad tillgänglighet på ett sätt som minskar klimatpåverkan samt
  • Förbättrad trafiksäkerhet och kapacitet

Åtgärderna som föreslås ska motiveras utifrån att de bidrar till ett samhällsekonomisk effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem.

Lidköpings Kommuns inspel gällande etapp 2 - förbifart väg 44

Lidköpings kommun arbetar för att en ny förbifart ska prövas i regional plan för transportinfrastruktur. Förbifarten ligger i linje med kommunens långsiktiga planering och skulle ha en positiv påverkan på stadsplaneringen. Bland annat ökar möjligheterna att förtäta ett stadsstråk mellan Lidåker och Ljunghed/Majåker samtidigt som tung trafik och farligt gods genom staden minskar. Kommunen planerar även för ett verksamhetsområde kring Hovby flygfält. Med en ny förbifart ökar det strategiska värdet av detta område för Lidköping och Skaraborg med god tillgänglighet till regionalt stråk och närhet till hamn och järnväg i Lidköping.

Sammanfattning av Åtgärdsvalsstudien

I åtgärdsvalsstudien föreslås att samtliga rekommenderade åtgärder utreds vidare. Studien tar inte ställning till om väg 44 förbi Lidköping fortsatt ska gå enligt befintlig genomfart eller om en ny förbifart bör anläggas. Däremot påtalar studien vikten av att åtgärder på kort sikt genomförs på Ågårdsbron och i anslutande cirkulationsplatser oavsett vilken sträckning förbi Lidköping som väljs.

Vanliga frågor och svar!

Det finns i dagsläget inget beslut taget att en förbifart ska byggas. Åtgärdsvalsstudien är övergripande och har endast utrett ifall det är möjligt att bygga en förbifart och om det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt, vilket åtgärden visar sig vara. Genom åtgärdsvalsstuden finns det idag ett beslutsunderlag som är första steget för att få in en åtgärd i den regionala planen som revideras vart 4:e år. Skulle en ny förbifart komma in i planen kommer mer detaljerade utredningar ta vid innan ett beslut att genomföra fattas. Men först måste den prioriteras. Budgetutrymmet för åtgärder är begränsat och en förbifart konkurrerar med många andra åtgärder i regionen.

Det är ett politiskt beslut som fattas av Västra Götalandsregionens fullmäktige. En så stor åtgärd skulle finansieras som namngivet objekt i regional plan för transportinfrastruktur. Planen finansieras av den budgetram som regeringen tilldelat Västra Götalandsregionen.

Ja. Genom vårt deltagande i Skaraborgs kommunalförbund driver kommunens politiker och tjänstepersoner frågor gentemot regionen. Vid varje revidering av regional plan kommer Skaraborgs kommuner gemensamt överens om vilka åtgärder som ska förslås för prioritering.

Kommunen förordar att en förbifart prioriteras i regional plan. En förbifart har legat med i kommunens översiktsplanering sedan 90-talet. Kommunen ser det som viktigt för hur Lidköping som stad ska kunna utvecklas sammanhängande. Mindre genomfart, tung trafik och farligt gods på befintlig sträcka av väg 44 möjliggör en tätare bebyggelse med högre kvalitéer. En förbifart skulle även samspela väl med det verksamhetsområde vid Hovby flygfält som finns utpekat i kommunens planering. Det finns även brister i bärigheten på Ågårdsbron som utreds i dagsläget. Det tyder på att bron inte klarar av att klassas som BK4 (högsta bärighetsklassen). Att ha en till bro över Lidan som klarar BK4 är viktigt för näringslivet. Kommunen förordar att man bygger en ny bro i god standard istället för att rusta upp befintlig bro till BK4 då det skulle innebära stor påverkan när det genomförs och att kostnaden för detta behöver beaktas när man överväger en ny väg.

Ja. Skaraborgs kommunalförbund har i remissen förordat att en förbifart ska byggas. Även näringslivet förordar det alternativet.

Studien föreslår åtgärder som förbättrar framkomligheten på sträckan Ågårdsrondellen -Ljunghedsrondellen. Dessa bedöms kunna göras utan att det prioriteras i regionens plan och skulle då kunna genomföras på kortare sikt. Dock ska även det prioriteras tillsammans med Trafikverkets planering och det finns inget beslut fattat om detta. Men nu finns ett underlag för att fortsätta det arbetet.

Kontakt

Martin Björklund

Titel: Samhällsplanerare

Enhet: Samhälle

E-post: Martin.Bjorklund@lidkoping.se

Text

Text

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se