Behandling av avloppsvatten

I Lidköpings kommun finns två avloppsreningsverk, Lidköpings ARV som tar emot avloppsvatten från centralorten med omgivande samhällen och Spikens ARV tar emot avloppsvatten från Kållandsö. Nedan finns information om de båda reningsverken, vad som får och inte får hamna i avloppet och hur dagvatten hanteras i kommunen.

I Lidköpings reningsverk behandlas ca 4 000 000 m3 avloppsvatten om året. Reningsverket är dimensionerat för att kunna ta emot avloppsvatten från 45 000 PE (PE= personekvivalenter) och har följande reningskrav att uppfylla på utgående avloppsvatten:

 • Totalfosfor får som gränsvärde ej överstiga 0,5 mg/l som medelvärde beräknat under kalenderkvartal.
 • BOD7 (organiskt material) får som gränsvärde ej överstiga 15 mg/l som medelvärde beräknat under kalenderkvartal.
 • Totalkväve får som riktvärde ej överstiga 15 mg/l beräknat som årsmedelvärde.

Reningsprocess

Lidköpings avloppsreningsverk är uppbyggt som ett konventionellt trestegsreningsverk med följande reningsprocess:

 • Mekanisk rening: Avloppsvattnet passerar först genom rensgaller där papper och större material fastnar. Därefter passerar det genom luftade sandfång där grus och sand avskiljs. Sedan tillsätts fällningskemikalie, polyaluminiumklorid, som gör att lösta partiklar i vattnet klumpar ihop sig och sjunker till botten i försedimenteringsbassänger och bildar ett slam.
 • Den biologiska reningen sker i aktivslamanläggning, med kväverening i en oluftad denitrifikation- och en luftad nitrifikations-zon, med tillhörande mellansedimenteringsbassänger. Funktionen för kväverening är baserad på att en bakteriekultur byggs upp i form av ett slam som bryter ner organiskt material och kväve. Slammet återcirkuleras därefter till anläggningen och bakterierna kan återanvändas.
 • Slutligen finns ett tredje steg för kemisk fällning med flotationsbassänger. Flotationssteget utnyttjas som efterfällnings- och slutpoleringssteg och avskiljer den sista fosforn innan vattnet leds ut till Vänern.

Slammet som bildas i reningsprocessen förtjockas och avvattnas i en centrifug med tillsats av en polymer. Det torra slammet hämtas sedan upp av ett transportföretag som frdelar användningen av slammet vidare.

Såhär ser alltså processen ut idag, vill du veta hur den kommer att se ut i framtiden, läs mer på vår webbplats om Ängens ARV.

Spikens reningsverk är dimensionerat för att kunna ta emot avloppsvatten från 2500 PE (person ekvivalenter) och behandlar i dagsläget ca 100 000 m3 avloppsvatten om året. Utgående vatten från Spikens reningsverk ska uppnå följande krav:

 • BOD7, (organiskt material) får som medelvärde per kalenderår inte överstiga 10 mg/l.
 • Totalfosfor får som medelvärde per kalenderår inte överstiga 0,4 mg/l.

Reningsprocess

Reningsverket består av följande reningssteg:

 • Inkommande vatten pumpas in till renssilar, där papper och fast material avskiljs.
 • Den biologiska och kemiska reningen sker i luftningsbassänger med rörligt bärarmaterial, så kallat MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Här tillsätts även fällningskemikalie, polyaluminiumklorid, som gör att löst material bildar flockar som därefter avskiljs i efterföljande sedimentering.
 • Som slutpoleringsteg finns ett trumfilter som startar då extra rening behövs.
 • Utgående vatten från reningsverket pumpas via en utloppspumpstation till utsläppspunkten i Vänern.
 • Slammet som bildas i sedimenteringen transporteras till reningsverket i Lidköping, där det blandas in och avvattnat i centrifugen tillsammans med slammet som bildats på plats.

Det renade avloppsvattnet leds ut i Vänern. Till Vänern kommer även regn- och smältvatten som runnit av markytan eller hårdgjorda ytor så som gator, tak och parkeringsplatser - så kallat dagvatten. Vatten från Vänern används som råvatten för att producera dricksvatten till kommunens invånare, på så sätt går vattnet runt i ett kretslopp.

Även om avloppsvattnet anses vara rent nog för att släppas ut till naturen igen innebär inte det att vattnet fritt från miljöfarliga ämnen. Reningsverket är anpassat för att rena vattnet från näringsämnen som bidrar till övergödning i vattendrag. Däremot renas inte vattnet från annat som spolas ner i avloppet genom vår dagliga konsumtion, så som läkemedelsrester, mikroplaster eller vardagskemikalier. Med andra ord är det många ämnen som passerar genom reningsverket och helt enkelt hamnar i Vänern, där vi som tidigare nämnat hämtar vatten som vi tillverkar dricksvatten utav. Ämnena som passerar genom reningsverket påverkar dessutom djurliv och ekosystem i sjön. Därför är det viktigt att vi ser över vad vi släpper ut i avloppet och även i dagvattnet.

Vattnets kretslopp

I toaletten får du endast spola ner sådant som passerat kroppen och toalettpapper. Just toalettpapper är tillverkat så att pappret ska lösas upp i vatten för att exempelvis inte orsaka stopp i avloppsrör.

Vissa saker som spolas ner i toaletten kan orsaka stopp i ledningsnätet eller förstöra utrustning, exempelvis kan de fastna och stoppa pumpar i pumpstationer.

Reningsverket är endast anpassat för att rena avloppsvatten ifrån sådant som passerat genom kroppen. Allt annat rinner genom reningsverket och ut i Vänern, där det påverkar miljön och ekosystem. Vänern är dessutom Lidköpings dricksvattentäkt och förser nästan alla kommuninvånare med dricksvatten.

Här är några vanliga exempel på grejer som hittas i avloppsvattnet men som inte ska hamna där:

Här är några vanliga exempel på grejer som hittas i avloppsvattnet men som inte ska hamna där:

Föremål

Gör istället

Våtservetter och pappershandukar

Släng som restavfall i papperskorgen.

Tops

Släng som restavfall i papperskorgen.

Tamponger och bindor

Släng som restavfall i papperskorgen.

Kondomer

Släng som restavfall i papperskorgen.

Underkläder

Släng som restavfall i papperskorgen.

Starka kemikalier, färg, lim

Lämna in som farligt avfall på Kartåsens återvinningscentral.

Läkemedel

Lämna in på apotek.

Matfett

Använd en miljötratt och lämna in fettet till återvinning. Läs mer här: Matlagningsfett och miljöskåp

Matrester

Släng som matavfall i bruna påsen.

Företag och verksamheter som släpper sitt spillvatten till det allmänna VA­-nätet omfattas av samma bestämmelser som hushållen (Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningen, ABVA) och kan behöva vidta åtgärder för klara av kraven som föreligger. Läs mer om våra allmänna och lokala tilläggsbestämmelser via länken:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se