Produktion av dricksvatten i Lidköpings kommun

I Lidköpings kommun finns två vattenverk. Det ena levererar dricksvatten till Lidköpings centralort med omgivande samhällen och det andra förser Kållandsö med dricksvatten. Nedan finns information om båda vattenverken, vattenkvalitet, vattenskyddsområde och vad du bör göra när vattenkvaliteten påverkas.

För oss som bor i Lidköpings kommun är Vänern vår största källa till dricksvatten. Lidköping miljö och teknik och enheten Vatten och avlopp ansvarar för kommunens vatten- och avloppsreningsverk. Vi arbetar med olika reningstekniker som efterliknar och skyndar på vattnets kretslopp. Det är nödvändigt för att alla i kommunen ska ha tillgång till ett rent friskt vatten men även för att växt- och djurlivet i Vänern ska må bra och vara bestående.

Du kan påverka

Men ansvaret för bra vattenkvalitet ligger inte enbart på kommunen, utan det börjar redan i ditt hem, på din arbetsplats och på gatan. Det du spolar ner i avloppet idag påverkar kvaliteten på det vatten som kommer tillbaka i kranen och vattenglaset. Detta kan du göra för att hjälpa till:

Vattenmätare och avläsning

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet ska ha en vattenmätare. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten, och det styr vad du ska betala i VA-avgift.

Vatten- och avloppsverksamhetens kostnader täcks av avgifter som du som kund betalar. Det är därför du behöver ha en vattenmätare. Vattenmätaren tillhandahålls av och tillhör Lidköping miljö och teknik. Vattenmätaren monteras av personal från vattenverket och byts ut enligt ett regelbundet intervall. För en villa byter vi vattenmätare ungefär vart tionde år, och bytet är kostnadsfritt.

För att du ska få rätt belopp på din faktura behöver du läsa av din vattenmätare så att du betalar för din faktiska förbrukning. Det är du själv som fastighetsägare som läser av din vattenmätare. För att den beräknade förbrukningen ska bli så rättvisande som möjligt rekommenderar vi att du läser av din mätare två gånger per år.

Du kan lämna din mätarställning på olika sätt:

 1. Använd vår e-tjänst och logga in med bank-ID
  Mätarställning - logga in med BankID och lämna din mätarställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Använd vår e-tjänst och logga in med kundnummer
  Mätarställning - logga in med kundnummer och lämna din mätarställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Ring kommunens kontaktcenter på tefonn 0510-77 00 00, och lämna din mätarställning.

När vi fått in uppgifterna gör vi en beräkning av din årsförbrsjukning. Har du använt mer eller mindre vatten än beräknat, justeras det på nästa faktura. De flesta kunder faktureras fyra gånger om året.

Lidköping miljö och teknik håller på att byta ut sina vinghjulsmätare mot digitala mätare med självavläsning.

Har du fått en digital mätare uppsatt kan det vara så att avläsningarna sker automatiskt. Får du hem en lapp från Lidköping miljö och teknik att det är dags att läsa av mätare ska du göra detta, men får du ingen lapp blir din mätare avläst automatiskt.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kontakta Lidköping miljö och teknik om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för byte eller reparation faktureras dig som fastighetsägare.

Om du bygger om eller bygger till kan det hända att vattenmätaren behöva flyttas. Det är bara Lidköping miljö och teknik, Vatten och avloppsenheten som får montera ner och sätta upp vattenmätaren samt hantera avstängningsventilen vid tomtgräns.

Vattenmätaren ska vara plomberad och får INTE brytas. Detta för att säkerställa att den inte manipulerats.

För alla ärende och frågor kring vattenmätare kan ni kontakta oss via vår e-tjänst.

Dricksvattenkvalitet i Lidköping

I nedanstående tabell finns medelvärden för 2022 för olika ämnen som vattnet kontrolleras regelbundet för och som beskriver vattnets kvalitet.

Skriv tabellbeskrivning här

Parameter

Vänern

Råvatten

Råda källor

Råvatten

Dricksvatten från

vattenverk i Lidköping

Dricksvatten från

vattenverk på Kållandsö

SLVFS 2022:1

(hos användare)

Turbiditet

(FNU)

2,7

<0,10

<0,10

<0,10

1,5

Färg

(mg/l Pt 410 nm)

20

<5,0

<5,0

<5,0

30

pH

7,4

7,5

8,0

7,9

6,5-9,5

Alkalinitet (mg CO3/l)

20

153

45

35

-

Konduktivitet (mS/m)

8

42

15

13

2 500

Hårdhet (dHo)

1,3

7

1,8

1,3

-

Kalcium

Ca (mg/l)

7,3

31

9,1

6,9

100

Järn

Fe (mg/l)

0,06

0,002

0,004

0,001

0,2

Magnesium

Mg (mg/l)

1,4

10

2,2

1,4

30

Mangan

Mn (mg/l)

0,008

0,002

0,0008

0,0005

0,05

Aluminium

Al (mg/l)

0,08

<0,0010

0,02

0,007

0,2

Koppar

Cu (mg/l)

0,04

0,2

0,003

0,008

2,0

Sulfat

SO4- (mg/l)9,6

8,5

250

Klorid

Cl (mg/l)11,4

13,5

250

Är du nyfiken på fler resultat? Mejla till va-kund@lidkoping.se.

Information om parametrarna ovan och andra ämnen som kontrolleras finns på Livsmedelsverkets webbplats om parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vattenverk som tillverkar dricksvatten måste följa regler från Livsmedelsverket. Reglerna om dricksvatten finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att säkerställa att producerat dricksvatten är fritt från sjukdomsframkallande mikroorganismer har vattenverk processteg som fungerar som mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. På vattenverken finns tre mikrobiologiska säkerhetsbarriärer:

 • Kemisk fällning med efterföljande filtrering. En fällningskemikalie tillsätts råvattnet för att få små, lösta partiklar i vattnet att klumpa ihop sig till större, tyngre partiklar som avskiljs med sedimentering. Vattnet passerar senare genom sandfilter där partiklar som inte sedimenterat avskiljs. Detta är en avskiljande barriär. Varianter av denna barriär är dynasandfilter och Actiflo som finns på vattenverken.
 • Desinfektion med UV-ljus. Dricksvattnet passerar lampor som lyser med UV-ljus (ultraviolett strålning). Detta är en inaktiverande barriär.
 • Desinfektion med klorering. Dricksvattnet tillsätts klor i form av natriumhypoklorit. Detta är en inaktiverande barriär.

För att säkerställa funktionen av de mikrobiologiska säkerhetsbarriärerna övervakas de med online-mätning. Exempelvis mäts turbiditet (grumlighet), pH, klor-överskott, UV-styrka med mera. Om dessa parametrar börjar avvika går det ut larm till personal som kan felsöka orsaken och åtgärda den. På de allra viktigaste funktionerna finns det till och med larm på larmen.

Det är väldigt sällan vi behöver införa kokrekommendation, och när det händer meddelar vi det alltid via vår och kommunens webbplats, i lokala medier och via SMS. Att koka vattnet rekommenderas om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller mikroorganismer som kan göra dig sjuk. Kokning tar bort mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter.

Så här gör jag om kommunen rekommenderar kokning av dricksvattnet:

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp vattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Det räcker att koka upp vattnet, det behöver inte koka en viss tid.
 • Förvara vattnet i en väl rengjord kanna eller behållare i rumstemperatur eller kallare, gärna i kylskåp.

Använd kokt vatten till att:

 • Blanda saft eller andra drycker med vatten.
 • Brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar.
 • Göra is.
 • Skölja frukt och grönsaker som inte kokas.
 • Borsta tänderna.

Okokt dricksvatten kan användas till att:

 • Tillaga mat som ska kokas, till exempel potatis, ris och pasta.
 • Tvätta händer och ansikte.
 • Duscha (undvik att bada).
 • Diska i diskmaskin på högsta temperatur. Använd torkprogrammet.
 • Diska för hand. Låt disken torka innan den används.
 • Tvätta kläder.
 • Städa och rengöra ytor.
 • Vattna blommor.
 • Spola toaletten.

Undvik att svälja vatten vid duschning. Var speciellt uppmärksam på detta när det gäller små barn. Barn bör inte heller leka i vattenspridare, bassänger eller liknande under perioder med kokningsrekommendation. Är du orolig för dina djur hänvisar vi till veterinär.

Källa: Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Svenskt Vatten

Informationsblad om kokning på olika språk

Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Svenskt Vatten har gjort informationsblad på olika språk:

Om du upplever försämrad vattenkvalitet och funderar kring detta, har vi samlat svar på de vanligast förekommande problemen gällande dricksvattnet bland våra övriga frågor och svar.

I Lidköping används Vänern som källa för råvatten, och påverkas därför av fenomenet att 'sjön vänder' två gånger per år.

Uttrycket 'Sjön vänder' kommer från att vattnet i Vänern och andra insjöar cirkulerar och omstruktureras. Under sommaren blir ytvattnet varmare än vattnet längre ner i sjön, och på hösten svalnar ytvattnet av och blir kallare än vattnet djupare ner i sjön. Varmt vatten är lättare än kallt vatten vilket innebär att de byter plats med varandra. Processen håller på tills hela sjön har samma temperatur, och det är detta som kallas 'Sjön vänder'.

Denna naturliga process påverkar nästan alla insjöar och kan få organiskt material att röra sig i sjön. Det kan ibland ge dricksvattnet en annorlunda men ofarlig smak och lukt. För de flesta brukar det dock inte vara påtagligt.

'Sjön vänder' inträffar två gånger om året: en gång på våren när Vänern värms upp och en gång på hösten när sjön svalnar av.

I Lidköping finns ett vattenverk som förser Lidköpings tätort med omkringliggande samhällen med dricksvatten. Närmare 36 000 kommuninvånare får sitt dricksvatten från vattenverket.

Varje år producerar vattenverket ca 3 700 000 m3 dricksvatten, det blir ca 10 000 m3 per dygn. Vattenverket använder Vänern-vatten som råvatten men blandar också in en liten del grundvatten. Detta för att dricksvattnet ska få bättre kemisk kvalitet men också bättre smakegenskaper.

På Kållandsö finns ett vattenverk som förser ön med dricksvatten. Vid vattenverket tillverkas ca 80 000 m3 dricksvatten varje år och försörjer ca 1 000 personer med dricksvatten.

Råda källor är en grundvattentäkt i Lidköpings kommun. Det finns två tappkranar vid Råda källor som gör att privatpersoner kan nyttja vatten från källorna.

Tänk på att Råda källas tappkranar stängs av under vintern för att undvika att de fryser sönder. Håll koll på vår hemsida om den har stängts eller öppnats för säsongen.

Anläggningarna vid Råda källor är inte livsmedelklassade då vattnet klassas som råvatten och inte dricksvatten. Detta innebär att Lidköping miljö och teknik, Vatten och avlopp, inte kan garantera att vatten från källorna uppfyller kraven för dricksvatten enligt Livsmedelverkets föreskrifter. Oavsett tas vattenprover åtta (8) gånger om året och om proverna visar avvikande resultat stängs källorna av. Information om detta eller om källorna måste stängas av annan anledning kommer att finnas här på hemsidan.

Information om Råda källors vattenkvalitet finns under vattenkvalitet.

Hämta vatten från våra vattenkiosker i Lidköping

En vattenkiosk är en tankstation för dricksvatten där det finns möjlighet att hämta större mängder vatten. I Lidköping finns det två vattenkiosker; en på plastgatan i Tofta och en på Björkhagsgatan vid Änghagen.

Är du i behov av större mängder vatten, till tankbil eller lantbruk, kan du köpa det via vattenkioskerna på ett säkert sätt dygnet runt.

Vattenkioskerna är låsta. Vill du köpa vatten från kiosken ansöker du om en nyckel genom att mejla till:

va-kund@lidkoping.se

Du kan hämta dricksvatten, vid exempelvis avbrott i vattenleveransen, helt utan kostnad. För dig som behöver hämta små mängder vatten finns en tappkran på utsidan som är öppen dygnet runt. Tänkt på att ta med dig en flaska eller dunk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se