Spaden i sanden för Framnäs strandpromenad

I går tisdag sattes spaden i sanden för Lidköpings nya strandpromenad med vattenpark, långbrygga och ombyggd pir. Kontraktet är skrivet och det är tillsammans med NCC Lidköpings kommun nu kommer att påbörja arbetet med förverkligandet av framtidens Framnäs.

- Det är fantastisk att vi äntligen kan komma i gång med arbetet för att tillgängliggöra platsen och ge Lidköpingsbor och besökande chansen till denna naturupplevelse med bad och rekreation, säger Gustav Edvinsson, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande. På bilden tillsammans med Jonas Sundström, Kommunstyrelsens ordförande och Tobias Häggholm från NCC.

Bakgrund och vision

Lidköpings kommun har länge haft ambitionen att utveckla de centrala delarna av staden och låta stadskärnan växa norrut mot Vänerns strand och arbetet med en fördjupad översiktsplan för Hamnstaden pågår och ska mynna ut i att staden får en ny attraktiv stadsdel för såväl boende som besökande.

Utbyggd strandpromenad som löper längs en ny strandlinje från bollplanen i väster till småbåtshamnen i norr och vidare ut på piren.

Syftet med planen är flera och ett är att när bostäder kommer att uppföras i Hamnstaden så kommer grönytor att tas i anspråk. Planförslaget visar på hur dessa ska ersättas. Förslaget ska också bidra till att öka områdets attraktivitet. Vidare är syftet att möjliggöra utfyllnad i Framnäsviken så bättre vattenkvalitet erhålls samt att ändra läge för in- och utseglingsrännan till småbåtshamnen för att undvika problem med igenslamning. På det utfyllda området kommer strandpromenad och grönytor för vistelse, badstrand, dammar mm anläggas för att öka områdets attraktivitet. All mark inom planområdet är allmän platsmark vilket säkerställer allmänhetens rätt att vistas i området.

Kommunfullmäktig beslutade i mars 2020 att anta detaljplan för området och i samband med antagandet av detaljplan beslutade Kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med detaljprojektering, etappindelning, tidplaner och exploateringskalkyl.

Strandpromenad, vattenpark, bryggor och pir

På strandpromenadens norra sida skapas en ny sandstrand och på den södra Vattenparken. Närmast småbåtshamnen skapas en nod/torgyta där det planeras för en framtida servicebyggnad innehållande restaurang/café, omklädningsrum toaletter etc.

Vattenparken är tänkt att anläggas genom en omfördelning av befintliga massor för att skapa vattenspeglar och parkmark för rekreation. I vattenparken är ambitionen att bevara Vänerns flora och fauna och på så sätt stärka kopplingen mellan Vänern och Vänermuseet och ge museibesökarna en parkupplevelse. Konsekvenserna blir en förändrad miljö men stärkt i det kulturella sammanhanget.

Pirarmarna som omsluter Framnäs småbåtshamn ändras så att ett nytt läge för öppning mot Kinneviken erhålls där det teoretiskt är mindre risk för igenslamning av bottensediment. Ändringen gör också att antal båtplatser ökar. En långbrygga anläggs ut från pirarmen som medger bad på djupt vatten.

Långbryggan med vy ut mot badtrappa.

Samarbetet

Tidigt i arbetet med att planera genomförandet av detaljplanen bedömdes projektering och genomförandet som komplext, med bland annat markarbete i vatten, med flera osäkerheter som riskerar att fördyra projektet avsevärt. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om att genomföra arbetet enligt Partneringmodell, där en entreprenör tidigt knyts till projektet och tillsammans med kommunen genomför projektering och kalkylering inför beslut om byggstart. NCC upphandlades i början av 2021.

Tillsammans med NCC bildade kommunen sedan en projekteringsgrupp som i tät dialog med övriga projektdeltagare uppdaterade underlaget från detaljplanen. Projektering- och bygghandlingar har förfinats succesivt och landade slutligen i en exploateringskalkyl på 210 mnkr. Av dessa pengar går 73,8 till Strandpromenaden, 81,5 till Pir och bryggor, 34,6 till vattenparken, 10,3 för omläggning av dagvatten samt 9,8 i kompensationsåtgärder för vadarfåglar och fisk.

Det sist nämnda beloppet kommer utmynna i en damm för vadarfåglar vid gräsudden öster om Villabadet i Tofta, samt en fisksjö för småfisk vid Tofta småbåtshamn. Detta i enighet med Mark- och miljödomstolens dom gällande kompensationsåtgärder från juni 2020.

- Vi känner oss stolt över det vi i projektgruppen presterat hittills och nu ser jag framemot att få påbörja arbetet med att förverkliga den första delen av framtidens Framnäs, avslutar Ronnie Holsten Projektledare Lidköpingskommun och Robert Svensson Projektchef på NCC.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se