Svenska som andraspråk grund

Start
23 jan 2023
Var
Lidköping och Essunga
Poäng/tid
100-200p
Studietakt
25-100 %
Studieform
Grundnivå
Start
---
Var
Lidköping och Essunga
Poäng/tid
100-200p
Studietakt
25-100 %
Studieform
Grundnivå

Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer. Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga.

Beskrivning av kursen

Undervisningen i kursen svenska som andraspråk inom kommunalvuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklarkunskaper i svenska, omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleven ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels att förstå talad och skriven svenska,dels att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I undervisningen ska eleven även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleven ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleven ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där svenska används. Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på språk och kultur samt ge möjlighet att vidareutveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleven utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Omfattning:

  • Nationell delkurs 1, 100 p
  • Nationell delkurs 2, 200 p
  • Nationell delkurs 3, 200 p
  • Nationell delkurs 4, 200 p

Genomförande

Kursen går att läsa både på dag och kvällstid och ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska.

Rekommenderade förkunskaper

Du ska vara bosatt i Sverige och fylla 20 innevarande år. Du saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan, och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar nivån grundskola och är för dig som saknar betyg från grundskolan.

Det kan handla om enstaka betyg i något ämne eller ett helt slutbetyg. Campus Västra Skaraborg prioriterar ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap, vilka ger dig en bra grund för fortsatta studier på gymnasial nivå.

Du som har behov av att studera andra grundläggande kurser än de som finns listade kontaktar rektor Pierre Andersson

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?