Anpassad utbildning för vuxna

Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
800
Studietakt
100%
Studieform
Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är en skolform inom skolväsendet som omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån motsvarar den som ges i anpassade grundskolan. På gymnasial nivå motsvarar utbildningen den som ges i anpassade gymnasieskolans nationella program. För utbildningen kan finns det såväl nationella kurser som orienteringskurser.

Vem kan studera Komvux som anpassad ut bildning?

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning, eller som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada, har rätt/ behöriga att delta i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå/gymnasial nivå. Rätten/behörigheten gäller från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år. Eleven ska sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökan sker på blankett som du hittar här. Pdf, 119.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Genom undervisningen i kursen biologi ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
 • jämföra och reflektera över samband mellan levnadsvanor, miljö och hälsa,
 • genomföra undersökningar i biologi,
 • söka, granska och värdera information från olika källor, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Kurskod: SGRBIO

Genom undervisningen i kursen engelska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå innehållet i talad och skriven engelska, och
 • formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift, och reflektera över livsvillkor och kulturella förhållanden i områden där engelska används.

Kurskod: SGRENG7

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet
 • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift
 • Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang
 • Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Kurskod: ENSENG

Genom undervisningen i kursen fysik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • reflektera över fysikaliska samband och frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra undersökningar i fysik
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Kurskod: SGRFYS

Genom undervisningen i kursen geografi ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • reflektera över hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar olika livsmiljöer,
 • reflektera över resursanvändning ur perspektivet hållbar utveckling,
 • söka information från olika källor och resonera om deras trovärdighet och relevans, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Kurskod: SGRGEO

Genom undervisningen i kursen geografi ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 • se samband mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • reflektera över hur människor i sin vardag kan bidra till en hållbar utveckling.
 • reflektera över hur jordens resurser används och fördelas.
 • använda olika geografiska källor, metoder och tekniker för att orientera sig i samt undersöka omvärlden

Kurskod: GEGGEO

Genom undervisningen i kursen hem- och konsumentkunskap ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
 • hantera och lösa praktiska situationer i vardagen,
 • värdera val och handlingar i hushållet,
 • ha ett reflekterande förhållningssätt vid konsumtion utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Kuskod: SGRHEM

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande förmåga att:

 • Planera, genomföra och utvärdera arbetsuppgifter i hemmet
 • Reflektera över och värdera konsumentinformation och reklam.
 • Värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektiven hälsa, ekonomi samt hållbar

Kurskod: HEOHEM

Genom undervisningen i kursen historia ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, aktörer och tidsperioder,
 • reflektera över hur historien har påverkat vårt sätt att leva i dag,
 • söka information från olika källor och resonera om dess trovärdighet och relevans, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Kurskod: SGRHIS

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om vad som utmärker olika tidsperioder samt levnadsvillkoren för människor under olika tidsperioder
 • Förmågan att använda en historisk referensram för att förstå nutiden.
 • Förmåga att använda och tolka historiska källor.

Kurskod: HITHIS

​Genom undervisningen inom kursen individ och samhälle ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön
 • undersöka närmiljön, dess historia och traditioner
 • undersöka olika religioner och livsfrågor-reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt
 • söka information om service- och kulturutbud
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Kurskod: SGRIND

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
 • Förmåga att använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området.
 • Förmåga att utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.

Kurskod: INMINF

Genom undervisningen i kemi ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • reflektera över kemiska samband och frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 • genomföra undersökningar i kemi
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Kurskod: SGRKEM

Genom undervisningen i kursen matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • lösa matematiska problem
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Kurskod: SGRMAT

Genom undervisningen i kursen matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Förmåga att använda matematiska begrepp
 • Förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa matematiska uppgifter av standardkaraktär
 • Förmåga att välja strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet.
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang och bedöma riktighet och rimlighet i dessa.

Kurskod: MAMMAT

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om växter och djur och sambanden i naturen.
 • Förmåga att reflektera över sambanden mellan hälsa, levnadsförhållanden, miljö- och klimatfrågor och jordens resursfördelning.
 • Kunskaper om samband i människokroppen.
 • Förmåga att genomföra undersökningar av naturen och funktioner i människokroppen.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter i samband med återvinning av material och hantering av restavfall.

Kurskod: NANNAT

Genom undervisningen inom kursen natur och miljö ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper om människa och natur
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktionanvända ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Kurskod: SGRNAT

Genom undervisningen i kursen religionskunskap ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar
 • reflektera över hur religioner har påverkat och påverkar skeenden i samhället,reflektera över livsfrågor och moraliska dilemman
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden
 • använda ord, begrepp och symboler som behövs för att samtala om religioner

Kurskod: SGRREL

​Genom undervisningen inom kursen språk och kommunikation ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • samspela med andra
 • tolka olika former av kommunikativa uttrycksöka information från olika källor
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för språk och kommunikation

Kurskod: SGRSPR

Genom undervisningen i kursen samhällskunskap ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • reflektera över demokratiska grundläggande värden, principer och arbetssätt
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågorjämföra och värdera tjänster och service som
 • samhället erbjuder
 • söka, granska och värdera information från olika informationskällor
 • använda ämnesspecifika ord och begrepp

Kurskod: SGRSAM

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om samhället och människors livsvillkor i samhället
 • Förmåga att reflektera över demokrati och de mänskliga rättigheterna
 • Förmåga att reflektera över och jämföra olika samhällsförhållanden och samhällsfrågor
 • Förmåga att söka, värdera och använda information från olika källor
 • Kunskaper om arbetsmarknaden och arbetslivets villkor

Kurskod: SALSAM

Genom undervisningen i kursen svenska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • tala och samtala i olika sammanhang
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter
 • skriva texter för olika syften och mottagare
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier
 • söka och värdera information från olika källor

Kurskod: SGRSVE

​Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget
 • Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier
 • Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation
 • Förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor

Kurskod: SVBSVE

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • tala och samtala i olika sammanhang
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter-skriva texter för olika syften och mottagare
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier
 • söka och värdera information från olika källor

Kurskod: SGRSVA

Genom undervisningen i kursen teknik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • använda teknikområdets ord och uttrycksformer

Kurskod: SGRTEK

Genom undervisningen i kursen trafikantkunskap ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Förmåga att reflektera över och jämföra olika samhällsförhållanden
 • Förmåga att vistas säkert i olika trafikmiljöer

Kurskod: SALTRA

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?