Frågor del 2

Eric Alnemar, planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Eric redogjorde för Lidköpings kommuns dialog med Västtrafik och vilka möjligheter man har att påverka insatser på Trafikverkets vägar. Kommunen råder inte över några vägar på Kållandsö utan det är Trafikverkets vägar.

Nationell plan 2022-2033 fokuserar på

Åtgärder på järnvägar, nationella stamvägar och för sjöfart

Drift och underhåll,

Bärighetsåtgärder, med mera

VGR tar fram ett gemensamt remissyttrande på denna plan

Regional plan 2022-2033 fokuserar på:

Åtgärder på statliga regionala vägar, inklusive åtgärder för kollektivtrafik och cykel

Statlig medfinans till kollektivtrafikåtgärder samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt vägnät

Skaraborg tar fram ett gemensamt remissyttrande.

Utdrag från Skaraborgs remissvar till regional plan angående det mindre vägnätet

Skaraborg är positiva till att åtgärder numera delas upp i funktionerna i stråk och till stråk. Skaraborg vill dock särskilt uppmärksamma den varierande vägstandarden och behoven på det mindre vägnätet. Från början berörde frågan främst den Nationella planen då den finansierar vägnätets drift och underhåll. Men nu riskerar den underhållsskuld som har byggts upp under de senaste åren att vägarna inte längre bara kan lappas och lagas. För att upprätthålla en godtagbar standard krävs då reinvesteringar som belastar Regional plan.

Frågan aktualiseras än mer då Trafikverket beskriver konsekvenser i remissversionen av Nationell plan där det mindre vägnätet kommer att försämras under kommande planperiod. Skaraborg vill också att Regional plan förtydligar möjligheten till åtgärder inom hela mindre vägnätet. ”Till stråk” indikerar att åtgärder ska prioriteras främst i delar som ligger nära större stråk, vilket är en liten del av det mindre vägnätet.

Vad som är planerat framåt i Lidköpings kommun:

Prioriteringar från Lidköpings kommun: 1. Väg 2582 Granviksvägen 2. Väg 2594 Skarstad – N Härene 3. Väg 2570 Gillstad – Örslösa och sedan 4. Väg 2612 5. Väg 2588.

Kommunerna i Skaraborg trycker på behovet av att Trafikverket bör göra en genomgripande inventering av statusen på det mindre vägnätet

Frågor:

Fråga: Önskemål om Rondell där man svänger ner vid skolan vore önskvärt

Fråga: Vägen ner till spiken är undermålig

Svar: Alla ovanstående frågor faller under Trafikverkets arbetsområde och det är inte på prioriteringslistan i dagsläget. Plan och trafik tar med sig inspelen.

Fråga: Infrastruktur för turism kontra boende- olika behov, hur hanteras detta?

Svar: Turismtrafik och boendetrafik hanteras inte olika. Vägar dimensioneras generellt utifrån den årsdygnstrafik som belastar den.

Fråga: Promenadväg mellan skolan och Valleområdet där det säljs tomter

Svar: När det har byggts fler hus i det projekterade området så finns det en plan på att dra en säker gång och cykelväg till skolan som inte behöver följa trafikverkets väg.

Fråga: Dålig dialog med skolbussen och andra trafikanter kring ombyggnaden av Nore-svängen

Svar: Plan och trafik har påpekat detta och tar med frågan till trafikverket igen. Man kan även hålla sig uppdaterad på Väg 2582 Granviksvägen, bärighetsåtgärder - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Fråga: Det har inkommit flera önskemål och synpunkter kring om cykelbanor och cykelsäkra vägar.

Svar: Det är Trafikverket som äger frågan och cykelväg på Kållandsö ligger ej i prioriteringen i närtid.

Läckö vänner driver dock nu ett initiativ att se på alternativa stäckningar av en cykelväg från Läckö till Ullersund och har tagit en del markägarkontakter i detta syfte. Kommunen har haft två möten med Läckö vänner och är mycket positiva till det arbete som gruppen gör. Kommunen kan inte driva frågan med denna cykelväg men uppskattar fortsatt dialog.

Fråga på mötet om vänstersväng (lite oklart vart som åsyftas)

Svar: Generellt motiveras vänstersvängfält utifrån den årsdygnstrafik som är på den aktuella vägsträckan. Vid hög trafikbelastning görs fältet som en trafiksäkerhetsåtgärd. Eftersom vägen mellan Lidköping och Kållandsö i jämförelse med andra liknande vägar är förhållandevis lågt trafikerat är det inte troligt att det är aktuellt att göra åtgärder här. Nuvarande regional plan för transportinfrastruktur har en mycket låg finansiering vad gäller den här typen av åtgärder som ligger utanför prioriterade arbets- och studiependlingsstråk.

Fråga: Det har funnits ett önskemål under mycket lång tid att se över trafiksäkerheten på Kållandsövägen på den 50-sträcka som går genom Otterstad väg 2578.

Kommunpolisens svar: Vi har alla ansvar för att hastighetens hålls. Men han tar med sig att se på möjligheten att ställa dit en tillfällig fartkamera. Erfarenheten visar dock att det är främst boenden som blir fotade av denna.

Fråga: Detaljplan Spiken - hur ser processen ut , vad har gjort, vad kommer framåt - samråd? Synpunkterna som man fick in förra året.

Svar: Syftet med detaljplanen är att utveckla turismen i Spiken genom att möjliggöra b la nya ställplatser, tömningsstation och parkeringsplatser med mera. Syftet är också att befästa den redan befintliga bebyggelsen. Detaljplanen har varit ute på samråd under hösten och granskning väntas ske under tidiga sommaren. Till nästa sommar väntas p-platser mm vara utbyggt.

Fråga: Är det någon sjöräddningsstation på gång i Spiken?

Svar: Vad vi vet har det sökts bygglov för ny sjöräddningsstation där Petters gamla magasin ligger idag. Det verkar vara på gång.

Fråga: Västtrafiks busstur söndagar 132 har vi under sommaren, men ej under resten av året. Vad finns det för planer för detta. Det efterfrågas.

Svar: Kommunen gör ett tillköp av turer till Spiken/Läckö slott på sommaren och under perioden 13 juni – 14 augusti. Syftet är att erbjuda bra resmöjligheter till Läckö och Kållandsö under turistsäsongen.

Tillköpet har utökats något i år och görs med sex turer på vardagar, fyra turer på lördagar samt tio turer på söndagar.

Det finns inga planer i dagsläget att utöka antalet turer till Läckö på helårsbasis. Bedömningen från Västtrafiks sida (baserat på en analys av de tillköpta söndagsturerna på sommaren) är att det är ett för lågfrekvent resande på sträckan vilket inte motiverar att man lyfter in dom turerna ytterligare i den regionala kollektivtrafiken som finansieras av VGR. En utökning av antalet turer på helårsbasis skulle därför kräva ett ytterligare tillköp av kommunen vilket inte är aktuellt i nuläget.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se