Cisterner

Denna information riktar sig till dig som ska börja eller redan förvarar diesel, eldningsolja eller spillolja i en cistern, till exempel en villatank eller ”farmatank”. Inom vattenskyddsområde gäller det även när du ska använda lösa behållare. Tänk även på att du exempelvis kan behöva tillstånd för brandfarlig vara eller bygglov.

Innehåll på denna sida:

Informera innan du installerar en cistern
Strängare krav inom vattenskyddsområde
Andra tillstånd som kan behövas
Krav på konstruktion och funktion
Krav på sekundärt skydd och skyltning inom vattenskyddsområde
Krav på kontroll
När cistern ska tas ur bruk
Spill, läckage och misstanke om förorening
Tillsyn, avgifter och miljösanktionsavgift

Informera innan du installerar en cistern

Om du ska installera en cistern ska du informera kommunen, Område miljö och hälsa, skriftligen, senast fyra veckor innan.

Det gäller:

 • Vid förvaring av mer än en (1) kubikmeter brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern utanför vattenskyddsområde.
 • Om cisternen flyttas inom fastigheten mer än ett år efter den ursprungliga informationen till oss.

E-tjänst

Information om installation av cistern lämnas via självservice.

Strängare regler inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller informationsplikten både fast installation och hantering av lösa behållare:

 • Vid förvaring och hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja.
 • För lösa behållare gäller kravet på information om hanteringen ska pågå i minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod och inom ett och samma vattenskyddsområde.
 • Om ett vattenskyddsområde har en tertiär skyddszon gäller inte kraven för vattenskyddsområden i den zonen. Saknas en tertiär skyddszon gäller kraven i hela vattenskyddsområdet.

Vattenskyddsområden kan ha ytterligare bestämmelser om hanteringen av brandfarliga vätskor och spilloljor, exempelvis krav på tillstånd. Även här ska informationen vara Område miljö och hälsa tillhanda senast fyra veckor innan verksamheten påbörjas. (För tillstånd gäller sex veckor innan.)

E-tjänst

Information om installation av cistern lämnas via självservice.

E-tjänsten håller på att uppdateras till de nya reglerna.

Andra tillstånd som kan behövas

Bygglov krävs för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa fasta cisterner som innehåller kemiska produkter som är hälsofarliga, miljöfarliga eller brandfarliga. En liten anläggning som är avsedd för en viss fastighets behov är undantagen från kravet på bygglov. Även om bygglov inte krävs kan det finnas andra krav i Plan- och bygglagen som ska uppfyllas. Kontakta kommunens bygglovhandläggare för mer information.

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd för detta. Exakt vilka mängder som kräver tillstånd beror på om hanteringen sker inomhus eller utomhus, om allmänheten har tillträde, med mera. Du hittar mer information och söker tillstånd hos Räddningstjänsten i din kommun.

Krav på konstruktion och funktion

Generella krav på cisterners konstruktion och skyddsanordningar, märkning med mera, finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter.

 • Bland annat ska de vara av material som klarar både de vätskor som förvaras och den miljö cisternerna ska förvaras i (exempelvis utomhus).
 • Rörledningar, påfyllnadsanordningar och annat ska utformas för att minimera risker för utsläpp.
 • Varje cistern ska ha en märkning som bland annat ska ange tillverkningsår, volym och ID-nummer. Denna märkning ska hållas läslig under hela cisternens livslängd.

Krav på sekundärt skydd och skyltning inom vattenskyddsområden

Cisterner i och ovan mark, tillhörande rör- och slangledningar samt lösa behållare som finns inom ett vattenskyddsområde ska ha sekundärt skydd. Ett sekundärt skydd är en skyddsanordning som har som funktion att fånga upp eventuellt läckage, överfyllning och spill för att förhindra att det sprids till omgivningen och orsakar skador. Undantag från kravet på sekundärt skydd görs för utrustning som finns i bostadshus och står under regelbunden uppsikt.

 • Det sekundära skyddet ska vara:
  • tätt,
  • tidsbeständigt,
  • fungerande för ändamålet och tillräckligt stort för att hålla ett eventuellt läckage,
  • utformat så att det går att göra kontroller av det.
 • Rör- och slangledningar som är anslutna till cisterner ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat skydd. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska läggas väl synlig.
 • Om man har en invallad cistern eller behållare ska invallningen rymma hela behållarens volym.
  Om flera behållare eller cisterner förvaras inom samma invallning ska det rymma hela innehållet i den största behållaren plus 10 procent av övriga behållares sammanlagda volym.
 • Om du har cisterner och rör- och slangledningar som installerades innan den 1 januari 2022 och saknar sekundärt skydd, ska du senast den 1 januari 2028 ha installerat ett sådant.
 • Där man fyller på cisternen ska det finnas en synlig och beständig skylt med texten "VATTENSKYDDSOMRÅDE" samt information om fastighet och adress, volym, innehåll och högsta fyllningsflöde.

Krav på kontroll

Både Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har regler för kontroll av cisterner och behållare för brandfarliga vätskor eller spilloljor.

 • Vanligen ska cisterner med anslutna rörledningar genomgå installationskontroll, revisionskontroll (kontroll efter exempelvis förändringar eller möjliga skador) och återkommande kontroll.
 • Alla kontroller ska utföras av ackrediterade (godkända) företag. I Sverige är det Swedac som ackrediterar företagen, men de kan också ha ackrediterats i annat land inom EES.
 • Återkommande kontroll ska utföras vart sjätte år om cisternen inte har godkänt korrosionsskydd. Det gäller de flesta så kallade S-cisterner.
 • Återkommande kontroll ska utföras vart tolfte år om cisternen har ett godkänt korrosionsskydd. Det omfattar så kallade K-cisterner och skyddade S-cisterner.
 • Det finns även krav på kontroll av sekundärt skydd inom vattenskyddsområde. Kraven gäller även för cisterner med anslutna rör- och slangledningar som innehåller spilloljor som inte är brandfarliga.
  Det sekundära skyddet ska genomgå installationskontroll, återkommande kontroll och revisionskontroll. Återkommande kontroller ska ske med samma intervall som tillhörande cistern. Även denna kontroll ska utföras att ett ackrediterat företag.
 • Utförda kontroller ska vara sammanställda i en kontrollrapport. Den senaste kontrollrapporten ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten (Område miljö och hälsa), till dess att cisternen tagits ur bruk.

När cistern ska tas ur bruk

Område miljö och hälsa ska informeras om att cisternen tas ur bruk. Informationen ska lämnas skriftligt senast i samband med att cisternen skrotas och helst via vår e-tjänst. Om du inte kan använda e-tjänsten kan du få hjälp av Kontaktcenter med blankett.

När cisternen inte ska användas längre gäller följande:

 • Cistern och rörledningar ska tömmas och rengöras.
 • Cisternen ska inte kunna fyllas på igen. Om det till exempel finns påfyllnadsrör i vägg ska dessa tas bort.
 • Som grundregel ska cistern och rörledning i mark grävas upp och tas bort. I undantagsfall kan det accepteras att cisternen får ligga kvar i marken men den ska då rengöras och fyllas med sand.

E-tjänst

Information om att cistern tas ur bruk lämnas via självservice.

Spill, läckage och misstanke om förorening

Om du upptäcker ett läckage av brandfarlig vätska eller spillolja som kan medföra direkt fara för människors hälsa eller för miljön, ska du omedelbart kontakta Räddningstjänsten på 112.

Om det finns anledning att tro att ett mark- eller vattenområde blivit förorenat ska du snarast informera Område miljö och hälsa. Detta oavsett hur du bedömer risken för hälsa och miljö.

Vid förorening kan det bli aktuellt med saneringsåtgärder.

Även den som utför kontroller är skyldig att meddela tillsynsmyndigheten om de upptäcker en förorening.

Tillsyn, avgifter och miljösanktionsavgift

Det är kommunen (Område miljö och hälsa) som är tillsynsmyndighet för cisterner. Därför ska vi informeras innan en cistern installeras samt när den tas ur bruk. För registrering och handläggning av information om en ny eller flyttad cistern tas en avgift ut. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige. Detsamma gäller för hantering av lösa behållare inom vattenskyddsområde. För information om att cistern tas ur bruk tas ingen avgift ut.

Att inte informera Område miljö och hälsa om installation av cistern eller hantering av lösa behållare inom vattenskyddsområde då detta krävs, är belagt med så kallad miljösanktionsavgift. Det är en administrativ avgift som tas ut vid vissa överträdelser och som går till staten.

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: miljo@lidkoping.se