Skolskjuts

Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Regler för skolskjuts, Lidköpings kommun

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-08

Rätten till skolskjuts styrs av Skollagen (2010:800) 10 kap 32 §.

”Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt att få kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.” ”Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25- 27 §§. I de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. ”

Vad är skolskjuts

Skolskjuts är transport av elev i grundskola och anpassad grundskola och från en plats i närheten av hemmet, till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.

Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till eller från fritidshem. Detta innebär att en elev som åker skolskjuts till skolan inte är berättigad till skjuts hem från fritidshemmet på eftermiddagen.

Skolskjuts kan ske i form av

  • Särskilt upphandlade skolskjutsar
  • Resor med allmän kollektivtrafik (busskort/skolkort)
  • Taxi
  • Självskjuts

Avstånd

Vid bedömning om en elev har rätt till skolskjuts är det i första hand avståndet mellan hemmet och skolan som är avgörande. För att beräkna avståndet används den kortaste farbara vägen (gång-cykel- eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.

Reglerna om avstånd är beslutade av fullmäktige 1969-04-28 med ändring 1981-11-16

Avstånd


Avstånd till skola

Avstånd till hållplats

Förskoleklass – åk 1

2 km

2 km

Åk 2-3

3 km2 km

Åk 4-6

4 km3 km

Åk 7-9

5 km4 km

Andra skäl som ger rätt till skolskjuts

  • Trafikförhållanden
  • Funktionshinder
  • Andra särskilda omständigheter

Ansvarsfördelning

Det är flera olika parter som har ansvar för eleven under vägen till och från skolan i samband med skolskjuts. Vårdnadshavare, eleven, förare, skolan och kommunen delar alla på ansvaret.

Vårdnadshavare ansvarar för eleven mellan hemmet och på- eller avstigningsplats för skolskjutsen. Det förutsätts att vårdnadshavare förbereder och tränar eleven på att klara sin skolväg på ett säkert sätt, vilket kan innebära att eleven måste följas till skolan eller hållplatsen under en längre tid. Vårdnadshavare ansvarar även för att eleven vet vilka regler som gäller på skolskjutsen och att eleven tar ansvar för att följa dessa.

Under färden med upphandlad skolbuss ansvarar föraren för en säker transport mellan på- och avstigning vid anvisad hållplats och skolan.

Skolan ansvarar för eleven från det att eleven stiger av skolskjutsen vid skolan tills eleven stiger på skolskjutsen igen inför hemresa.

Val av annan skola/byte av bostadsadress

Kommunen har ingen skyldighet att ordna eller bekosta skjuts till någon annan skola än anvisad skola utifrån upptagningsområdet.

Om eleven väljer en annan grundskola inom hemkommunen, än den som kommunen skulle placerat dem i finns ingen rätt till skolskjuts. Ansvaret för att eleven kommer till och från skolan övergår till vårdnadshavare.

Skolskjuts till annan skola än den eleven tillhör kan bli aktuellt om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Med ekonomisk svårighet avses att skolskjuts kan ske till den valda skolan utan merkostnad för kommunen i jämförelse med vad skolskjuts skulle ha kostat till den skolan eleven placerats i utifrån kommunens upptagningsområden för skolskjuts. Med organisatoriska svårigheter avses extra anordnande av skjuts som annars inte hade behövts eller som kräver extra fordon på grund av platsbrist i befintliga upphandlade skolbussar.

Växelvis boende

En elev som bor växelvis hos vårdnadshavare kan vara berättigad till skolskjuts från båda adresserna. Förutsättningar är:

  • att båda vårdnadshavarna bor inom Lidköping kommun.
  • att minst en av adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde.
  • att eleven bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje läsår. Schema eller beskrivning av elevens boende på de båda adresserna ska bifogas i ansökan.

De skolskjutsformer som används för skolskjuts vid växelvis boende är busskort i allmän kollektivtrafik, upphandlad skolskjuts alternativt överenskommelse om självskjuts.

Rese- och väntetid

Strävan ska vara att åktiden för lågstadiet inte ska överstiga 80 minuter per dag och för mellanstadiet inte över 100 minuter per dag. Väntetiden vid skola bör inte överstiga 40 minuter per dag. Normal tid att anlända till skolan anses vara minst 10 minuter före första lektionen samt att det behövs 10 minuter efter sista lektionens slut innan bussen kan gå. Dessa tider räknas inte som väntetider. För elever växelvis boende kan restiden överstiga ovan rese- och väntetid.

Trafikintensiva vägar

Riksväg 44, 49 och länsväg 187 klassas som trafikintensiva vilket innebär att skolskjutsens hållplatser behöver planeras så dessa vägar inte behöver korsas av elever för att ta sig till hållplatser.

Högstadiet

Skolskjuts till högstadiet sker med den allmänna kollektivtrafiken och de elever som uppfyller kraven på skolskjuts får ut ett busskort. Om eleven tappar bort sitt busskort ska detta anmälas till skolan så busskortet kan spärras. Ett ersättningskort kan hämtas ut mot en administrativ kostnad.

Elever i högstadiet beviljas skolskjuts om gång-cykel- eller bilväg är längre än fem km. I Sjölunda går gränsen för att få busskort går i höjd med Sjölundavägen.

Skolskjuts vid olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada som den försäkrade eleven drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Om elev i dessa fall behöver skolskjuts är det kommunens försäkringsbolag som bekostar detta. Vårdnadshavare ansvarar själv för att skadan anmäls till försäkringsbolaget som i sin tur informerar om hur skolskjutsen ska anordnas.

Övrigt

I samband med svåra väderförhållanden eller dåligt väglag kan skolskjutstrafiken påverkas.

Vid handläggning av skolskjuts samt planering och samordning av resorna används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta sammanhang omfattas av gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Västtrafiks beställningscentral för taxi
Mån-fre klockan 06:30 – 16:30
Telefonnummer: 010-17 30 200
e-post: fastaresor.vasttrafik@samres.se
Kvällar och helger, telefonnummer: 020-91 90 90, knappval 4

Ansökan skolskjuts med taxi gör du här Länk till annan webbplats.

Synpunkter på taxi:

Västtrafiks synpunktshantering telefonnummer: 0771-41 43 10

Frågor och svar

Taxi missar en resa?
Åtgärd: Taxi skickar ersättningsbil.

Elev missar taxin på morgonen eller elev missar taxin på hemresan?
Åtgärd: Förälder ansvarar för att elev kommer till eller från skolan, nästa resa avbokas automatiskt när tur missas. Vårdnadshavare måste ringa Beställningscentralen om eleven ska ha taxi igen. OBS – Endast hemresan tas bort om eleven missar morgonturen. Nästa resa avbokas inte om eleven missar turen på eftermiddagen.

Taxi blir försenad?
Åtgärd: Om bilen är mer än 10 minuter försenad, ring Beställningscentralen 010-17 30 200.

Barnet blir sjukt på morgonen?
Åtgärd: Förälder kontaktar Beställningscentralen och avbokar resorna så tidigt som möjligt, senast 1 timme före resan.

Barnet blir sjukt under skoldagen?
Åtgärd: Skolan kontaktar Beställningscentralen och ändrar tid för hämtning. (avbokar hemresan om annan skjuts används.)

Barnet ska till tandläkare, läkare med mera under eller i anknytning till skoldagen?
Åtgärd: Förälder avbokar berörda resor hos Beställningscentralen. Endast transporter till och från skolan är kommunens ansvar. Övriga transporter är förälders ansvar.

Om långvarig ledighet, sjukdom eller annan anledning gör att eleven inte ska åka under en längre period?
Åtgärd: Förälder kontaktar skolskjutsplaneraren

Om eleven tillsvidare inte har behov av skolskjuts?
Åtgärd: Förälder kontaktar skolskjutsplaneraren

Ändring av skoltider, fritidsschema eller adress för hämtning och lämning?
Åtgärd vid enstaka ändring: Förälder eller skolpersonal kontaktar skolskjutsplaneraren. Ska vara tillhanda fem (5) arbetsdagar innan den ska gälla.
Åtgärd vid bestående ändring: Förälder eller skolpersonal kontaktar skolskjutsplaneraren. Ska vara tillhanda åtta (8) arbetsdagar innan den ska gälla.

Undantag: Ändring av adress till korttids/fritids/hemadress är ok att ändras av
vårdnadshavare.

Nytt läsår – information om tider
Förälder tar kontakt med Beställningscentralen veckan innan skolstart.

Ta med kompis/cykel
Nej.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: skolskjuts@lidkoping.se